Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Statek n[ebožtíka] Jana Kučery

f 6b

sepsán na den s[vatéh]o Valentina leta Páně 1601

Sirotci po něm zůstalí sou tito: Kateřina manželka, Anna, Kateřina, Zuzanna, Johanna, Jan pachole malý.

Mají statku po otci svém toto:
Peněz hotových za ouřadem 546 zl 2 gr 5 den.
Více na stříbře pozlacené[m] i prostém 85 lotů, každý lot za 15 gr.
Více kus zlata, který váží 7 dukátů, summa na tom stříbře a zlatě jest 53 zl 15 gr.
Více na domě v Strážnici 240 zl.
Na vinohradě v Růžennej, který koupil Věrovanský, 110 zl.
Na louce Měfalkovskej, kterou koupil Martin Bezouch, 15 zl.
f 7a
Na louce Zikmuntovskej 100 zl.
Na plži v hliníku 30 zl.
Na louce v Orlí Šmatlavovskej 30 zl.

Podsedek Šmatlovský ze dvěma koňmi, s vozy a vším hospodářstvím, ten vzala Kateřina manželka Kučerova v dílu za
210 zl.
Též ona vzala peněz hotových 50 zl.
Též ona přestoupila za sestru za obilé 2 zl.
Více ona vzala louku za mlýnem orací za 80 zl.
Více ona vzala louku u mlýna orací za 40 zl.
Též ona vzala roli pod Doubravkou za 30 zl.
Více ona vzala plž Šmatlavovský za 20 zl.
Též ona vzala vinohrad v Svárové za 60 zl.
Summa toho, což ona přijala, 493 zl. A tak ještě má se jí dodati k doplnění dílu jejího 44 zl 3 gr.
f 7b
Jiřík Vodička na díl Anny ma[n]želky svej:
Vinohrad v Teplej za 50 zl.
Více vzal peněz hotových 212 zl.
Též vzal čtvrt vinohradu v Šta[m]fátě za 600 zl.
A tak Jiřík Vodička po sražení dílu svého má jiným sirotkům doplatiti 205 zl 27 gr, pokládá je při Vánocích po 20 zl.

Melichar ten na díl Kateřiny manželky svej vzal:
Podsedek Kučerovský ze dvěma koňmi, s půl lánem roli a vším hospodářství[m] za 370 zl.
Též on vzal louku Doubravovskou za 60 zl.
Více vzal roli kus na Lazi za 50 zl.
Více vzal louku v Orlí za 60 zl.
Též on vzal achtel vinohradu v Štamfátě za 300 zl.
Více Kateřina vzala peněz hotových prve nežli se vdala
18 zl.
Též vzal štěpnici u lávek za 30 zl.

A též on vzal ze čtvrti vymíněnej 120 zl a takových 120 zl Melichar odvozuje k placení sirotkům na Vodičkovi.
A tak Melichar po sražení dílu svého
f 8a
mimo ten odvod má doplatiti jiným sirotkům summy 231 zl 27 gr, pokládá je při Vánocích po 20 zl. Rukojmě za to sou Jakeš Benků, Václav Masař RSN.

Zuzanna vzala na díl svůj štěpnici na Strážnicku po Zvěřince za 80 zl.
A tak ještě Zuzanně má se jí dodati k doplnění dílu jejího 576 zl 3 gr.

Johanka vzala též štěpnici u Řečice v dílu svém za 70 zl.
A tak jí ještě má se dodati k doplnění dílu jejího 586 zl
3 gr.

Jan sirotek nemladčí ten vzal v dílu svém vinohrad v Podkovnej za 300 zl.
A tak jemu ještě k doplnění dílu má se dodati 536 zl 3 gr.

