Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Letha Páně 1611 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku] Janovi Valovým

f 84a

S[irotci] po něm: Anna manželka, dcery Katheřina a Kuna.

Mají statku:
Item na požáře mají statku zaplacenýho 15 zl.
Item vinohrad v Staré hoře jedna polovice 80 zl.
Item týž druhá polovice v tyjž hoře za 80 zl.
Item roli orací v Hačkách za 30 zl.
Item štěpnice na Sudoměřicku pod hatěmi za 14 zl.
Item na druhú polovici na štěpnici půjčených peněz Janovi Maděrkovi 16 zl.
Item na podsedku Jíry Habackého jinak Šafářového 12 zl.
Item štěpnička malá velmi za 3 zl.
Summa toho všího statku 250 zl.
Dělíc tu summu, přinde na každýho oddíl 3 dílů po 83 zl
10 gr.
f 84b
Vydání nápadníkům:
Item vydáno jí vinohradu jedna polovice v Staré hoře, tu stranu od hor, v 80 zl, totiž mateři.
Item více přijala štěpničku ve 3 zl.
Item týž ona přijala na podsedku 10 gr.
A tak již ten svůj díl dobrala.
Povinna táž Anna, co jest více na tomž podsedku, mimo těch její přijetí 10 gr, sirotkům dopláceti, Katheřině 3 zl 10 gr a Kuně týž dopláceti 11 zl 10 gr. Všakž když prvnější nápadníci vyberú, což také s týhož podsedku náleží.

Item na Katheřinu sirotka se zanechává na díl její vinohradu druhú polovici v summě 80 zl, z kderýhožto vinohradu za užívání jeho z oužitku bude povinen každoročně po 2 zl sirotku k lepšímu spravovati. Což se jest stalo s ouvážením ouřadu.

Item na díl Kuny se zanechává roli v Hačkách v summě 30 zl.
Item více na díl týhož sirotka se zanechává štěpnice
v 14 zl.
Item více podílu týhož sirotka doplňuje se na těchto věcech: na Janovi Maděrkovi na štěpnici puojčených 16 zl.
Item na podsedku Habatského 12 zl.
Item na podsedku, na kderým nyní mateř jest, i též svrchu doloženého 11 zl 10 gr.
A tak bude míti svůj díl doplněný.

f 85a
Za letho 1612 a 1613 položil Jan Pálků za užívání vinohradu sirotčího, tež roli s štěpnice, kterýž Kateřině, dceře nebo[žtíka] Jana Žílového, náleží, dvoje peníze po 2 zl, totiž 4 zl. Dány do truhlice na téhož sirotka.
Za leto 1614 a 1615 položil Jan Pálků za oužitky jakž nahoře 4 zl.
Za leto 1616 položil Jan Pálků za oužitky ut supra 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Stavinožky Jan Pálků položil za oužitek ut s[upr]a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Žílového 2 zl.
f 86a
Vydání sirotkům n[ebožtíka] Jana Žílového:
Letha Páně 1619 za fojta Jana Bobra dáno Kateřině, když se vdávati měla do Domanína, 9. Januarii 6 zl.