Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunth Daniele Skuteckého

f 211a

Letha Páně 1594 vejš psanej Daniel má podsedek svůj od Jana Špačka koupenej za summu hotovou 40 R.
A tak žádnému za něj nic dlužen nejni.

Leta Páně 1597 Daniel Skutecký prodal grunt svůj vejš psaný Martinovi Mezřícskýmu za hotovou summu 41 R 15 gr.
A tak jej zouplna zaplatil.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Macháčků, Dobiáš Náhlý, Jiřík Hájek S.R.S.A N.R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Chládek, náměstek Martina Mezeříckýho, prodal podsedek ut s[upr]a Šimkovi Ležnickýmu za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Alexander Smolínský a Kryštof Tichý z Olomouce S.R.S.A N.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Šimek Ležnický za podsedek Václavovi Chládkovi, náměstku neb[ožtíka] Martina Mezeříckýho 1 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šimek Ležnickej za podsedek Vácslavovi Chládkovi, náměstku n[ebožtíka] Martina Mezeřícského 2 R.
f 211b
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Šimek Ležnickej prodal týž podsedek svůj podle pana Flance ležící kromě toho, což prve p[anu] Flancovi od toho podsedku odprodal, Jírovi Kratochvílovi hrnčíři za summu 36 R. Závdanku dal týž Jíra 12 R, platiti má rok po roce po 4 R, letha 1611 má položiti 3 R a potom po 4 R až do vyplnění summy svrchu psaný. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Faber a Daniel Koníček S.R.S.a N.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Jíra Kratochvíle za gr[unt] Vácslavovi Chládkovi, náměstku n[ebožtíka] Martina Mezeřícského 3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Kratochvíle za g[runt] 4 R.
Přijaty sou na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mezříckého 2 R a Šimek Ležnický přijal 2 R.

Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Jíra Kratochvíle prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Luňanovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 13 R, ostatek platiti má od letha 1613 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Stanislav Šidlovský, Matouš Bzenecký S.R.S.a N.

Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Luňana za podsedek 4 R.
Z toho vzal Šimek Ležnický 2 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mezříckýho 2 R.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Jan Luňana majíc tento podsedek, na kterýž mu byl Bartholoměj Šlechta peněz na závdanek položil, koupený, i nemajíce mu odkud takového závdanku navrátiti, Bartholoměj Šlechta k tomu podsedku sáhl, kterýžto zase prodal Oldřichovi Sokovi za summu 50 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má od letha 1614 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Voldřich Jistunk, Beneš Zedník, Jiřík Zedník, Zachariáš Nožíř SRSN.
Václav Chládek prodal jest na tomto podsedku předních peněz obci předměstské 14 R za hotových 4 R a 4 gr.
f 212a
Ještě pak mimo ty peníze zaprodané náležeti bude Václavovi Chládkovi 9 R, Bartholomějovi Šlechtovi 9 R.
Letha ut s[upr]a položil Oldřich Sok za g[runt] svůj 4 R.
Z toho vzal Šimek Ležnický 2 R.
A ouřad k obci skoupených 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Oldřich Sok za grunth položil 4 R.
Z toho přijali ouřad předměstský 2 R.
A Šimek Ležnický přijal též 2 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Voldřich Sok zedník prodal podsedek svůj na Oujezdě Zachariášovi Ambstlerovi nožíři za summu 65 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 23 R, platiti jej má počna při posudku leta 1616 po 4 R.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti panské i obecní Honz Kotlář a Jan Ďulička SRSN.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Zachariáš Ambstler nožíř prodal ten podsedek Pavlovi Maršovi Prostějovskému za 65 R. Závdanku dal 23 R, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Černikovský kolář, Tomáš Prostějovský a Jan Bartošů SRSaN.
A jakož Zachariáš Ambstler měl na tomto gr[untu] zaplaceného 4 R, ty jest Pavlovi Maršovi pustil.

Pustý

NB. Z tohoto gruntu do statku nebo[žtíka] Martina Mezříckého převzato jest peněz 4 R. Ty když navrátí se, budou náležeti obci.

