Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunth Jana Kalného

f 1a

Letha Páně 1589 den svatého Pavla na víru obrácení podle zápisu knih starých, kteráž sou letha 1580 založena, v listu 39 prodán jest vejš psaný grunth od pánův Skalických po Kašparovi Křtěnci zůstalý za summu 218 R Janovi Kalnému.
Na kderejž jest od letha [15]92 z závdankem a penězi purgkrechtními vyplnil 90 R a ještě od letha [15]93 dopláceti zůstává pánuom Skalickým 128 R. Ty má od letha [15]93 platiti při Vánocích pořadně po 15 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Jeho Mi[l]osti Pánu náležité Tomáš Zejda, Jan Kavka, Dobiáš Ryšavý, Jakub Božek stolář S.R.S.A N.

Letha [15]94 položil Jan Kalný dvojích peněz purgkrechtních po 15 R pánuom Skalickém podle kvitanci 30 R.
Letha [15]95 položil Jan Kalný za grunth svůj peněz purgkrechtních pánů[m] Skalickém 15 R.
f 1b
Letha [15]95 grunth napřed psaný prodán od Jana Kalnýho panu Fridrichovi Tistovi se vším jeho příslušenstvím za summu 200 R. Závdanku pan Fridrich Tista hned při odevzdávce položil Janovi Kalnému 20 R a ostatek platiti má od letha [15]96 při Vánocích rok po roku pořadně po 15 R až do vyplnění summy ut sup[ra].
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jakub Janko Vlach, Martin Rožumberský, Pavel Valentů S.R.S.N.
Letha [15]96 položil pan Fridrich Tista ročních peněz 15 R.
Ty přijal p[an] rychtář skalický.
Letha [15]97 položil pan Fridrich Tista ročních peněz 15 R.
Ty přijal p[an] rychtář skalický.
Letha 1598 položil pan Fridrich Tista ročních peněz 15 R.
Ty přijal Holomek Žid na místě pana rychtáře skalickýho. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Kalnému 97 R, takové peníze od něho pan Fridrich Tista skoupil. A tak Jan Kalnej na tomto gruntě nic míti nebude.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil p[an] Fridrich Tista za grunt 15 R.
Ty zůstávají při ouřadu předměstským, mají se do Skalice odvésti. Odvedli je ouřadu skalickýmu a přijal je Kašpar Balík.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil p[an] Fridrich Tista za grunt 15 R.
Ty přijali páni Skaličané.
f 2a
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil p[an] Fridrich Tista za grunt ostatních 8 R.
Ty přijali páni Skaličané.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1615 urozený pan Fridrich Tista z Libštejna a na svobodném dvoře v Mutěnicích protržil a prodal grunt svůj urozenému panu Gabrielovi Kučovskému z Opolí a urozené paní Barboře Řepické z Sudoměře k společnému jejich držení a užívání za 200 R, tolikéž půl lánu roli za 80 R, čehož učiní vší summy 280 R. Závdanku dal pan Gabriel Kučovský panu Fridrichovi Tistovi 70 R, ostatek pak summy platiti má rok po roku při každých Vánocích, totiž za grunt po 13 R a za roli po 3 R. Prve pak nežli tento prodaj a kup do register purgkrechtních vepsán byl, pan Fridrich Tista z tohoto světa prostředkem smrti od Pána Boha povolán jest. A pan Michal z Hrádku a na Bílé Lhotě, pan Jan Osecký z Osečku a na Cetechovicích, pan Bernart Pšovlický z Mukoděl a na dvoře v Stříbrnicích, poručníci s[irotků] a statku po vejš psaném panu Fridrichovi Tistovi pozůstalého, vedle nahoře psaného prodaje a kupu takový grunt podle nahoře psaného trhu a roli panu Gabrielovi Kučovskému za volný a svobodný odevzdali.
Rukojmě za placení a opravu i jiné všelijaké povinnosti zejména tito jsou: Tobiáš Sloup, Václav Koudelka, Florián Fitula a Pavel Pikhart slíbili rukou společní a nerozdílnou.
Letha ut s[upr]a pan Gabriel Kučovský položil peněz verunkových, kteréž přijali páni poručníci s[irotků] n[ebožtíka] pana Fridricha Tisty 20 R.

