Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Jana Hodináře

f 171a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 158 Jan nadepsaný koupil podsedek svůj od Daniele Sleziny za summu 120 R.
Na kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 99 R a tak ještě dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Štěpána Vnučky do Lipova 21 R. Ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 10 R.
Rukojmě Dobiáš Duličků, Jíra Lipovský, Tomáš Bašták a Vávra Soběhrd S.R.S.N.

Letha Páně 1594 při Vánocích Jan Hodinář položil peněz posledních za grunth ut s[upr]a 21 R.
Ty přijali ouřad lipovský na sirot[ky] Štěpána Vnučky za purgmistra Jíry Vaškového.
Letha [15]94 Jan vejš psaný ostatních peněz za grunth svůj položil peněz purgkrechtních, které sou vydány sirotkům nebožt[íka] Štěpána Vnučky.
A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má a žádnému na něj nic dlužen není.
f 171b
Letha [15]95 ten grunth napřed psaný po nebožt[íku] Janovi Hodináři jest zase prodán ze třema vinohrady a jiným hospodářstvím tak, jakž o tom při sirotcích téhož nebožt[íka] Hodináře zapsáno najdeš v listu 256, za summu 386 R 22 ½ gr.
Z toho se snímá, což jest dluhu po témž nebožt[íku] zaplaceno bylo 60 r 20 ½ gr. A tak ještě za ten statek se vyplniti má od Zuzanny, manželky n[ebožtíka] Jana Hodináře, neb ona takový statek ukoupila 326 R 2 gr. Z toho jest sobě díl svůj na tom statku, což na ni přišlo, porazila 50 R ½ gr, i zůstává ještě dopláceti i z dluhy dole psanými 276 R 1 ½ gr.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
S[irotkům] Jana Hodináře 81 R.
Lukášovi Pavlovýmu 10 R.
Abrahamovi Holomkovi 20 R.
A Jakubovi tovaryši kožešnickému za dílo 15 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hodináře naposledy 150 R
1 ½ gr.
Letha [15]96 o Vánocích závdanku položil 30 R.
Ten závdanek náleží Pavlovi a Holomkovi Židu, vydán jest jim. A ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně po 12 R. A když vinohrad v Potkovné doplacen bude jinejm si[rotkům], tehdy plati[ti] má sirotkům nebož[tíka] Jana Hodináře po 15 R.
f 172a
Item si[rotkům] téhož nebožt[íka] Hodináře náleží po letech všeho na tři díly 150 R 1 ½ gr.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Jidášek, Tomáš Pavlů, Jiřík Zelinka a Martin Duličků S.R.S.N.

Leta [15]97 položil Jakub Hodinář peněz purgkrechtních
12 R.
Ty jsou vydány témuž Jakubovi na dluh jeho, který jest jemu n[ebožtík] Jan Hodinář povinen byl.
Leta 1598 položil Jakub Volbarský za grunt svůj ročních peněz 16 R.
Z toho dáno témuž Jakuobovi ostatek dluhu 3 R, s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Pekaře Hodináře na doplatcení vinohradu v Podkovnej vzato 4 R a do statkuo Jana Hodináře vzato 9 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jakub Volbarský za grunt svůj 16 R na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hodináře.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jakub Volbarský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hodináře 16 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jakub Volbarský na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hodináře 12 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jakub Volbarský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hodináře 16 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub Volbarský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hodináře
16 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hodináře za Podkovnou vinohrad 7 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hodináře 9 R.
f 172b
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Volbarský prodal podsedek ut s[upr]a Jakubovi Kameníkovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 6 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Beneš Vlach a Jíra Zaměstnal S.R.S.N.
Ta summa všecka, což se za ten podsedek svrchu psaný dopláceti má, totiž 64 R, náleží všecka Jakubovi Volbarský[mu] za příčinou tou, že týž Jakub Volbarský ostatek summy, což za statek neb[ožtíka] Jana Hodináře vopláceti zůstává, jakož i tento podsedek držel, zouplna po 16 R každoročně dopláceti se uvolil.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Kameník za grunt Jakubovi Volbarskýmu 4 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jakub Kameník za grunt Jakubovi Volbarskýmu 2 R.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Kameník prodal týž podsedek Janovi Malinovskýmu za summu 70 R. Závdanku jemu dal 11 R a pustil mu týž Jakub Kameník 1 R, ostatek platiti má od letha ut sup[ra] po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Ištvanů a Martin Malenovský S.R.S.a N.

