Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunth Jana Špačka

f 281a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 69 Daniel Skutecký prodal podsedek svůj svrchu psaný Janovi Špačkovi, písaři předměstskému, za summu 150 R.
Na kderejž jest téhož letha závdanku Danielovi Skuteckýmu položil 40 R.
A mimo tenž Jan Špaček koupil od Daniele Skuteckýho, což jemu na témž podsedku zaplaceného majíc náleželo 10 R, a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 100 R. Ty má pokládati pořadně po 10 R.
Tato všechna spravedlnost náleží si[rotkům] ne[božtíka] Daniele Rulanta křtěnce.
Rukojmě Bartoš, písař radní města Strážnice, Jan Sejkora, Kašpar Bednář, Jiřík Helebrandt a Jan Uhlíř S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Jan Špaček za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Ty sou vydány Andrisovi Meštovi.
Letha [15]95 položil Jan Špaček za gruntgh peněz purgkrechtních Andrisovi Nyštovi 10 R.
f 281b
Letha [15]96 položil Jan Špaček za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Ty jest přijal Andres Nyšt.
Leta [15]97 položil Jan Špaček za grunt svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Ty přijal Andres Nyšt.
Leta 1598 položil Jan Špaček za grunt svůj peněz ročních Ondrovi Nyštovi 10 R.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Jan Špaček prodal podsedek ut s[upr]a Jiříkovi Hejtmanovi z Pohřebeně za summu 100 R. Závdanku jemu dal 40 R, ostatek platiti má od leta [15]99 při každých Vánocích po 10 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Šebesta Bednář, Mikuláš Lipovský, Jan Sejkora, Jan Kerchovský, Balcar Karvinský, Jíra Hájek S.R.S.N.
Jan Špaček vymínil sobě, aby měl svobodu v tom podsedku po 2 lítě počnouc od leta [15]98 víno své i vodnar bez uplacení skládati.
Na tom podsedku náleží předních peněz Ondrovi Nytčovi 50 R.
Janovi Špačkovi na posledních penězích 110 R.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Hejtman jináč Slezák za grunt Ondrovi Nytčovi 10 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra Hejtman jinak Slezák za grunt Ondrovi Nytčovi 10 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Hejtman jinak Slezák za grunt Ondrovi Nyčovi 6 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánka položil Jíra Hejtman za grunt Ondrovi Nyčovi 3 R.
f 282a
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Hejtman za grunt Ondrovi Nyčovi 10 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Hejtman za g[runt] ostatních peněz Ondrovi Nyčovi 11 R.

Pustý

Letha Páně 1626 za purgkmistra Martina Jankho jakož jest Jíra Hejtman po prvních (v lethu 1605 stalých) Bočkajích tohoto gruntu pustého zanechal, Kateřina Telčarka z Brodu Uherského, nekdy manželka neboštíka Jana Špačka, jsouce nejpřednější nápadnice téhož grunthu a nechtějíce, aby tak pustý zůstával a tudy aby spravedlnost její hynula, jeho se jest ujala a jej okolo letha 1613 urozenému pánu panu Kryštofovi z Lichtenštejna a z Niklšpurgku za summu 200 R prodala. Na takovou pak summu že jest týž pan Kryštof z Lichtenštejna mimo závdanek ostatek verunkových, neboštíku Janovi Špačkovi náležitých peněz skoupil a hotovejmi penězi zouplna zaplatil, nadepsaná Kateřina Telčarka k tomu se jest před jmenovaným purgkmistrem Martinem Jankho a Jiříkem Hulínským spoluradním jeho při činění tohoto zápisu na zámku Strážnici dne 15. Aprilis letha ut s[upr]a prohlásila.
A tak pan Kryštof z Lichtenštejna majíce sobě týž grunt podle obyčeje purgkrechtního za volný a svobodný odevzdán, zůstává za něj toliko nápadníkům Jíry Hejtmana dopláceti summy 90 R, placením ročně po 5 R.
Rukojmě (neuvedeno).
Ta summa ut s[upr]a, totiž těch 90 R, podle poručenství ne[božky] Kateřiny Šebestky náleží na kostel a zbor strážnicský.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty urozená paní Salomena Lichtenštejnka, rozená Bořitovna z Budče, položila za
g[unt] peněz ročních na kostel a zbor strážnicský 5 R.
Ty přijal p[an] Martin Jankho.
Tu má být Jan Myška.
f 282b
Jakož grunt ut supra od pánů dědiců Liechtensteinských nejaký p[an] Jan Lehotský a od téhož pana Jana Lehotského neb[ožtík] ur[ozený] pan Vilhelm Jakardovský z Suditz jest byl ukoupil a po něm zase jeho pan syn ur[ozený] pan Vilhelm Erasim Jakardovský z Suditz byl zdědil, žádný pak z těchto tedt popsaných držitelův tohož gruntu žádného zápise v knihách těchto učiniti sobě nedali. Poslední pak tedt jmenovaný pan Vilhelm Erasim Jakardovský grunt ten spolu i s půl lánem roli

