Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Letha Páně 1607 inventář statku po n[ebožtíku] Matějovi Sládkovi

f 62a

Sirotci po něm zuostali: Dorota manželka, synové Jan, Jíra a Mikuoláš.

Statku mají:
Item vinohradu (polovice) v Svarové hoře za summu 180 zl.
Item druhá polovice též v Svárově vinohradu 130 zl.
Item roli v Hačkách za 40 zl.
Item role Prokšovská v Hrádečnej za 40 zl.
Item roli na Lazích za 40 zl.
Item štěpnice u lávek za 20 zl.
Item štěpnice Holšovská za 80 zl.
Item štěpnice Karnačovská za 80 zl.
Item plž za 30 zl.
Item požár za 10 zl.
Item hotovej summy našlo se peněz 131 zl.
Summa toho statku 781 zl.
f 62b
Dělíc tu summu na 4 díly, přinde na jeden každý díl po
195 zl 7 ½ gr.

Dorota manželka béře na díl svůj jednu polovici vinohradu v Svárové hoře, tu stranu od Petrova, v summě 180 zl.
Item více přijala Dorota na díl svůj peněz hotových summu
32 zl 22 ½ gr.
A tak dotčená Dorota porazíce díl svůj na těch věcích, kderý přijala, bude povinna dopláceti Jírovi sirotku 17 zl
15 gr, při každých Vánocích pokládá je po 5 zl až do vyplnění summy.
Těch 17 zl 15 gr nachází se, že jest Pavel Krchňavý, kterýž ten vinohrad po smrti té Doroty Sládkovej ukoupil, zouplna vyplatil, kteréž v truhlici na Jíru s[irotka] dány jsou.

Jan syn přijímá na díl svůj druhú polovici týhož vinohradu v Svárové hoře v summě 130 zl.
Item více Jan syn přijímá na díl svůj roli v Hačkách v summě 40 zl.
Item Jan přijímá štěpnici Holšovskú v 80 zl.
Item tenž Jan přijímá též sklep ve 30 zl.
Item více týž Jan přijímá požár ve 10 zl.
Item více týž přijal hotové summy peněz 32 zl 22 ½ gr.
Item více Jan přijal po bratru zmrlém Mikuolášovi na hotově 16 zl 11 gr 1 ½ den.
A tak týž Jan cožkoliv na oddíl svůj i po bratru zmrlém jest přijal, to jest summy 292 zl 26 gr 1 ½ den. I jest přebral více, než jemu náleží, 46 zl 7 ½ gr, kderýž bratru svýmu Jírovi navrátil a v těch penězích dotčeném Jírovi

vinohrad zaplacený dal. A tak již ten Jan za ouřadem nic nemá i tolikéž na tom Janovi jiní sirotci.
f 63a
Item Jíra přijal od Jana přebraných peněz anebo vinohrad v penězích ut supra 46 zl 7 ½ gr.
Item více přijímá Jíra na díl svůj roli v Hrádečnej Prokšovskú v summě 40 zl.
Item více přijímá roli na Lazích ve 40 zl.
Item více přijal na díl svůj štěpnici Karnačovskú v summě 80 zl.
Item více přijímá štěpnici u lávek ve 20 zl.
Item zuostává za ouřadem hotových peněz samýmu Jírovi 32 zl 22 ½ gr.
Item více tomuž Jírovi zuostává za ouřadem na hotově po zmrlém Mikuolášovi 16 zl 11 gr 1 ½ den.
Item vydáno Petrovi Šáchovi za práci jeho 1 zl.
Item s položení Jana Sládkového Jírovi bratru svému za užitek vinohradu, roli a štěpnic ut supra od letha 1606 a 1613 na zaplacení 14 zl – 8 zl. Dáno Jírovi Sládkovému, když se měl ženiti a na živnost koupení 39 zl. Více mu dáno 1616 leta jemu na potřeby 35 zl 15 gr.

Pamět o vinohradě Doroty, manželky nebo[žtíka] Matěje Sládka:
Jakož jest táž Dorota na oddíl svůj přijala vinohrad v Svárové hoře v 180 zl, tenž vinohrad po smrti její prodán jest Pavlovi Krchňavýmu v též summě, kterýž od letha 1606 až do letha 1613 závdanku i po veruncích zaplatil i vyplnil
38 zl. Z tychž peněz navráceno na doplnění dílu Jírovýho, jakž na druhým listě na stránce poznamenáno jest, 17 zl 15 gr a Anně, sestře n[ebožky] Sládkovej, do Strážnice vydáno z tejž summy vyloženej 20 zl 15 gr. A co vejše kolvěk na týmž vinohradě k zaplacení zůstává, to vše tej samej Anně, sestře Doroty Sládkovej, náležeti bude.
NB. Ty peníze u horného strážnicského sama sobě vyzdvihuje.