Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunth Šimona Žaluda

f 391a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 11 vejš psaný Šimon koupil podsedek svůj od Jakuba Mejtného za summu 90 R.
Na kderejž jest vyplnil podle téhož zápisu 18 R a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích obci předměstskej po 6 R, totiž summy 72 R.
Na to jest jim letha [15]93 zadržel 3 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Pavel Kloboučník, Jan Karas a Petr Trnka S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Šimon Žalud peněz purgkrecht[ních] obci předměstské za grunth svůj 6 R.
Letha [15]95 měl položiti purgkrechtní peníze, sou počkány do svatého Jana letha [15]96.

Letha [15]96 nahoře psaný grunth prodán Alexandrovi za summu 90 R od starších předměstskejch. Závdanku hned při odevzdávce dal obci městské 3 R a platiti má od letha [15]96 při Vánocích po 6 R.
Letha [15]96 položil obci předměstské 6 R.
Rukojmě Tomáš Kunovský, Blažek Ptáčník S.R.S.N.
f 391b
A jakož j[es]t Šimonovi Žaludovi na tom gruntě vyplaceného měl 24 R a když týž Žalud grunth spustl a také neměl čím peníze roční pokládati, puštěno Alexandrovi z těch peněz, aby ten podsedek opravoval a koupil 22 R a ty dva zlaté na obec bejti mají. A tak Šimon sládek Žalud tu žádné spravedlnosti nemá.
Leta 1597 položil Alexander Frýdecký obci předměstský 6 R.
Leta 1598 položil Alexander Frýdecký obci předměstskej 6 R.
Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Alexandr Frýdecký obci předměstské 6 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Alexander Frýdecký obci předměstské 6 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Alexander Frýdecký obci předm[ěstské] 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Alexandr Frýdecký za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového přijato od Alexandra k obci předměstské 6 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Alexandr Frýdecký obci předměstské 6 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad předměstský prodali podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po neb[ožtíku] Alexandrovi Frýdeckým Martinovi Bučovskýmu za summu 70 R bez závdanku. Z té summy jemu obec předměstská

svých peněz, což se jim platiti má, 6 R slevují, a tak bude zůstávati dopláceti za týž podsedek po 3 R při každých Vánocích 64 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jindra Červenka, Šimek Kunčický S.R.S.A N.
f 292a
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Bučovský za grunt obci předměstské 1 R 15 gr.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Bučovský za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jan Pernikáře položil Martin Bučovský za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Martin Bučovský za g[runt] obci předměstské 3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Bučovský za gr[unt] obci předměstské 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Bučovský za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Bučovský za g[runt] obci předměstské 3 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin Bučovský položil na grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Bučovský položil za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Butčovský položil za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Butčovský položil za gr[unt] obci předměstské 3 R.

Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Vácslav Oulehla na místě otce manželky své prodal ten grunth Nevšovskému za summu 50 R. Závdanku dal jemu 4 R, platiti jej má ročně po
3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Ostravský a Martin Lačný
S.R.S.a N.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Ondra Nevšovský položil za gr[unt] obci městské 2 R.

Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Ondra Nevšovský prodal ten grunth Jírovi Branickému za 50 R. Závdanku dal jemu 6 R a platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Beneš Volný a Ondra Nevšovský S.R.S.a N.
f 292b
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Branický položil za gr[unt] obci městské strážnicské 2 R.

Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho po odchodu Martina Glogovského z gr[untů] JHM jest gr[unt] ut s[upr]a aby pustý nezůstal, prodán Janovi Mikolkovi za summu 61 R bez závdanku, placení každoročně po 3 R při posudcích. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu, placení gr[untu] a povinnosti J.M. Páně i obecní Jan Procháska a Zigkmundt Kulhánek SRSaN.

