Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 Grunth Jana Mořkovského

f 771a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch červenejch purgkrechtních v listu 73 nadepsaný Jan koupil podsedek svůj od Jana Zelenky za summu 55 R.
Na to vyplnil závdanku a peněz skoupených na témž gruntě
34 R a tak ještě dopláceti zůstává 21 R.
Ty náleží na kostel strážnickej.
Na to jest letha 1593 při Vánocích položil kostelníkuom na kostel 4 R a ostatek od letha [15]94 při témž časi platiti má po 4 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu Mikuláš Huňka, Jan Hanáček S.R.S.A.N.

Letha [15]94 Jan vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních kostelníkům strážnickejm 4 R.
Letha 1595 položil za grunth peněz purgkrechtních kostelníkům strážnickejm 4 R.
Letha [15]96 položil za grunth peněz purgkrechtních na kostel strážnický kostelníkům 4 R.
Leta [15]97 položil Jan Mořkovský za grunt peněz purgkrechtních kostelníkům strážnic[kým] 4 R.
Leta 1598 položil Jan Mořkovský za grunt svůj peněz ročních ostatních na kostel 1 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
f 771b
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového podle rozdílu statku n[ebožtíka] Jana Mořkovskýho Zuzanna, manželka po něm zůstalá, tento podsedek ujala v summě 55 R a má jej zouplna a docela zaplacenej. Odevzdán jí za volný a svobodný.
Rukojmě při statku zapsáni.

[Pustý]

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Jan Bělkovskej, nápadník Zuzanny manželky své, prodal požár ut s[upr]a Vávrovi Vojtěchovýmu za summu 21 R bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] [za] spravení a opravu, povinnosti J.M. Páně Jan Pospíšil, Jíra Ostrovský S.R.S.N.

Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Vávra Vojtků prodal ten podsedek ut s[upr]a Honzovi Voňkovi za summu 32 R 15 gr. Závdanku dal Vávrovi 11 R 15 gr, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení grunthu, povinnosti panské i obecní Jakub Pospíšil a Andreas Brněnský S.R.S.A N. Letha svrchu psaného actum.
Letha ut s[upr]a Honz Voňk položil za ten grunth 2 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Voňk položil za grunt Janovi Bělkovskému 2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Voňk položil za grunt Janovi Bělkovskému 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Voňk položil za gr[unt] Janovi Bělkovskému 2 R.

Pustý

Ten zápis náleží pod Nro 77.

Letha Páně 1720 d[ne] 21. April[is] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času zaujmúc grunt ut supra Matys Vytřasil a vystavíc jej, prodal zase jistému Lukášovi, z Čech příchozímu, a ten nejsouce přijatý za souseda prodal zase Vojtěchovi Šťastkovi hrnčíři za 5 zlr. Pročež se mu připisuje a odevzdává za vlastní v summě jak prve byl 32 zlm 15 gr, kterúžto summu bude povinen platiti obci městské při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a p[an] Martin Tománek.
f 772a
Leta Páně 1729 dne 13. Maii za purgmistra pana Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času nemohouce držitel gruntu ut supra Pavel Letoch (jenž zápis toho sem patřící při gruntě Nro 77 učiněný má) pro nemožnost svou delej gruntu toho držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal urozenému panu Františkovi Paravičinovi za hotových 20 zlr, které se toliko za vystavení počítají. Pročež se nyní tenž grunt podle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává tomuž panu Paravičinovi za vlastní, placením ostatní verunkovej summy ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm v summě 32 zlm 15 gr alb pod plat a placení všech onerů a povinnosti jak císařských, tak městských počnouc od roku 1729 inclusive. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a zbývání povinnosti p[an] Ventzl Košvic a p[an] Philip Černý S.R.S.V.a N.
Vejminek sobě Pavel Letoch učinil, aby mohl v gruntě tom pro sebe světnicu a síň vystavěti od ulice, jak je předešlý grunt široký, až po stavení Mikéskovo na zdýl pro své obydlí až do smrti svej i manželky jeho, pokudž vdovú by zůstala.
f 772b
Letha Páně 1746 dne 13. Martii za purgmistra p[ana] Eliáše Gröger a spoluradních toho času nechtíce držitel toho gruntu ut supra urozený pan František Paravicin po jeho vyhoření držeti, takový z svej dobrovolnej vůle Ondrášovi Palíkovi za summu 24 zlr 30 kr jest odprodal. Pročež tehdy takový grunt témuž kupujícímu se za vlastní připisuje a odevzdává s placením ostatních na něm vězících verunkových [peněz] ročně

při posudcích obci městské po 2 zlm v summě 32 zlm 15 gr alb pod plat a placení všech povinností jak císařských, tak městských od zvrchu psaného datum inclusive. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.
Rukojmí za opravu gruntu a zbejvání povinnosti p[an] Eliáš Gröger a p[an] Jozef Haisik S.R.S.V.a N.

Přípis Tomáše Palíka

Leta Páně 1776 dne 28. Junii za purgmistra pana Antonína Košvica a spoluradních jeho toho času pozůstanúce po smrti držitele gruntu Ondráše Palíka následující nápadníci, totiž syn Jan, syn Tomáš a syn Pavel, pak dcera Anna a Alžběta z matkú jejich respective vdovú Alžbětú, z nichžto ona vdova tenž grunt až dosavad opravovala. Nyní ale poněvadž věkem zešlá jest a vstavu není jej dalej držeti, vedle bedlivého uvážení počestnost rady městskej týž grunt synovi Tomášovi (poněvadž ostatní synové v světě se živějí ani již mnohé leta domů se nehlásí) s povolením nejstarší dcery Anny a matky Alžběty v summě sedumdesáti
f 773a
rýnských s přiražením summy verunkovej p[e]r 32 zlm 15 gr alb, jenž při posudcích po 2 zlm ročně opláceti se má, zanechán byl, s tím doložením, aby on ostatním nápadníkom a spoludědicům, jmenovitě:
vdově Alžbětě 11 zlr 40 kr,
bratrovi Janovi 11 zlr 40 kr,
detto Pavlovi 11 zlr 40 kr,
sestře Anně 11 zlr 40 kr
a sestře Alžbětě 11 zlr 40 kr
dokonale vyplatil, mimo to ale uvolil se on Tomáš Palík matku v domě tom až do smrti buď společně ze sebú aneb v setnice držeti a svobodné bydlení popříti. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi, jak vejš opsáno jest, se jemu Tomášovi Palíkovi za jeho vlastní, volný a ddičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení a vybejvání povinností všelikých pan Jozef Svoboda a p[an] Johann Tyml S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti Alžběty vdovy, pak dcery Anny d[ne] a roku ut supra.