Letha a za konšela předního ut sup[ra] položil Jan Malenovský za podsedek Jakubovi Volbarskýmu 4 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Jan Malenovský za podsedek Jakubovi Volbarskýmu 4 R.

Letha a za předního konšela ut sup[ra] Jan Malenovský prodal týž podsedek svůj Blažkovi Strejčkovýmu za summu 80 R, platiti má rok po roce od letha 1612 po 4 R a závdanku dal
15 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Stařícký a Valenta Soukeník S.R.S.a N.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Blažek Strejčků za podsedek Jakubovi Volbarskýmu 4 R.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Blažek Strejčků za podsedek Jakubovi Volbarskýmu 4 R.
f 173a
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Blažek Strejčků Jakubovi Holberskýmu za grunt peněz ročních
4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Blažek Strejčků položil Jakubovi Holberskýmu za grunt 4 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek Strejčků položil za grunt Jakubovi Holbarskému 4 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek Strejčků položil za grunt Jakubovi Holberskému 4 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek Strejčků položil za gr[unt] Jakubovi Holberskýmu 4 R.

Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového svrchu psaný Blažek Strejčků umřel a poněvadž po něm žádných sirotků nezůstalo, ten grunth připadl na manželku jeho Hedviku, kterýž jest prodala Bartkovi Fryštatskému za summu 70 R. Závdanku při odevzdávce položil 4 R, ostatek platiti má po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Klikavský a Jan Hanáček S.R.S.a N.
A jakož jest Hedvice, po svrchu psaném Blažkovi Strejčkovi zůstalé vdově, na tom gruntě (mimo přijetí těch 4 R závdanku) zaplacených peněz na posledních penězích k dobírání (po sražení 1 R, což jest při prodávání toho gruntu proděláno) ještě náleželo 33 R, z těch jest témuž Bartkovi Fryštatskému pustila 20 R. A tak již tu nic více jmíti nebude, kromě na posledních penězích 9 R.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Bartek Fryštacký položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Holberského peněz ročních 3 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Bartek Fryštacký položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Holberského peněz ročních 2 R.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Bartek Fryštacký položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Holberského peněz ročních 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Bartek Fryštacský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Holberského peněz ročních 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Bartek Fryštacký položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Holberského peněz ročních 2 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Bartek Fryštacký položil za gr[unt] do st[atku] n[ebožtíka] Jana Holberské[ho] 2 R.
Ty přijal Martin Mráz, následující purgkmistr.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a vydáno Pavlovi Duličkovi na místě Alžběty manželky jeho 2 R.
f 173b
Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta a spoluradních jeho po zemřetí Bartka Fryštackého aby ten grundt na další skázu nepřišel, prodán jest Jírovi Drašťovi jinak Kraholec za summu 70 zlm bez závdanku, placení ročně po 4 R, Ode[vzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti obecní i všeliké Jakub Vlášků a Jíra Moučka S.R.S.a N.R. Actum dne
13. Januarii a[nno] ut s[upra].

Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních Jiřík Krahulec zemrouc Mates Hon ten grunt v té summě nadepsané 70 R ujal. A poněvadž týž grunt jako jinší vyhořel, jemu se polovici jako jiným vyhořelým upouští, totiž 35 R, ostatní summu platiti má počnouc [1]657 po 4 R až do vyplnění. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu a povinnosti všelijaké Jakub Vlášek a Adam Rosi S.R.S.a N.R.

L[eta] Páně 1671 [dne] 20. Januarii za purgmistra Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho po smrti Matyse Hona a manželky jeho Michal Jamný nahoře psaný grunt v tej summě ukúpil, v kterej Mates Hon jej koupený měl, totiž za 70 zlm,
f 174a
ročně platiti jej povinen jest podobně po 4 zlm. A cokoliv na témž gruntě Mates Hon peněz [za] vystavení zaplaceného měl, to jest Michalovi Jamnému a sestrám Mandě, Zuzanně a Anně připadlo rovným dílem, summa vyplacených peněz na gruntě jest 35 zlm. Odvádí se jemu a připisuje tenž grunt za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za všeliké povinnosti panské i obecní a opravu gruntu Martin Jeřábek, Martin Fijala SRSaN.
Předních peněz na místě Jakuba Holberského náleží k obci
35 zlm.

Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Michal Jamný položil za grunt svůj ut supra peněz 13 zlm.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.

