Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Grunth Martina Kováře

f 441a

Letha Páně 1566 nadepsaný Martin Kovář podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 86 koupil od Štěpána Ševce za summu 100 R.
Kterejžto grunth již dávno zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Anna, manželka někdy Martina Kováře, zemřela a po smrti její grunt ut s[upr]a od 1621 letha žádného jistého hospodáře neměl, ani žádný z nápadníků až posavad jeho se neujímal. Na povolení slovoutného pana Jana Jakubovského, ouředníka panství strážnicského, prodán jest Benešovi Vlachovi za s[um]u 100 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Melichar Bohuslavský a Thobiáš Radmilli S.R.S.N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Beneš Vlach položil za gr[unt] peněz ročních 2 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Beneš Vlach položil za gr[unt] peněz ročních 2 R.
Zůstávají při právě.

Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho po zemřetí Beneša Vlacha pojmouc Jan Polášek vdovu po něm pozůstalou Zuzannu
f 441b
za manželku a ujal ten grunt ut s[upr]a v tej summě, jak jeho předek jej držel, totiž v 100 R. A co n[ebožtík] na něm totiž 4 R vyplatil, ty jsou jemu puštěné, ostatek summy má každoročně při posudcích po 4 R zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gr[untu], povinnosti všelijaké JHM a obecní Jíra Sedlický a Blažej Hradecký SRSaN.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jan Polášek položil ročních peněz 2 R.
Ty zůstávají při právě.

Letha 1648 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho po smrti Jana Poláška grunth ut supra žádného jistého hospodáře nemajíc, ani žádný z nápadníkův se až posavad neujímal, prodán od purgkmistra a spoluradních ut supra Václavovi Kosteleckému za summu 100 R. Závdanku má dáti 2 R, placení každoročně po 4 R. Odevdzán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gr[untu], povinnosti všelijaké J.H.M. a obecní Mikuláš Moštěnský, Melichar Pavlíků S.R.S.a N.

Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Václav Kostelecký položil závdanku 2 R.
Ty zůstávají při právě.
f 442a
Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž Václav Kostelecký grunt ut supra na největší spoustku přivedl a skrzeva to povinnosti panské i obecní hynuly, z poručení milostivé vrchnosti týž Václav Kostelecký z takového gruntu jest zehnán a na místo jeho Václavovi Hrdličkovi za summu
100 zlm bez závdanku prodán. A poněvadž Václav Hrdlička takový grunt jest vystavěl, jemu za vystavení na summě prodajnej se vypisuje 30 zlm. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra p[ana] Martina Frantzka a spoluradních jeho Václav Hrdlička postoupil nadepsaného gruntu Matějovi Soltcmonovi v summě 100 zlm a co tak Václav na tem gruntě za vystavení vyplaceného má 30 zlm, takové jest Matějovi převodem, majíc on na jeho grutně nápad, postoupil, placením ročně k obci po 4 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Václav Hrdlička a Ondra Chovánek SRSpaN.
f 442b
Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož Matěj Saltzman tenž grunt od Václava Hrdličky sobě postúpený měl, dosednúce ten Matěj Salcman na jinší, tu aby k zpuštění nepřišel, pustil jej Jakubovi Šoustalovi za túž prodajnú summu 100 zl mor[avských]. Závdanku mu dal 3 zl mor[avské], platiti při každých posudcích po 4 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a s[vobodný].
Ruikojmě za zvelebení gruntu, cís[ařských], panských i obecních povinností S.R.S.N. Martin Kmínek a Prokop Vaverka, dne a leta ut s[upra].
Nápadníci:
Obec m[ěsta] St[rážnice] 73 zlm.
Matěj Salcman 27 zlm.

Letha Páně 1697 dne 22. Sept[embris] za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimov[ského] a spoluradních toho letha Dorotha, pozůstalá vdova po neboštíkovi Jakubovi Šoustalovi, nemohouce grunt ut supra pro sešlost věku svého držeti a povinnosti zbejvati, pustila jej z lásky Janovi Spěvákovi jakožto zeti svému v též summě 100 zlm. Netoliko co na něm vyplaceného má jemu datuje, ale i to, což za vystavení přičeti mělo jemu z lásky
f 443a
pouští, však na ten spůsob, aby nadepsaná Dorotha až do smrti své při něm místo měla a zůstávati mohla bez všelikých omluv a nepřízně od téhož Jana Spěváka sobě zadaných, to sobě vymíní a při tom zůstává, platiti jej má svrchu psaným nápadníkom

ročně po 4 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti Frantz Čejka a p[an] Pavel Hrdlička SRSVN. Stalo se dne a letha ut supra.
Letha 1699 dne 20. Junii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Jan Spěvák položil za grunt ut supra k obci městskej 2 zlm, za které jsouce toho velmi pilná potřeba zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on obci stráž[nické] na výplatu roli obecní zapůjčil, vypisují se jemu 3 zlm.
Ty peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1702 dne 19. Januarii za purgmistrovství pana Johanesa Dašického Jan Spěvák položil za gr[unt] ut s[upra] k obci městské stráž[nické] 4 zlm, za které jsouc toho douležitá potřeba na zaplacení reštu vinného kníž[eti] pánu vypisuje se jemu 6 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem, id est 6 zlm.
f 443b
Leta Páně 1729 dne 18. Martii za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních doto času majíce Matys Vaitscher grunt ut sup[ra] po svej nebošce manželce Catheřině, předtím Spěvákovej, zděděnej, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Janovi Molatovi za hotových 45 zlr, s placením verunkovej summy nápadníkům ut supra ročně při posudcích po 4 zlm. Pročež se nyní tenž grunt odevzdává za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Myška a p[an] Matúš Červenka S.R.S.V.a N.
Contributzi a jiné povinnosti z toho domu kupec od 1ho Januarii 1729 k placení na sebe vzal.

