Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Letha Páně 1606 statek pozuostalý po n[ebožtíku] Jírovi Puchrém

f 37a

Sirotci po něm pozuostali: Anna manželka jeho, synové Mikuoláš a Pavel, ti zuostávají v zajetí.

Item našlo se na vinohradě v Růžené hoře, má se vyhledati, 74 zl.
Item mají vinohrad v Horní hoře za 40 zl, jest pustý.
Item louka pod Doubravkú orací za 50 zl.
Item louka orací u stavidel za 60 zl.
Item louka travná v Orlí za 20 zl.
Item louka travná u Hrádku za 10 zl.
Item štěpnice za 60 zl.
Item podsedek požár za 15 zl.
Item vinohrad v Staré hoře, kterýž má Martin Pastýř, jest na něm zaplacenýho 44 zl.
Item druhá polovice v týž hoře podli toho ležící, jest ku prodaji na týž sirotky v summě 36 zl.
Item plž prodán pustý od starších za 8 zl.
Summa toho všího krom toho pustého vinohradu v Horní hoře se nepočítá, činí 377 zl.

Z tej summy se dalo Martinovi Peprnému, bratranci n[ebožtíka] Puchrého, jakž zadu zapsáno jest, na húnku 2 zl.
Ouřadu od spravování statku 7 zl.
Činže 12 gr 3 ½ den.
Summa toho vydání 9 zl 17 ½ gr.
Zůstává čistého statku k rozdělení 367 zl 17 ½ gr.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden díl po
122 zl 16 gr 1 den.
f 37b
Letha Páně 1611 při památce svatýho Kříže s poručení pana ouředníka prodali sou starší Janovi Sudovýmu, ten čas rychtáři, a Janovi Radějovskýmu roli sirotkův ut supra po n[ebožtíku] Jírovi Puchrém za summu 60 zl. Závdanku položil Jan Sudů 4 zl a Radějovský 3 zl, na letha vypláceti mají po vejruncích až do vyjití summy svrchu psanej po 3 zl jeden každý z nich. Odevzdána jim za volný a svobodný, jakž zapsáno jest.
Letha 1613 položil Jan Sudů prvního verunku 3 zl.
Téhož letha položil Jan Radějovský verunku za roli 3 zl.
Za leto 1614 a 1615 položil Jan Sudů na zadržalé verunky
6 zl.
Za leto 1616 položil Jan Sudů za roli 3 zl.
Za leto 1614 a 1615 položil Jan Radějovský za roli 6 zl.
Leta 1617 za fojta Martina Stavinožky od Jana Sudova 3 zl.
Od Jana Radějovského za roli přijato 3 zl.

Letha 1618 za svého fojtství Jan Sudů položil za roli peněz 3 zl.
Od Jana Radějovského za roli přijato 3 zl.

Týhož letha svrchu psanýho prodali týž rychtář a starší plž Janovi Vávrovýmu za summu 8 zl, kderé po vejruncích po 1 zl až do vyjití summy svrchu psanej pokládati povinen bude počna letha 1612, načež položil Jan Vávrů 1 zl, zuostává v truhle sirotčí.
Za leto 1613 a 1614 položil Jan Vávrův za plž verunku 2 zl. Zůstávají v truhle sirotčí.
Za leto 1615 a 1616 položil Jan Vávra za plž 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra Jan Vávrů položil za plž peněz za rok 1617 1 zl.

Letha Páně 1623 za fojta Pavla Surýho Jan, syn n[ebožtíka] Jana Vávrovýho, po smrti otce svého prodal tento plž Janovi Hanákovi za pěz zlatých, dal jemu hotových 4 zl a ostatek, totiž 1 zl, má položiti při nejprvnějších posudcích. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Ten 1 zl náleží do tohoto statku, když bude od Jana Hanáka položen.
f 38a
Letha Páně 1614 při obnovování ouřadu z dovolení vrchnosti prodána louka travná v Orlí, po neboštíkovi Jírovi Puchrovi zůstalá, Pavlovi Surovi za summu 20 zl, platiti má rok po roku po 2 zl počna letha 1615 až do summy vyplnění. Rukojmě za to placení Jan Radějovský a Jan Vávra SRSN.
Za leto 1614 a 1615 při obnovování ouřadu položil Pavel Surů na zadržalé verunky po 2 zl – 4 zl.
Za leto 1616 položil Pavel Surý za louku 2 zl.
Leta 1617 za fojta Martina Stavinožky Pavel Surý položil za louku v Orlí peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Pavla Surého za louku v Orlí 2 zl.
f 39a
Pamět letha 1615 při obnovování ouřadu z dovolením urozeného pana Petra Bočkovského z Bočkovic, toho času ouředníka na Bředslavi, prodána jest louka na místě s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Puchrého od ouřadu za summu 10 zl Petrovi Šáchovi. Vyplnil na túž summu závdanku z verunkem 2 zl a platiti má po veruncích rok po roku po 1 zl, ta summa náleží všecka s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Puchrého. Rukojmě za doplacení Jiřík Šafářů a Pavel Surý S.R.S.a N.
Leta 1616 položil Petr Šácha za louku s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Puchrého 1 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Petra Šáchového za louku přijato těmto s[irotkům] 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Petra Šáchového za louku 1 zl.

f 40a
Tymž sirotkům Puchrovým náleží a platí se toto:
Nachází se podle poznamenání ouřadu bobalovského, že jest Ondra Mouchnička od letha 1606 až do letha 1613 na zaplacení 110 zl, zač ten vinohrad sirotčí v Růžený hoře ležící koupil, vyplnil 25 zl. Zůstává povinen sirotkům Puchrovým doplniti předních peněz 49 zl a na posledních penězích sirotkům Václava Haluzovým 36 zl, povinen jest ouřad bobalovský takové peníze každoročně od horného strážnického vyzdvihovati.
Více přijali ouřad od Ondry Balhara z Strážnice z vinohradu v Starý hoře za rok 1612 2 zl.
Více s položení Jíry Černušky za druhý vinohrad v též hoře 1 zl.
Více za trávu z luk prodanú přijato 26 gr.
Letha 1613 a 1614 položil Ondra Balharů za vinohrad v Starý hoře 2 zl.
Přijato více s položení Jíry Doubravy za vinohrad v Starý hoře 1 zl.
S položení Matěje Louckého přijato za vinohrad v týž hoře za tenž 1 zl.
S položení Ondry Mouchnického za vinohrad za leto 1614 a 1615 8 zl.
S položení Ondry Mouchnickýho za vinohrad za leto 1616
4 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky Ondra Mouchnicský položil za vinohrad v Růženné hoře 4 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Bobra od Ondry Mouchnickýho za vinohrad v Růžené hoře přijato 4 zl.
f 42a
Vydání peněz s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Puchry:
Letha 1612 vydáno Martinovi Peprnému, bratranci n[ebožtíka] Jíry Puchrého, pro nemožnost jeho na húnku 2 zl.
Též se našlo podle poznamenání, že jest za fojtství Jana Ondřejového a starého Melichara od spravování statku Puchrovského ouřadu vydáno 7 zl.
Vydáno platu s[vat]ováclavského a svatojiřského z lúk napřed psaných na Strážnici 12 gr 3 ½ den.

Anna, manželka neboštíka Jíry Puchrýho, přijala na oddíl svůj louku orací pod Doubravkou v 50 zl.
Též přijala štěpnici nad lávkami v 60 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky vydáno Anně ostatek dílu jejího peněz 12 zl 16 gr 1 den. A tak Anna již tu nic více nemá.