Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

92 Grunth Jíry Foltýnova

f 911a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých purgkrechtních červenejch v listu 33 nadepsaný Jíra Foltýnů koupil podsedek svuoj od Jana Metelky za summu 150 R.
Na to vyplnil až do letha [15]94 závdanku a peněz purgkrechtních 72 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích nadepsaný Jíra dopláceti má po 8 R summy 78 R.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Janovi Korečkovi po manželce jeho 2 R. Ty jemu letha [15]95 při Vánocích doplniti mají.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Jana Metelky náleží 76 R. Ty mají od letha [15]95 při Vánocích jíti po 6 R a potomně od letha [15]96 rok po roku při Vánocích pořadně po 8 R.
Rukojmě Dobiáš Strejčků a Martin Foltýnů, jiní zemřeli S.R.S.A.N.
Za ten grunth se teprva od letha [15]95 pokládati má.
f 911b
Letha 1595 položil Jíra Foltýn za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 8 R.
Z toho dáno Janovi Korečkovi do Hradiště po manželce jeho
2 R.
Letha [15]96 položil Jíra Foltýnů za grunt peněz purgkrechtních 8 R.
Leta [15]97 položil Jíra Foltýnů za grunt peněz purgkrechtních 8 R.
Leta 1598 položil Jíra Foltýnů za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Metelky 8 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jíra Foltýnů za gr[unt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Metelky 8 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra Foltýnů na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Metelky za grunt 8 R.
Jíra Foltýnů prodal pro potřebu svou na týmto svém gruntě obci předměstské summy 100 R za hotových 32 R, platiti má, když s[irotci] n[ebožtíka] Jana Metelky se doplatí, po 8 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Foltýnů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Metelky
4 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Foltýnů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Metelky i za lonský rok 12 R.

Letha a za předního konšela ut s[upr]a Jíra Foltýnů prodal grunt ut s[upr]a Janovi Vnučkovi za summu 200 R. Závdanku jemu dal 28 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Kašhuba, Tomáš Pavlů, Staněk Bednář a Jan Tomášů S.R.S.A N.

Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Metelky předních peněz 14 R po 8 R.
Obci předměstské 100 R.
Jírovi Foltýnovýmu 58 R po 2 R.
f 912a
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Vnuček za g[runt] na s[irotky[ n[ebožtíka] Jana Metelky 8 R.
Též položil obci předměstské 2 R. Nenáležely jim, přijal je Martin Foltýnů, neb na placení o dva zlatý povýšil.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Vnuček prodal grunt ut s[upr]a Blažkovi Kunčickýmu za summu 173 R. Závdanku jemu dal 11 R a ostatek, což na tom gruntě týž Jan Vnuček zaplaceného měl, totiž 27 R, ty jest Blažkovi ut s[upr]a pustil, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Noha a Jíra Černikovský RSN.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Blažek Kunčický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Metelky 3 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Blažek Kunčický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Metelky 6 R.
Z toho dáno těmž sirot[kům] Metelkovým ostatních peněz 3 R.
A obci předměstské prvních peněz položeno 3 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Blažek Kunčický za gr[unt] obci předměstské 6 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Blažek Kunčický za g[runt] obci předměstské 6 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Blažek Kunčický za gr[unt] obci předměstské 6 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Blažek Kunčický za g[runt] obci předměstské 6 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Blažek Kunčický za g[runt] obci předměstské 6 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Blažek Kunčicský položil za g[runt] obci předměstské 6 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Blažej Kunčicský položil za g[runt] obci předměstské 6 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Blažej Kunčický položil za grunt obci předměstské 6 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Blažej Kunčický položil za g[runt] obci předměstské 6 R.

Pustý

f 912b
Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth Thobiášovi Žvavému z Buchlovic za summu 150 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Vácslav Bystřický, Pavel Černý
S.R.S.a N.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Thobiáš Žvavý položil za gr[unt] obci městské 5 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Thobiáš Žvavý položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thobiáš Žvavý položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thobiáš Žvavý položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Thobiáš Žvavý položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr.

Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thobiáš Žvavý prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Jiříkovi Mayerovi za summu
150 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 18 R a což Thobiáš na tom gr[untě] vyplatil, totiž 12 R 15 gr, ty jest Jiříkovi pustil, ostatek summy platiti má každoročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Alexandr Smolinský a Mates Fraňkh S.R.S.a N.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Mayer položil ročních peněz 2 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
f 913a
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jiřík Mayer položil ročních peněz gruntovních k obci městské 2 R.