Letha 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového z poručení p[ana] ouředníka týž purgkmistr spolu z svými radními prodali tento podsedek, po nebo[žtíku] Pavlovi Maršovi zůstalý, Matoušovi Bartoně Němce jinak Španhelovi za 43 R bez závdanku, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Melichar Bohuslavský a Lukáš Mečíř S.R.S.a N.
Z toho náležeti bude:
Obci předměstské (mimo těch 4 R, kteréž se mají z statku n[ebožtíka] Martina Mezříckého navrátiti) předních peněz 6 R.
Jírovi Kratochvílovi 10 R.
Nápadníkům Bartoloměje Šlechty 8 R.
Janovi Luňanovi 4 R.
Oldřichovi Sokovi zedníkovi 15 R.
f 212b
Letha 1631 za purgkmistra Jana Šlechty Mathouš Španiel prodal gr[unt] svůj Daňkovi Janíkovi za 46 R. Závdanku dal jemu 3 R a platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vácslav Bystřicský a Jíra Koláčků S.R.S.a N.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho ukoupil Václav Střílecký zase téhož gruntu po zemřití Daňka Janíčka [od] pozůstalý vdovy jeho v tej summě, jak nahoře psáno, totiž 46 R a co n[ebožtík] na něm zaplatil těch 3 R, jest jemu místo závdanku vypsán, placením ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svob[odný].
Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti panské i obecní Václav Bystřický a Jakub Vlášek SRSaN.

Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho jest zvrchu psaný grunt zase Václav Střílecký zaprodal Jakubovi Vláškovi za summu 46 R a ty tři R, který na něm zaplatil, jest jemu jemu na siroty pustil, placením poročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a všelijaký povinnosti panské a obecné Václav Bystřický a Melichar Bohuslavský SRSaN.
Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] Jakub Vlášek vyhoříc, podle poručení vrchnosti mimo ty 3 R, co jemu místo závdanku puštěné jsou, polovici se upouští a vypisuje, totižto 21 R 15 gr.

Leta Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Jakub Vlášek z gruntův J.H.M. zběhl, pan purgkmistr a páni prodali sou ten grunth ut supra Martinovi Kořínkovi za summu 40 R
f 213a
bez závdanku, platiti jej má počna roku 1658 při každých posudcích po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].

Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Havel Smolka a Jan Svrčina SRSaNR.

Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka Martina Kořínka ten grunt na největší ruinu a spoustku jest přišel. Aby pak všeliké povinnosti jak JHM panské i obecní nehynuly a grunt zase k zvelebení přijíti mohl, J[ejich] O[patrnosti] p[áni] pan purgkmistr a páni radní prodali ten grunt Matoušovi Šoustalovi v summě 40 zlm bez závdanku, placením ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Frantz Kuča a Matěj Matějků SRSRaN.

Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra pana Václava Žarůška a spolu ouřadem jeho jakož nadepsaný Matouš Šoustal na gruntě ut s[upra] nic nezvelebil, tehdy puštěn jest zase, aby povinnosti všeliké nehynuly a grunt zveleben byl, Ondřejovi Floriánovi za touž summu, jak jej předek jeho měl, za 40 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za dobré hospodářství, vystavení gruntu a všeliké povinnosti c[ísařské], panské i obecní S.R.S.N. Franc Čejka a Michal Jamný dne a leta ut s[upra]. Náleží k obci.
Letha Páně 1689 položil Ondřej Florián za grunt svůj k opci v čas rathouze stavění 1 zlm, za který se jemu vypisuje 2 zlm.
f 213b
Leta 1699 dne 12. Junii Ondřej Florián položil za gr[unt] svůj ut sup[ra] k obci města 3 zlm, za které se jemu vypisuje 4 zlm 10 gr.
Ty přijal Jan Dašický purgmistr.
Leta 1702 dne 30. Januarii za purg[mistra] p[ana] Jana Dašického Ondřej Florián položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské 3 zlm, za které se jemu vypisuje 4 R 20 gr.

