Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunt Martina Kozáčkového

f 181a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch červenejch purgkrechtních v listu 15 Matouš Šicha prodal grunth svůj Martinovi nahoře psanému za summu 80 R.
Na kderejž jest závdanku a jedny peníze roční vyplnil 14 R a mimo to od Matouše Šicha koupil, což jemu na tom gruntě náleželo 34 R, za kderéž jemu dal hotových 6 R. A tak ještě dopláceti zstává 32 R, ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Václavovi Bakovskému předních peněz náleží 12 R.
Item Ance, manželce Jana Hrbka, jinak Nenechance též na posledních penězích náleží 20 R.
Rukojmě Jan Žamberskej, Martin Kašuba S.R.S.A N.
f 181b
Letha [15]94 položil Martin Kozáček za grunth svůj peněz purgkrechtních Václavovi Bakovskýmu 4 R.
Letha [15]95 položil Martin Kozáček za grunth svůj Václavovi Bakovskému 4 R.
Letha [15]96 položil Martin Kozáček za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Ty přijal Václav Bakovský 4 R.
Leta [15]97 položil Martin Kozáček za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Ty přijala Anka, manželka Jana Hrbka.
Leta 1598 položil Martin Kozáček za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Ty přijala Anka, manželka n[ebožtíka] Jana Hrbka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Martin Kozáček za grunt 4 R.
Ty přijala Anka, manželka n[ebožtíka] Jana Hrbka.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Martin Kozáček za grunt 4 R.
Anka, manželka n[ebožtíka] Jana Hrbka přijala.
A tak grunt svůj zaplacený má.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstí strážnickýho prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Kozáčkovi, Kryštofovi Tichýmu z Olomouce za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Macek Frýdecký, Macek Masař S.R.S.A N.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Kryštof Tichý z Olomouce na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 1 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Kryštof Tichý z Olomouce na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 2 R.

f 182a
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Kryštof Tichý z Olomouce na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Kryštof Tichý z Olomouce na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut sup[ra] položil Kryštof Tichý z Olomouce na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Kryštof Tichý položil s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Kryštof Tichý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Kryštof Tichý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 2 R.

Letha 1622 za předního konšela Simeona Vítkového Kryštof Tichý prodal jest ten grunt Janovi Klikavskýmu za tu summu, jakž jej sám měl, totiž za 30 R bez závdanku, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Melichar Bohuslavský a Jíra Sedlecký SRSaN.
A jakož jest Kryštof Tichý na tom gruntě 25 R zaplaceného měl, takové peníze Janovi Klikavskému pustil.

Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth Melicharovi Bohuslavskému za 50 R. Závdanku dal Janovi Křehákovi 5 R.
NB. Toto nic neplatí.

Letha 1622 Jan Klikavský prodal tento podsedek Janovi Ptyňskému za summu 30 R. Závdanku dal 2 R, též skoupil od Jana Klikavského, což na tom gruntě sobě od Kryštofa Tichého puštěného měl 15 R, a tak jest dopláceti povinen 13 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Křehák přiženíce se k vdově po Janovi Ptyňským pozůstalé, prodal jest ten podsedek Melicharovi Bohuslavskému za 30 R. Závdanku dal jemu 4 R 15 gr, platiti jej má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Simeon Vítků a Martin Slováků S.R.S.a N.
f 182b
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Melichar Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 2 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Melichar Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Kozáčka peněz ročních 2 R.

Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Melichar Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 1 R.
Letha 1634 za purg[mistra[ Šimona Tesařového Melichar Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 1 R.
Letha 1635 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Melichar Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Melichar Bohuslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Melichar Bohuslavský položil za gr[unt] do st[atku] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 1 R.
Ten přijal Jiřík Praštěk, purgkmistr následující.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Melichar Bohuslavský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kozáčka 1 R, kteréž při právě zůstávají.

Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka a spoluradních Melichar Bohuslavský prodal grundt svůj Matesovi Honovi cihláři za summu 60 zlm. Závdanku dáti měl 6 zlm, nedal než
2 zlm, pročež na místě 4 zlm odvésti má, co Melichar zaseděl volka do důchodů, placení ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a sv[obodný].
R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti panské i obecní Bartek Fryštacký, Bartoš Sečkář, za Melichara zase, že [se] z gruntů JHM hejbati nechce, nýbrž sobě zakoupení zase učiniti, ostali ut s[upra] SRSaNR. Actum letha ut s[upra].
f 183a
Letha Páně 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Melichar Bohuslavský platí za grunt Havlovi Mořickému, kterýž žena jeho přijala Lida Křeháčka, totiž 1 zl mor[avský].