Přípis domu Frantze Molera

Leta Páně 1759 dne 10ho Janua[rii] za purkmistra p[ana] Chrištopha Aloise Mihatsche a spoluradních toho času majíce Jan Malata po svým otci grunt ut supra zděděný, však posavad nepřipsaný, takový ze svej dobrovolnej
f 444a
vůle Frantzovi Mollerovi za summu jedno sto padesáte rýnsk[ých] prodal. Pročeš nadjmenovaný grunt s placením verunkovej summy nápadníkům ut supra ročně při posudcích po
4 zl mor[avských] Frantzovi Mollerovi za jeho vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak císařsk[ých], tak vrchnostenských a městských p[an] Jozef Vychodil a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Andres Kozina

Leta Páně 1761 dne 19. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Jana Bartlesmanna a spoluradních toho času majíce Franc Moller dům na předměstě z jedné strany Matúša Koštúra a z druhé Jury Šejdy, takový ze svej dobrovolnej vůle Andresovi Kozinovi za summu 100 zl mor[avských] prodal. Pročež natjmenovaný grunt s placením verunkovej summy nápadníkům ut supra při posudcích ročně po 4 zl mor[avských] Andresovi Kozinovi za jeho vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává.
f 444b
Rukojmíci za opravu gruntu a placení povinností jak císař[ských], tak vrchnostenských a městských p[an] Joseph Vychodil a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se v přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Martina Vavříka

Leta Páně 1778 dne 3ho měsíce listopadu jakož Andris Kozina grunt ut supra od France Mollera ukúpený a pořadně připsaný měl, takový z čistej vůle svej, když sobě v Německej ulici jiný grunt koupil, odprodal Martinovi Vavříkovi za summu dvě sta a jeden rýnský mimo verunkovej summy p[e]r 88 zl mor[avských], kterú kupec k vyplacení po 4 zl mor[avských] ročně kam přináleží na sebe přijal. Pokudž poněvadž prodavač vejš jmenovanú kupní summu těch 201 zlr jak náleží k rukám odpočítané dostal, aniž co více na gruntě tom k pohledávání nemá, připisuje a odevzdává se nyní jemu Martinovi Vavříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný, však na splácení verunkovej summy ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan Joseph Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho dne a leta ut supra.
f 445a
Přípis Karla Látala

Leta Páně 1781 dne 8ho měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Martin Vavřík grunt ut supra po neb[ožtíku] Ondřejovi Kozinovi ukoupený a pořadně připsaný, takový (když k tetě svej Alžbětě, pozůstalej vd[ově] po neb[ožtíku] Václ[avovi] Škarvan[ovi] se přestěhoval) odprodal zase z čistej vůle svej Karlovi Látalovi za summu dvě sta třiceti pět rýnských, kteréžto peníze přijmúce on prodavač k rukám svým zcela dokonale jeho Karla Látala quitiruje. Odkudž poněvadž on Karel Látal taky i verunkovú summu těch 88 zl mor[avských] k splacení po 3 zl mor[avských] ročně kam přináleží na sebe přijal, týž grunt se

jemu Karlovi Látalovi za jeho vlastní, volný i dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císařských, král[ovských], vrchnostenských i mněstských povinností pan Karel Večeřa a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

Přípis Mariany ovdov[ělé] Látalky

Leta Páně 1782 dne 26. listopadu za purgmistra pana Johanesa Ježík a spoluradních jeho toho času majíce Karel Látal grunt ut supra pořadně ukoupený a připsaný, takový dle testamentu de dato (neuvedeno) manželce svej Marianě proti výplatě dluhův jest odpo-
f 445b ručil. Když pak zmíněný testament v svú moc a sílu zrůstl, následovně tak jak odporučeno jí vdově týž dům za vlastní a dědičný připsán býti má, obvzláštně poněvadž ona vdova taky dluhy proti přijatému domu vyplatiti se zavázala. Podle toho spolu i s těma verunkovýma penězi p[e]r 88 zl mor[avských] po 3 zlm ročně k splacení, se jí Marianě, pozůstalej vdově po neb[ožtíku] Karlovi Látal[ovi] za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností pan František Gatty a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N.

Přípis Jana Menovského

Leta Páně 1782 dne 28. měsíce listopadu za purgmistra pana Johanesa Ježík a spoluradních jeho toho času předstoupila před Jich Opratrnost pány Mariana, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Karlovi Látalovi, a tu přednesla, že grunt ut supra dle testamentu neb[ožtíka] manžele jí odporučený a připsaný aby tím dřívej dluhy proti tomuž domu na sebe přejaté zaplatiti mohla, z čistej a dobrej vůle svej Janovi Menovskému kováři za dvě sta tři-
f 446a
ceti pět rýnských jest odprodala, k tomu taky výminku na
4 roky pořad zběhlé v domě tom bez všelikého ouplatku v světnice přebývat mocti i s komůrkú sobě vymínila s tím doložením, aby držitel gruntu, kdyby ona s ním srovnávat se nemohla aneb se provdala, následovně před vyjití těch 4 rokův vytáhla, za každý vybývající rok jí po 5 zlr zaplatil, k tomu taky aby splacení summy verunkovej p[e]r 88 zl mor[avských] po 3 zl mor[avských] ročně k skládání na sebe přijal. Což vše když předjmenovaný Jan Menovský vykonati dobrovolně přislíbil a se zavázal, grunt tento se jemu Menovskému za vlastní, volný a dědičný k splacení verunkovej summy, jak vejš dotčeno, tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.

Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností pan Karel Večeřa a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.

(Poznámka tužkou)
No 428 Tomáš