Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Grunth Petra Skarvině

f 561a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 52 nadepsaný Petr koupil podsedek svuoj od Jana Poláka za summu 42 R.
Na kderejž jest letha [15]94 položil závdanku 6 R a ostatek, totiž 36 R, pokládati má počnouc od letha 1595 až do vyplnění tej summy po 3 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirotkům Kašpara Koželuha náleží 15 R. Ty jim jíti mají od letha [15]95 po 3 R.
Též posledních peněz Jankovi Polákovi jinak Řehořovi Žabkovi 21 R. Ty jemu jíti mají od letha 1600 po 3 R.
Rukojmě za placení gruntu a povinností panských Řehoř Zkarvině a Petr Drechsler S.R.S.A.N.
Z toho gruntu nemá se platiti až letha [15]95.

Letha [15]95 položil položil Petr Skarvině za grunth peněz purgkrechtních 3 R.
Letha [15]96 jakož jest Jankovi Polákovi jinak Žabkovi na tom gruntě náleželo 21 R, i budouce tenž Polák Martinovi Kováři dlužen 17 R, za takových 17 R jemu těch 21 R tímto zápisem odvedl. Kteréž se témuž Martinovi Kováři podle nahoře psaného zápisu vyplniti mají.
f 561b
Letha [15]96 položil Petr Skarby(!) za grunth 3 R.
Leta [15]97 položil Petr Skarby za grunt 3 R.
Leta [15]98 položil Petr z Karvině s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha za grunt svůj 3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodán grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Petrovi z Karvině Jírovi z Karvině bratru jeho za summu 42 R bez závdanku, protože sirotky malý má při sobě chovati a je opatrovati do zrostu jejich, platiti má od leta [15]99 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu grun[tu] a povinnosti J.M. Páně Petr Kašparů, Tomáš Vsetínský S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 3 R.
Martinovi Kováři odkázaných od Jana Poláka 21 R
S[irotkům] n[ebožtíka] Petra z Karvině na posledních penězích 18 R.
Leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra z Karvině za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha ročních peněz ost[atních] 3 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra s Karvině na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 3 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra z Karvině na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 2 R. Sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jíra z Karvině prodal podsedek ut s[upr]a Šimkovi Kunčickýmu za summu 42 R. Závdanku je[mu] dal 7 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Jan Pohunek, Petr Ostravský S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran letha ut s[upr]a.
Letha 1602 za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek Kunčický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
f 562a
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Šimek Kunčický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Šimek Kunčický za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstskej s poručení pana ouředníka prodán podsedek ut s[upr]a, na kterýmž Šimek Kunčický bejval, a což na něm zaplaceného měl, od toho upustil, Janovi Žabkovi za summu 15 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Blažek Třebeslavský, Martin Sládků S.R.S.N.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Žabka položil za grunth sirotkám Martina Kováře 1 R.
Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Žabka položil za grunt sirotkům Martina Kováře 2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Žabka položil za grunt sirotkům Martina Kováře 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Žabka položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.

Pustý

Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka prodán jest ten grunth požár Martinovi Pospíšilovi za summu 20 R bez závdanku a platiti jej má po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Jíra Sedlický a Jan Bobek S.R.S.N.

Pustý

Letha Páně 1726 dne 21. Junii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času vystavíce Martin Formánek příchozí grunt ut supra z holého místa v roku 1723 při času

svatého Jana, takový nedadúc sobě připsati prodal zase Bernardovi Solaříkovi za 13 zlr v roku 1725 při Novém roce. Pročež poněvadž ani ten až posavad připsaného neměl, nyní se mu připisuje a odevzdává za
f 562b
vlastní dne a letha ut supra.

Letha Páně 1726 dne 21. Junii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce gruntu ut supra Bernard Solařík delej držeti, takový [z] svej dobrovolnej vůle prodal zase Janovi Pavlíkovi za hotových 11 zlr 54 kr, kteréžto toliko za vystavení se počítají. Pročež odevzdán jest jemu týž grunt za vlastní v summě verunkovej, jak předtím byl, v 42 zlm, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a letha ut szpra.
Notand[um]. Polhocení z toho gruntu vychází dne 30. Junii 1726 roku.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon Svoboda a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a N.

Přípis Martina Mičky

Leta Páně 1781 dne 29ho máje za purgmistra toho času pana Johannesa Ježíka a spoluradních jeho jakož po neb[ožtíku] Janovi Pavlíkovi grunt ut supra syn pozůstalý Jozef Pavlík dědičně jest podosáhl a mnohé leta v držení mněl, takový
f 563a
nedajíce sobě právně odevzdati odporučil jej prostředkem testamentu manželce svej Kateřině rozenej Hrabcovej tím spůsobem, aby ona s ním dle libosti svej jednati mohla. Když pak ona jmenovaná vdova grunt ten držeti, jej opravovati a z něho všeliké královské a mněstské povinnosti a břemena snášeti sobě netrúfala, odprodala jej (ačkoliv nepřipsaný) Martinovi Mičkovi zeťovi svému z čistej a svobodnej vůle svej za summu jedno sto deset rýnských. Kdežto kupec k tomu taky summu verunkových peněz p[e]r 42 zlm po 2 zlm ročně obci mněstskej k splacení na sebe přijal a vedle připojenej domluvy se zavázal, že vdovu až do smrti jestli by se neprovdala v tom koupeném domě v hoferství míti a pro 1 krávu, pak 1 s.v. ušípané místo popříti bez ouplatku. Kdyby ale přes čas ona vdova s hospodářem srovnávati se nemohla a pryč vytahnúti chtěla, neb ji hospodář u sebe z příčin důležitých držeti nechtěl, v tom příběhu (však ne kdyby se provdala, kdežto i tak žádnému nic vynahradit povinen není) jí vdově 50 zlr hotových peněz spláceti se uvolil. Kdyby ale ona vdova proti vůli hospodáře vytahnúti chtěla, tenkráte na těch 50 zlr ona potahovati se nesmí, opravování celého gruntu i výminky hospodářovi patří. S tím tehdy grunt ten ze vším od starodávna

