Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunth Eliáše Vodičky

f 551a

Letha Páně 1578 podle zápisu kněh starých červenejch purgkrechtních v listu 198 nadepsaný Eliáš Vodička koupil podsedek svůj od Davida Labry za 100 R.
Na kderýž jest do letha [15]93 vyplnil 66 R 15 gr a ještě za týž podsedek svůj dopláceti zůstává obci předměstskej strážnickej 33 R 15 gr. Ty všecky sou vyšlé a za ním zadržalé zůstávají.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Jan Uhléřů, Matěj Tuček kožišník, Urban Bednář R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Eliáš Vodička za grunth peněz purgkrechtních zadržalejch obci předměstské 20 R.

Letha 1595 ten nahoře psaný Eliáš Vodička umřel, ten nahoře psaný grunth jest prodán se čtvrtí roli osetí a z jedním vinohradem v Žerotíně Kateřině, pozůstalé manželce po témž nebožt[íku] Eliášovi Vodičkovi, za summu 280 R.
Na kteroužto summu sobě místo závdanku díl svůj, což jí náleželo, porazila 73 R 18 gr a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]96 při Vánocích po 12 R pořadně 206 R 12 gr.
f 551b
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Jan Uhléř, Jan Sýkora, Daniel Mazánků, Šebesta Bednář S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Matouš Kovář na místě manželky své peněz za statek svůj 12 R.
Téhož letha položil Matouš Kovář obci na dluh jejich 6 R.
Na tom podsedku náleží obci předměstské, kteréž Matouš Kovář na místě manželky své dopláceti má 7 ½ R.
Na to jest položil leta [15]97 Matouš Kovář 4 R.
Téhož leta [15]97 položil za statek n[ebožtíka] Eliáše Vodičky 12 R.
Leta 1598 položil Matouš Kovář za grunt a statek svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Vodičky 12 R.
Též on položil obci předměstské zadržalejch ostatních peněz 3 ½ R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Matouš Kovář za grunt a statek svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Vodičky 12 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Matouš Kovář za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Vodičky
12 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Matouš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Vodičky 12 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Mathouš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Vodičky 12 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Mathouš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Vodičky 12 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matouš Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Vodičky 12 R.
f 552a
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Thobiáš Krs prodal podsedek svůj zaplacený Jírovi Foltýnovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 14 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Adam Bednář, Martin Foltýnů, Jakub Kolář, Thobiáš Krs S.R.S.A N.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Foltýn za g[runt] Tobiášovi Krsovi 6 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Foltýnovi, Ondrovi Vojtkovi za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Vsetínský a Michal Forman S.R.S.A N.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Ondra Vojtek za grunt Anně, manželce Lukáše Koželuha, nápadnici neb[ožtíka] Thobiáše Krsa 2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Ondra Vojtek za grunt Anně, manželce Lukáše Koželuha, nápadnici n[ebožtíka] Thobiáše Krsa 1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Ondra Vojtek za grunt Anně, manželce Lukáše Koželuha, nápadnici neb[ožtíka] Thobiáše Krsa 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře z jistým dovolením J.M. Páně Ondra Vojtek odprodal od podsedku svého p[anu] Jindřichovi Flancovi kus místa, tak aby mohl mohl volně a svobodně jakž p[an] Jindřich Flanc, tak i budoucí potomci jeho a držitelé dvoru jezditi bez překážky budoucích držitelův toho podsedku, nyní i na časy budoucí, za hotových 7 R. Kteréž Ondra Vojtek od p[ana] Jindřicha Flance zouplna a docela přijal a ten vejezd za volnej a svobodnej odevzdal.
Téhož letha za předního konšela ut s[upr]a položil Ondra Vojtek za grunt Anně, manželce Lukáše Koželuha, nápadnici n[ebožtíka] Thobiáše Krsa 2 R.
f 542b
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Ondra Vojtek za g[runt] Anně, manželce Lukáše Koželuha, nápadnici n[ebožtíka] Tobiáše Krsa 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Ondra Vojtek Anně, manželce Lukáše Koželuha, nápad[nici] n[ebožtíka] Tobiáše ut s[upr]a 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Ondra Vojtek položil Anně, manželce Lukáše Koželuha 2 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra Vojtek položil Anně, manželce Lukáše Koželuha 2 R.

Téhož letha za téhož ouřadu Ondra Vojtek prodal podsedek svůj Valentovi Soukeníkovi za summu 40 R. Zavdal jemu 9 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jíra Sýkora kolář a Ondra Glivický SRSN.
A což Ondra Vojtek na tom gruntě zaplaceného měl, to jest Valentovi Soukeníkovi pustil.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Soukeník položil Anně, manželce Lukáše Vaňkového, kteréž jest přijala, totiž 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Soukeník položil Anně, manželce Lukáše Vaňkového 2 R.

Pustý

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici etc., ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Kašparovi Řehořovému za summu 40 R bez závdanku, placením po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Kašpar Pukač a Vítek Tesař S.R.S.a N.

Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho ujdouc Kašpar Řehořův z gruntův JHM, tehdy zase jest grunt ut s[upr]a
f 553a
prodán Janovi Švrčinovi, aby pustý nezůstával, za summu 50 R bez závdanku, placením při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké Jiřík Skočdopole a Martin Pospíšil SRSaN.

Pusté

Letha Páně 1719 d[ne] 22. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času zaujmúc grunt ut supra Jakub Saňa v roku 1714 na jaro a vystavíc jej z holého místa, takový až posavad připsaný nemajíc prodal jest Antonínovi Klaudovi za hotových 19 zlr, kteréžto toliko za vystavení se počítají. Pročež grunt ten se jemu připisuje a odevzdává, placením ostatku verunkovej summy 50 zlm obci městskej po 2 zlm ročně při posudcích. Odevzdán jest jemu za volný.

Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon Svoboda a p[an] Ventzl Kratochvíla S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran. Na contrib[uci] za rok 1718 Antonín Klauda 45 kr a Jakub Saňa 1 zlr 15 kr, když rozšacovaná bude, platiti povinen bude.
f 553b
Leta Páně 1732 dne 7. Julii za purgmistra pana Andrisa Weinera a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Antonín Klauda, takový z svej dobrovolnej vůle pro vyplacení všelikých zasezelých reštů contribučenských a městských Jiříkovi Zajíčkovi za hotových čtyřicet rýnských a v summě verunkových peněz jak přestím 50 zlm, placením těch verunků obci městskej ročně po 2 zlm, kteréžto peníze 40 zlr Jiří Zajíček náležitě složil a obráceny jsú všechny na zaplacení reštův contribučenských a městských. Pročež se nyní připisuje a odevzdává grunt ten Jiříkovi Zajíčkovi za vlastní, bez všelikých reštů až do 30. Junii zasedělých, poněvadž on kupec teprv od 1. Julii 1732 povinnosti z něho platiti začne. Odevzdán jest jemu dle řádu purgkrechtního.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Pavel Rumíšek a Jiří Najman S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a letha ut supra.
f 554a
Sub Nro 442
Přípis domu Tomášovi Pížovi

Leta Páně 1771 dne 24. Augusti za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil před počestnost radu na dům radní Frantz Zajíček a ohlásil uctivě žádajíc, poněvadž on tenžto grunt po svém neb[ožtíku] otci Jiříkovi Zajíčkovi zdědil a právně sobě připsaný neměl, na jehošto uctivú žádost se jemu nyní v přípis uvádí. On ale takový grunt Tomášovi Pížovi za summu sedmdesát pět rýnských odprodal, pročež se jemu Tomášovi Pížovi tenž grunt za jeho vlastní, volný a dědičný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak císař[sko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských p[an] Vencl Lánský a p[an] Frantz Králík. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.
f 554b
Přípis domu Frantze Zajíčka koupeného a právně vyšacovaného půl domu sub Nro 442

Leta Páně 1771 dne 6. Novembris za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil před počestnú radu nahoře psaný Frantz Zajíček a uctivě žádal, aby jemu ten po neboš[tíku] Martinovi Kudlíkovi pozůstalý a v domě radním plus offerendo et solvendo vylicitirovaného půl domu p[e]r 58 zlr

právně připsán byl. Na kterúšto slušnú žádost se jemu Frantzovi Zajíčkovi toho půl domu připisuje a odevzdává, však povinnosti jak cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a mněstský polovitz ze svým společníkem platiti povinen bude.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti jak cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a mněst[ské] pan Johannes Wainer a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra.
f 555a
Přípis Tomáše Píže

Leta Páně 1778 dne 26ho měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce vejš jmenovaný Tomáš Píža grunt ut supra s Francem Zajíčkem každý polovičně připsaný, po smrti společníka France Zajíčka tenž Tomáš Píža o to se s pozůstalú vdovú po Fr[ancovi] Zajíčkovi dobrovolně zjednal a domluvil, aby ona polovicu svou tohož gruntu jemu odprodala. I jsouce ona vdova Alžběta Zajíčková pro všeliké po svém manželi pozůstalé dluhy k tomu přinucena stranú jednú, pak za příčinú že podle snešení počestnej městskej rady všechny takové polovičně zaprodané grunty všemožným spůsobem na jednoho hospodáře a držitele gruntu stažené a za vlastní připsané býti mají stranú druhú. Podle toho tomuž Tomášovi Pížovi opáčenou polovicu gruntu za summu 65 zlr jest postoupila a peníze na zaplacení dluhův podle inventáře právního odevzdala. A tak odevzdává se často jmenovanému Tomášovi Pížovi celý vespolek stažený grunt v summě jedno sto čtyriceti rýnských za jeho vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený s tím právem, jak jej předkové jeho užívali neb užívati mohli.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Frantz Gatty a p[an] Pavel Paravičiny S.R.S.V.a N.
Summy verunkovej na tomto gruntě se vynachází 50 zlm po
2 zlm ročně k splacení.