Summa toho statku 3216 zl 17 gr 5 den.
Dělíc tu summu na šest dílů po 536 zl 3 gr.
f 8b
A mimo toho všeho mají čtvrt vinohradu v Štamfátě za
600 zl. Ta jest vymíněná na smlúvách svatebních, a tak náleží samým dětem Kučerovým na pět dílů, každému k dílu jejich výš psanému náleží 120 zl, nebo i Kateřina manželka Kučerova také svou výminku zouplna z statku z svého vyzdvihla.
A tak těm sirotkům, t[otiž] Anně, Kateřině, Zuzanně, Johance, Janovi dostane [se] i s tou vými[n]kou po 656 zl
3 gr.
Summa což se vyplatiti má jiný[m] s[irotkům] na doplnění dílů jejich 1562 zl 12 gr.

Ta summa nachází se jim na těchto věcech:
Peněz hotových jest 546 zl 2 gr 5 den.
Též na stříbře pozlacené[m] i prostém 53 zl 15 gr.
Na domě v Strážnici 240 zl.
Na vinohradě v Růženej na Věrovský[m] 110 zl.
Na louce Michálkovskej na Bezouchový 15 zl.
f 9a
Na louce Zigmuntovskej 100 zl.
Na plži Kučerovském 30 zl.
Na louce v Orlí Šmatlavovskej 30 zl.

A mimo toto všecko výš psanou summu zůstává statku za ouřadem, což oni k sobě přijali, a to samým menším sirotkům náleží, neb se jim to s podílů stržilo, totiž z dílu Zuzanniného, Johančiného a Janového, totižto za vína, za obilé, za dobytek, za ovotce a trávu, z štěpnic i za jiné vícej, což se ji[m] dostalo.
Summa toho všeho příjmu těm sirotkům 363 zl 11 gr.
Dělíc tu summu na tři díly, totiž Zuzanně, Johance, Janovi, přide na každého po 121 zl 3 gr 4 ½ den.

Ta summa utržila se jim za tyto věci:
Za 15 beček vína a pět věder 303 zl.
Za obilí staré i nové 82 zl 27 gr.
f 9b
Za dobytek 17 zl.
Za ovotce, za trávu 13 zl 7 gr.
Za konopě a doch 3 zl 3 gr.
Za kožich veliký 10 zl.
Za slaniny 1 zl 12 gr.
Za šaty ložnej 10 zl.
Za užitek z vinohradu od Šmatlavy p[ři]jato 16 zl.

S tej summy poraženo, což se vydalo po 4 leta na dílo vinohradní v Podkovnej i na činže i sirotkům summy 93 zl 8 gr.
A tak zůstává čistej summy jak svrchu 363 zl 11 gr.

Johanka má při ouřadu obzvláště za své šaty ložné prodané
8 zl, kteréž sou prodány Kači sestře její. Letha 1609 těch
8 zl Melichar manžel Kačin za týž šaty jest položil a zaplatil.
Jan s[irotek] nejmladčí ten má také při ouřadu za šaty ložné prodané 10 zl mimo jiné díly.
A mimo to všecko mají ti s[irotci] malí poloufodří vína, zač se prodá, to se jim připíše.

[na přiloženém lístku:]
Paměth potřebná
Letha Páně 1612 při času držení posudku učiněna jest paměth tato, jakož se nachází v registřích hlavních bobalovských purgkrechtních, že na nějaké louce slově Zigmundovské s[irotků] n[ebožtíka] Jana Kučery náleželo 100 zl, tato louka před lethy týmuž n[ebožtíku] Janovi Kučerovi od n[ebožtíka] p[ana] Zigmunda Ahníka v 100 zl zastavena byla, kderáž ku grunthu tomu, na němž tohoto času pan Henrich Flanc zuostává, náleží. Túž summu u přítomnosti urozeného p[ana] Balthazara Šimunského, ty časy ouředníka panství bře[clavského], ročně počna letha 1613 při posudku vše po 15 zl až do summy svrchu jmenované dotčený p[an] Henrich Flanc zase vyplatiti, tak aby sirotkom těmto peníze vycházeti mohly, povinen bude. Stalo se ut s[upr]a.

f 10a
Příjem s[irotkům] Kučerovým:

Přijali sme za to poloufodří vína svrchu psané malým sirotkům Kučerový[m] 32 zl.
1600 přijali sme od Věrovanského za vinohrad v Růženej na s[irotky] Kučerovy 5 zl.
1601 přijali sme od Martina Bezoucha za louku Michálkovskou 15 zl trojích peněz posledních.
Téhož letha přijali sme od pana Jakuba za šaty Janovi, kteréž jemu samému náleží, 4 zl.

