Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunth Jiříka Helebrandta

f 451a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 115 nadepsaný Jiřík Helebrandt ujal podsedek svůj po ne[božtíku] Pavlovi Sokolovi zuostalý za summu 110 R.
Více tenž Jiřík dvě čtvrti achtele vinohradu v Mrhoních k témuž podsedku náležejících ujal v 140 R.
Item více jednu stvrt vinohradu v Utěšenej hoře ujal
v 100 R.
Více jednu štvrt achtele v Růžennej hoře ujal v 50 R.
Více roubanici ujal v 10 R.
Více kus zahrady ujal ve 3 R.
Učiní všeho 413 R.
Na kderoužto summu jest sobě mimo závdanku díl Anny manželky svej, totiž 59 R 7 ½ gr srazil.
A tak ještě za týž statek svůj od letha [15]93 při Vánocích dopláceti zůstává 353 R 22 ½ gr.
Letha 1593 položil za týž statek 20 R.
Z toho dáno:
Item Danielovi Dluhošovi 6 R.
f 451b
Michalovi Hojovi z Fulneku 8 R.
A při právě zanecháno sirot[kům] nebožt[íka] Pavla Sokola krejčího 6 R.
A tak mimo těch položených 40 R ještě od letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává 313 R 22 ½ gr.
Ty pokládati má takto:
Letha 1595 20 R.
Letha 1596 20 R.
A od letha [15]97 pořadně platiti povinen bude až do vyplnění summy po 15 R.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Danielovi Dluhošovi za Mrhoně 1 R. Ten se jemu letha [15]95 při Vánocích vyplniti má.
Item Michalovi Hojrovi za vinohrad v hoře Utěšenej 16 R.
A sirot[kům] ne[božtíka] Pavla Sokola krejčího též náleží 296 R 22 ½ gr.
Ty jim jíti mají takto:
Letha Páně 1595 11 R.
Letha Páně 1596 11 R.
A od letha 1597 se pořadně pokládati mají po 15 R až do vyplnění summy jim náležitej.
f 452a
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Viktorin Straka, Jan Uhléř, Dobiáš Duličků, Jan Jidášek, Kašpar Bednář, Pavel Tichej S.R.S.A.N.

Letha [15]95 položil Jiřík Helebrandt za statek svůj peněz ročních všeho 20 R.
Z toho dáno Danielovi Dluhošovi 1 R.
Michalovi Hojrovi též dáno 8 R.
A sirotkům nebožt[íka] Pavla Sokola krejč[ího] 11 R.
Letha [15]96 položil Jiřík Helebrant za statek svůj 20 R.
Z toho dáno Michalovi Hojrovi 8 R.
A na sirotky zanecháno 12 R.
Letha [15]97 položil Jiřík Helebrant za statek svůj 15 R.
Leta 1598 položil Jiřík Hellebrant za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Sokola krejčího 15 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jiřík Hellebrant za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola krejčího 15 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jiřík Hellebrant za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla sokola 15 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jiřík Hellebrant za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola 15 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jiřík Hellebrandt za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola 15 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jiřík Hellebrandt za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola 15 R.
f 452b
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík Hellebrandt za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola
6 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jiřík Hellebrandt za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola 10 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík Hellebrandt za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola
5 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jiřík Hellebrant za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola 8 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík Hellebrant za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola
10 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Hellebrant za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola
10 R.
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík Hellebrant za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola
10 R.

Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík Helebranth položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola krejčí[ho] 10 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Hellebrant položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola 10 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Hellebrant položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola 10 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Hellebrant položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sokola 10 R.
Pustý

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka prodán jest ten grunth požár Janovi Kopřivovi za 80 R bez závdanku, platiti jej má po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Sobolovský, Jan Pelikán, Beneš Vlach a Martin Klouček S.R.S.N.

Letha 1644 za purgkmistra Pavla Nešporka a spoluradních jeho prodán jest grunt ut s[upra] Pavlovi Chocenskému za summu 130 zlm. Závdanku při příštích Vánocích dáti má 6 zlm, placení začnouc 1645 roku po 4 zlm. Od[evzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti panské i obecní Jan Svoboda, Lorenc Paskovský a Jan Příhoda
S.R.S.a N. Ac[tum] ut s[upra].
f 453a
Letha 1644 za purgkmistra ut s[upra] položil 1 zlm 15 gr.
Item dal vína obci na stálý plat do důchod[ů] ¼ v[ědra], v pen[ězích] 15 gr.

Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Pavlovi Chocenským nemohouce pro starost gruntu velebiti, panských i obecních povinností zbejvati, prodala jest týž grunt ut s[upra] Ondřejovi Železovi za summu prodajnú 130 zl mor[avských]. Závdanku jí dal, které se z hlavní summy sráží, při odevzdávce 3 zl mor[avské] 12 gr 6 den, placením ročně po 4 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti všeliké S.R.S.N. Franc Čejka a Pavel Hrdlička, dne a leta ut s[upra].
Platiti jest k obci m[ěsta] Strážnice 124 zl mor[avských].
Vdově Chocenské 2 zl mor[avských].
Takž jakož nápadníci téhož gruntu po neboščíkovi Pavlovi Chocenském pozůstalej vdově, kteréž ona měla k doplacení
2 zlm, nadepsaný Ondřej Železo jest jí náležitě vyplatil, totiž 2 zlm, nic více praetendirovati nemá.

Letha Páně 1689 dne 5. Martii položil Ondřej Železo za grunt svůj při posudcích 1 zl mor[avský], kteréžto nadepsaný purgmistr do počtu přijal.
f 453b
Letha Páně 1711 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času zůstanúce po neb[ožtíku] Ondřejovi Železovi syn Václav Železo, ten grunt ut supra jest zdědil i s tím, co jeho neb[ožtík] otec byl na něm vyplatil. Pročež se jemu týž grunt připisuje v summě prodajnej, jak jej neb[ožtík] měl, totiž 130 zlm. A poněvadž jeho neb[ožtík] otec byl 7 zlm vyplatil, ty se jemu také za zaplacené vypisují, za ostatní summu, totiž 123 zlm, obligiruje se Václav Železo (jsouce hrnčířem) dvoje kamna v rathauzi, totiž v radní světnicvi z hrubých zelených hladkých kachlí a v písařskej světnici z prostředních hladkých zelených kachlí na čtyri kachle, dvoje římce a jedny krance z vrší náležitě ustavěti, na čež op[atrní] páni zvolili a on při příštím svatém Duše jich postaviti má. A tak se jemu týž všechny peníze, totiž
123 zlm,
f 454a
za zaplacené pro interim vypisují a když ty kamna náležitě postaví, op[atrní] páni na místě poctivej obce jemu ještě dvanáct rýnských hotových přidati mají a tento zápis se potvrdí, že svou obligati vyplnil. Odevzdává se jemu za volný, svobodný a docela a zouplna zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Joseph Hůlka a Mikuláš Ráček S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1720 d[ne] 19. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Václavovi Železovi po něm pozůstalý grunt ut supra, takový jsouce mnohými dluhami obtížená a nemajíce je odkudt platiti, aniž možnosti majíce takový grunt zvelebovati, prodala jej z svej dobrovolnej vůle, též povolení ouřadu Janovi Kveysarovi, tak jak jej sama za zaplacený měla, za hotových 45 zlr. Pročež se mu nyní týž grunt připisuje a odevzdává za vlastní a docela zaplacený bez všelikých reštů, poněvadž povinnosti všechny teprv od datum zápise kupec platiti povinen bude.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Dedel a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti p[ana] Ant[onína] Havlíčka, splnomocněného na místě Jana Kveysara a Cateřinú Železovú.
f 454b
Letha Páně 1720 d[ne] 10. Decembris za poručeného purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času ukúpíce grunt ut supra Jan Kveysar, takový zase prodal Jakubovi Opálkovi za hotových 38 zlr. Kterýžto se jemu připisuje a odevzdává za vlastní a docela zaplacený, žádnému

v ničem nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Myška a Pavel Smaženka S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1723 dne 27. Julii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času majíce Jakub Opálka grunt ut supra ukúpený a na penězích verunkových docela zaplacený, takový zasej z svej dobrovolnej vůle prodal Řehořovi Teleckému, příchozímu z vojny pod slavn[ým] Cronfeldišským kyrysařským regementem compajnii pana oberleütenandta Roy bévalému capralovi, rozenému z Dokovan, za hotových jedno sto čtrnáct rýnských. Pročež se nyní připisuje týž grunt jmenovanému Řehořovi Teleckému podle práva a řádu purgkrechtního za vla-
f 455a
stní a docela zaplacený bez všelikých reštů, poněvadž povinnosti z domu toho teprv od datum zápise platiti počne kupec.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Joannes Daschitský a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N.
Notand[um]. To polhocení, které za vystálý oheň v roku 1722 Opálka užíti měl, kupec užíti má.