Letha 1647 po zemřetí Jiříka Mayera barveníka Hans Nauman, barveník von Teutsche Neue Khiertz, z Německej Cerekvi, pojmouce sobě vdovu pozůstalou po neb[ožtíku] ut s[upra], ujal sobě ten grunt v tej summě jakž nahoře. Kterýž jest jemu připsán za volný a svobodný.
Stalo se ut s[upra] za purgkmistra Lorence Peypolta.
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Hans Neuman položil za grunt svůj k obci městské 3 R.
Ty přijal purgkmistr ut supra.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a radních toho roku jakož Jan Nejmon také nenadálým ohněm vyhořel a ještě na svém gruntě mimo to, co předek manžel manželky jeho vyplatil, 127 R dopláceti měl, jemu jako jinším vyhořelým lidem podle poručení vrchnosti se upouští polovici, totižto 63 R 15 gr.

f 913b
Letha Páně 1662 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho pan purgmistr a páni prodali ten grunt po Janovi Nejmonovi, kterýž tak z dopuštění Božího rozumu pozbyl, Janovi Tržicovi zta summu 150 zlm. Závdanku má dáti o příštím jarmarku 6 zlm, do příštích Vánoc bohdá napřesrok má položiti peněz ročních 2 zlm, ostatek summy rok po roku platiti má až do vyplnění summy po 4 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a jiné povinnosti panské i obecní Jan Sušický a Matěj Veintsler S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1672 dne 29. Aprilis za purgmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž Jan Holásek po smrti po smrti otce manželky jeho ten grunt sobě ujal a co tak Jan Tržica na témž gruntě vyplaceného měl, totiž 6 zlm, jest zdědil v tom majíc po ty všechny letha takového sobě gruntu odevzdaného. Z té příčiny takový grunt jemu se připisuje za summu 150 zlm bez závdanku platíc ročně nápadníkům, totiž k obci městské a sirotkům Jana Neumona po 4 zlm. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a jiné povinnosti panské i obecní Šimon Vytřasil a Fridrich Brodský S.R.S.V.a N.
Při tomto zápisu tato pamět se činí, kterak v roku 1668 za purgkmistrovství Lorence Zajíčka vezouc jednu bečku vína do Holomouce od obce, jemu na gruntě se porazí 4 zlr.
f 914a
Item víceji za jedno vědro vína v témž roce k obci městské poráží se 2 zlm 2 gr 1 den, což vše purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.
Letha Páně 1671 a 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jan Holásek platí za grunt svůj k obci městské
4 zlm.
Takové týž purgkmistr v počtu svém za příjem sobě náležitě položil.

Letha Páně 1683 dne 23. Februarii za purkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho Jiřík Bohunský pojmouce sobě Alžbětu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Janovi Holáskovi za manželku, nadepsaného domu zaujal a jej přijal za summu
150 zlm bez závdanku, placením ročně nápadníkům, totiž obci městské, sirotkům Jana Najmona a Jana Holáska po 4 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za placení a zbývání povinností jak panských, tak i obecních Matěj Zalcman a Jiřík Slušický S.R.S.a N.
Letha a dne ut s[upr]a před J[ejich] Op[atrnostmi] prodal jest Jakub, sirotek po n[ebožtíku] Janovi Najmonovi, svůj nápad vstahující se na 98 zlm nadepsanému Jiříkovi Bohunskému na tento spůsob, že jest jemu ihned položil hotových peněz
4 zlr a o následujícím vinobraním má jemu sirotkovi dáti pět věder vína. A tak se takový nápad již opakovanému Jiříkovi

připisuje, totiž 98 zlm, sirotek pak Jakub jak skoro svého vína dostane, více nijakého práva na témž gruntě míti nemá.
f 914b
Tak jakož Jiřík Bohunský dle dobrovolné smlúvy sirotku Jakubovi po neb[ožtíku] Janu Najmonu za jeho nápad 4 zlr a
5 věder vína dáti měl, vidouc že tenž Bohunský podruhé vyhořel, tehdy tenž sirotek upouští z své svobodné vůle a lásky jemu Jiříkovi z tejž smlúvy tři vědra vína. A tak jemu zaplatil těmi 4 zlr a dvou vědry vína jeho náležitý nápad a tuto se z hlavní summy vypisují za vyplacené v summě 98 zl mor[avských]. A tak toliko k obci dluhu zůstává dopláceti
42 zlm a sirotkům n[ebožtíka] Jana Holáska 10 zlm.
Stalo se purkmistra p[ana] Václava Žarůška a s[polu] r[adních] dne 30. Januarii a[nn]o 1688.

