Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunth Daniele Štěpance

f 231a

Ten Daniel vejš psaný má grunth svůj za 70 R koupenej zaplacenej, kteréžto peníze obci předměstskej jest za 26 R hotovejch prodal.
A tak týž Daniel Štěpanec obci předměstskej vyplniti má pořadně od letha [15]92 při Vánocích po 6 R.
Na to jest letha [15]92 položil 5 R.
Letha [15]93 položil 3 R.
A mimo ty položené peníze zadržel obci 4 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má 62 R.

Letha [15]94 položil Štěpanec vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 5 R.
Letha 1595 položil Daniel Štěpanec za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]96 položil Daniel Štěpanec za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Ty obec přijala.

Letha 1597 prodán podsedek pozůstalý po n[ebožtíku] Danielovi Štěpancovi na Oujezdě Janovi Žopskému za summu 70 R. Závdanku hned při odevzdávce 10 R, ten závdanek j[es]t na dluhy n[ebožtíka] Štěpance vydán všecken a platiti má při každých Vánocích pořadně po 6 R až do vyplnění summy nahoře psané.
f 231b
Ta summa nadepsaná náleží osobám těmto:
Obci předměstské předních peněz 45 R.
Sirotkům dotčeného n[ebožtíka] Štěpance na posledních penězích 15 R.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: p[an] Pavel Valentů, písař sirotčí panství strážnic[kého], Jíra Zaměstknal, Tobiáš Zedníčků S.R.S.A.N.
Letha [15]97 položil Jan Žopský za podsedek 6 R.
Leta 1598 položil Jan Žopský za podsedek svůj obci předměstskej skoupenejch peněz 6 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Blažek Kunčický na místě Jana Žopskýho obci předměstské peněz koupených 6 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Blažek Kunčický na místě Jana Žopské[ho] obci předměstské 6 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Blažek Kunčický obci předměstské 6 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Blažek Kunčický za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Blažek Kunčický za grunt obci předměstské i za lonský rok 9 R.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Blažek Kunčický za g[runt] obci předměstské 6 R.
Od obce předměstské, což přes svou summu z tohoto gruntu převzali, přijato na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance
3 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek Kunčický prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Zelenkovi za
70 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Černikovský a Blažek Kunčický S.R.S.A N.
f 232a
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Zelenka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance
2 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Václav Zelenka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance 4 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vácslav Zelenka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance 4 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Václav Zelenka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Václav Zelenka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance 4 R.
Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Zelenka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance
4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Štěpance ostatní 1 R.
A obci předměstské 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Zelenka za grunt obci předměstské 4 R.
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Thomášového Vácslav Zelenka položil za grunth 4 R.
Ty přijal Blažej Kunčický, neb jemu náležely.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Zelenka položil Blažejovi Kunčickému peněz za grunt 4 R.
Vyhledalo se, že obec předměstská přebrala s toho gruntu peněz Blažejovi náležitých 7 R. Na to jemu odvedli letha tohoto 1616 6 R, zůstávají jemu 1 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře ten 1 R Blažkovi Kunčicskému od ouřadu povinný jest jemu zaplacen a nezůstává jemu nic povinno.
Téhož letha 1617 Václav Zelenka položil za grunt Blažkovi Kunč[ickému] 4 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Zelenka položil za gr[unt] Blažkovi Kunčicskému 4 R.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Václav Zelenka položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického
3 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Vácslav Zelenka položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického
4 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Zelenka položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického
2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Zelenka položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického
2 R.
f 232b
Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho Václav Zelenka [prodal] ten grunt Jírovi Múčkovi zeti svému a cokoliv na tomž gruntě zaplaceného jměl, to všecko jemu pustil, ostatek summy každoročně po 4 R zpláceti má. Odevzdán.
Rukojmě Matouš Pavlíčků a Thomáš Jakubcovský SRSaN.
Letha 1645 za purgkm[istra] Pavla Nešporka Jíra Múčka položil peněz ročních za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického, ty zůstávají při právě 2 R.
Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Jíra Moučka tak jakož dvě vědra vína do důchodův, kteréž se pro anticipando dávaly, nebudouc dlužen odvedl. A poněvadž z gruntu k obci platí to víno, jest jemu vypsáno ve 4 zlm.

