Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Statek neboštíka Matěje Doubravy znamená se

f 31b

Sirotci po něm pozůstalý sou tito: Zuzana manželka, Jan [a] Pavel synové.
Mají statku po otci svém toto:
Podsedek ze vším hospodářství[m], ten j[es]t prodán Zuzaně s Václave[m] mužem jejím za 80 zl.
Též jí prodán vinohrad v Dolní hoře z boudou za 80 zl.
Na vinohradě Krňovském zaplaceného mají 40 zl. Ten béře na díl svůj Jan syn je[ho].
Louka za Petrovem za 80 zl. Tu louku berou Jan s Pavlem spolu, každá polovice za 40 zl.
Peněz hotových po něm 50 zl.
Summa všeho 303 zl.
S toho zaplaceno od spravení statku 3 zl 12 gr.
Zůstává čistého statku 326 zl 18 gr.
f 32a
Dělíc tu summu na tři díly, přijde na každého po 108 zl
20 gr.
S toho po rozdílích s peněz hotových dáno Zuzaně, mateři těch s[irotků], 16 zl.
Též Janovi dáno 16 zl.
A starší na sirotka přijali 16 zl.

Václav muž Zuzani[n] srazíce sobě díl svůj po manželce své, totiž 108 zl 26 gr, doplatiti má sirotkovi 67 zl 4 gr, pokládá je při každých Vánocích ze všeho statku, počna od příštích Vánoc po 8 zl. Rukojmě za něj Martin Štěpánů, Jan Ondřejů RSN.

Janovi k doplnění dílu jeho má se dodati 12 zl 26 gr.
Pavlovi sirotku nejmladčímu k doplnění dílu jeho 52 zl
26 gr.
Václav s manželkou má chovati a opatrovati sirotka Pavla, jakž náleží a tej polovice louky užívati do zrostu jeho.

NB. Letha 1614 při obnovování ouřadu vydáno Pavlovi, sirotku nebo[žtíka] Matěje, krávy od dílu jeho, kterýž jemu z hotových peněz po otci jeho zůstalých náležely, jakž vejše o tom zapsáno, a tím jest vydělen 16 zl. A což jemu kolvěk více náležeti mělo, za to všecko jest zase z téhož statečku na erbích a jiných věcech spokojen a tu nic více nemá.