Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunth Zelenky kožišníka

f 461a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch sirotčích červených v listu 85 nadepsaný Jiřík Zelenka koupil jest podsedek svůj po nebožt[íku Janovi Sokolovi za 150 R.
Ten jest v dílu manželky svej přijal a tak jej zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého našlo se z rejstr rybářských sirotčích při statku Martina Zmrzlého, že Jiřík vejš psaný povinen sirotku toho Martina Zmrzlého vejminky na smlouvách svadebních zaplatiti 10 R 20 gr.
Na to položil 5 R 10 gr a přez rok doložiti má 5 R 10 gr.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jiřík Zelenka rybářům do statku n[ebožtíka] Martina Zmrzlého
5 R 10 gr.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Vávra Špiritů z Buchlovic prodal podsedek ut s[upr]a, kterýž jemu po Jiříkovi Zelenkovi bratru jeho se dostal, Janovi neb[ožtíka] Staňka Klikavského za summu 60 R. Závdanku dal 10 R, ty přijal Vávra Špiritů, zůstává ještě dopláceti 50 R, placením při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Malhotský, Jakub Měchura, Jan Bartošů, Jíra Pernikář S.R.S.A N.
f 461b
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Mathyáš Strejčků prodal náčení kovářské a jiné všelijaké nádobí, což k tomu přináleželo, Janovi neb[ožtíka] Staňka Klikavského za summu 40 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 6 R.
Rukojmě sou napřed při gruntě zapsáni.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Klikavský prodal podsedek ut s[upr]a i s náčením kovářským Jakubovi Bakovskýmu za summu 100 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Tesař, Jan Faber, Jakub Měchura a Jíra Pernikář S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra předního ut s[upr]a položil Jakub Bakovský za grunt a náčení kovářský lonských i letoších 13 R.
Z toho dáno Mathyášovi Strejčkovýmu za náčení kov[ářské]
9 R.
A při ouřadu předměstsk[ém] Vávrovi Špiritovému náležejících zůstává 4 R. Jsou jemu vydány.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jakub Bakovský za grunt a náčení kovářské 5 R.
Z toho dáno Vávrovi Špiritovi 3 R.
Nápad[níku] neb[ožtíka] Mathyáše Strejčkového 2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Bakovský za gr[unt] a náčení kovářské 6 R.
Z toho dáno Vávrovi Špiritovi 3 R.
Nápad[níku] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového 3 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Jakub Bakovský 10 R.
Z toho dáno Vávrovi Špiritovi 5 R.
A nápad[níku] n[ebožtíka] Matouše Strejčka 5 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Bakovský 10 R.
Z toho dáno Vávroci Špiritovi 4 R.
A nápad[níku] n[ebožtíka] Matyáše Strejčka 6 R.
f 462a
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Bakovský za g[runt] 10 R.
Z toho dáno nápad[níku] n[ebožtíka] Matyáše Strejčka 6 R.
Jakubovi Špiritovi do Buchlovic 4 R. Zuostávají při právě, jsou jemu vydány.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Bakovský za grunt svůj 10 R.
Z toho dáno nápad[níku] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového
6 R.
Vávrovi Špiritovi do Buchlovic 4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jakub Bakovský položil za g[runt] 7 R.
Z toho dáno nápadníku Matyáše Strejčkového 3 R.
A Špiritovi do Buchlovic 4 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Bakovský položil nápadníkům Vávry Špirita do Buchlovic peněz ročních 4 R.
Ty přijal Martin Konečný z Buchlovic na místě vdovy po Vávrovi Špiritovi zůstalé, totiž letoších 4 R a lonských tolikéž 4 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Bakovský položil nápadníkům Vávry Špirity do Buchlovic peněz ročních ostatních 5 R.
A tak má grunt svůj zaplacený docela.

Letha 1622 Simeon Veselý přední konšel a spoluradní jeho prodali ten grunt po nebo[žtíku] Jakubovi Bakovským zůstalý Janovi Klikavský[mu] za 100 R. Závdanku při odevzdávce položil 15 R, ostatek platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Hans Grus a Matěj Kohút S.R.S.a N.