a všema loukami i rúbanicemi J[eho] Vys[oceurozené] Hrab[ěcí] Milosti z Magni, na ten čas vrchnosti strážnickej milostivej, jest prodal. Následovně ale nechtíce týž vrchnost milostivá, vysoce urozený pán pan Maximilian Philipp Svaté řím[ské] říše hrabě z Magni, dědičný pán na Strážnici a Přestavlkách, domu toho držeti, takový dům toliko samotný bez roli, louk a jiných případností proda-
f 283a
ti jest ráčil Janovi Myškovi za hotových šedesáte rýnských, jak toho kupu contract od vysoce titulovanej mil[ostivé] vrchnosti de dato v Strážnici dne 25. Junii 1726 vlastní rukú podepsaný in originali praemiroval, jakož taky i quitantzi originalní na zaplacení takového kupného peníze 60 zlr od důchodního p[ana] Joannesa Wernita vlastní rukú de dato
26. Junii 1726 vyhotovenú proukázal a podle toho aby mu tenž dům do kněh těchto připsán a odevzdán byl, tenž Jan Myška žádal. Pročež jsouce vše authentice donirované, dům tento se nyní připisuje a odevzdává již jmenovanému Janovi Myškovi za vlastní a dědičně zaplacený, a sice již pod činže a platy do douchodů panských ročně po 8 gr alb a roboty, jak jiné domy na předměstí, též contributzi a jiné městské onera všechny. Stalo se za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času dne 26. Februarii 1739.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Václ[av] Košvitz a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N.
f 283b
Přípis Tomáše Myšky

Leta Páně [1]771 dne 3. Aprilis za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Tomáš Myška a ohlásil, kterak on ten po svém nebošt[íku] otci Janovi Myškovi dle testamentu na něj napadající dům spolu s tím na něm od starodávna majícím právem připsán míti žádá. Na kteroušto slušnou žádost a pro pořádek mněstských práv a pak zřízení Jejich Jasnosti císařské se jemu Tomášovi Myškovi ten jmenovaný dům připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení císařské, vrch[nostenské] a měst[ské] povinnosti p[an] Johann Karásek a p[an] Joseph Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra.
f 284a
Přípis domu paní Anny, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] Martincovi Mikšíkovi, bejvalým 30ním kuželovským

Leta Páně 1772 d[ne] 9ho Maii za purgmistra pana Carla Večeře a spolupánů radních toho času majíce vdova, pozůstalá po neb[ožtíku] Tomášovi Myškovi dle testamentu dům ut supra sobě tím spůsobem odporučený, aby jej na zaplacení dluhův odprodala a co by po zaplacení těch pozůstalo, jiný grunt lacinší sobě kúpila. I když zvrchu psaná kupitelkyně paní

Anna, pozůstalá vdova po p[anu] Martincovi Mikšíkovi, se natrefila chtíce ten dům kúpiti, takový jí za summu jedno sto sedumdesáte rýnských dobrovolně jest odprodala. Pročež se nadřečenej paní Anně Mikšíčce tenž grunt ze vším k němu přináležejícím právem tím spůsobem jako jiné za její vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení jak císař[ských], tak vrchnostenských a městských povinností pan Petr Gruner a pan Frantz Králík S.R.S.V.a N.