Letha Páně 1666 dne 20. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho prodán jest ten grunt Ondrovi Šimkovi ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 70 zlm, s placením k obci každoročně po 4 zlm. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké povinnosti panské i obecní Martin Orel a Jan Škřivánek S.R.S.a N.R.
Leta Páně 1671 za purgkmistrovství Daniele
f 233a
Ludvíka Dašického Ondra šimkových položil za grunt svůj ut supra peněz 1 zlm.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do svého počtu za příjem sobě položil, 24 Januarii.
Letha Páně 1678 dne 4. Februarii za purgkmistra Václava Kneyzle a spoluradních Ondra Šimkových položil za grunt svůj ut supra peněz 6 zlm.
Kteréžto peníze p[an] Frantz Čejka jakožto nápadník přijal. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha 1696 dne 13. Januarii za p[ana] purg[mistra] Mikuláše Šaška a radních téhož letha předstúpíc Martin Škřipec před J[ejich] Opat[rnost] radu [a] přednášel, kterak pojmúce sobě Barboru, dceru neb[ožtíka] Ondry Šimkových, takový grunt s ní zdědil i s tím, co na něm koliv vyplaceného bylo. Pročež se jemu v tejž summě ut supra, totiž 70 zlm, připisuje a odevzdává a těch 7 zlm, které její neb[ožtík] otec vyplatil, jemu se za vyplacené vypisují, ostatních pak 63 zlm platit má nápad[níku] p[anu] Francovi Čejkovi po 3 zlm každoročně. Odevzdán jemu za volný a svobod[ný].
Rukojmě za opravu g[runtu] a placení i zbejvání povinností p[an] Joh[anes] Jurásek a Franc Čejka SRaNR. Stalo se letha dne ut sup[ra].

Letha Páně 1711 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času nechtíce Martin Škřipec délejíc gruntu ut supra držeti,
f 233b
takový pustil jest Janovi Fojtíkovi v tej summě, jak jej sám měl, totižto 70 zlm. Závdanku přijal i za to, co na něm zaplacené měl 7 zlm, ostatní summu totiž 63 zlm povinen jest platiti sirot[kům] n[ebožtíka] Frantze Čejky. Však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl za vystavení, totiž 21 zlm, ostatní totiž 42 zlm bude platiti na letha s[irotkům] n[ebožtíka] Frantze Čejky po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Letha a dne ut supra pokládá Jan Fojtík z gruntu svého
½ zlm.
Ty přijal zvrchu psaný purgmistr za příjem a zůstávají na právě.
Ty sou odevzdané s[irotkům] n[ebožtíka] Frantze Čejky.
f 234a
Leta Páně 1728 dne 16. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka, vries supplente p[ana] Eliáše Grögra a spoluradních toho času nechtíce pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Fojtíkovi gruntu ut sup[ra] pro nemožnost svou délej držetí, takový z svej dobrovolnej vůle prodala ze vším tím, co na něm zaplaceného jest, Pavlovi Kunovskému za hotových 30 zlr bez všelikých reštů a daní, toliko za rok 1728 kupec daně všeliké k placení na sebe vzal a ostatek verunku 42 zlm, které ročně při posudcích nápadníkom neb[ožtíka] Frantze Čejky po
2 zlm platiti povinen bude. Pročež podle toho se jemuž Pavlovi Kunovskému připisuje tenž grunt za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris Weiner a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N.

Přitom však prodavačka vdova Fojtíčka sobě vymínila, aby v jednej světnici v tom domě až do svej smrti obydlí své bez všeho ouplatku měla, též 1 krávu a 1 prase sobě chovati mohla. Stalo se u přítomnosti obouch stran.
NB. Ty zápise poslední náleží na grunt pod Nro 258 a držitelové poslední tohoto gruntu nemají gruntu přípisův.
Nyní jest Václav Urbánek.
f 234b
Leta Páně 1736 dne 22. Decembris za purgmistra p[ana] Václava Košvica a spoluradních jeho zůstávajíce grunt ut supra po držiteli Ondrovi Šimkových od roku 1678 pustý a jen toliko holé místo, takový vystavěl Václav Píža a nedajíc jej sobě připsati prodal zase Václavovi Urbánkovi, aniž ten Václav Urbánek ho připsaného nemaje prodal jej zase Jozefovi Pánkovi za 37 zlr, kteréžto peníze toliko za vystavení počtali, v ostatní verunkovej summě 70 zlm, placením ročně při posudcích po 2 zlm. Pročež poněvadž takové 37 zlr Václav Urbánek k rukám svým přijal, tenž grunt se Jozefovi Pánkovi připisuje za vlastní a dědičný s placením, jak nahoře podotknuto jest, ostatní verunkovej summy při posudcích po
2 zlm. Stalo se d[ne] a leta ut supra u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Gottfrid Mayer a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N.
f 235a
Přípis gruntu Martina Lipy