Leta 1601 v outerý po s[vaté] Alžbětě za fojta Pavla Kotka a starších k němu přidaných puštěn j[es]t vinohrad Janů[v] v Podkovnej k dělání panu Jakubovi Bernartovi na takový spůsob, aby pan Jakub povine[n] byl dávati sirotku čtvrtý vědro. Stalo se u přítomnosti pana Jakuba Bernarta a Jana Drabíka, až do zrostu sirotka.
Za rok [1]601 přijali sme za bečku vína Janovi z toho vinohradu 39 zl.
f 10b
Za rok [1]601 přijali sme za jablka z štěpnice Johančinej
4 zl.

Leta 1602 přijali sme od Maury za dům položených na rathauzi 14 zl 10 gr 5 den.
Leta 1602 přijali sme od Telčara za vinohrad v Štamfátě na místě Vodičkovém 20 zl.
Leta [1]602 přijato za seno z louky Zigmundovskej s[irotkům] Kučerový[m] 5 zl 28 gr 5 den.

Leta 1604 položil Melichar verunky za rok 1601 20 zl.

Leta 1605 přijali sou ouřad bobalovskej od Maurice [ze] Strážnice za dům Kučerovský verunky 25 zl.
Též za vinohrad Kučerovský přijali, co Telčar pokládá,
20 zl.
Též za ovotce ze štěpnic přijali za rok 1604 15 gr.
Téhož leta 1605 oplacených peněz přijato od Bezoucha, kteréž se jemu bylo půjčilo, 6 zl.
Za trávu z louky od Bezoucha 1 zl 7 ½ gr.

Leta 1607 při času Vánoc položil Melichar dva verunky za podsedek Kučerovský za rok 1602 a 1603 40 zl.
Letha 1608 při času Vánoc položil Melichar vejrunku za podsedek Kučerovský za rok 1604 20 zl.
Letha 1610 při času Vánoc položil Melichar vejrunku za podsedek Kučerovský za tenž rok 20 zl.
Item 1610 přijato za trávu od Ondry Notrle 1 zl.