Přípis Martina Smaženky

Leta Páně 1775 dne 20ho měsíce máje za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Matějovi Myškovi Anna grunt ut supra pořadně ukoupený a dle práva purgrechtního sobě odevzdaný, takový
f 284b
z dobrej svej vůle odprodala Martinovi Smaženkovi za summu jedno sto šedesát rýnských hotových peněz, kteréžto peníze na dluch dílem u pana faráře strážnického, dílem na zasezelou contribuci a ostatek Židovi Benjaminovi proti quitanci jsou se odevzdaly. S tím tehdy grunt ten ze vším od starodávna majícím právem a tak, jak předešlí držitelé jej užívali neb užívati mohli, se jemu Martinovi Smaženkovi za jeho vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený tímto dle řádu a práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých vrchnostenských i městských, jakož taky císařsko královských povinností pan Jozef Stanislav a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N.

Přípis Doroty, vdovy po neboštíkovi Leopoldovi Kučovi

Leta Páně 1781 dne 24. mněsíce března za purgmistra pana Johannesa Ježíka a spoluradních toho času majíce Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Leopoldovi Kučovi, dům neb podsedek v ulici Rybářskej po manželovi svém proti výplatě jiných spoludědicův dle vzdělaného inventáře v držení svém, takový synovi svému Francovi jakožto rybáři v summě inventární p[e]r 150 R s povolením ostatních dítek jest popustila a respective odprodala.
f 288a
Namísto toho ale pro pohodlnější zaopatření hospodářství zase tento přítomný grunt ut supra od Martina Smaženky za summu tři sta štyricet rýnských jest odkoupila a na to prodavačovi dvě sta čtyricet rýnských ihned k rukám odevzdala, ostatních jedno sto rýnských však za sebou zanechala dle mezi prodavačem a jú kupující učiněnej domluvy z příčiny tej, poněvadž prodavač v tem domně dotudt, pokudt by se jemu jiné místo natrefilo své

obydlí sobě vymínil. Proto taky i takových 100 zlr nynější nastávající držitelkyně gruntu jemu prodavači taky tak dlúho, pokud u ní bydleti bude, těch 100 zlr vydati, aniž žádných interessův z nich platiti povina býti nemá. K čemuž všemu když prodavač dobrovolně přisvěčil a se zavázal, týž grunt se jí vdově Dorotě Kučovej ze vším na tom domně od starodávna pozůstávajícím právem a užitky za vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení císařsko král[ovských] a vrchnostenských povinností pan Jozef Dvořák a pan František Gatty S.R.S.V.a N.

Přípis Martina Kuče

Leta Páně 1782 dne 21. měsíce února za purgmistra pana Johanesa Ježíaka a spoluradních jeho toho času majíce Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Leopoldovi Kučovi, grunt ut supra za summu 340 zlr ukúpený, takový když syn její nejmladší Kašpar do kláštera na Vranov v řád paulánský nejenom oděv
f 285b se odebral, anobž taky v tom řádě professi skutečně učinil, a syn prostřední Martin, jenž na vojně při sl[avném] císařsko král[ovské] altillerie regimentě canonirem byl, proti attestatum k hospodářství propuštěn z vojny se navrátil, jemu Martinovi synovi svému v tej summě těch tři sta čtyricet rýnských jest popustila a odevzdala tím spůsobem, aby on tý paní Anně, ovdovělej Klingnisovej, podlužné peníze p[e]r
200 zlr na sebe přejal a jedno sto rýnských Martinovi Smaženkovi podlužných na spůsob, jak v předcházejícím zápisu psáno, časem svým vyplatil. Co se ale ostatních na ten dům vyplacených 40 zlr dotýče, které ona vdova Dorota již vyplatila, v takových ona vdova na domě tom jestli možná bude, jak doufá, do smrti u tohož syna svého svobodné bydlení sobě obmezuje a proti tomu jemu synovi svému upúští. Podle toho grunt ten ze vším od starodávna příslušejícím právem se jemu Martinovi Kučovi za vlastní, volný a dědičný proti ročnímu činžu po 8 gr alb dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a p[an] Karel Večeřa S.R.S.V.a N.

(Poznámka tužkou)
[Nro] 397 vzadu vedle Slováka