Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Letha Páně 1607 inventář statku pozuostalýho po neboštíkovi Matějovi Škráškovi

f 47a

Sirotci po něm zuostali: Martin, Jan, Mathouš a Kateřina.

Toto se nachází:
Item achtel vinohradu v Dolní hoře za 100 zl.
Item druhý achtel vinohradu v Horní hoře za 50 zl.
Item roli na Lazích za 15 zl.
Item štěpnička 8 zl.
Item roli pod Dolní horú za 8 zl.
Summa toho všího statku 181 zl.
Dělíc na štyri díly, dostane se na každý díl po 45 zl
7 ½ gr.
Dluhové jsou, víc dále, nedostane se tak mnoho.
f 50a
Vydání s toho na dlouhy i k rozdílům:
Item Johance Osrálkových za kožich dáno 8 zl.
Item puojčených peněz k ubci bobalovský 3 zl.
Item za sůl vobecní zuostává dlužno 2 zl.
Item na zbor petrovský poroučeno a spraveno 3 zl.
Item do Strážnice Janovi Tomanových dáno 2 zl.
Summa dluhův 18 zl.
Item od spravení statku ouřadu i písaři dáno 2 zl 20 gr.

Mimo splacení těch dluhův a věcí nahuře psaných zuostává ještě k rozdělení na 4 díly summy 160 zl 10 gr.
Dělíc tu summu na čtyry díly, dostane se Martinovi a Janovi jednomu každýmu po 40 zl 22 ½ gr a druhým dvěma s[irotkům] Mathoušovi a Kateřině jednomu každýmu na díly jejich po 39 zl 12 ½ gr za tou příčinú, že se za ně ouřadu a písaři s podílu Martinovýho a Janovýho spravilo, proto jim tak mnoho nepřinde.

Toto na podíly přijali:
Item Jan vinohrad v Dolní hoře 1 achtel v 100 zl.
Item více Jan přijal na díl roli na Lazích v 15 zl.
Iem porazíce Jan díl svůj summu 40 zl 22 ½ gr, povinen bude druhým sirotkům doplatiti po vejruncích ročně po 6 zl až do vyplacení summy.
f 50b
Toto Mathouš na díl svůj přijal:
Item vinohradu achtel v Horní hoře v 50 zl.
Item více Mathouš na díl svůj přijal štěpnici v 8 zl.
A tak porazíce v tom díl svůj, bude povinen Martinovi a
Katheřině dopláceti, pokládá je z oužitku vinnýho podle ourody po 5 zl až do vyplnění summy 18 zl 17 ½ gr. Rukojmě za to zastavili za Mathouše Škráška Pavel Kaštánek a za Jana Juru Mackových.

Item Martin přijal na díl svůj roli pod Dolní horú v 8 zl.
Item skoupil Jan Škrášků podíl od Martina, kderýž jemu pokládati měl, 32 zl 22 ½ gr, a dal za dotčenú summu kus vinohradu v Dolní hoře. Stalo se před fojtem a ouřadem. Odevzdal jemu za volný a svobodný. A tak již Martin za ouřadem nic nemá.

Pokládání na dluhy:
Item s položení Mathouše Škráškovýho za vinohrad v Horní hoře 2 zl za rok 1607. Sou vydány na dluh do Strážnice.
Item více položil tenž Mathouš za vinohrad 5 zl.
Item více Jan položil na doplacení jiným nápadníkům za rok 1608 3 zl za vinohrad v Dolní hoře. Ty sou vydány na zbor petrovský podli poručenství.
f 51a
Item více položil týž Jan za rok 1609 za vinohrad v Dolní hoře 8 zl. Ty přijali starší na dluh za kožich, sou vydány.
Item letha 1612 týž [Jan] za ten vinohrad v Dolní hoře položil 4 zl.
Item letha 1613 položil Jan Škrášek za vinohrad v Dolní hoře 5 zl. Ty jsou vydány ubci bobalovský zapůjčených peněz
3 zl a za sůl, kterouž otec jejich dlužen zůstával, 2 zl.
Item letha 1614 položil Jan Škrášek za vinohrad v Dolní hoře 5 zl. Zůstávají v truhle na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Škráška.
Item leta 1615 položil Jan Škrášek za vinohrad v Dolní hoře
5 zl. Zůstávají v truhle na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Škráška.
NB. Jíra Martinkův učiníc změnu o vinohrady s Matúšem Škráškem položil na zadržalé verunky týmž nápadníkům na místě jeho anebo sirotkům 2 zl 15 gr.
Leta 1616 položil Jan Škrášek za vinohrad v Dolní hoře s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Škráška, zůstá[vají] v truhle
5 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Jana Škráška za vinohrad v Dolní hoře přijato 5 zl.
Od Jíry Martinkového za vinohrad v Horní hoře 4 zl.
Letha Páně 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Jíry Martinkového za vinohrad v Horní hoře 2 zl 1 gr.
Od Jana Škráška za vinohrad a jiný statek ostatních 1 zl
15 gr. A tak Jan Škrášek svůj statek doplatil.
Leta Páně 1619 15. Junii vydáno Kateřině z poručení p[ana] ouředníka 6 zl.
Leta Páně 1620 27. Februari vydáno Kateřině na díl její
7 zl. Přijal je Petr Ochrdský manžel její.

Téhož leta v outerý po neděli Křížové vydáno z truhlice Kateřině na díl její, kteréž ona sama přijala, 8 zl.
Leta ut [supra] v pátek po svatém Martinu za fojta Pavla Surého vydáno opět Kateřině z truhlice sirotčí peněz 6 zl.
Letha 1622 v neděli Jubilate dáno Petrovi Ochrdskýmu na díl Kateřiny manželky jeho 3 zl.
Téhož letha a za téhož fojta dáno jemu zase na díl též manželky jeho 5 zl.