Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Grunth Kašpara Cvrčka

f 611a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 56 nadepsaný Kašpar koupil podsedek svůj od Klimka Terličky za summu 48 R.
Na tu vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 18 R a tak ještě dopláceti zůstává za týž podsedek svůj od letha [15]94 při Vánocích po 4 R – 30 R.
Ta všecka summa náleží Jírovi Tesaři do Lideřovic.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých (neuvedeno).

Letha [15]94 položil Kašpar vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 9 R.
Ty sou vydány Jírovi Tesaři do Lideřovic.
Letha [15]95 položil Kašpar na grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Sou dány Jírovi Tesaři do Lideřovic.
Letha [15]96 položil Kašpar Cvrčků za grunth 3 R.
Tu náleží, což je[mu] Jíra Tesař dlužen zůstal 9 R.
Leta [15]97 položil Kašpar Cvrček za grunt 3 R.
Ty jsou dány Jírovi Tesaři, přijal jich na místě jeho Holomek Žid.
f 611b
Leta 1598 položil Kašpar Cvrček za grunt svůj 3 R.
Ty přijal Abraham Holomek Žid.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Kašpar Cvrček za grunt svůj 3 R.
Ty sou vzaty za dluh Holomka Žida do peněz sirot[čích].
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Kašpar Cvrček za grunt svůj 3 R.
Ty zůstávají při ouřadu na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tesaře do Lideřovic, sou vydány ouřadu lideřovskýmu.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Kašpar Cvrček za grunt 2 R.
Ty zůstávají při ouřadu na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tesaře do Lideřovic, ty sou vydány ouřadu lideřovskýmu.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Kašpar Cvrček za grunt ostatní 1 R.
Zůstává při ouřadu předměstkém.
A tak má grunt zouplna zaplacený.

Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového prodán podsedek ut s[upr]a zuostalý po n[ebožtíku] Kašparovi Cvrčkovi Matějovi Palečkovi za summu 48 R. Závdanku dal 5 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Hrnčíř, Petr Draksler, Václav Kolář S.R.S.N.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matěj Paleček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Cvrčka
3 R.

Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Beneš Vlach spolu [se] švagrem svým, bratrem vlastním manželky svej, dobrovolně pustili
f 612a
požár pozůstalý po n[ebožtíku] Kašparovi Švrčkovi otci jejich v ulici Veselský u brány a což jim dvěma spravedlnosti na tom požáru náleželo, to všecko dobrovolně i s tím požárem pustili Michalovi Mitilenovi na ten spůsob, jestliže se kdo více mimo nápad jejich na ten požár vstahovati bude, aby Michal Vlach o to rovnati povinen byl.
Rukojmě za Michala Vlacha Jan Kárník a Beneš Vlach
S.R.S.A N.

Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Mitilen Vlach prodal požár ut s[upr]a Kašparovi Řehořovému za summu hotovou 1 R 7 gr. A tak jej má zouplna a docela zaplacený a za volný odevzdaný.
Rukojmě Jiřík Karásek a Matěj Kohout SRSN.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Kašpar Řehořů prodal ten podsedek u brány Veselské Janovi Kašparovému za summu 26 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 6 R, platiti má po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Lukáš Mečíř a Tomáš Vsetínský SRSN.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Kašparů položil za gr[unt] Kašparovi Řehořovému 5 R.
Ty zůstávají při ouřadu, když se vydají, má se zapsati.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Branický na místě manželky své, kterouž vzal po Janovi Jitrničkovi, prodal ten grunt Janovi Martišovi za 30 R. Závdanku dal jemu
6 R, platiti má ročně po 5 R počna leta 1620. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Vsetínský a Pavel Momáň SRSN.

Pustý
f 612b
Přípis Martina Urbánka

Letha Páně 1755 dne 27ho Maii za purkmistra p[ana] Christopfa Mihatscha a spoluradních téhož času jsouce pustý grunt vedle Jozefa Petráše z jednej a brány Veselskej šířú zpředu půl devátej sahy, pak zdýlú od Jozefa Petráše třináste sahů až po štachety a od brány k valu půl devátej sahy, takový pustý grunt ve svej šíři a zdýlky nahoře obmezený a opsaný počestná městská rada Martinovi Urbánkovi k vystavení popříla a vyměřiti dala s tím doložením, aby hned při vystavení sednice jednu dobrú maštal pro vojenského koňa vystavil,

kdežto einquartirování vojákův od 1ho Janua[rii] 1758 roku snášeti, pak contrib[uci] od 1ho Novemb[ris] téhož roku 1758 platiti, činse městské a panské povinnosti od 1ho Janua[rii] 1759 spláceti povinen bude. Pročeš nadepsaný grunt se Martinovi Urbánkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Stalo se na rathauzi města Strážnice dne a roku ut supra.
f 613a
Přípis domu Janovi Schmid

Leta Páně 1774 dne 21. měsíce února za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních toho času majce Martin Urbánek grunt ut supra na pustém místě vystavený a pořadně v purgrecht uvedený, takový po smrti jeho nemohouce jej po něm pozůstalá vdova opravovati, počestná městská rada považujíce, aby v dalším časi znovu zase nespustl, Janovi Schmid za summu padesáte pět rýnských jest odprodala. Na kteroužto summu on Jan Schmid ihned k zaplacení dluhův po něm ne[božtíku] Martinovi Urbánkovi pozůstalých 20 zlr položil, na ostatních 35 zlr ale revers jest vložil. Podle toho nadepsaný grunt se jemu Janovi Schmid za jeho vlastní, volný a dědičný tímto připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení jak císařsko král[ovských], vrchnostenských, tak taky městských povinností pan Ventzl Lánský a p[an] Johann Tyml S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti vdovy Urbánkovej a společných přátelů d[ne] a roku ut supra.

Přípis Václava Neumann

Leta Páně 1786 dne 10ho března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jan Schmid grunt ut supra sobě připsaný svůj vlastní a svobodný, takový když sobě grunt N.14 purgkrechtně ukúpil, z čistej vůle svej odprodal Václavovi Najmonovi za summu dvě sta padesát rýnských říšských,
f 613b
na kterúžto summu kupec a respective tchán jeho Pavel Jacubovský z příčiny, že Vencl Najmon zeť jeho ještě nedospělých let jest, s vědomostí spolu poručníka právně ustanoveného Jozefa Mikulky devadesát rýnských v hotovosti odpočítal a ostatních 160 zlr nanejdýl do Velkej noci tohoto běžícího roku zaopatřiti a jemu Janovi Schmid k rukám připočítati se zavázal. S tím tehdy grunt ten v mezách svých, jak zápis předcházející Martina Urbánka obšírnějc jak strany šířky, tak zdýlky v sobě obsahuje, se jemu Václavovi Najmon ze vším od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých povinností pan Jozef Horný a pan Joseph Weiner S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hausse haften 90 fr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret werden.
Strassnitz den 10. Januer [1]795.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 43 einverleibten Quittung sind diese 90 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sessione 31te Decembris 1801. Prat.