Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Grunth Matěje Moňkového

f 252a

Letha Páně 1586 Matěj výš psaný koupil jest grunth svůj z spůl lánem roli po nebožt[íku] Vaňkovi Janových zůstalý, z rúbanicí a jiným vším hospodářstvím, k témuž gruntu příslušenstvím, za summu 200 R.
Na kderýž jest od výš psaného leta až do letha [15]92 závdanku a peněz purgkrechtních, tak jakž v regimentích zapsáno stojí, vyplnil 56 R a ještě dopláceti zůstává 144 R. Ty pokládati má při Vánocích od letha [15]93 po 4 R až do vyplnění vejš psané summy.
Na to za letho [15]93 zadržel 6 R.
Ta summa všecka náleží sirot[kům] nebožt[íka] Vaňka Janových, tak jakž o tom v knihách sirot[čích] položeno najdeš.
Rukojmě Jan Petrů, Martin Vranů, Jan Šeptalů, Machalek z Vrbky, Mikel Moňků, Jan Zálešák S.R.S.

Letha [15]94 položil Matěj napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Téhož letha položil na zadržalé peníze 4 R.
Letha [15]95 položil Matěj napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
f 252b
Jakož jest Dorotě nebožt[íka] Vaňka Janových spravedlnosti náleželo na gruntě napřed psaném ještě všeho 73 R, takovou spravedlnost jest Mach Baďurův Matějovi Moňkových prodal za summu 17 R 1 gr.
A tak tu na tom gruntě spravedlnosti táž Dorota více nemá.
Letha [15]96 položil Matěj Moňků za grunth 4 R.
Letha [15]97 položil Matěj Muňků za grunt svůj 4 R.
Leta [15]98 položil Matěj Muňka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 4 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Matěj Muňka na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Matěj Moňka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 4 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Matěj Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 4 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Matěj Moňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Matěj Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 2 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Matěj Moňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 2 R.

[Pusté]

Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Matěj Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 1 R.

Letha 1608 a za fojta ut s[upr]a Matěj Moňků prodal požár z půl lánem roli, z paterými koňmi, z vozem, pluhem, bránú, z paterými hony osetí, s rúbanicí na Potocích Václavovi synu svému za summu 48 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Berdů, Mikuláš Šáchů S.R.S.A N.
Matěj Moňka vymínil sobě, aby při Václavovi synu svým až do smrti zůstával.
f 253a
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Václav Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Václav Moňků na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Václav Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových peněz 7 R.
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova Václav Moňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 2 R.
Letha Páně 1616 za fojta Martina Žilky Vácslav Moňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových peněz ročních 2 R.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Žilky Václav Moňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových peněz ročních 2 R.
Letha Páně 1618 za fojtství svého Václav Moňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových peněz ročních
2 R.
Leta Páně 1619 za fojta Martina Žilkového Václav Moňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Janových 2 R.
Letha 1623 za fojta Jana Berdy Jan Vaňka Janových prodal Václavovi Moňkovému peněz, což jemu z toho gruntu vyjíti měly 11 R, za 2 m[ěřice] rži. Tu se témuž Václavovi Moňkovému, jako by je za grunt položil, vypisují.

Pusté

Letha 1628 za fojta Jana Čačka po smrti Vácslava Moňkového prodán jest ten grunth s půl lánem roli i se vším k tomu příslušenstvím Jírovi Čačkovi za 40 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Babirád a Jan Svíba S.R.S.A N.
Letha 1635 za fojta Jana Čačky Jíra Čaček položil za grunt, kteréž přijal Jíra Zátopa 1 R.
Letha 1636 za fojta Jana Čačky Jíra Čaček položil za grunt, kteréž přijal Jíra Zátopa 1 R.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Jíra Čaček položil za gr[unt] Jírovi Zátopovi, zůstávají za ouřadem 1 R.

f 253b
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jíra Čaček položil Jírovi Zátopovi, což i přijal 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Jíra Čaček položil a přijal Jíra Zátopa z Radějova 1 R.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového Jíra Čaček položil peněz ročních, které přijal Jíra Zátopa z Radějova 1 R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka Jíra Čačků zemrouc, po smrti jeho ujal se téhož gruntu z půl lánem roli Martin Macák a připisuje se jemu za summu 40 zlm bez závdanku, platiti jej má komu náležeti bude po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Peců a Jíra Bumbal SRSN.

Letha 1661 za fojta Martina Rujmíška po smrti Martina Macáka pojmouc sobě Jura Zdenek Magdalenu, pozůstalou vdovu po něm za manželku, téhož grunthu ut supra s půl lánem roli se jest ujal, kterýžto se jemu v tejž summě připisuje, jakž jej neb[ožtík] ujatý a ukoupený měl, totiž 40 R. Platiti jej má komuž náležeti bude každoročně po 2 R. O[devzdán] za v[olné] a s[vobodné].
R[ukojmě] za opravu grunthu, obdělání roli a povinnosti všelijaké panské i obecní Jura Bumbal a Daniel Noška SRSaNR.