Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunth Jana Sýkory

f 251a

Letha Páně 1579 podle zápisu knih starých purgkrechtních bílejch v listu 310 ten vejš psaný Jan Sýkora podsedek, kterýž ve 30 R položen, jest koupil, již jej zaplacený má a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového podli rozdílu statku n[ebožtíka] Jana Sýkory Lida manželka jeho ujala tento podsedek ve 100 R a má jej zouplna a docela zaplacenej. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jíra Hejtman, Jan Žamberský S.R.S.A N.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Drahotúskej prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Matejsovi z Drahotouš bratru svýmu za summu 74 R. Závdanku jemu dal
14 R, ostatek platiti má od letha 1612 po 4 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Rukoj[mě] za spravení, opravu a povinnosti J.M. Páně Jan Tichej, Šebesta Tkadlec S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Matejs z Drahotouš bratru svýmu za gr[unt] 4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Matejs z Drahotouš bratru svýmu za g[runt] 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Matys za g[runt] svůj 4 R.
Ty jsou dány do statku n[ebožtíka] Jana Sýkory.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Vácslav Matys položil za grunth svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sýkory 4 R.
f 251b
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Matys položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sýkory
4 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Matys položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sýkory
4 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Matys položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sýkory 4 R.

Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth Ondrovi Otrokovskému rybnikáři za 74 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Sedlický a Ondra Nevšovský S.R.S.a N.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Ondra Otrokovský ušel pryč a ten grunth prodán jest Jírovi Roštinskému za summu 75 R 21 gr 3 den. Závdanku dal 2 R 17 gr 1 den, z toho závdanku dáno p[anu] Jiříkovi Prašťkovi na dluh jemu povinný
1 R 21 gr 3 den a ostatek obráceno do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Sýkory, ostatek platiti má po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Křenovský a Václav Navrátil S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Roštinský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Sýkory 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Roštinský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Sýkory 2 R.
NB. Od tohoto času peníze na tom gr[untu] náležeti budou s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Matyse, totiž 42 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Roštinský položil za gr[unt] peněz zadržalých 2 R.
Ty přijal Jiřík Praštěk, následující purgkmistr, na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Matyse.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Roštinský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Matyse, kteréž při právě zůstávají 1 R.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza položil Jiřík Roštinský peněz ročních 3 R.
Z těch přijal Jiřík Praštěk za svého purgkmistrovství rokhu 1641 2 R a purgkmistr ut s[upr]a 1 R.
f 252a
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jíra Roštinský položil za gr[unt] svůj peněz ročních do s[tatku] n[ebožtíka] Václava Matyse, kteréž při právě zůstávají 3 R.
Letha ut s[upr]a vydán jest od práva Martinovi, synu neb[ožtíka] Václava Matyse, z těch peněz 1 zlm.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho Bartoň Svoboda pojmouc sobě vdovu po neb[ožtíku] Roštinským ujal ten grundt nadepsaný v tej summě ut s[upra], totiž za 75 R 21 gr 3 den, bez závdanku, placení ročně po
4 zlm. Odevzdán za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i všeliké povinnosti Jakub Vlachů a Jan Klikavský S.R.S.a N.R. Act[um] dne
13. Januarii ut s[upra].
Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta porazilo se Bartoňovi Svobodovi, co 1646 za purgkmistra Jana Slováčka
2 vědra vína do důchodův odvedl pro anticipando na contrb[uci]. Poněvač předal a z gruntu k obci městské platí, porazí se jemu ten předavek 3 R, kteréž má sobě Jan Slováček za příjem i vydání položiti.
Item 1647 za purgkmistra ut s[upra] položil k obci 3 R.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po zemřití Bartoně Svobody Jan Hlučínský jakožto nápadník nadepsaného grunhu se ujal a takový prodal Adamovi Rosimu za summu 75 R 21 gr 3 den. Závdanku jemu dal
1 R, placení ročně po 4 R. Odevzdán za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jíra Macura a Jíra Moučka SRSaNR.
f 252b
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jakož Adam Rosi na tomto gruntu 74 R 21 gr 3 den dopláceti měl a poněvadž vyhořel, jemu jako jiným vyhořelým se polovici upouští a passiruje, totiž 37 R
10 gr 6 den.