majícím právem se jemu Martinovi Mičkovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko královských, vrchnostenských i mněstských povinností pan Karel Večeřa a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N.
f 563b
Přípis Jana Černého

Leta Páně 1782 dne 25ho Julii za purgmistra pana Johannesa Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce Martin Mička grunt ut supra od vdovy po neb[ožtíku] Jozefovi Pavlíkovi odkoupený a pořadně připsaný s tou výminkú však, aby ona vdova až do smrti svej spolu s dítkama svobodné bydlení buď společně s hospodářem, neb vzlášť v sedničce, kterou hospodář svým nákladem vystaviti a opravovati by musel, v tom domě mněla a
1 krávu, pak 1 s.v. ušípané sobě držeti směla. Naprotiv tomu ale kdyby se z příčin důležitých, jenž na uznání počestnost rady městskej se vstahovat mají, s hospodářem srovnat nemohla, aby hospodář jí při vystoupení z domu 50 zlr vyplatil, kdežto jinak jestli časem svým by se provdala aneb v domě zemřela, ty 50 zlr hospodářovi pozůstati mají. Podobným spůsobem a s tím obmezením on Martin Mička odprodal zase grunt ten z čistej vůle svej Janovi Černému za summu jedno sto třiceti osum rýnských hotových, ihned k rukám prodavače připočítaných peněz. S tím tehdy když na to všechno kupec Jan Černý přivolil a k tomu verunkové peníze p[e]r 42 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k obci mněstskej k splacení na sebe přejal, týž grunt ze vším od starodávna majícím právem se jemu Janovi Černému za vlastní, volný a dědičný vedle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, vrchnostenských i městských povinností pan Ignatz Košvitz a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.
f 564a
Přípis Rozálie ovdovělej Černej

Leta Páně 1784 dne 2ho měsíce Augusti za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času po smrti neb[ožtíka] Jana Černého pozůstal grunt ut supra bez hospodáře, kterýžto dům dle testamentu neb[ožtíka] Jana Černého v ceně, jak vyšacován by byl, vdově jestli by jej držeti mínila, přinechán býti má. Když tehdy ona vdova Rozália týž dům i s výminkú vdovy Pavlíčky, jak předcházející zápis dovozuje, i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi v šacovní ceně za dvě sta rýnských na sebe přejala a těma penězi dluhy pozůstalé zaplatiti se zavázala, jakž to inventář právní obšírnějc dovozuje. Pročež se jí vdově Rozálii Černej týž grunt ut supra za její vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem tímto purgkrechtně připisuje a odevzdává.

Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností pan Ignác Košvic a pan Jozef Dvořák S.R.S.V.a N.

Přípis Václava Fridrich

Leta Páně 1784 dne 18ho Augusti za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce vejš jmenovaná vdova Rozália Černá grunt ut supra dle testamentu a podle něho vzdělaného právního inventáře d[e] d[ato] 4ho Junii 1784 v ceně šacovní za 200 zlr na sebe potažený a pořadně připsaný, takový provdajíce se za Václava Fridrich z lásky manželskej a mezi sebú konaných svadebních smluv jemu manželovi svému
f 564b
Václavovi Fridrich jménem věna, naprotiv čemuž on Václav Fridrich jí manželce svej Rozálii hotových peněz 40 zlr jménem protivěna zase vystavil, postoupila a připsat nechala. Však s tím vzláštním doložením, aby on Václav Fridrich nejenom ty na tom gruntě vězící verunkové peníze p[e]r 42 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení, pak výplatu dluhu v inventáři p[e]r 105 zlr 54 kr 3 ¾ hal opsaného po odručení však těch skrze manželku Rozáliu vybavených podrobků a proti svej hypothece na sebe přejatých 40 zlr vdově Chrastince patřících ještě 52 zlr 54 kr ¾ hal k výplatě pozůstávající, anobrž taky opsanú výminku vdovy Kateřiny Pavlíčky na sebe potáhl. K čemuž taky když on Václav Fridrich o všem dobrovolně se zavázal, opáčený grunt z svým majícím starodávným právem se jemu Václavovi Fridrich za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých toho domu neb gruntu se tejkajících povinností pan Jan Ježík a pan Karel Večeřa S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 50 fr Stadt Strassnitzer Gemeingelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Grundamt Strassnitz den 10ten Jänner [1]795.
2do. Hierauf haften noch ferner 37 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier 2do loco versichert werden.
Ex sessione 17. Feb[ruarii] [1]797. Svoboda.