[Pustý]

Leta Páně 1656 dne 24. Martii tak jakož pan Fridrich Tista z Lipštejna, vlastní syn nebo[žtíka] pana Fridricha Tisty, po panu otci svém tento grunt zdědil, takový jest podle obvzláštní[ho] contractu od něho i osob v něm podepsaných Michalovi Židu, však toliko plac pustý, v summě 12 dukátích s tím doložených, prohlídaje na mnohé služby, které neb[ožtíku] panu otci i jemu samému činil, postoupil a za zaplacené odevzdal. Michal pak Žid zase takový panu Janovi Blaněnskému jsouc vedle něho daroval. Který jest jemu odevzdán za volný, svobodný, zcela a zouplna zaplacený. Za purkgmistra Jiříka Ratiborského a spolu radních jeho leta a dne ut supra.
f 2b
Přípis domu Frantza Landeckýho

Letha Páně 1754 dne 17. April[is] za purgkmistra pana Jozefa Duraye a spoluradních téhož času majíce Martin Lipa od zdejší milostivej vrchnosti ukúpený pustý grunt ut supra, jest takový Frantzovi Landeckýmu za summu dvě sta šedesáte rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se kupcovi takový grunt jak comissionaliter vyměřen byl.

f 3a
Přípis Jiřího Klaudy

Leta Páně 1783 dne 28. měsíce března za purgkmistra pana Johanesa Ježík a spoluradních toho času jakož neboštík František Landecký grunt ut supra od Martina Lipy ukoupený a připsaný měl, takový dle testamentu de a[nn]o 1. Julii [1]781 et publicato 24. Junii [1]782 v sílu a moc zrostlého svej dceře Kateřině, provdatej za vejš psaného Jiřího Klaudu jest odporučil. Ona pak Kateřina rozená Landecká nedajíce jej na sebe připsati, ihned zase svému nejmilejšímu manželi Jiřímu Klaudovi per actum inter vivos z lásky manželskej darovala a zadala tím spůsobem, aby on s opáčeným domem dle libosti vládnouti, zaprodati, zastaviti neb odporučiti moc a právo měl. Podle toho odevzdává se jemu Jiříkovi Klaudovi týž grunt za jeho vlastní, volný a dědičný i v ničem nezávadný ze vším od starodávna majícím právem a v mezách těch, jak jej předek jeho užíval neb užívati mohl.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností pan Johann Tyml a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.
Činžů z gruntu toho každého termínu, totiž při s[vatém] Jiří 2 zlr a při s[vatém] Václ[avu] 2 zlr, spolu 4 zl rejn[ské].
Pamět. Při teď učiněném zápisi toto zamezení se f 3b
oznamuje, že strany paní Kateřiny Klaudovej rozenej Landeckej, že dům tento manželovi svému za vlastní a dědičný odevzdaný v tom příběhu, kdyby ona paní Kateřina, manželka Jiřího Klaudy, dřívej nežli on manžel její Jiří Klauda z toho světa smrťú zešla, týž dům na dítky po ní Kateřině rozenej Landeckej pozůstalé připadnúti, nikoliv ale do cizích rukú, leč by žádných dítek od ní pocházejících na živě nebylo, puštěn býti nemá.

Hypothec. Ob diesem unüerdingst abgeschätzten Haus p[e]r haftet 100 Fr Herrschaft Strassnitzer Waisenamtsgelder, welche hier primo loco versicheret werden.
Strassnitz den 10ten Jänner [1]795. Kaspar Bartelsmann, Gruntamts Verdienst.
Ob diesem Hause haften 170 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier 2do loco versicheret verden.
Strassnitz den 28. Jänner [1]797. Svoboda.
Auf obige Art haftet 100 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder 3tio loco vorgemerkt.
De sessione 6te Julii 1805. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 80 einverleibten Quittung sind diese 100 Fr bezahlt, solglich hier gelöschet werden.
Se sess[ione] 9te Aug[ustii] [1]808. Prat.

(Poznámka tužkou) 1809 M.C. No 392 syn Jan Klauda