Leta 1699 dne 12. Maii za purgmistra p[ana] Johanesa L[udvíka] Dašického Jiřík Bohunský položil za grunt ut sup[ra] k obci 8 rýnských, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na vejplatu roli obecní zapůjčil, vypisuje se 12 zlm.
Přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého.
Leta 1702 [dne] 20. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jana Dašického Jiřík Bohunský položil na dluh vrbovčanský k obci městské 2 zlm.
f 915a
Letha Páně 1708 dne 12. Decembris za purgmist[ra] p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních téhož letha Jiřík Bohunský nemohouc pro sešlost věku svého gruntu ut s[upra] držeti, jej opravovati a povinnosti zbývati, takový pustil zeti svému Jakubovi Rybeckému, který se mu připisuje v summě 150 zlm a co na tom gruntě zaplaceného má, totiž 112 zlm, takové všechny témuž zeti svému za zaplacené pustil a vypsati dal na ten spůsob, aby Balcaru švagru svému nic splacovat povinen nebyl. Kdežto pro tu příčinu nadepsaný Jiřík Bohunský téhož Balcara syna svého dílu na tomto gr[untu] zbavil a to tuto tak opsati žádal a kázal, že často dotčený Balcar skrze svůj svévolný a marnotratný život mnoho závady učinil, na vojnu svévolně vzal, skutku nepořádného krádežlivého se dopustil, v šenku z ožhralství syna Křepkového porúbal, kdežto na výplatu z vojny 25 zlr, na spokojení krádeže 14 zlr, porúbanému Křepkovi 4 zlr a 1 h[ony] roli za něho se dalo, z kteréžto příčiny že víc promrhal, nežli by
f 915b
jemu na tomto gr[untu] patřilo a jinší mnohé příčiny, jako i tu nevážnost, že otce svého bíti se strojil a nectně se choval, praetensi na tomto domě otec jeho zbavil a samému toliko toliko zeti svému vepsati dal, však na tento spůsob, aby do smrti svej v témž domě při zeti místo měl. A poněvadž p[an] Philip Černý švagr jeho při tom gr[untu] stodolu novou

na svůj náklad vystaviti dal, protož se společně domluvili, aby on p[an] Philip i potomci jeho v teji stodole, pokud z téhož jeho nákladu státi bude, místo k mlácení svého obilí míti mohl, což nadepsaný Jakub splniti slíbil. Naprotiv čemuž jemu nadepsaný p[an] Philip díl svůj, který na tom domě manželce jeho patří, totiž 10 zlr, jemu za zaplacené pustil a tak on Jakub 122 zlm zaplaceného míti bude, ostatní 28 zlm platiti bude k obci městskej po 2 zlm ročně. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení p[an] Philip Černý a p[an] Jan Hlubocký SRSVN.
f 916a
Leta Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana Karla Kaysera a spoluradních toho času Jakub Rybecký majíce z gruntu ut supra ještě obci městskej spláceti 28 zlm, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 9 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den pokládá při držaných posudcích 1 zlm, ostatní summu, totiž 16 zlm, bude platiti ut supra.

Přípis domu Jiříka Rybeckého

Letha Páně 1750 dne 3. Janua[rii] za purgkmistra p[ana] Jana Weinera a spoluradních toho času jest Jiřík Rybecký před počestný ouřad městský předstoupil a tou kšaft aneb testament svýho otce Jacuba Rybeckého in originali proukázal, dle kterého Jiříkovi Rybeckému dům ze všemi věci hřebíkem přibité otec jeho Jacub Rybecký odporučil. Pročeš se jmenovitý dům Jiříkovi
f 916b
Rybeckému za jeho vlastní, volný a dědičný s těma na něm podlužnýma 16 zlm verunkovýma penězi zde připisuje a odevzdává.
Za opravu domu a splacení jak cís[ařských], tak panských a městských povinností rukojníci p[an] Joseph Duray a p[an] Jann Mikulka. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Anně, vdově po Jiříkovi Rybeckém, jí dle kšaftu odporučeného domu sub Nro.46

Leta Páně 1771 dne 29. Novembris za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního nahoře psaná Anna ovdovělá Rybecká a slušně žádala, aby jí ten [po] svým neb[ožtíku] manželovi Jiříkovi Rybeckým dle učiněného a v moc právní zrostlého kšaftu odporučený dům právně připsán byl. Na kteroušto

f 917a
slušnou žádost a pořadnost mněstských práv, pak zřízení Jejich Jasnosti cís[ařské] a král[ovské] se jí Anně za její volný a vlastní spolu i s tím na domě od starodávna majícím právem a podlužnýma obci mněstskej verunkovýma penězi p[e]r 16 zlm připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a mněstských povinností pan Johanes Weiner a pan Vencl Lánský. Stalo se dne a roku ut supra.