Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Grunth Jana Cihláře

f 471a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 62 Jan vejš psaný koupil podsedek svůj od Jáchyma Šuberta za summu 98 R.
Na kderýž jest závdanku témuž Jáchymovi vyplnil 22 R a letha 1593 při Vánocích položil peněz purgkrechtních 7 R. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 69 R. Ty pokládati má po 7 R.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item obci předměstskej náleží 48 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 7 R.
Item Anně, sirot[ku] nebožt[íka] Martina Pekaře, na posledních penězích 21 R.
Rukojmě Jan Krmelínský a Blažek Ptáčník S.R.S.A.N.
f 471b
Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za grunth svůj [peněz] purgkrechtních obci předměstské 7 R.
Letha [15]95 položil Jan napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] obci předměstské 7 R.
Letha [15]96 položil Jan Cihlář za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 7 R.
Letha [15]97 položil Jan Cihlář za grunth peněz purgkrecht[ních] obci předměst[ské] 7 R.
Leta 1598 položil Jan Cihlář za grunt svůj peněz ročních obci předměstskej 7 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Cihlář za grunt svůj obci předměstské 7 R.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Cihlář skoupil na tomto podsedku od Štěpána Pekaře, což jemu po Maruši ženě jeho, nápadnici Martina Pekaře, náleželo summy
13 R, dal jemu za ně peněz hotových 4 R 10 gr. A tak Štěpán na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Cihlář za g[runt] svůj obci předměstské 7 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Cihlář za gr[unt] obci předměstské 7 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1603 za předního konšela Daniele Mazánkového podle rozdílu statku n[ebožtíka] Jana Cihláře Kateřina, pozůstalá manželka po něm, podsedek tento v díle svém v summě 100 R ujala.
A tak jej zaplacenej má. Odevzd[án] za volný a svobodný.
f 472a
Letha 1608 za purgmistra neb předního konšela Jana Pernikáře Jan Trpilka, kterémuž grunt požár ut s[upr]a po neb[ožce] Kateřině Cihlářce, vlastní sestře jeho, připadl, prodal jej Janovi Peprnýmu za hotový 3 R. A tak jej zouplna a docela zaplacenej má. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný.

Rukojmě za stavení toho požáru a jiné všelijaké povinnosti Jan Žabka a Thomáš Služíbka S.R.S.A N.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a prodal grunt Jan Peprný ut s[upr]a Janovi Valgáškovi za summu 130 R. Závdanku jemu dal 24 R, ostatek platiti má od letha 1614 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Černikovský, Jakub Bakovský S.R.S.N.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan
Valgášek za g[runt] Janovi Peprnýmu 6 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Valkášek položil za gr[unt] Janovi Peprnýmu 6 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Valgášek prodal podsedek svůj se vším příslušenstvím, což v něm hřebíkem přibito a hlinou zamazáno, Jiříkovi Sýkorovi koláři za 130 R. Závdanku dal jemu hned při odevzdávce 36 R, platiti má ročně při každém posudku po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za place[ní] a opravu gruntu, povinnosti JM Páně i obecní Václav Slavík a Jan Valgášek SRSN. Stalo se za fojta Valentina Krnovského leta ut s[upra].
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Sýkora kolář položil za grunt Janovi Peprnému 6 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Sýkora kolář položil za grunt Janovi Peprnému 6 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Sýkora kolář položil za gr[unt] Janovi Peprnému 6 R.

Pusté

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný ujmouc se požáru ut s[upr]a prodal jej Janovi Krupovi bez závdanku za summu 80 R, platiti jej má, když se jiní požárové platiti začnou po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Jan Peprný a Pavel Pernikář S.R.S.aN.
Na tom gruntě náleží Janovi Peprnému 26 R a obci městské
54 R, každému po 2 R.
f 472b
Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho tak jakož ten grunt ut s[upra] mnoho nestálých hospodářův měl a snáze na velkou skázu by přišel, nechtíce tomu J[ejich] O[patrnosti] páni, aby grunt zveleben byl a c[ísařské], p[anské] i obecní [povinnosti] aby nehynuly, puštěn jest ten grunt za summu Říhovi Kučerovi
80 zlm bez závdanku, placením ročně při posudcích po 2 zlm. Odezdán za svobodný a volný.
Rukojmě za povinnosti všeliké S.R.S.N. Jan Volný a Martin Ráček dne a leta ut s[upra]. Platiti obci.

Letha Páně 1711 dne 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Říhovi Kučerovi ještě z gruntu ut supra obci městskej strážnickej spláceti 80 zlm, však že takový spolu z jinými skrz tou nešťasnú rebelii na ruinu vyšel, z takovej summy se jí třetí díl, totižto 26 zlm 20 gr, upúští. A hnedt ten den při držaných posudcích k tomu pokládá 1 zlm
f 473a
a tak se jí za zaplacené vypisuje totiž 27 zlm 20 gr. Kterejžto snážky oba bratři, totiž Václav a Jan, jednostejně a rovným dílem počíti mají, ostatní summu, totiž 52 zlm 10 gr, povinna bude platiti jak nahoře. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].

Letha Páně 1742 dne 4. Decembris za purgkmistra pana Antonína Jozefa Duraye a spoluradních toho času Anna Kudlíková před vzácným ouřadě purgkmi[strov]ském jest přednesla i taky skrze kšaft dokázala, že od svého předešlého manžela Václava Kučery ten grundt dostala, takový Janovi Ráčkovi za padesáte sedum rýnských odprodala, přímouce Anna Kudlíková takové peníze těch 57 zlr [od] Jana Ráčka in optima forma juris quittuje. Pročež Janovi Ráčkovi takovej grundt za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává.
Za rukojmě na vyplacení všelijakých daní královských i vrchnostlivých a obecních, též spravování toho gruntu sobě dožádal pana Gottfrida Mayera a pana Andrese Wainera. Stalo se u přítomnosti obojí strany anno et die ut supra.
Vejrunkové [peníze] jak nahoře zůstávají k ročnímu placení po 2 zlm – 52 zm 10 gro[šů].
f 473b
Přípis Jakuba Tománka

Leta Páně 1747 dne 6ho máje za purgkmistrovství pana Ignáce Pfilipa a druhých pánův spoluradních koupil Jakub Tománek od Jana Ráčka předepsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za summu hotových peněz třiceti rejn[ských] s tou vejminkou, že on prodavač bude svoje svobodné obývání v tej prostřed gruntu mající sednice s komůrkou a s jedním s.v. chlévem beze všeho ouplatku užívati až do smrti svej a jeho nynější manželky. Pročež se jemu kupujícímu tenž dům tuto za vlastní a dědičný připisuje.
Za bedlivé poslušenství právu a dobré opravování gruntu jsou rukovníci p[an] Pavel Cigánek a p[an] Jan Mikulka.
f 474a
Přípis Jozefa Kratochvíle

Leta Páně 1751 dne 12. Februa[rii] za purgkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času Jakub Tománek majíc dům ut supra vedle p[ana] Jana Mikulky z jednej a Martina Žáka

z druhej strany ležící, jest takový z dobrej vůle Jozefovi Kratochvílovi z všechným na něm od starodávna patřícím právem za jedno sto a šest rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt Jozefovi Kratochvílovi s těma na něm zasezelýma 52 zlm 10 gr verunkama za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak městsk[ých] povinností p[an] Johann Weiner a p[an] Pavel Surý. Stalo se dne a roku ut sup[ra].

(Poznámka tužkou)
No 432 na předměstí
[1]801 Jan Gajda od Jana Oravca
1801 Jan Kunovský za 633 Fr
Rund pernikář