Letha 1611 přijato od pana Domanského za trávu 3 zl.
Letha 1609 přijato od Bratra Pavla Věrovanskýho za vinohrad v Růžené hoře 10 zl.
f 11a
Letha 1611 přijato od Jana Bobra za trávu z louky v Orlí platu 18 gr.
Týhož letha svrchu psanýho za rok 1610 přijali sme vejrunku za vinohrad v Růžené hoře od Bratra Pavla Věrovanského 10 zl.
Letha 1612 přijato od Ondry Mouchnického týž z louky v Orlí za trávu 22 gr.
Item týhož letha přijato od Jíry Čuříka a od Pavelky z louky Zigmundovskej 2 zl.
Item letha 1612 přijali sme u hornýho od Eliáše Telčara na zadrželé vejrunky 64 zl.
Přijato za plš prodaný od Jana Radějovského 3 zl 15 gr.
Letha 1608 položil Bratr Pavel Věrovanský vejrunk za vinohrad v Růžové hoře 5 zl.
Letha 1613 položil Jan Radějovský za plž prodaný 6 zl.
Přijato od Bratra Pavla Věrovanského za vinohrad Kučerovský peněz za rok 1612 položených 5 zl.
Přijato od Jíry Šafářového za trávu z louky v Orlí 22 gr.
Přijato od Bratra Pavla za rok 1613 položených za vinohrad Kučerovský 10 zl.
Přijato za rok 1614 a 1615 od Bratra Pavla za vinohrad Kučerovský po 5 zl, činí 10 zl.
Přijato za rok 1614 a 1615 od Pavla Hranického z Strážnice za vinohrad Kloučkovský v hoře Růžený na Jana samého po 10 zl – 20 zl.
Leta 1616 přijato od Jana Bobra za trávu z louky 24 gr.
Od Pavla Žižky za grunt přijato peněz 4 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Pavla Žižky přijato peněz za grunt 4 zl.
Od Šimona Konečného za louku z užitku přijato 24 gr. Dáno z toho dvojího činže 10 gr.
Více přijato od Bratra Pavla Věrovanského za vinoh[rad] Kučerovský v Růžené 10 zl. Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.
Od Zuzanny Pavla Hranicského jinak Šnoblové přijato za vinohrad v Růženné hoře peněz ročních 10 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra od Pavla Žižky za grunt přijato peněz ročních 4 zl.
Od Jana Bobra za oužitek trávy z louky přijato 22 gr. Z toho vydáno činže z též louky 10 gr.
f 11b
Leta Páně 1618 z statku n[ebožtíka] Melichara Hellera, což neboštík za užitky z štěpnice přijímal a za sebou zanechal, přijato 9 zl 15 gr. Ty náleží Johance samé do Třebové Moravské.

Leta Páně 1619 za fojta Martina Chovánka jakož jest do statku tohoto z statku n[ebožtíka] Melichara Hellera dluhu bylo jakž za statek převzatý, taky peněz půjčených summy
163 zl, za takový dluh odvozuje se roli v panoším poli za
100 zl 23 gr, louka v Orlí, kteráž někdy Kučerovská byla, za 60 zl, peněz hotových dodáno do téhož statku 3 zl 23 gr.
A tak již z s[tatku] n[ebožtíka] Melichara do statku tohoto Kučerovského dluhu žádného více nezůstává.
NB. Vyhledalo se při gruntě 55 knih purgkrechtních, že jest do tohoto statku přijato peněz náležejících s[irotkům] n[ebožtíka] Melichara Hellera, kteréž sem nepřináležely a jsou vydány sirotkům Kučerovským, totiž 12 zl. Ty sou zase navrácené a oplacené 28. máje do s[tatku] n[ebožtíka] Melichara Hellera.

Louka v Orlí zůstala, kteráž nebyla žádnému připsána, toliko ouřad trávu z ní prodával, ta jest prodána Eliášovi Masaři za summu jakž napřed, totiž za 30 zl, nezavdal nic, platiti má od leta 1620 po 3 zl.
Leta 1619 Martin Chovánek z té louky za trávu, prve než Eliášovi prodána jest, položil ouřadu peněz 20 gr.

f 14b
Vydání s[irotkům] Kučerovým:

Dáno Zuzaně na díl její, když se učila šití v Slavkově, za půl třetího roku od učení 7 zl.
Též jí dáno na mentlík při tom času v učení 11 zl 29 gr.
Více dáno Zuzaně na letnici 3 zl 27 gr.
Leta 1601 dáno Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Kučery, na díl jeho na dílo vinohradní 9 zl 10 gr.
[1]601 dáno Janovi na díl jeho od zbírání réví v Podkovnej 8 gr.
Téhož leta dáno Johance Kučerovej od učení šití 1 zl.
Leta 1601 dáno Zuzaně na díl její, když sme pro ni jezdili do Slavkova a stavěli na Břeclav, formanovi 2 zl 18 gr 6 den.
Více dáno Zuzaně na boty 24 gr.
Více utratili sme při tom na stravu, na sobě i na koně 2 zl 6 gr.
Přitom dáno Zuzaně na plátno 2 zl.
Přitom dáno formanovi, když sme Zuzanu vozili na Břeclav z Bobalova i na stravu 1 zl 4 gr 6 den.
f 15a
Dáno Johance na díl její od klčování štěpnice její 14 gr.
Dáno Janovi, s[irotku] Kučerovému, na díl jeho na kolí do vinohradu je[ho] 1 zl 23 gr.
Též jemu dáno od doručení toho kolí a za doch 16 gr 3 den
1 h.
Téhož leta 1601 vydáno z dílu Zuzaniného, když se vdávala, když sme jezdili na smlúvy na Břeclav 2 zl 15 gr.

