Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Statek n[ebožtíka] Matěje Ratisky jináč Kuchynky, poznamenaný letha 1599

f 114a

Sirotci po něm zuostali: Anna manželka, Katheřina, Johanka, Zuzanna, Kuna.

Mají statku toto:
Item podsedek s dobytkem a vším hospodářstvím, prodán jest Jírovi muži Anninýmu za summu 56 zl.
Item na vinohradě v Růženém mají zaplaceného 50 zl, ten ujal Jíra Hrotek v summě, jak v prvnějším zápisu při registřích horenských.
Item na vinohradě v Horní hoře mají zaplaceného 50 zl, týž ujal dotčený Hrotek na díl manželky svý vinohrad v té summě.
Item Zuzanně zanechána štěpnice v 30 zl.
Item rúbanice na Kunu se zanechává v 5 zl.
Summa toho všího statku 194 zl.
Mimo vydání zzadu položenýho zuostává čisté summy k rozdílům 186 zl.
Dělíc to na 5 dílů, přinde na každý díl 35 zl 6 gr.
A tak porazíce sobě Jíra Hrotek podílu svýho po manželce Anně 35 zl 6 gr a s těma zaplacenýma, jakž zzadu napsáno stojí 28 zl, bude povinen sirotkom dopláceti summy 120 zl 24 gr.
f 114b
A jakž porazíce Jírovi Hrotkovi štěpnici a roubanici, kderá Zuzanně sirotku zanechána jest v summě 38 zl, mimo tu srážku bude povinen Jíra Hrotek ještě po vejruncích po 10 zl dopláceti sirotkům nahuře jmenovanýnm 84 zl 24 gr.

Paměth
Toto se při tom znamenitě oznamuje, poněvadž týž Hrotek, otčím těch sirotků, od letha [15]99 z maličkosti jejich a z dětinství vychoval a jich jakošto i vlastní opatroval, uznáno od vrchnosti, aby jemu tej summy nahuře psanej sraženo bylo 11 zl 24 gr, ostatek jim po vejruncích povinen bude, jakž o tom navrchu oznámeno, dopláceti.
f 115b
Příjem peněz z položení Jíry Hrotka:
Položil Jiřík Hrotek na zaplacení předstoupených věcí leta 1599 2 zl.
Týhož letha položil tenž Jíra za statek 6 zl.
Letha 1605 položil dotčený Jiřík Hrotek (doplníc přednějším nápadníkům jejich nápady) za užitek vinný 10 zl.
Letha 1611 položil Jiřík Hrotek vejrunk 10 zl.
Položil Jiřík Hrotek verunku za rok 1612 a 1613 20 zl.

Vydání s toho příjmu:
Vydáno za dlouhy Kučerovi neboštíkovi za šabli, kdy na vojnu do Polsky jíti měli, 6 zl a na zákupenství.
Dáno ouřadu od spravení statku a písaři 2 zl.

Dáno hornému z peněz od Jana Malenovského 2 gr 4 den.
Letha 1614 a za 1615 položil Jiřík Hrotek dva verunky
20 zl.
Za leto 1616 položil Jiřík Hrotek verunku 10 zl. Dáno Zuzanně k svadebnímu veselí těch 10 zl.
Leta 1617 za fojta Martina Stavinožky vydáno Zuzanně na hospodářství na Strážnici – nic.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Jiříka Hrotka za statek položených přijato 10 zl.

Štěpnici a roubanici napřed psanou ujala Zuzanna na díl svůj v summě 38 zl.
A hotových peněz vyzdvihla Zuzanna 20 zl.
A poraženo na díl její od chování sirotků 5 zl 27 gr.
Summa což ona přijala 63 zl 27 gr.
A dílu jejího bylo toliko i po zemřelých 60 zl 12 gr a tak přebrala mimo díl svůj 3 zl 15 gr. Ty bude povinna Kuně sirotku navrátiti.
f 116a
Jiřík Hrotek bude povinen ještě od letha 1617 dopláceti
11 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Bobra Jiřík Hrotek položil za statek svrchu psaných 11 zl.
A tak týž Jiřík Hrotek zouplna a docela statek svůj doplatil a žádnému za něj nic dlužen není.
f 117a
Přijato z nápadu připadlého po strejci Matěje Ratišky sirotkuo vejš psaných za leto 1613, 1614 a 1615 po 2 zl –
6 zl. Ty peníze sou za vinohrad ve Tmici v hoře od Jana Malenovského z Strážnice.
Z těch vydáno Zuzanně na díl její 3 zl a Kuně sestře její na truhlu a některé potřeby 3 zl. Jsou obrácené k ruce JMP, protože odešla do Slovák.

Tento nápad není do statku napřed psaného Matěje Ratišky potažen.

Letha Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra od Jana Malenovského trojích peněz za vinohrad ve Tmici za rok 1616, 1617 a 1618 přijato 6 zl. Z toho dáno Zuzanně 3 zl a Kuně zanecháno též 3 zl.
Kuna ta se z Slovák navrátila a vina jí odpuštěna.
Letha Páně 1622 za fojta Pavla Surého vydáno Martinovi Kohoutovi, manželu Zuzanninýmu, na díl manželky jeho 20 zl.

Kuna zemřela a což spravedlnosti své měla, tu jest Martinovi Kohoutovi švagru svému poručila, že ji v nemoci její opatroval.
Letha Páně 1623 za fojta Pavla Surého vydáno Martinovi Kohoutovi, manželu Zuzanninému, na díl manželky jeho z truhlice si[rotčí] 6 zl.
Letha 1625 za fojta Pavla Surého vydáno jest Martinovi Kohoutovi na díl manželky jeho Zuzanny z truhlice sirotčí
10 zl 13 gr.