Leta Páně 1758 dne 11. Januarii za purgkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Jozef Pánek grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Martinovi Lipovi za summu jedno sto deset rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt s tím od starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma 70 zlm verunkovýma penězi Martinovi Lipovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Za opravu gruntu a placení císařsk[ých], vrchnostenských i městských povinností p[an] Johann Weiner a p[an] Jozef Haysig. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.
f 235b
Přípis domu Martina Stanislava

Leta Páně 1764 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Frantz Dvořák a přednášel, že on z vědomostí a vůlí manželky svej z Martinem Stanislavem na dům handloval, a sice tím spůsobem, že jemu svůj dům odstupuje a k tomu dvě sta rýnských přidává. Pročež se nadjmenovaný dům Martinovi Stanislavovi s tej na něm vězící verunkovej summy p[e]r 70 zlm za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.

Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Karásek a p[an] Karel Večeřa. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a leta ut supra.
f 236a
Přípis domu vdovy Cláry po neb[ožtíkovi] Tomášovi Myškovi

Leta Páně 1772 d[ne] 9ho Maii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času majíce Martin Stanislav grunt ut supra sobě dle řádu purgrechtního odevzdaný, takový z dobrej vůle svej nadřečeněj vdově Cláře po neb[ožtíku] Tomášovi Myškovi za summu jedno sto čtyriceti osum rýnských odprodal. Pročež se nadjmenovaný grunt ze všechným majícím právem, nápodobně i s těma na něm pozůstávajícíma obci městskej patřícíma penězi p[e]r 70 zlm při posudcích po 2 zlm k placení vdově Cláře po Tomášovi Myškovi za její vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu, placení císařsko královských povinností i obecních daní pan Vencl Lánský a p[an] Johann Karásek S.R.S.V.a N.

Přípis domu Janovi Myškovi

Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana Fraantiška Gatty a spoluradních toho času majíce Tomáš Myška grunt purgkrechtu No 29 folio 283 versa pagina sobě připsaný, takový po něm pozůstalá vdova Klára odprodala jistej paní vdově Mikšice
f 236b
za summu 170 zlr a naprotiv tomu jiný, k svému hospodářství pohodlnější grunt, totiž tento přítomný, za summu 148 rýnských od Martina Stanislava sobě ukúpila a na sebe připsat nechala. Když pak dálejc pod datum 10. Novembris [1]786 na všechnu po tomž Tomášovi Myškovi pozůstalú majetnost inventář vyhotoven byl a dědicům po něm pozůstalým každému vzlášť jeho dědictví vystaveno bylo, vdova pak Klára, posledně za Juru Roždinského provdatá, týž dům držeti nechtěla, vyšacoval se za 250 zlr a podle tej summy do inventáře se potáhl, následovně na syna Jana Myšku dědičně přinechán byl. A on Jan Myška povinen býti má s toho domu matce svej jmenovanej 158 zlr
55 2/3 kr splatiti, mezi tím ale namísto interessu z těch
158 zlr 55 2/3 kr vynášejících ju matku svú až do smrti u sebe přebývat nechati. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 70 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení se jemu Janovi Myškovi za vlastní, volný a dědičný tímto purgkrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Dvořák a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.

f 237a
(Poznámka tužkou)
No 422

Protocollatum libro obligationum folio 248 p.v. dann im Grundbuche über die Häuser sind hier die Rozalia Filakische 100 Fr secundo loco versicheret.
Sign. Strassnitz den 19ten Februarii [1]796. Prat.

Hypothec. Na těch 158 Fr 55 Kr, které již v tomto zápisi per extensum obmezené jsou, Johann Misska do case sirotčenskej městskej obligaci vložil. Protož se ten sirotčí capital zde ad juxta hypothece primo loco zaznamenává, poněvadž ten dluh již v zápisu svou přednost má.
De sessione 17te Martii [1]797. Prat.
Diese der Rosalia Filakin unschuldige 100 Fr sind at Quittung baar bezahlet, folglich hierort geleschet worden.
De sessione 27te Martii 1799. Prat.