Téhož leta dáno Janovi Kučerovému na díl jeho od vázky vinohradu jeho 3 zl.
Leta 1601 dáno Janovi Kučerovému na díl jeho při zbírání vinohradu na dílníky [a] presovníky k ruce 1 zl 22 gr 2 den.
Téhož času dáno z dílu jeho poslovi, když chodil do Lhoty pro ně 4 gr 2 den.
Více dáno z dílu toho s[irotka] od tahání kolí z vinohradu jeho 6 gr.
1601 dáno Zuzaně, když se měla vdávati, na díl její 32 zl 20 gr.
1601 v pondělí po svatém Martině vydáno panu Jakubovi na díl Zuzany ma[n]želky jeho 200 zl.
Na týž den dáno panu Jakubovi na stříbře summy 42 zl 6 gr.
f 15b
Více dáno panu Jakubovi na díl manželky jeho Zuzany 95 zl
14 gr.
Leta 1601 dáno Janovi Konečnému na dolefky do jeho vína
1 zl 10 gr.
Též jemu dáno věderního do jeho vína 20 gr.
Leta 1601 na den Mláďátek dáno Kateřině Šmatlavej na doplnění dílu jejího jakž svrchu i s tím, což ona sobě srazila dluhu, kteréž povinna byla sirotkům jiným, summa toho všeho
44 zl 3 gr.
V sobotu před Novým létem vydáno s peněz s[irotka] Kučerova Jana, když sme jezdili pro něho do Lhoty, s poručení pana ouředníka na formana, na koně i na sobě v summě 1 zl 17 gr.

[1]602 při svatém Jiří dáno Johance, s[irotku] n[ebožtíka] Jučery, na činž za rok [1]601 4 gr.
Leta 1604 za ouředníka pana Albrechta Hrušovského vydáno Jakubovi na díl manželky jeho Zuzany 110 zl 19 gr.
Leta 1605 vydáno ze vsi pánům strážnicským 1 zl 2 gr 1 den.
Víc od vejpisu u horného 5 gr 1 den.
Leta 1603 a leta 1604 vydáno Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Kučery, na učení když byl u bratřích v Podivíně, též na šaty a za stravu bratru Danielovi podvakrát – nic.
f 16a
Leta 1603 za ouřednicství p[ana] Jana Kozdy vydáno Bratru Danielovi do Podivína za stravu a od vychování sirotka n[ebožtíka] Kučery, totiž Jana 10 zl.
Obzvláště téhož leta dáno témuž Janovi za šaty, což potřebí bylo 5 zl 19 gr 2 den.
Leta 1604 za ouřednicství p[ana] Albrechta Hrušovské[ho] z Hrušova, ouředníka bředs[lavského], vynáno tomuž Janovi víc za šaty, za obuv, za papír a jiné drobné věci 7 zl 21 gr
2 ½ den.