Leta Páně 1731 dne 7. Februarii za purgmistra pana Antonína Duraye a spoluradních toho času nechtíce držitel gruntu ut supra Řehoř Telecký gruntu toho délej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Jiříkovi Šejdovi za hotových osmdesáte rýnských. Toliko to sobě vymínil prodavač, aby mohl v domě tom spolu v jednej světnici volný a svobodný quartýr míti, též jednu komoru sám a kus humna od Vajčnerovej zdi až po stršku bez všeho ouplatku užívati mohl, tolikéž i ve sklepě víno své před jinými hofery, však proti obyčejnej záplatě vyskládati a chovati mohl. A podle toho poněvadž (a to sice na čtyri roky pořad zběhlé) se tak obě strany dobrovolně domluvily, ten dům se připisuje a
f 455b
odevzdává Jiříkovi Šejdovi za vlastní a zaplacený, s placením z něho přicházejících povinností od prvního ledna přítomného 1731 roku.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Joannes Hlubocký a p[an] Andreas Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obouch stran.

Přípis domu Petrovi Kolesíkovi

Leta Páně 1763 dne 3. Januarii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupila Rozára provdaná Prošková, rozená Žejdová, a přednášela, že poněvadž jak počestnému ouřadu známo jest bratr její Jan Žejda, když se na vojnu vzal, spísebnú dispositi na následující spůsob zanechal,

aby ona Rozára ten jemu Janovi Žejdovi patřící a od otce zděděný dům za menší dům prohandlovala a takový dům, až se on Jan Žejda naspátek navrátí, possidirovala. Následovně ona Rozára Prošková takový dům Petrovi Kolesíkovi prohandlovala
f 456a
a Petr Kolesík svůj dům Rozári Proškovej odstúpil a k tomu
15 zlr přidal. Pročež se nadjmenovaný grunt Petrovi Kolesíkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Joseph Stanislav a pan Franc Gatty. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.

Přípis Šebestiana Floriána

Leta Páně 1782 dne 18. Julii za purgmistra pana Johanesa Ježíka a spoluradních toho času jakož dle testamentu předcházejícího držitele grunt nařízeno jest, by pro nedospělost sirotkův grunt ten prodán a peníze mezi sirotky a respective dítky z druhého manželstva pocházející rozvržené byly, k tomu vdova Rozára aby v domě tom až do smrti spolu z dítkama svobodné bydlení měla. Podle toho taky na předcházející veřejné oznámení dne 15ho Julii c.a. licitaci se stala, při kterej vejš jmenovaný Šebestian Florián jakožto nejvíc dávájící ten grunt za summu dvě sta padesát rýnských jest ukúpil s tou vejminkú, aby vdově Rozáře buď společně s sebou neb vzlášť v světnicem kterou na své outraty pro ňu postaviti má, přebývání i s její[mi] dítkama až do její smrti bez ouplatku dáti, jakož taky pro její zboží, pak pro jednu krávu a co k tomu přináleží plac popříti povinen byl. Kdyby
f 456b
ale ona vdova se provdala aneb s hospodářem srovnat se nemohla a příčina na ní vynaleznuta byla, v tom příběhu ona vdova sobě jinde příbytek hledati a vytáhnúti a hospodář jí 25 zlr splatiti má, kteréžto peníze ne jí samej, ale společně mezi dítky její připadnú. Jestli však ve výmince tej zemře, tak hospodář nebude jí ani žádnému jinému z tej výminky povinen splatiti nic. S tím techdy grunt ut supra se jemu Šebestianovi Florián[ovi] ze vším od starodávna k němu patřícím právem za vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený se tímto dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých vrchnostenských i městských a královských povinností pan Jozef Dvořák a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 43 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz am 20ten Jänner [1797. Prat, Kanzelist.

(Poznámka tužkou)
No 436 na předměstí
[1]802 syn Jiří
1805 Mart[in] Tydl handlem
Mandler