Letha Páně 1717 dne 16. Martii za purgkmistra p[ana] Mathysa Anderle a spoluradních Maryna, pozůstalá vd[ova] po nebošt[íku] Jana Slabého, držitele toho gruntu po Ondřej[ovi] Floriánovi, který jemu připsaný nebyl, prodala Francovi Kázalovi za 29 zlr 30 kr. Však přitom sobě vymínila jednu světničku, v kterej by zůstati mohla až do smrti, kdyby pak se vdala, tehdy v ní vícej zdržaná bejti nemá. Naproti tomu zase od 1714 roku zaplatit contrib[uci] na sebe bere a takový zaplatiti povinný bude Franc Kázal a každoročně na tu vejž jmenovanú summu těch 29 zlm 30 kr k obci po 2 zlm platiti bude. [Odevzdán] za volný [a] svobodný.
Rukojmě za dobrý hospodářství a vystavení gruntu a všeliké povinnosti c[ísařské], panské i obecní S.R.S.N. Václav Korotin a Andres Weiner dne a leta ut supra.

f 214a
Letha Páně 1723 dne 29. Septembris za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času ukúpíce grunt ut supra Frantz Causalius a zajdouce k svým přátelům nenavracujíce [se] již přes půltřetího roku, takový pro nemožnost svou v placení povinností prodala manželka jeho Anna Janovi Ševčíkovi, příchozímu ze Sleska, za hotových 13 zlr. Z kterýchžto na contributzi za rok 1723, která ještě šacována není, za sebú zanechal, ostatní všechny jiné povinnosti Jan Ševčík teprv od dne zápisu k placení na sebe vzal, toliko tu contributzi za 1723 sám již zaplatiti celú, cokoliv přijde, povinen bude. Přitom výminku sobě prodavatelkyně, aby v tej světničce na dvoře (spolu ze svým manželem, kdyby se navrátil) volné a svobodné obydlí bez všeho platu a zbývání povinností měla do svej a manžela svého smrti, toliko že jak daleko ten výměnek obsahuje, že ona sama sobě popravovati na svůj náklad povinna bude. Kdyby pak tam při sobě hofera jmíti chtěla, tehdy polovici platu od něho ona a druhú polovici kupec užíti mají a tehdáž taky obaspolně jak
f 214b
kupec, tak i prodavačka týž výměnek opravovati povinni budú. Pročež když obaspolně se tak dobrovolně domluvili, týž grunt se jmenovanému Janovi Ševčíkovi připisuje a odevzdává za vlastní, placení ostatní verunkovej summy 29 zlm obci městskej při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Šimon Svoboda a p[an] Jiřík Horný S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra] u přítomnosti obúch stran.

Přípis domu Šebestiana Schmida

Letha Páně 1754 dne 5ho Februa[rii] za purgkmistra p[ana] Jozefa Duraye koupil Šebestian Schmit před některým rokem grunt ut supra po nebošt[íku] Janovi Sobkovi za summu padesáte štyri rýnsk[ých] z těma na něm podlužnýma 29 zl mor[avských], které obci městskej při posudcích po 2 zl mor[avských] ročně spláceti se mají. Pročeš se takový grunt jemu za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu domu a zplacení povinností p[an] Henrich Vil[ém] Bartelsmann a p[an] Gottfrid Mayer. Stalo se dne a roku ut supra.
f 215a
Přípis domu Jana Kapusty

Letha Páně 1754 dne 5ho Februa[rii] za purkmistra p[ana] Jozefa Duraye majíce Šebestian Schmit grunt ut supra právně sobě připsaný, jest takový Janovi Kapustovi za summu sedumdesáte devět rýnsk[ých] odprodal. Který grunt se Janovi Kapustovi ze všechným na něm majícím právem a s těma podlužnýma 29 zl mor[avských] verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.

Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Henrich Vil[ém] Bartelsmann a p[an] Gottfrit Mayer. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obojí stran.

(Poznámka tužkou)
No 419
[1]797 zeť Jan Vavřík
[1]806 syn Josef V[avřík]
[1]810 Jos[ef] Ferdiny, držitel t[oho] domu vedle Grůsky,
prodal Lud. Fiakru 2/3, kteréž po + L.F. opět koupil za 916 Fr
[1]813 Jan Teltscher za 1975 Fr
[1]815 zadní část t[oho] d[omu] Jindř[ich] Michl za 800 Fr