Leta 1605 u přítomnosti ouřadu bobalovského projednán jest Jan, sirotek n[ebožtíka] Kučery, Bratru Danielovi Dolfinovi do Podivína do roka pořad zběhlého má se jemu dáti za stravu i od učení 16 zl. A to budouce leta 1603 projednaný, dodáno Bratru Danielovi v těch 10 zl, což se jemu zadrželo, 6 zl.
Též jemu vydáno za rok 1604 podli tej smlúvy 16 zl.
Též dáno za téhož sirotka peněz polovici, co proň do Slavkova chodil, za 5 (nečitelné) po 3 kr – 6 gr 3 den.
Leta 1607 na poručení urozeného pana Petra Eibenštolara z Eibenštolu vydáno Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Kučery, na šaty budouce v Podivíně u Bratra Jiříka Lachusta, totiž na oddíl jeho po učiněných rozdílích 15 zl.
Více mu do Podivína vydáno na líkařství, budouc tam na učení, 2 zl 27 gr 4 den.
Leta 1607 na poručení J.M.Páně u přítomnosti urozeného pana Petra Eibenštolara z Eibenštolu, toho času ouředníka na Bředclavi, vydáno Tobiášovi Štekmonovi, knězi v Moravskej Třebové, na díl Johanky manželky jeho, s[irotku] n[ebožtíka] Kučery, hotových peněz 150 zl.
Tolikéž od Telčara přijal z vinohradu v Štamfátě ležící[m] na týž oddíl summy 40 zl.
Více vzal pás stříbrný v dílu manželky svej, totiž jako hotové peníze 13 zl.
Štěpnici ujal, kteráž u Řečice jest, v summě 70 zl.
Téhož letha ut supra vydáno při času Vánoc týmuž faráři třebovskému na oddíl Johanky manželky jeho 40 zl.
Letha 1608 z dovolení J.M. Páně skoupeno od Jana Furvildera z Bílovic spravedlnosti jeho, kteráž jemu po manželce jeho v hoře Růžený na vinohradě Pavla Hranického z Strážnice náležela, totiž 60 zl za 40 zl peněz hotových z oddílu Jana samého, s[irotka] n[ebožtíka] Kučery, jdou rok po roce po
10 zl.
f 16b
Leta 1608 v neděli před s[vatý]m Martinem z poručení a dovolení J.M.Páně a u přítomnosti urozeného pana Petra Eibenštolara i ouřadu bobalovského vydáno jest zase panu Dobiášovi Štekmanovi, faráři [v] Moravský Třebové, na oddíl Johanky manželky jeho peněz hotových, co se jich kolvěk toho času v truhlici sirotčí na hotově našlo, summy 67 zl 24 gr.
Letha 1609 vydáno témuž faráři třebovskýmu na oddíl Johanky manželky jeho z vejrunkových peněz 20 zl.
Obzvláštně týž jemu vydáno za šaty ložný, kteréž manželce jeho vymíněny byly, kteréž jest Melichar zaplatil, jakž napřed v rejstřích těchto zmínka jest, 8 zl.
Letha 1611 dne 9. Junii na poručení pana Balcara Šimunského, ouředníka na Břeclavi, vydáno Janovi Kučerovi 3 zl.
Vydáno času z louky Zigmundovský svatojirskýho za rok 1607 15 gr a z louky v Orlí 4 gr 2 den.

