Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Letha 1607 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku] Janovi Klabaňovi

f 56a

S[irotci] po něm: Zuzanna manželka a dcera Anna.

Jest statku toto:
Item na podsedku požáře 35 zl zaplacenýho.
Item vinohrad v Staré hoře za 130 zl.
Item druhý vinohrad v též hoře ležící za 65 zl.
Item vinohrad novosad ve Tmici za 13 zl.
Item štěpnice za 14 zl.
Item na roli puojčených Zachariášovi Tichému 10 zl.
Item na štěpnici Hobeliovskú puojčených 7 zl.
Item roubanice za 7 zl.
Summa toho statku 281 zl.
f 56b
Dlouhy po něm:
Item k ubci bobalovský za sůl prodanou, což za ním pozuostalo 7 zl dodati.
Item od spravení statku dáno ouřadu a písaři 3 zl 12 gr.
Zuostává čistýho statku mimo splacení dluhův ut supra
270 zl 18 gr.
Dělíc to na dva díly, přijde na každýho díl po 135 zl 9 gr.

Zuzanna manželka, máti týhož s[irotka], ukoupila požár z vinohrady svrchu psanými, štěpnici i roubanici za touž summu 270 zl 18 gr. Srazíce s toho díl svůj 135 zl 9 gr, bude povinna s[irotku] díl její, též summy 135 zl 9 gr, pokládajíc každý rok podle ourody vinohradu po 5 zl a s podsedku též po
5 zl při každých Vánocích. Rukojmě za to za dílo vinohradův, opravu grunthu i všelijaké povinnosti JM Pánu zastavila Daniele Jakšovýho a Jana Sládkovýho S.R.S.A N.
Letha 1607 položila závdanku na dluhy svrchu psaný za vinohrady 8 zl.
Letha 1608 a 1609, 1610 a 1611 Jan Sudů jinak Bobr položil po vejruncích za vinohrad 10 zl 15 gr, kderé Melichar Hellar k sobě jest přijal. A jemu nenáležejí, než těm sirotkom svrchu popsanýmu, protož když se víno sprodá, takové peníze do truhlice z statku jeho navrácené bejti mají.
Letha 1614 při obnovování ouřadu za ouřednicství pana Petra Bořkovského z Bořkovic těch 10 zl 15 gr nahoře psaných navráceny jsou sirotku Klaboňovskému z peněz za víno a obilí stržených po týmž Melicharovi.
f 57a
Letha 1608 položil Melichar Hellar na týž sirotka za statek Klaboňovský 3 zl.
Letha 1611 položil Melichar Hellar za statek ut sup[ra]
5 zl.

Letha 1612 položil Melichar Hellar za statek 3 zl, kderé od Jana Sudovýho přijal.
Letha 1612 a 1613 položil Jan Sudů jinak Bobr verunku za vinohrad na zaplacení 40 zl po 3 zl – 6 zl. A tak od letha 1613 zůstává Jan Bobrů doplatiti za ten vinohrad d[ědicům] Klaboňovým 23 zl 15 gr.
Za leto 1614 a 1615 položil Jan Sudů jinak Bobr verunku za vinohrad po 3 zl, zůstávají v truhlici 6 zl.
Za leto 1616 položil Jan Sudů za vinohrad s[irotku] n[ebožtíka] Jana Klabně, zůstávají v truhlici 3 zl.
Leta Páně 1617 Martin Stavinožka za fojtství svého položil za grunt za rok 1615 a za rok 1617 9 zl.
NB. Co více za ten grunt položil, to se najde v registřích purgkrechtní[ch] při gruntu 6.
Téhož letha od Jana Sudového jinak Bobra za vinohrad v Staré hoře přijato peněz ročních na tyto sirotky 3 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Bobra Martin Stavinožka položil peněz za grunt a jiný statek 5 zl.
Od Jana Bobra za vinohrad v Staré hoře 3 zl.