Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunth Petra Trakaře

f 41a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 16 ten vejš psaný má podsedek svuoj od Matěje Mečíře koupený za summu 40 R.
Na kderejž jest závdanku vyplnil 7 R a mimo ten závdanek vyplnil peněz purkrechtních 8 R. A skoupil od Simeona Žaluda, což jemu na tom podsedku náleželo 6 R.
Učiní všeho 21 R.
Ta summa náleží osobám níže psanejm, a to těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Zezhule 7 R. Ty jsou vyšlé a za tímž Petrem Trakařem zadržalé zůstávají.
Item Danielovi Židu podle odkážky za dluh nebožt[íka] Jozefa Hiršle, jak výš psaný zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá 12 R. Na to jest témuž Židu Petr Trakař letha [15]93 zadržal 1 R a ostatek jemu dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Rukojmě Jakub Kolář, Urban Bednář Bředclavskej a Jan Kranc S.R.S.N.
f 41b
Letha [15]94 položil Petr vejš psaný peněz zadržalejch s[irotkům] Jana Zezhule 7 R.
Letha [15]95 položil Petr napřed psaný za grunth peněz Danielovi Židu 4 R.
Letha [15]96 položil Petr napřed psaný za grunth peněz Danielovi Židu 4 R.
Letha [15]97 položil Petr předpsaný za grunt peněz Danielovi Židu ostatních 4 R.
A tak má svůj grunt zaplatcený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Manda, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Petrovi Trakařovi, prodala podsedek ut s[upr]a Janovi Pišťákovi za summu 51 R. Závdanku jí dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1601 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Přerovský, Jan Pohonek R.S.A.N.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Pišťák za grunt Mandě Tragačovej 4 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jan Pišťák za grunt Mandě Tragačové 1 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Jan Pišťák prodal podsedek svůj Balcarovi Karvinskýmu za summu
51 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti panské Pavel Černý, Blažek Otruba S.R.S.A N.

f 42a
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Balcar Karvinský za grunt Mandě Tragačové 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Balcar Karvinský za g[runt] Mandě Tragačové 4 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Anna, vdova pozůstalá po neb[ožtíku] Balcarovi Karvinským, prodala požár ut s[upr]a Mackovi Koudelnýmu za summu 10 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Šimek Kunčický a Martin Sládků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Mandě Tragačové (poněvadž se na tom podsedku škodovati muselo za příčinou, že po vypálení od nepřátel toliko holý místo zůstalo a nemohl se dráže prodati) předních peněz náleží 6 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Karvinského 4 R.
Macek Koudelný, manžel Mandy Tragačové, na tomto podsedku, což jemu po též manželce jeho přišlo, sobě srazil, t[otiž]
6 R.
A tak nebude povinen za týž g[runt] platiti až od letha 1614.
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Macek Koudelný za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara Karvinského peněz ročních 1 R.

Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Macek Koudelný umřel, Manda, manželka po něm zůstalá, prodala ten podsedek Janovi Manekovi za summu 30 R. Zavdal jí 7 R, platiti má po 2 R. Odevzdán Janovi za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu a placení grunthu, povinnosti panské i obecní Tomáš Tesař a Jan Ostrý S.R.S.a N. Stalo se za konšela ut s[upr]a.
Letha ut s[upr]a za téhož konšela Jan Maneků položil za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Karvinského 2 R.
Z toho vydáno Mandě, manželce po něm zůstalé 1 R.
Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Maneků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara Karvinské[ho] 2 R.
Dáno z nich Mandě, manželce po něm zůstalé 1 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Maneka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara Karvinského 2 R.
Dáno z nich Mandě, manželce po něm zůstalé 1 R.
f 42b
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Maneků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Balcara Karvinského 2 R.
Ty sou vydané Mandě, manželce zůstalé po neboštíku Mackovi Koudelným.

Jakož jest zůstávalo na dluhu za J.M. Pánem peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Balcara Karvinského náležitých 4 R, za to jest dáno Janovi Kratochvílovi, synu téhož Balcara Karvinského, 3 mě[řice] pšenice. Actum 28. dne Februarii 1626.

Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho Jan Manek, držitel grunthu svrchu psaného, prodal jest slovoutnému panu Martinovi Jankhovi, toho času ouředníku panství strážnicského, kus humna svého za domem jeho ležící zšíři půl třetí sahy a zdýli tak, jakž to humno Manekovo vychází, pro volný průjezd a výjezd z domu jeho, za kteréhožto kus humna dal jemu zase padělek roli s zelničkou dolů k lukám podle roli sir[otků] Skřičkovských ležící. Však poněvadž se tu nějaká luže nachází, povinen bude Jan Manek v svém humně příkopu vézti, aby taková voda z té luže beze vší škody jiným sousedům jíti a p[an] Martin Jankho po témž soumezí od Jana Maneka má a povinen bude nyní i na časy budoucí [ji] hraditi. Odevzdán jest ten kus humna slovoutnému panu Martinovi Jankho za volné, svobodné a zouplna zaplacené. Actum u přítomnosti p[ana] Šimona Tesařového purgmistra, p[ana] Mathouše Kovářového spoluradního, p[ana] Samuele Prašťka rychtáře, p[ana] Jiříka Prašťka horného města Strážnice, též Adama Bělínského a Martina Mořkovského letha svrchu psaného.
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Manek položil za grunth ut s[upr]a 1 R.
Ten přijal Jan Ostrý po Mandě Koudelnej, manželce svej.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a jakož Janovi Ostrému na tom gruntě po Mandě Koudelnej manželce jeho náleželo k dobírání ještě po letech 14 R, takové všecky peníze Jan Ostrý prodal jest Janovi Manekovi za hotových peněz 3 R. A tak Jan Ostrý na témž gruntě již nic víceji nemá a Jan Manek má týž grunth zouplna zaplacený.
f 43a
Letha 1635 za purgk[mistra] Jiříka Prašťka a spoluradních jeho Jíra Bolecký, náměstek neb[ožtíka] Jana Maneka, prodal týž grunt ut s[upra] Davidovi Drešerovi za summu 30 zlm. Závdanku dal jemu 2 R, placení každoročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké H.H.M. i obecní Martin Sugkdolský, Mikuláš Mikšanů S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgk[mistra] Jiříka Praštka David Drešer položil za grunt peněz ročních, kteréž při právě zůstávají
1 zlm.

Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních David Drešer prodal týž grundt ut s[upr]a Simonovi Veselému hrnčíři za summu ut s[upr]a. Při odevzdávce závdanku položil
3 zlm, placení rok po roce při posudcích po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti J.H.M. i obci Jan Svoboda a Pavel Drahotoušský S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1660 dne 18. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho s povolením vzáctně slovoutného pana Balthasara Vogle, ten čas ouředníka panství strážnického, ten grunth ut supra všechen spuštěný a do konce zruinirovaný prodán jest Jozefovi Prostějovskému za summu 20 R bez závdanku, platiti jej má po vyjití 3 leth každoročně při posudcích po 2 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za vystavení gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Samuel Polák a Lebel Polák S.R.S.a N.R.
f 43b
Letha Páně 1706 dne 26. Febru[arii] za purgkmistra pana Jana Bíteského a spoluradních jeho zůstávajíc tento gr[unt] od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo Herschl Bernát, syn Bernáta masaře, při ouřadě se ohlásil a o to místo pohledával, aby jemu popuštěno bylo. I uvážíc to opatrní páni, že to místo již od mnoha let pusté stojí a ani aby jej kdo z křesťanů stavěti měl naděje není, pročež aby povinnosti panské a císař[ské] se neztenčovaly, nýbrž rozmáhaly, z určení puštěn jest nadepsanému Herschlovi Bernátovi za túž summu ut sup[ra] 20 zlm. Tu pak summu, poněvač k obci se platí, z příčin a potřeb douležitých prodali opat[rní] páni za hotových 8 zlm, které on Herschl složil. A tak se mu to místo za zaplacené připisuje a odevzdává z excepti, kdyby někdy obec stráž[nická] tak se vyhojnila, že by jim domů nedostávalo, aby on po přinavrácení peněz a nákladů za vystavení dům postoupil.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Mik[uláš] Šašek a Bernát Samek, otec jeho SRSVN leta a dne ut s[upra].

Pusté

Nyní chalupa od obce vystavila se na tom místě pro obydlí obecních pastýřů.