Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 S[tatek] n[ebožtíka] Jiříka Hrotka

f 155a

Nezůstalo po něm žádných sirotkův ani manželka jeho.

Statku po něm zůstalo toto:
Podsedek požár zaplacený, kterýž od fojta a starších šacován, jakž nynější časové s sebou přinášejí, za 30 zl.
Půl achtele vinohradu v hoře Růženné, prodaný Jiříkovi Pštrosovi, lazebníku strážnickému, za 60 zl, za nějž vyplnil 20 zl, zůstává ještě po (neuvedeno) zl doplniti 40 zl.
Vinohradu kus krajiny v Dolní hoře podle šacování za 60 zl.
Štěpnice veliká zaplacená u Řečného kouta za 40 zl.
Štěpnice druhá menší neb roubanice při lese za 35 zl.
Včelín slove Hrádek v Rybářích petrovských za 15 zl.
Plž anebo sklep pro víno neporušená dobrá za 10 zl.

Summa statku nahoře psaného podle šacování skrovného od fojta a starších, jakž by nyní prodáno býti mohlo, za 230 zl.

Mimo ty napřed psané věci zůstal také jeden achtel vinohradu v hoře Růženné zaplacený, kterýž někdy býval za
120 zl. Ten poručil Jiřík Hrotek na opravy zboru petrovského, aby hospodářové jej k dobrému zpeněžili, písně aneb kancionál nového tištění též k zboru poručil.

Dluhové tito po něm zůstali:
Panu Václavovi Hanákovi, měštěnínu a purgkmistru v městě Uherské Skalici, dluhu spravedlivého zůstává 20 zl.
Ouřadu bobalovskému od spravení statku za práci poručil
4 zl.
Mušlové Židovce do Strážnice dluhu spravedlivého 6 zl
25 gr.
Summa dluhu vejše psaného našlo se po témž Jiříkovi Hrotkovi, jakž v poručenství oznámil a zapsati dal, 30 zl
25 gr.
f 155b
Po zaplacení dluhův napřed psaných zůstane statku čistého nápadníkům za 199 zl.

Poněvadž sirotků ani manželky po něm nezůstalo, ten statek podli poručenství připadl nejpřednějším přátelům po něm zůstalým, totiž:
Anně Pernikáříčce v Strážnici, dceři Kateřiny Hájkové, sestry vlastní Jiříka Hrotka.
A Janovi, bratru vlastnímu Anny Pernikáříčky, kterýž jest trubačem a nyní zůstává pod J.M. Pánem Bředslav[ským].
Též na Kateřinu, dceru n[ebožtíka] Ondry Třenka do Veselí, kterouž zplodil s manželkou svou, sestrou vlastní Jiříka Hrotka.
Ti mají tím statečkem rozděleni býti.

Kterýžto stateček dělíc na 3 díly, dostane se každému po
66 zl 11 gr 4 ½ den.

Anna Pernikáříčka přijímá na svůj díl i mimo díl, aby dluhy po neboštíkovi zaplatiti povinna byla:
Štěpnici menší anebo rúbanici v lese u Řečice za 35 zl.
Na vinohradě Jiříka Pštrosa lazebníka v hoře Růženné, za nějž jest povinen ještě doplatiti 40 zl.
Více ujímá kus vinohradu krajiny v Dolní hoře za 60 zl.
Summa, což Anna z toho statku napřed jmenovaného přijímá, za 135 zl.
Z toho sobě sráží dílu svého 66 zl 11 gr 4 ½ den a což mimo díl přebírá, tím uvolila se dluhy zaplatiti a ostatek jiným nápadníkům vyplniti a je náležitě spokojiti.
Čehož se nachází mimo díl její přebraného 68 zl 18 gr
2 den.

To bude náležeti těmto:
Na zaplacení dluhův nahoře poznamenaných 30 zl 25 gr.
Janovi bratru svému, kterýž přijímá na díl svůj štěpnici velikou zaplacenou u Řečice v summě 40 zl, na doplnění dílu uvolila se vyplniti 26 zl 11 gr 4 ½ den, pokudž by toho od ní žádal a míti chtěl.
Summa dílu Janového 66 zl 11 gr 4 ½ den.
f 156a
Kateřině, dceři n[ebožtíka] Ondry Třenka zanechává se podsedek požár, kterýž od ouřadu šacován v summě 30 zl. Ten mají ouřad hodnému člověku prodati.
Včelín slove Hrádek v Rybářích petrovských za 15 zl.
Plž anebo sklep pro víno dobrý neporušený za 10 zl.
A na doplnění dílu Kateřiny Třenkové Anna Pernikáříčka bude jí povinna z toho, což mimo díl přebrala, vyplniti podle uvolení svého a doplatiti 11 zl 11 gr 4 ½ den.
Summa dílu Kateřiny Třenkové do Veselí na věcech vejš poznamenaných 66 zl 11 gr 4 ½ den.

NB. Po sepsání tohoto statku a po učinění rozdílů vyhledáno ještě v registřích horenských, že neboštík Jiřík Hrotek měl zaplaceného na vinohradě v Horní Hoře Pavla Režného 10 zl. Ty se každého roku pokládají po 4 zl, mají se k tomu statku připsati, dostane se každému nápadníku na 3 díly po 3 zl
10 gr.

Letha 1621 za fojta Pavla Surého prodán jest včelín slove Hrádek v Rybářích petrovských Jakubovi Liškovi za summu 15 zl bez závdanku a placení po 2 zl. Rukojmě za placení Martin Stavinoška a Matěj Zámečník S.R.S.a N.
Téhož letha prodán jest plž anebo sklep pro víno Martinovi Žílových za summu 10 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Rukojmě za placení Martin Miškič a Mikuláš Trkva S.R.S.a N.