Letha 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Adama Rosiho Martin Karkulík pojmouce Justinu, manželku po něm pozůstalou, nahoře dotčený grunth v tejž summě, jak jej předek jeho sobě puštěný měl, ujal, totiž za 75 R 21 gr 3 den bez závdanku, placení ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Skřivánek a Martin Fijala S.R.S.a N.R.
Letha 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Martin Garkulík položil za grunt svůj ut supra 15 gr alb 3 den.
Takové peníze přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1683 dne 21. Februarii za purgkmistra Martina Frantzka a spoluradních jeho Martin Karkulík položil za grunt svůj k obci městské 25 gr 5 den.
Ty přijal purgkmistr ut supra do počtu za příjem.
[Leta] 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a sp[olu] r[adních] j[eho] Martin Karkulík položil za grunt svůj k obci m[ěsta] St[rážnice] 15 gr.
Ty přijal purgkmistr do počtu svého za příjem, za který v důležité potřebě vypisuje se 1 zl mor[avský].
f 253a
Leta 1699 dne 19. Maii za purgmistra p[ana] Joannesa L[udvíka] Dašického Martin Gargulík položil za grunt ut supra 2 zlm, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na výplatu roli obecní zapůjčil, vypisuje se jemu 3 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.
Item téhož leta a dne ut supra předstoupítz Martin Karkulík na rathauz města Strážnice šetrnou žádost složil přednesouc, kterak pojmouce sobě neb[ožtíka] Adama Rosiho Justinu pozůstalou vdovu, podle ní jakožto manželky svej, co tak on neb[ožtík] Adam Rosi vyplaceného měl 37 zlm 10 gr 6 den, slušný nápad jest zdědil. Který se jemu tuto náležitě

vypisuje, a tak ještě povinen bude doplácet k obci městské
32 zlm 29 gr 3 den. Stalo se za purgmistra p[ana] Johanesa Dašického.
Letha Páně 1702 dne 27. Januarii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Martin Karkulík položil za gr[unt] svůj ut sup[ra] k obci městské 4 ½ zlm na rešt vinný, za které jsou toho důležitá potřeba vypisuje se mu 6 zlm.
f 253b
Letha 1705 dne 6. Martii za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a spoluradních jeho zemrouc Martin Karkulík a kšaft ústní před svědky dožádanými učině, tím kšaftem poručil jest gr[unt] ut s[upra] od rebelantů spálený Zuzaně manželce svej ze vším tím, co na něm vyplaceného měl, totiž 49 tkm 21 gr
4 den. A tak se jí tenž dům připisuje v tejž summě, jakž nahoře 75 zlm 21 gr 3 den, placením ostatní summy ročně po
1 zlm na obec města Stráž[nice]. Odevzdán jest jí za volný a svobodný.
Rukojmí za zvelebení a placení p[an] Jan Havlíček, p[an] Jakub Hrdlička SRSVN.
Pamět. Při tomto zápisu tato pamět se činí, že nadepsaná Zuzana stoje před ouřadem z svej dobrej vůle a lásky ten gr[unt] ut s[upra] zadala Pavlovi, vlastnímu synu Oršuly, dcery ne[božtíka] Martina Kargulíka, aby po smrti její jemu připadl z tím vším, co na něm vyplaceno jest, pakli by on Pavel spíš než ona zemřel, tehdy aby zas, jak práva ukazují, na toho připadl. Což se tuto pro budúcí bespečnost a stálost zápisem tímto dotvrzuje. Act[um] dne a leta ut s[upra].
f 254a
Item kdyby se provdala a manžel, kterého by sobě pojala, také by grunt měl a ona z manželem tím na dům jeho odešla, tehdy on Pavel beze vší záplaty aby na gr[unt] dosedl, místo před právem tomu dala a popustila.

