Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Grunth Filipa Ostravského

f 591a

Ten Filip nadepsaný má podsedek svuoj vnově vystavený zaplacenej a žádné[mu] nezávadnej.

Letha [15]95 Filip nahoře psaný prodal grunt svůj Martinovi Málkovi za summu 40 R.
Závdanku tenž Martin položil Filipovi hned při odevzdávce
5 R a ostatek ten Martin dopláceti má letha [15]96 pořadně při Vánocích po 3 R – 35 R.
Ta summa náleží všecka Filipovi Ostravskému.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské Petr Skarvině, Tomáš Hřebíček S.R.S.N.
Letha [15]96 položil položil Matrtin Málků za grunth svůj Filipovi Ostravskýmu 3 E.

Leta 1598 Martin Málek ut s[upr]a nemohouc pro nemožnost svou za ten grunt platiti, zase jej Filipovi Ostravskýmu navrátil a což na něm 3 R zaplaceného jměl, to taky Filipovi pustil.

Téhož letha ut s[upr]a Filip Ostravský prodal podsedek u Nové brány v baště Matoušovi Štercovi za summu 20 R. Závdankuo jemu dal hned při odevzdáv[ce] 2 R,
f 591b
ostatek dopláceti má od leta [15]98 po 2 R na ten spuosob, pokud by ten podsedek na zkázu nepřišel, pokud by na skázu přišel, tehdy aby Matúš Šterc co na nich zaplatil, od toho pustil, toliko dříví a což by koliv jiného bylo, to aby pobral a k svýmu užitku obrátil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Šterc a Petr Drexler S.R.S.A.N.
Leta 1598 položil Filip(!) Šterc Matoušovi(!) Ostravskýmu za grunt svůj 2 R.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Matouš Šterc prodal podsedek v bráně Veselské Michalovi Časlíkovi provazníkovi za summu 20 R. Závdanku jemu dal 4 R, platiti má od leta [15]99 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Honz Postřihač, Petr Drexlar S.R.S.N.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Michal Časlík za g[runt] Filipovi Ostravskýmu 2 R.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Michal Časník prodal podsedek v bráně Janovi Červenkovi za summu
20 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1600 při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Vsetínský, Petr Kašparův, Jíra z Karvině S.R.S.N.

Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Jan Červenka za g[runt] Filipovi Ostravský[mu] 2 R.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Filip Ostravský podsedek ut s[upr]a nemajíc mu čím Jan Červenka za něj platiti, ujal a prodal jej Martinovi Školudovi za summu
12 R bez závdanku, za kterýž platiti má osobám těmto:
Filipovi Ostravskýmu předních peněz 7 R, nebo což na něm více měl, to škodoval.
Michalovi Časlíkovi provazníku 2 R.
Janovi Červenkovi 3 R, placením od letha
f 592a
svrchu psaného po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Petr Kašparů, Antonín Mayer S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Školuda za gr[unt] Filipovi Ostravskýmu 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Martin Školuda za grunt Filipovi Ostravskýmu 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Martin školuda za g[runt] Filipovi Ostravskýmu 1 R.

Pustý