Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Grunth Pavla Pivkového

f 337a

Letha Páně [15]86 Pavel vejš psaný koupil grunth svůj z spůl lánem roli po nebožt[íku] Janovi Javornickým zůstalý za 200 R.
Na kderýž jest od výš psaného leta až do letha [15]93 závdanku [a] peněz purkrechtních i z poraženým dílem manželky jeho vyplnil 148 R 9 gr 1 den a ještě dopláceti zůstává 51 R 20 gr 6 den.
Ty náleží osobám níže psaným:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Jana Javornickýho 29 R 1 gr
1 den. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po
6 R.
Item sirot[ku] nebožt[íka] Mikuláše Krcbálka též náleží
22 R 19 gr 6 den. Ty jemu jíti mají, když sirot[ci] nebožt[íka] Jana Javornického spravedlnost vyzdvihnou též po
6 R.
Rukojmě Václav Pivků, Mikuláš Horný, Jan Zajíc, Martin Fiantů a Jíra Vaculů S.R.S.

Letha [15]94 položil Pavel vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]95 položil Pavel Pivků za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 6 R.
f 337b
Letha [15]96 položil Pavel Pivků za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]97 položil Pavel Pivků za grunt svůj 6 R.
Leta 1598 položil Pavel Pivků za grunt svůj 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Javornickýho ostat[ní] 5 R 1 gr 1 den.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuoláše Krcbálka prvních peněz 28 gr 6 1 den.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Pavel Pivků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikoláše Krcbálka 6 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil ten Pavel Pivků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Krcbálka 4 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Pavel Pivků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Krcbálka 3 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Pavel Pivků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Krcbálka 3 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Pavel Pivků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Krcbálka ostatních peněz 5 R 20 gr 6 1 den.
A tak grunt zouplna zaplacenej má.

[Pustý]

Letha 1606 za fojta Jana Brychce Pavel Pivko prodal požár s půl lánem roli, půl vozem a 1 bránou, s zahradou pod Příkopou Petrovi Hamrlovi za summu 27 R. Na to jemu vyplnil peněz hotových 20 R a o s[vaté]m Janě Křtiteli nejprve příštím letha 1607 dáti má ještě 7 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Mlynář, Jan Krejčí S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Petr Hamrle za grunt Pavlovi Pivkovi ostatních peněz 7 R.
A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových fojt a starší javorničtí prodali gr[unt] pozůstalý po n[ebožtíku] Petrovi Hamrlovi se 4 koňmi, vozem, pluhem, bránou a roli půl lánu, se 6 kusy dobytka hovězího, 17 kusů svinskýho Ondrovi Hamrlovi a Anně mateři jeho za summu 50 R bez závdanku. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a povinnosti panské Jíra Bednář a Martin Odrobina S.R.S.a N.
f 228a
Z toho gruntu tyto dluhy:
Matějovi Charúsovi 2 R.
Martinovi Gembešovi 15 gr.
Jírovi Bednářovi 17 gr 2 den.
Ondra Hamrlů za takové dluhy jest poplatil.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlových Jíra Všetů majíc díl v tomto statku po Anně manželce své, mateři Ondrově, totiž jednu polovici, ten díl prodal jest Ondrovi Hamrlovi za summu 25 R. Závdanku dal Ondra 3 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdal mu ten díl za volný a svobodný.
Rukojmě za placení Jíra Mikuláše Slabého a Martin Odrobina.
Ondra zůstává doplatiti Jírovi Všetovému 21 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Ondra Hamrle položil za grunt peněz ročních Jírovi Všetovému 2 R.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Žilky Ondra Hamrle položil za grunt peněz ročních Jírovi Všetovému 2 R.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Ondra Hamrle položil položil za gr[unt] peněz ročních Jírovi Všetovému 2 R.

Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Jana Čačka fojt a starší prodali ten požár s půl lánem roli Martinovi Hrubému za 20 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Krejčí a Pavel Horňák S.R.S.a N.
Letha 1636 za fojta Jana Čačkového Martin Hrubý položil za grunt a ty zůstávají za ouřadem javornicským 1 R.

Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Martin Hrubý položil za grunt, ty přijala obec javornická 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Martin Hrubý položil za grunt obci javornicské 1 R.
f 338b
Letha 1640 za purgkmistra a fojta Jana Vrbeckého Martin Hrubý položil k obci javornický 1 R.
Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového Martin Hrubý položil za grunt obci javornicské 15 gr.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Martin Hrubý položil obci javornický 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Martin Hrubý položil a přijala obec javornická 1 R.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Martin Hrubý peněz ročních obci javornické 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Martin Hrubý položil peněz ročních a přijala obec javornická 15 gr.

Leta 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka prodán jest týž grunt s půl lánem roli Janovi Plošticovi za summu 20 zlm bez závdanku, platiti má každoročně k obci javornicské po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Pavel Rujmíšek a Jíra Svarada SRSN.