Item týhož leta dáno platu z vobou louk s[vat]ováclavského 19 gr 2 den.
Letha 1608 dáno platu z těch louk při termíních svrchu psaných 1 zl 8 gr 4 den.
Letha 1606 vydáno Zuzanně Kučerové ceře na díl její 3 zl.
Letha 1610 spraveno činže z louk nahoře jmenovaných při dvou termíních 1 zl 8 gr 4 den.
Letha 1611 spraveno platu z louk svrchu psaných při dvou termíních 1 zl 8 gr 4 den.
Za tenž rok vydáno s peněz u hornýho 2 gr 6 den.
Letha 1612 spraveno a vydáno svrchu psanýho platu z těch louk ut supra za dva termíny 1 zl 8 gr 4 den.
Letha 1612 die 1. Septembris vydáno Kryštofovi Sečkovi na díl manželky jeho Zuzanny s poručení páně ouředníka 64 zl.
Letha 1612 za ouřednicství pana Balcara Šimonovskýho skoupeno od Furvildera z Bílovic ostatek spravedlnosti jeho, kteráž jemu v Růžené hoře na vinohradě Pavla Hranickýho napřed psaného ještě náležela, summy 55 zl a dáno jemu za ně z oddílu samého Jana, s[irotka] n[ebožtíka] Kučery, 20 zl.
Letha 1614 při obnovování ouřadu dosvědčili toho ouřad bobalovský, že jest Jan, s[irotek] n[ebožtíka] Kučery, peněz z toho vinohradu svrchu psaného vyložených přijal od horného strážnického ku potřebám svým 14 zl.
Více vydání nač převrce list NB.
f 17a
Leta Páně 1611 dne 3. Maii na zámku Bředclavi u přítomnosti urozeného pana Abrahama Šemunskýho z Šemuni a na domě v Hustopečích, pana Kryštofa staršího Brvíka z Betenštorfu a na dvoře svobodném v Nemyli, ouředníka panství zábřehského, pana Petra Eibenštolara z Eibenštolu a pana Balcara Šemunskýho z Šemuni, ouředníka panství bředclavského, vyhledalo se statku a spravedlnosti sirotkům neboštíka Jana Kučery z dědiny Bobalova náležející, jakožto Kateřině mateři, Anně, Kateřině, Zuzanně, Johance a Janovi. I našlo se, že Kateřina svůj oddíl všeckno totiž 336 zl 3 gr vybrala a již tudy nic spravedlnosti sobě náležité nemá. Anna dcera jest za Jiříkem Vodičkem v městě Slavkově vzala 862 zl a tak mimo svou spravedlnost
285 zl 27 gr víceji jest k sobě přijala, kterou k lepšímu druhým sirotkům navrátiti povinen jest. Kateřina za Melicharem Hellerem v Bobalově, která jest přijala také mimo oddíl svůj 298 zl, které jiným sirotkům náleží, navrátiti povinen jest, jakož na to něco zaplatil, že ještě dopláceti má 151 zl 27 gr. Zuzanna pak, Kryštofa Sečky z Ostrova manželka, přijala na oddíl svůj 594 zl 23 gr 1 ½ den, tak ještě jí přijíti má k doplacení 61 zl 6 gr 5 ½ den a více jí náleží 121 zl 3 gr
4 ½ den, a tak v summě všeho jí přijde 181 zl 10 gr 3 den. Johanka, kněze děkana v Třebový Moravský manželka, na oddíl svůj 472 zl 12 gr přijala, má se jí dodati 183 zl 21 gr, podli toho 121 zl 3 gr 4 ½ den, že jí v summě spravedlnosti náleží 304 zl 24 gr 4 ½ den. Janovi, který posavad na svobodě

zůstává, jest dáno na oddíl jeho 384 zl 1 gr 5 den, pak mu se ještě dodati má k doplnění dílu jeho 272 zl 1 gr 2 den, víceji
121 zl 3 gr 4 ½ den, čehož mu v summě přijde 393 zl 4 gr
6 ½ den. Čehož pro lepší na potomní časy vyrozumění a vyhledání jest to do těchto rejster vepsáno.
f 18a
NB. Vydání peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kučery:
Letha 1612 spraveno platu z louky v Orlí za termín s[vatéh]o Jiří a svatého Václava 8 gr 4 den a roku 1613 týž
8 gr 4 den.
Letha 1614 z poručení JM Páně vydáno Johance, dceři neboštíka Jana Kučery, když se v vdovství vdávati měla, 50 zl.
Leta 1616 s poručení pana ouředníka vydáno Janovi Kučerovi spravedlnosti jeho, když sobě okoupení učinil, 33 zl 3 gr.
Dáno hornému strážnickému od Bratra Pavla za vinohrad položených 1 gr 3 den.
Dáno platu z louky v Orlí s[vat]ovácslavského a s[vat]ojiřského 8 gr 4 den.
Dáno hornýmu peněz položených od Pavla Hranického 2 gr
6 den.
Dáno za rok 1616 při s[vaté]m Jiří platu z louky v Orlí
4 gr 2 den.
Více vydáno Janovi Kučerovi na díl jeho 10 zl.
Dáno hornému od Pavla Hranického přijatých peněz 2 gr
6 den.
Dáno více hornému z peněz pokládaných Bratra Pavla 2 gr
2 den.
Více dáno Janovi Kučerovi na jeho díl 20 zl.
A[nn]o 1616 dáno Janovi Kučerovi na jeho díl 10 zl.
Více mu dáno u hornýho v Strážnici za vinohrad 14 zl.

Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky vydáno Janovi z truhlice na Strážnici 15 zl.
Téhož leta za téhož fojta vydáno Janovi k veselí svatebnímu 40 zl.
Více vydáno jemu od purgkmistra a ouřadu města Stráž[nice] 40 zl.
U Pavla Tučka, horného strážnicského, vydáno mu 10 zl.
Janovi vydáno opět na díl jeho peněz hotových 14 zl 14 gr.
Téhož svrchu psaného leta za téhož fojta Kryštofovi Sečkovi do Ostrova po Zuzanně dáno peněz 18 zl 10 gr 4 den.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra vydáno Janovi Kučerovi peněz 4 zl 12 gr. Dáno z nich činže z louky v Orlí do důchodů JM Páně 5 gr.
Z statku n[ebožtíka] Melichara Hellera za užitek z štěpnice, co za živobytí svého přijímal, ty náleží Johance do Třebové.

Leta Páně 1619 za fojta Martina Chovánka vyhledalo se, že za horného strážnického Jana Vnučka, který byl leta Páně 1612 u přítomnosti fojta a starších bobalovských, vydáno jest Kryštofovi Sečkovi do Ostroha na díl Zuzanny manželky jeho peněz hotových 60 zl. Kteréžto peníze Mojžíš Žid Hesčin syn za vinohrad v Štamfátě položil, k čemuž se týž Kryštof Sečka u přítomnosti p[ana] Thobiáše Purgkrábka, ouředníka panství strážnicského, též u přítomnosti fojta Martina Chovánka, Pavla Holky, Jana Radějovského a Martina Berdinského, konšelů k němu přidaných, přiznal, protož témuž Kryštofovi Sečkovi za vydání se pokládají a vypisují.
f 18b
Téhož leta 1619 u přítomnosti pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka panství strážnicského, a starších v ouřadu napřed psaných jakož jest ještě Kryštofovi Sečkovi po Zuzanně manželce jeho mimo prvnější vydání dodati náleželo 104 zl, na to jest jemu niva roli v panoším poli, ta která jest od statku n[ebožtíka] Melichara Hellera, což měl do statku n[ebožtíka] Jana Kučery za přebrané statek doplatiti, vyňata a odvedena v summě 100 zl a hotových peněz jemu z sirotčí truhlice dáno
4 zl. A tak ten Kryštof Sečka po Zuzanně manželce své díl náležitý zouplna vyzdvihl a více z gruntu nic nenáleží. Stalo se 29. Junii leta ut s[upra].
Leta svrchu psaného v pondělí 30. dne Decembris z poručení pana Thobiáše, ouředníka strážnicského, vydáno Janovi peněz na koupení obilí na chléb 10 zl.
Leta Páně 1621 v neděli 2. postní, to jest 7. dne Marti, Janovi Kučerovi dáno, když v nemoci na zámku ležel i s ženou svou, 8 zl.
Jestli se vyhledá, že by přebral mimo díl svůj, má se zase navrátiti, když pan Domanský peníze za louku položí.
Téhož leta za fojta Pavla Surého z poručení pana ouředníka dáno opět Janovi Kučerovi, když se měl ženiti, aby byl povinen zase navrátiti, jakž napřed dotčeno při těch 8 zl, jmenovitě 10 zl. Stalo se v neděli po památce s[vatéh]o Kříže 1621 ut s[upra].