Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Martina Tichého

f 141a

Ten Martin vejš psaný má podsedek svůj podle zápisu knih starejch purgkrechtních v listu 11 za summu 106 koupenej.
A již jej, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, zaplacenej má.

Leta 1598 Martin Tichej pekař prodal grunt ut supra Mikuolášovi Hrbkovýmu za summu 121 R. Závdankuo jemu dal hned při odevzdávce 21 R, ostatek summy doplátceti má od leta [15]98 při Vánocích po 7 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jakub Holberský, Pavel Hrbků S.R.S.N.
Leta 1598 položil Mikuoláš Hrbků za grunt Martinovi Pekaři 7 R.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Mikuláš Hrbků prodal podsedek ut s[upr]a Eliášovi Sokolovi krejčímu za summu 121 R. Závdanku jemu dal 28 R, ostatek platiti má od leta 1599 po 7 R. Ty peníze všecky náleží Martinovi Pekaři, totiž 93 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Ondra Zámečník, Martin Foltýnů, Mikuláš Hrbků S.R.S.N.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Eliáš Sokol Martinovi Pekaři 7 R.
f 141b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Eliáš Sokol položil Martinovi Pekaři 7 R.

Letha 1601 za předního konšela Tobiáše Náhlého Eliáš Sokol krejčí prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Malhotskýmu za summu 121 R. Závdanku jemu dal peněz hotových 27 R, ostatek platiti má od letha 1601 po 7 R až do vyplnění tej summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti panské Jan Bartošů, Jan Bolfů, Adam Hájek, Eliáš Sokol S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran v pátek před s[vatý]m Matějem letha ut s[upr]a.
Na tom podsedku náleží předních peněz Martinovi Tichýmu pekaři 79 R.
Eliášovi Sokolovi na posledních penězích bude náležeti
15 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Pavel Malhotský za grunt Martinovi Tichýmu pekaři 4 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Pavel Malhotský za gr[unt] Martinovi Tichýmu pekaři 3 R 15 gr.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Pavel Malhotský za grunt Martinovi Pekaři 7 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel Malhotský za g[runt] Martinovi Pekaři 7 R.

Letha 1607 z dovolením pana Urbana Domanského, toho času ouředníka, jest Pavlovi Malhotskému na placení uleveno, aby platil po 4 R.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Malhotský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře
2 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkova položil Pavel Malhotský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře 2 R.
Jsou odvedeny ouřadu městskýmu na rathauz.
f 142a
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Malhotský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře, kteréž sou udvedeny ouřadu městskýmu 3 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Pavel Malhotský za gr[unt] na sirotky n[ebožtíka] Martina Pekaře, kteréž sou odvedeny ouřadu městskýmu 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Malhotský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře
4 R.
Letha [1613] a za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Malhotský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře
4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Malhotský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře peněz ročních 4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Pavel Malhotský za grunth položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře 4 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Malhotský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře 3 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Malhotský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře 4 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Malhotský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pekaře 4 R.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového nadepsaný Pavel Malhotský umřel a ten grunt po něm zůstalý prodán jest od ouřadu Václavovi Oulehlovi za summu 90 R. Závdanku při odevzdávce položil 8 R a ostatek platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Valenta Grypl a Jan Glikovský S.R.S.a N.

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas náměstka vrchnosti, prodán jest ten grunth Václavovi Procházkovi hrnčíři za summu 90 R. Závdanku dáti má při Velikonoci letha 1630 4 R, ostatek summy platiti má každoročně při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jíra Skočdopole, Bartek Fryštacký, Melichar Bohuslavský S.R.S.N.
f 142b
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Václav Procházka položil na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Malhotského 2 R.

Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten gr[unt] ut s[upr]a Pavlovi Drahotoušskému bez závdanku za summu 90 R, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Alexandr Smolinský a Lukáš Mečíř S.R.S.N.

Pusté

Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra do grunthu spuštěný Václavovi Klimkovi od Těšína z Bobku za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má po vyjití 4 leth po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za vystavení grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Thomáš Jeřábek a Mathes Hon SRSaNR.