Letha Páně 1711 dne 9. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času Martin Ráček koupil ten grunt ut supra od Oršuly, pozůstalej ceři neb[ožtíka] Martina Karkulíka (nyní manželky Tomáše Šiňavy, který jí po svém synu Pavlovi dle zápisu ut supra připadl), za hotových 6 zlr 30 kr spolu i s tím, co neb[ožtík] Pavlovi na něm vyplaceného kšaftováno bylo, totižto 49 zlm 21 gr 4 den. Kterýšto grunt se nadepsanému Martinovi Ráčkovi připisuje v summě tejž, jak jej předek jeho měl 75 zlm 21 gr 3 den. Však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, z tej summy se jemu (totižto tej, která obci k placení přichází) se třetí díl
f 254b
upúští, totiž 8 zlm 19 gr 6 2/3 den. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá obci městskej 1 zlm a tak se jemu na tomto gruntě za zaplacené vypisuje spolu i s tím, co skúpil 59 zlm 11 gr 3 2/3 den, ostatní summu, totiž 16 zlm

9 gr 3 1/3 den, bude povinen obci m[ěstské] na letha spláceti po 1 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Myška a Matěj Šimků S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
NB. Tito zápisové poslední náleží býti při gruntě Nro 27 a tohoto gruntu držitelové poslední jsou omylem zapsáni při rubrice gruntu Nro 25.
Tu je nyní Václ[av] Němčický.
f 255a
Přípis Elisabetě Koščúrce

Leta Páně [1]771 dne 8. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního nadepsaná Alžběta, po neboščíkovi Matoušovi Koštúrovi pozůstalá vdova, a oznámila, kterak ona ze svým taky neboščíkem manželem Janem Vejčnerem koupený ½ dům na Oujezdě posavad připsaný nemá. Pro pořadnost ale práv se jí Alžbětě Koštúrce za její vlastní a volný spolu i s tyma na tom domě k obci mněsta poslužnýma verunkovýma penězi p[e]r 16 zlm 9 gr bílých při posudcích ročně p[e]r 1 zlm připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení vrchnostenské a mněstské povinnosti pan Ventzl Lánský a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Šimonovi Ráčkovi

Letha Páně 1771 dne 10. Aprilis za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Šimon Ráček a ohlásil, kterak on od Jury Širáka půl domu ležící na Oujezdě vedle Jana Kunovského za summu
61 zlr odkoupil. Pročež se jemu i s těma na něm celém domě obci mněstskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 16 zlm 9 gr
3 2/3 den
f 255b
ročně při posudcích po 1 zlm za jeho vlastní, volný a dědičný s tím na něm od starodávna majícícím právem připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko] k[rálovských], vrchnostenských a m[ěstských] p[an] Carel Habrmann a p[an] Jozef Horný. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Šimona Ráčka

Leta Páně 1774 dne 11. měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času jakož jest spředu psaný grunt dílem vdově Alžbětě a dílem Šimonovi Ráčkovi připsán byl, takový k zachování řádu purgrechtního, poněvadž jeden každý grunt v celosti jednoho hospodáře míti

má, obvzláštně proto aby tím levněji jak císařské královské. tak vrchnostenské i městské povinnosti bez velikej nesnáze vybývané a vyplacené býti mohly. Pročež dle strany obojí dobrovolného usnešení s výminkú tú, aby Alžběta, pozůstalá vdova po Matúšovi Koštúrovi, která na domě tom 60 zlr k pohledávání má, na tom domě svobodné bydlení i potomci její, neb ten, komu by právo své takového svobodného bydlení buď odprodala neb kšaftem odporučila, míti mohla a směla, grunt tento scela se jemu Šimonovi Ráčkovi za jeho vlastní a dědičný i s těma na něm pozůstávajícíma verun-
f 256a
kovýma penězi p[e]r 16 zlm 9 gr 3 2/3 den obci městskej k splacení po 1 zlm ročně tímto pořadně připisuje a odevzdává, jakož taky k vyplacení výminky řečenej, kdyby to co druhý dáti chtěl, předek míti má.
Svědkové za opravu gruntu, placení všelikých povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] Johann Tyml S.R.S.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

(Poznámka tužkou)
No 423