Letha 1637 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten gr[unt] po neb[ožtíku] Janovi Klikavském Michalovi Šillerovi za summu 100 R. Závdanku dal při odevzdávce 4 R a platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thobiáš Řemenář, Pavel Hepnar, Jíra Sedlický S.R.S.a N.
f 462b
Letha 1633 a 1634 za purgmistra Šimona Tesařového Michal Šiller zámečník položil za gr[unt] svůj peněz dvojích k obci městské 4 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Michal Šiller zámečník položil za grunt svůj peněz ročních za rokh 1635, [16]36, [16]37, [16]38 a 1639 totiž k obci městské 22 R 2 gr
4 den.
Item letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil týž Michal Šiller peněz 7 R 3 ½ gr.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Michal Šiller zámečník položil za grunt svůj peněz ročních k obci městské, kteréž purgkmistr ut s[upr]a přijal 20 R.
Letha 1644 za purgmistra Pavla Nešporka položil Michal Šiller zámečník za grundt svůj k obci městskej, kteréž purgkmistr přijal 10 R.
Tyto peníze přijal tenž purgkmistr.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka položil Michal Šiller k obci městskej gruntovních peněz, kteréž přijal p[an] Martin Mráz na outraty obecní, kteréž se staly [od] Matěje Žaluda. Jakož se tuto tento převod činí, poněvadž Matěj Žalud platí z gruntu svého manželce Šillera, Šiller s svého gruntu k obci městské, že Matějovi Žaludovi v těch outratách jako by on hotové peníze Šillerovi byl složil se vypisují, totiž 10 R.
Item více za všelijaká díla, co tak k potřebě obecní udělal, jemu se vypisuje 3 R 2 gr.
f 463a
Letha 1646 za purgkmistrovství Jana Slováčka Michal Šiller odvedl vína do důchodův, kteréž se skládalo pro anticipando na contributi, 5 věder, předal tím vínem 3 R 7 gr 5 den. Poněvadž k obci splácí z gru[ntu], takové se jemu vypisují 3 R 7 gr
5 den.

Letha Páně 1672 dne 27. Augusti za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Mariana, někdy pozůstalá vdova po neboštíkovi Michalovi Šillerovi zámečníkovi, provdajíce se zase za Tomáše Litonského kuchaře, kterýžto z jistých příčin jako i skrze svůj obchod živnosti své přítomnosti jeho nemohouc jak povinností panských i obecních zapravovati, týž dům svůj na předměstí ležící prodala jest Františkovi Čejkovi za summu 60 zlm, placením ročně při každých posudcích po 3 zlm, závdanku položil 5 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný k užívání.

Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní pan Lukáš Pešty pan Vavřín Zajíček SRSaNR.
NB. Při tom se tato pamět činí, že nadepsaná Mariana vvymiňuje sobě malou světničku, v ní bydlení do smrti aneb jak dlouho jí se hoditi bude.
Předních peněz k obci 16 zlm.
Druhých peněz Marianě 45 zlm náležeti bude.
f 463b
Letha Páně 1703 dne 31. Martii za purgmistra p[ana] Joannesa Dašického a poluradních jeho Frantz Čejka maje sobě gr[unt] ut supra dle pořadnosti městské odvedený a na něm mnohé leta zůstávaje, však nemohouce na něm déleji zůstávati a povinnosti zbývati, nýbrž 26 zlr 25 kr contribuci zasedíc, pustil jej Jiříkovi Žákovi na ten spůsob, aby toliko ten rešt 26 zlr 25 kr za něho zaplatil. A tak jest mu odevzdán za summu 66 zlm, místo závdanku složil ten rešt za něho do contributi, ostatní peníze platiti bude ročně po 2 zlm po vyjití lhoty k obci městské a nápadníkom. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut s[upra].
[NB.] Tento zápis se činí na budoucí pamět z Jiříkem Žákem a synem svým Martinem Žákem, poněvadž on otec juž starý jest i po tým ohni, sám vystaviti se netrúfal, techdy pustil půl gruntu menovanému synu svýmu
f 464a
Martinovi takovým spůsobem, aby ten zhořený grundt ocovi svýmu pomáhal vystaviti, contribuci a iné oplatky, co na ten grundt přicházet bude, polovic každýho oplácet má a po smrti Jiříka Žáka aby hospodářem v tym grundtě Martin Žák byl. Za tú polovic ale dědicovi, kterýho on Jiřík Žák menovat bude, polovic toho domu v penězích vyplati povinen bude aneb zvědničku na dvoře aby jeho manželka Dorotha Jiříka Žáka do smrti její užívala.