Pusté

Letha Páně 1688 dne 30. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož grunt ut supra holé místo a požár leželo, tak aby k zvelebení svému přišel, puštěn jest od J[ejich] O[patrností] p[ánů] Jírovi Káčerovi jinak Piskoři za prodajnú summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně po 3 zlm k obci m[ěsta] Strážnice. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení a placení c[ísařských], panských i obecních povinností S.R.S.N. dne a leta ut s[upra] Jiřík Bohunský a Ondřej Čech.
Leta 1699 dne 12. Junii za purgmistra p[ana] Jana Dašického Jura Káčer položil za gr[unt] ut s[upra] 1 zlm, za který jsouce to[ho] pilná potřeba na dluhy p[anu] faráři stráž[nickém] vypisuje se mu 1 zlm 15 gr.
Ty přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu obecního za příjem.
f 393a
Leta Páně 1702 dne 23. Januarii za purgmistra pana Jana Dašického Jura Káčer položil za gr[unt] svůj k obci městské
2 zlm, za které se jsouce toho pilná potřeba na zaplacení reštu vinného J.K.Mti z Lichtenst[eina] tit[ul] vypisuje se mu 3 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce z gruntu ut supra ještě Jiřík Káčer 35 zlm 15 gr na letha spláceti, z takovej summy se jemu, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou uherskú rebelii vyšel, upúští třetí díl, totiž 11 zlm 25 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá
1 zlm, ostatní summu, totiž 23 zlm 20 gr povinen bude platiti na spůsob jak nahoře.
f 393b
Letha Páně 1725 dne 23. Novembris za purgmistra pana Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce Jiřík Káčer gruntu ut supra délej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Janovi Klaudovi za hotových 29 zlr. A poněvadž takové peníze manželka tohož Jana Klaudy z majetnosti a ze strany svej položila, pročež taky dle žádosti její a přiznání k tomu jejího manžela týž dům na stranu její se připisuje a odevzdává, takže manžel její dokonce žádného práva míti nemá

bez vůle její prodati aneb dluhy jaké na něj uvésti. Pročež podle toho odevzdán jest týž grunt za vlastní, placením verunkovej summy 23 zlm 20 gr alb obci městskej při posudcích po 3 zlm bez všelikých reštů contrib[učenských], panských a městských až do ultima Augusti přítomného 1725 roku.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jakub Hrdlička a p[an] Carel Kayzer S.R.S.V.a N.
f 394a
Leta Páně 1730 dne 26. Junii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních jeho nechtíce gruntu ut supra Jan Klauda délej držeti, takový z svej i manželky jeho dobrovolnej vůle prodal Václavovi Černému za hotových 150 zlr, kteréžto peníze za vystavení a to, co na tom gruntě již předtím na hlavní neb verunkovej summě zaplacené bylo, se počítají. Pročež se nyní připisuje a odevzdává grunt ten Václavovi Černému za vlastní, s placením ostatní verunkovej summy, totiž 23 zlm 20 gr alb, ročně při posudcích po 3 zlm, ostatně bez všelikých běžících ročních reštů až do 31. Decembris 1729, poněvadž od 1ho Janu[arii] 1730 k splacení na sebe vzal.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Václ[av] Košvic a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a M. Stalo se d[ne] a leta ut supra u přítomnosti obúch stran a respective manželky Jana Klaudy.

Leta Páně 1740 dne 17. Maii za purgmistra p[an] Joannesa Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Václav Černý takový z svej dobrovolnej vůle odprodal Francovi Landeckému za hotových za sto sedum a čtyricet rýn[ských].
f 394b
Pročež se jemu za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává, verunkové ostatní peníze, totiž 23 zlm 20 gr alb, při posudcích po 2 zlm platiti povinen bude. Stalo se dne a leta ut supra u přítomnosti obouch stran.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností p[an] Eliáš Gröger a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N.

Přípis domu Václava Pechy

Letha Páně 1754 dne 17. Apri[lis] za purkmistra pana Jozefa Duraye a spoluradních téhož času majíce Frantz Landecký grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, jest takový ze svej dobrej vůle Václavovi Pechovi za summu jedno sto štyriceti pět rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt i s těma na něm podlužnýma 23 zl mor[avských] 20 gtr alb verunkovýma penězi Václavovi Pechovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu

f 395a
gruntu a placení povinností jak císařských, vrchnostenských a městských p[an] Martin Smaženka a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

(Poznámka tužkou)
[No] 406 na Újezdě
r[oku] 1801 syn Jan Pecha
[1]815 syn Václav P[echa]