Pustý

Letha 1697 dne 25. Junii za purgmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož letha ten pustý gr[unt] ut sup[ra] a toliko holé místo jsouc puštěn jest a prodán Matějovi Vavříkovi z Frýdka za summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm k obci městské po vyjití 3 let od datum zápisu tohoto. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti Jakub Rumíšek a Tobiáš Stoklas SRSAN.
f 143a
Letha Páně 1711 dne 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Matějovi Vavříkovi z gruntu ut supra ještě 40 zlm na letha spláceti, takovú summu nemajíce ona možnosti spláceti na místě jejím Matěj Paška zeť její tou summu spláceti se uvolil, ačkoliv sobě až posavad gruntu toho sobě odevzdaného nemá. Z kterejžto summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou uherskou rebelii vyšel, upúští se jako jiným vyhořelým třetí díl, totiž 13 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, a tak se jemu za zaplacené vypisuje 14 zlm 10 gr, ostatní summu, totiž 25 zlm 20 gr, bude platiti jak nahoře.
NB. Sirotci n[ebožtíka] Matěje Vavříka poněvadž oni také nětco na tom gruntě spravili, tehdy aby z tej srážky za vystavení také 2 zlm oučastni byli.

Letha Páně 1712 dne 27. Nov[embris] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce grunt ut supra vd[ova]
f 143b
Vavříková grunt ut supra, takový nemohúce jej zvelebovati pustila zeťovi svému Matějovi Paškovi za summu 15 zlm, totiž aby jich za vystavení na pět dílů platil, totiž dvoum synům Ondrovi a Jurovi po 8 zlr, matce 3 zlr, Opálkovej ženě 3 zlr a díl manželky svej tři zlr. Kteréšto však peníze dle vysvědčení hodnověrných svědkův matka, dva synové a jedna cera své díly jemu popustili, toliko Opálkovej ty 3 zlr položiti povinen bude. Grunt ale se jemu připisuje i s tím, co již na něm zaplaceného má, jak toho nahoře zápis ukazuje, v summě ut supra. Odevzdává se jemu za volný a svobodný d[ne] a letha ut sup[ra].
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jan Stavinoška a Frantz Kuča S.R.S.V.a N. Solutum.

Leta Páně 1740 dne 31. Octobris za purgmistra p[ana] Hendrich Bartelsmana a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Matěj Paška takový z svej dobrovolnej vůle, též s povolením
f 144a
manželky svej popustil a za vlastní prodal synovi svému Matějovi Paškovi s tou vejminkú, aby on i taky manželka jeho a respective matka Matěje Pašky do smrti svej obydlí měli, jakož taky i schránu pro své věci. Na kterýž taký spůsob nadepsaný grundt se jemu za vlastní a volný připisuje a odevzdává u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] Šebestian Mlýnek a p[an] Philip Krajánek.
Pamnět. Poněvadž Matěj Paška, pozůstalý syn po neb[ožtíku] Matějovi Paškovi, týž grunt sobě připsaný nepotřeboval, protože na vojnu vzat, odtudž dle znění testamentu de dato
23. Febr[uarii] [1]755 vzdělaného a de dato 14. Martii toho roku publ[icirovaného] na matku jeho Annu, nyní provdatú za Felzensteina v Skalici, se připisuje s tím doložením, aby ona dle znění testamentu dceře svej Anně 100 zlr splatila.
f 144b
Přípis Martina Pechy

Leta Páně 1781 dne 28. Junii za purgmistra pana Johanesa Ježík a spoluradních jeho podosáhnúce nápadem dle testamentu neb[ožtíka] Matěje Pašky, měštěnína strážnického, grunt ut supra na syna Matěja Pašku odporučený, paní matka jeho Anna, ovdovělá po Matějovi Paškovi, nyní provdatá za Jozefa Felzensteina v král[ovském] svobodném městě Skalici v Uhřích, z příčiny že týž grunt jmenovaný syn Matěj Paška jakožto voják nepotřeboval, takový z čistej vůle svej odprodala Martinovi

Pechovi, masařskému mistrovi zdejšímu, za summu čtyri sta
šedesáte rýnských. Na kteroužto summu ihned 300 zlr, pak při konaném tomto zápisi ostatních 160 zlr kupec prodavačce paní Anně Felzensteince na hotově, a sice přední k rukám její[m], posledně pak k rukám dcery její Anny ovdovělej Smaženkovej jak náleží připočítal. Což když se stalo a ona paní Anna Felzensteinka písebně povolila, by grunt ten dokonale koupený a zaplacený kupcovi Martinovi Pechovi purgrechtně se připsal a odevzdal. Odkudž taky přítomně grunt tento ze svým od starodávna připojeným právem a tak, jak jej předkové užívali neb užívati mohli, se jemu Martinovi Pechovi za jeho vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Stanislav a p[an] Antonín Ferdini S.R.S.V.a Neomylnou. Stalo se u přítomnosti dcery Anny ovdovělej Paškovej, provdatej Felzensteinky.
f 145a
(Poznámka tužkou)
No 412 r[oku] [1]794 Josefa Nevřelová, roz Tydlová za 1009 Fr