Přípis domu Martinovi Žákovi

Letha Páně 1749 dne 6. Maii za purgkmistra p[ana] Johannesa Wainera a spoluradních toho času jest Martin Žák před počestný ouřad z macochú svojú Dorothú Žákovú předstoupil a tou poslušně přednesl, kterak po svým otci zanechaný dům ze svojú macochú Dorotú za sedemdesáte rejnsk[ých] s tou výminkú domluvil, aby ona do prodaje a jestliže by se neprovdala do její smrti v tom domě sedničku k svému bydlení
f 464b
mněla. Kdyby pak jmenovitá vdova Dorotha Žáková se provdala aneb jinším spůsobem se od Martina Žáka z domu odebrala, tak Martin Žák se dobrovolně zavazuje přes tou nahoře jmenovitou summu těch 70 zlr na toho malýho chlapce Francka ještě 10 zlr vdově složiti. Pročež se ten nahoře jmenovaný dům Martinovi

Žákovi za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a
odevzdává.
Rukojníci za opravu domu a placení císařsk[ých] a panských povinností p[an] Jann Mikulka a p[an] Pavel Cigánek. Stalo se u přítomnosti vdovy Dorothy Žákovej a Martina Žáka dne a roku ut supra.
f 465a
Přípis domu Martinovi Vejčnerovi

Leta Páně [1]767 dne 5ho Decembris za purgmistra pana Christofa Mihatsche a spoluradních toho času zůstanouce grundt ut supra po nebošt[íku] Martinovi Žákovi (který on po svém otcovi Jiříkovi Žákovi podle předcházejícího zápisu dílem zdědil a dílem ukoupil) po smrti téhož Martina Žáka na jeho dědice, totiš manželku Dorotu, předtím vdovou Chlebovou, a patero dítkám z předešlého manželstva splozeným, za dědictví připadl. A ne[j]souce tíž sirodci a respective dědicové jeho ješče v rokách dospělých, aby takový grundt bez hospodáře na rujinu nevyšel, z dobrého uznání purgmistra a rady tejš dům sub hasta plus offerenti a melius solventi k prodaji právně publicirován. A podle toho taky Martinovi Vejčnerovi spolu s manželkou jeho Annou, předtím ovdovjelou po Martinovi Mikulkovi, jakošto nejvíc dávajícím zavdán jest v summě jedno sto padesáte pjet rýnských, kteréšto peníze naddotčeným dědicům po neb[ožtíku] Martinovi
f 465b
Žákovi náležeti mají a on kupec nebo na hotově položiti anebo do jistého času ustanoveným nad těma sirodkama poručníkům a instanci od sebe ujiščení pod interesse od Její Milosti Královské vysazené dáti povinen jest. Podle čehoš ten dům neb grundt se jemu kubcovi s těma na tom gruntě od starodávna podlužnýma verunkami 66 zlm (které při posudcích po 2 zlm ročně obci měztské a nápadníkům, kteří se podle zápisu ut supra najdú, platiti povinen bude) připisuje a odevzdává, contribuci od 1ho Novembris [1]767 k placení na sebe potahuje.
Svjedkové toho p[an] Johan Weiner a p[an] Peter Gruner. Stalo se u přítomnosti kubce a vdovy po neb[ožtíku] Martinovi Žákovi dne a roku ut supra.

Přípis Jana Smaženky

Leta Páně 1779 dne 6ho měsíce března za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Martin Vajčner grunt ut supra po nebošt[íku] Martinovi Žákovi (jenž pro nedospělost sirotkův prodán býti mu-
f 466a
sel) na rathúzi města Strážnice plus offerenti et melius solventi ukúpený a pořadně připsaný, takový z čistej vůle svej odprodal Janovi Smaženkovi za summu dvě sta čtrnáct rýnských

hotových peněz. S tím tehdy grunt ten se jemu Janovi Smaženkovi i s těma na něm od starodávna podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 66 zl mor[avských] k placení obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně za vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního ze vším při tomž guntě se vynacházejícím právem pořadně připisuje a dokonale odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan Karel Večeřa S.R.S.V.a N.

(Poznámka tužkou)
No 431
r[oku] [1]801 vdova po J[anu] S[maženkovi], opět provdaná za Jana Pechu
[1]807 Ignác Hoštický za 1300 Fr
pošta