Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Vojny

f 180a

K tomu statku jest sirotkův patero, totiž Markéta, Matouš, Pavel, Jan, Martin a Anna mateř jejich šestá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Podsedek pustý v Bobalově zaplacený za 50 zl.
Niva roli slove na Lazích zaplacená za 60 zl.
Štěpnice na Petrovsku za 70 zl.
Štěpnice jedna v Prosticích za 50 zl.
Štěpnice druhá v Prosticích Mlynářovská též za 50 zl.
Krajina jedna vinohradu na Bzenecku a na ní zaplaceného (neuvedeno).
Krajina druhá vinohradu též na Bzenecku a na ní zaplaceného 200 zl.
Item tři kusy vinohradu v Staré hoře, kteréž od několika leth pusté zůstávají.
Více dva kusy vinohradu ve Tmičkách, kteréž též od několika leth pusté zůstávají.
Na gruntě Ondry Ďatele v Domaníně zaplaceného 420 zl. Ty mají se ročně pokládati po 20 zl.
Na domě Jana Hajovského v Veselí zaplaceného 315 zl. Ty se pokládají ročně po 6 zl.
Na mlejně ve Lhotě Ostrovské peněz zaplacených i co nebo[žtík] skoupil 290 zl.
A na vinohradě též tam v Ostrovské Lhotě, kterýž nebo[žtík] od toho mlýna odprodal, má na něm zaplaceného (neuvedeno).
Summa všeho statku (neuvedeno)

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Peněz poručených na zbor petrovský 10 zl.
Peněz poručených na kostel petrovský 10 zl.
Panu Michalovi Pálffymu za koně 6 zl.
Pavlovi mlynáři petrovskýmu 3 zl.
Obci bobálovské za 4 č[tvrtě] a 3 žejdlíky vína 9 gr
3 ½ den.
Summa dluhův 29 zl 9 gr 3 ½ den.
Po zaplacení dluhův zůstane čistého statku za (neuvedeno)
f 180b
Ti napřed psaní sirotci všickni zemřeli a spravedlnost po nich zůstalá připadla na Jíru Roubíka, souseda z města Bzence, po Margetě sirotku a manželce jeho. Též podobně i Anna matka umřela a spravedlnost po ní zůstalá připadla na Jana Augustu jakožto manžela jejího. Kteroužto napřed psanou spravedlnost vejš psaní dva nápadníci Jíra Roubík a Jan Augusta u přítomnosti pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici, skrz Pavla Surýho fojta a Martina Stavinožku, přísežného z dědiny Bobalova, přátelským spůsobem takto jsou porovnáni, totiž:

Jíra Roubík aby na těchto věcech přestal a z nich sobě peníze podle spravedlnosti své k svému užitku vyzdvihoval a všech svrchu dotčených dluhův prázen byl:
Na dvou krajinách vinohradu na Bzenecku, co se vyhledá zaplaceného.
Na gruntě v Domaníně zaplaceného 420 zl.
Na domě Jana Hajovského v Veselí 315 zl.
Na mlejně ve Lhotě Ostrovské (až sobě Jan Augusta předních peněz 50 zl vyzdvihne) summy 240 zl.

Jan Augusta též má podle svrchu psané smlouvy na tom přestati a předně nadepsané dluhy všecky spokojiti a ostatek z těchto níže psaných věcí peníze k svému užitku obraceti:
Z podsedku pustého 50 zl.
Z roli slove na Lazích 60 zl.
Ze dvou štěpnic v Prosticích 100 zl.
Z jedné štěpnice na Petrovsku 70 zl.
Z vinohradu v Ostreovské Lhotě, co se najde zaplaceného.
Ze mlejnu v Ostrovské Lhotě předních peněz 50 zl.
A z těch 3 kusů vinohradu v Staré hoře i tolikéž z těch dvou kusů vinoh[radu] ve Tmičkách, které pusté zůstávají.
f 181a
A že ta smlouva za stálou zdržána bude, to jsou sobě svrchu psaní nápadníci před panem ouředníkem ut s[upr]a a fojtem bobalovským z spoluradním jeho svrchu psaným rukoudáním stvrdili.
Stalo se na Strážnici 18. dne Augustii letha 1624.