Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Letha Páně 1607 inventář statku pozuostalýho po neboštíkovi Ondrovi Bombálkovi

f 54a

Sirotků po něm pozuostalejch jest jich: Zuzanna manželka, Anna a Katheřina dcery.

Item požár za 15 zl.
Item plž sklep za 15 zl.
Item vinohrad novosad nad Růženú za 8 zl.
Item louka v Babích dolích za 6 zl.
Item roubanice za 3 zl.
Item štěpnice za 4 zl.
Item půl achtele vinohradu v Svárově za 100 zl.
Item na vinohradě v Horní hoře za 70 zl.
Item peněz hotovejch za víno prodané přijatých 11 zl.
Summa všího statku 232 zl.
f 54b
Vydání na dlouhy:
Item podle poručenství do truhlice s[irotkům] n[ebožtíka] Jakše Prchlíka puojčených jemu před obcí 4 zl.
Item Mocholovi do Strážnice dluhu dán jest 1 zl.
Item na zbor petrovský podle poručenství z Horní hory 4 zl.
Item od spravení statku ouřadu i na písaře 4 zl.

Zuostává mimo to čistýho statku k rozdílům 216 zl.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každý díl po 73 zl.

Item Zuzanna manželka přijala na díl svůj podle poručenství požár v 15 zl.
Item též táž Zuzanna přijala sklep v 15 zl.
Item týž Zuzanna přijala vinohrad novosady nad Růženú horú v 8 zl.
A tak Zuzanna což jest koliv přijala, zuostávají ještě mimo to, což jest přijala, k doplnění dílu jejího náleží a okazuje se jí na Horní hoře summy 34 zl. Po zaplacení dluhův nejprve do truhlice náležité bude svrchu psaným a bratřím na zbor podle poručenství týž vyjíti má.

Anna přijala na podíl svůj jednu polovici vinohradu v Svárově hoře, tou stranu od hor, v penězích v 50 zl.
Více týž Anna podle poručenství ujímá na díl svůj louku v Babích dolích za 6 zl.
f 55a
Item Katheřina přijala na podíl svůj druhú polovici vinohradu v Svárově hoře v 50 zl.
Item více Katheřina přijala na díl svůj v štěpnici v penězích 4 zl.
Item více táž Katheřina přijala na podíl svůj roubanici loučku v 3 zl.
Item více táž Katheřina přijala na díl svůj 4 zl.

Item více vydáno od vinohradu jejího od tažení kolí, řezu a zbírání [a] vynášení rýví 1 zl 6 gr.
Item s její roubanice dáno činže dvojího 8 gr.
Item týž jí vydáno s poručení vrchnosti ostatek podílu jejího 2 zl 15 gr. A tak již za ouřadem nic více nemá.