Pusté

Letha Páně 1683 dne 5. Januarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho Tomáš Jeřábek nemajíce nadepsaného gruntu sobě odevzdanýho, nemohouce pro nemožnost svou všeliké povinnosti císařské i panské zapravovati, aby grunty panské nehynuly, pan purgkmistr a páni prodali týž grunt Václavovi Mekovi za su[mu] 30 zlm bez závdanku, placením po 3 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Tomáš Fitzek a Martin Kořínek SRSVaN.

Letha Páně 1695 dne 7. Julii za purgmistra p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho z dovolením p[ana] hejtmana Václav Mega z důležitej příčiny nemožnosti své prodal ten grunt Jakubovi Smilovskému za summu 80 zlm. Závdanku jemu dal za vystavení 30 zlm, ostatní summu 50 zlm povinen bude platit k obci města Stráž[nice] ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný.
Rukojmě za zbejvání povinností jak cís[ařských], tak panských a obec[ních] p[an] Jo[han]es Dašický a p[an] Jo[han]es Hlubocký SRSVN, leta a dne ut supra.
f 183b
Letha Páně 1699 dne 18. Junii za purgmistra pana Johannesa Dašického a spoluradních téhož leta Jakub Smilovský jakožto držitel gr[untu] ut supra majíce 50 zlm k obci města Stráž[nice] področně platiti, takové peníze jsouce toho času obec velmi potřebná na zaplacení pana faráře str[ážnického], co na výplatu roli obecní zapůjčil, nadepsaný Jakub Smilovský skoupil za hotových 15 zlr. A tak se jemu za zaplacené táž summa, totiž 50 zlm, vypisuje a bude míti dům svůj zcela a zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se dne a leta ut s[upra]. Solutum.
f 184a
Letha Páně 1741 dne 27. Novembris za ouřadu purgkmistrovského poručeného ten čas pana Eliáše Grögera a spoluradních toho letha Tomáš Hrdlička předstoupil před ouřad purgmistrovský a se prohlásil, že svůj dům ležící vedle Marka Vávry svému pastornímu synovi Martinovi Stanislavovi za sto hotových rýnských odprodal. Vymiňuje sobě Tomáš Hrdlička vejměnek až do smrti veřtat, jestli by se srovnati mohli bez ouplatku, kdyby se ale porovnati nemohli, Martin Stanislav jemu za ten vejměnek 15 zlr povinen bude zaplatiti. Pročež Martinovi Stanislavovi za vlastní a dědičný nyní se připisuje a odevzdává.
Za rukojmě k vyplacení všech povinností dožádal sobě pana Eliáše Grögera a pana Václava Košvice radních. Stalo se die et anno ut supra.

Přípis domu Martina Stanislava sub Nro 416

Leta Páně 1772 dne 27. Januarii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupili pozůstalí nápadníci po neb[ožtíku] Martinovi Stanislavovi starému, oci svýmu, a ve vší slušnosti přednesli,
f 184b
kterak oni ten na Oujezdě pozůstalý dům, ležící vedle Frantze Megy z vědomostí počestnost rady svému bratrovi Martinovi Stanislavovi za summu jedno sto štyricet rýnsk[ých] jsou popustili, však s tím dobrovolným dojednáním mezi sebú, aby pozůstalá vdova a respective matcocha Theresia v tom domě až do svej smrti světničku na dvoře svobodně užívala. Kdyby pak

ale ona vdova Theresa v tej vejmněnce skrze důležité příčiny aneb její hospodář obstáti nemohl, tenkráte on kupec Martin Stanislav k uvarování dálejšího zlého jí macoše 15 zlr zaplatiti, ona ale z toho domu naprotiv tomu se odstěhovati povina bude, tím spůsobem kdyby juž ona vdova Theresia se provdala, tenkráte tou výminku docela tratí a on hospodář těch 15 zlr jí povinen nebude, dokavač by ale ona vdova v jich vejměnce bydlela, takovú na na svoji outratu spravovati se zavazuje. Pročež se jemu Martinovi Stanislavovi za jeho vlastní a volný i s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Světkové toho za za opravování gruntu, placení cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských povinností p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti všech dědiců.
NB. Dne 28. Januarii [1]772 poněvač omylem Martina Stanislava ta vejměnka až do smrti se zaznamenala, pročež tuto se ad notem bere, že ona pozůstalá vdova Theresia ne až do smrti, nýbrž jen toliko na pět let svobodně užívati má. Kdyby ale v těch pěti rokoch jedna neb druhá strana se srovnat nemohla, tenkráte on hospodář jí vdově k ruce 15 zlr vyplatiti má. Stalo se u přítomnosti vejš nahoře psaných pánův.

(Poznámka tužkou)
No 416