Letha 1699 dne 12. Maii Michal Jamný položil za grunt ut supra k obci městské na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na vejplatu roli obecní zapůjčil deset rýnských, za které jsouce toho velmi pilná potřeba vypisuje se mu za zaplacené 15 zlm.
Ty přijal p[an] Johanes Dašický purgmistr.
f 174b
Letha Páně 1711 d[ne] 9. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času jsúce z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 19 zlm 15 gr, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskou rebelii na ruinu vyšel, upúští se třetí díl, totiž 6 zlm 15 gr. A k tomu hnedt ten den Václav Jamný, vlastní syn n[ebožtíka] Michala Jamného, pokládá při držaných posudcích totiž 1 zlm, ostatní summu bude povinen platiti na spůsob jak nahoře.

Letha Páně 1712 dne 22. April[is] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času jsouce na gruntě ut supra Václ[av] Jamný po svém neb[ožtíku] otci Michalovi Jamném již několik leth, aniž sobě ho připsaného nemajíce, k tomu majíce bratru svému Pavlovi a sestře Alžbětě za vystavení a za to, co j[eho] neb[ožtík] otec na tom gruntě vyplaceného měl, okrom dílu třetího na tohož Václava Jamného přijíti majícího
6 zlm 5 gr alb,
f 175a
spolu (však okrom svého třetího dílu) dvoum 33 zlm 20 gr. Však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, z tej summy se jemu upúští a oni tratiti povinni budú 11 zlm 6 2/3 gr, ostatní summu totiž 22 zlm 13 1/3 gr od často psaného Pavla bratra svého a sestry Alžběty skúpil za hotových 8 zlr, a tak již jim nic více spláceti povinen nebude. Grunt ale se jemu připisuje v summě tej, jak prv byl, totiž 70 zlm, totiž již zaplaceného bude mět 31 zlm 22 ½ gr, ostatní summu bude povinen platiti každoročně při držaných posudcích po
3 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Samuel Nejezchleba a p[an] Philiph Černý slíbili rukou svú vlastní a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Ještě k splaceníé náleží:
Obci městskej 12 zlm.
Ostatním tetkám Jamného, jak zápis v 2. listu ukazuje
26 zlm 7 ½ gr.
[Summa] 38 zlm 7 gr 7 ½ den.

f 175b
Přípis Jakuba Tománka

Letha Páně 1753 dne 14. Maii za purkmistra p[ana] Henricha Vi[éma] Bartelsmana a spoluradních teho času jsouce držitelkyní Maryna Jamná po svém nebošt[íku] manželovi Václavovi Jamnému gruntu ut supra, jest takový po smrti nyní menovanej Maryny Jamnej jejímu synu Martinovi Jamnému haereditaris nomine připadl. Který grunt on Jakubovi Tománkovi ze vším právem majícím od starodávna za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodal a pro sebe do svej smrti svobodné bydlení v tom domě, a sice mimo teho jednu komoru a chlév vyňal. Kdyby pak se srovnati nemohli, tak kupec prodavačovi za tou výminku deset rýnsk[ých] složiti povinen bude, přitom ty na tom domě podlužné verunkové peníze obci strážnickej patřící 12 zl mor[avských] kupec Jakub Tománek k zaplacení na sebe vzal. Pročeš se nadjmenovaný grunt Jakubovi Tománkovi z předepsanýma verunkama a výminkú za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu p[an] Martin Smaženka a p[an] Karel Večeřa. Stalo se dne a roku ut supra.
f 176a
Přípis Tomáše Moščka

Leta Páně 1759 dne 8ho Martii za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních tohož času pozůstalá vdova po nebošt[íku] Jakubovi Tománkovi Maryna Tománková jest grunt ut supra po svém nyní menovaném menželi Jakubovi Tománkovi ve dvúch stách rýnsk[ých] pojala a takový ze svej dobrej vůle z Tomášem Moščkem za jeho prohandlovala, kde Tomáš Mošček na svůj grunt vd[ově] Tománkovej jedno sto dvaceti osum rýnsk[ých] přidal. Pročeš se tento nadjmenovaný grunt Tomášovi Moščkovi z těma na něm podlužnýma verunkovýma 38 zl mor[avských] 7 gr alb 3 1/3 den za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak král[ovských], tak vrchnostenckých i městských p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Jann Karásek. Stalo se u přítomnosti obojí stran sne a roku ut supra.

(Poznámka tužkou)
Na Újezdě No 415
[1]789 syn Mart[in] Mošček, 1799 syn Jan Moštěk