Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Sirotci nebožt[íka] Jana Všetečky

f 71a

Jest jich štvero: Mikuláš, Zuzanna, Kateřina, Barbora a Dorota mateř jejich pátá. Mikuláš ten byl na zámku drábem, ušel z[a] hory pro mord spáchaný, Barbora ta se bez vůle Jeho Mi[l]osti Páně vdala a pod horami se přechovává, Zuzanna a Kateřina ty jsou v Javorníku vdaný.
Vyhledalo se jednomu každému spravedlnosti toto:
Item Mikulášovi náleží 41 R 19 gr.
Item Barboře náleží 41 R 19 gr.
Item Kateřině též náleží 41 R 19 gr.
Item Zuzanně tolikýž 41 R 19 gr.
Summa všeho, což těm výš psaným nápadníkům náleží 166 R
16 gr.
Na to jest jim ku právu položeno z vinohradu Mikoláše Houdka 10 R a z gruntu Matěje Vyležela 15 R.

Vydání z toho:
Item za dluh nebožt[íka] otce výš psaných sirot[ků] 13 R
14 gr.
f 71b
Item Zuzanně dáno z hotových peněz 11 R. Více na díl svůj přijala půl roubanice v 15 R, dodati se jí má 15 R 19 gr.
Item Kateřina přijala na díl svůj půl roubanici v 15 R, dodati se jí má 26 R 19 gr.
Item Barboře dáti se má 41 R 19 gr.
Item Mikolášovi tolikýž se dáti má 41 R 19 gr.
Summa všeho, což se jim dodati má 125 R 16 gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na vinohradě Mikoláše Houdka z Javorníka 40 R. Ty jak jíti mají, rejstry horenskými velickými se spravíš.
Item na druhém vinohradě v hoře Ležhoře v Novosadích, kterýž Jan Kopřiva drží 50 R. Ty jak jíti mají, rejstry horenskými se spravíš.
Item na gruntě Matěje Vyležela 35 R.
f 72a
A při právě hotových býti má 16 gr.
Z těch ze všech díluov má se sníti 1 R, což nebožt[ík] otec těch sirot[ků] Dorotě Mlynářce za žito dlužen zůstal.

Letha [15]94 přijato od Matěje Vyležala za grunth peněz purgkrechtních 4 R. Z toho dáno za dluh nebožt[íka] otce těch sirot[ků] Dorotě Mlynářce 1 R a Zuzanně dáno na díl její 2 R a do truhlice dáno 1 R.
Víceji přijato od Mikuláše Houdka za vinohrad v Ležhoře 1 R 15 gr. Ty jsou do truhlice složeny.
Letha [15]94 přijato od Jana Sečnovýho na místě Jana Kopřivy za vinohrad peněz ročních 2 R.

Letha [15]95 přijato od Matěje Vyležela za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R. Ty peníze dány do komory Jeho [Mil]osti Páně po dvouch sirotcích zběhlých, i ty 4 1 R, tolikéž letha [15]94 totiž po Mikolášovi a Barboře.
Letha [15]96 a [15]97 přijato z gruntu Matěje Vyležala za grunth 4 R. Ty sou dány Zuzanně na díl její 2 R a J.M. Pá[nu] 2 R.
Přijato z vinohradu Jana Kyše letha [15]98 2 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Matěje Vyležala 2 R. Z toho dáno Zuzanna na díl její 1 R 10 gr a Mikulášů a Barbořin díl k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlých vyzdviženo 1 R 20 gr.
A mimo to Matěj Vyležal srazil sobě dílu svého po Kateřině manželce své, což se jí dodati z tohoto statku pozuostávalo
26 R 19 gr. A tak ona díl svůj zouplna vzala.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Jana Kyše za vinohrad 2 R. Ty sou přijaty k ruce J.M. Pánu po s[irotcích] zběhlých.
f 72b
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Matěje Houdka za vinohrad 2 R. Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato Jana Jakšového za vinohrad 2 R. Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 R a k ruce J.M. Páně po Barboře zběhlé 1 R.
Našlo se z register horenských velických, že jest Matěj Houdků Mikulášovi sirotku na díl jeho za vinohrad vyplnil
23 R, kteréž od něho přijal a mají se jemu na díl jeho počítati.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Jana Kyše za vinohrad za jednu polovici 1 R. Z toho dáno Zuzanně na díl její 15 gr a k ruce panské po Mikulášovi a Barboře s[irotcích] zběhlých též 15 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Mandy Vranicové a syna jejího za vinohrad 2 R. Ty přijal manžel Zuzanin na díl její.
Od Jana Kyše za vinohrad přijato 1 R. Ten jest přijat k ruce panské po Barboře, s[irotku] zběhlým.
Letha 1604 za fojta Martina Vranice přijato od Mandy Vranicové a Jana syna jejího za vinohrad 2 R. Ty přijal muž Zuzanin na díl její.
Jakož Mikulášovi a Barboře náleželo dílů jejich mimo prvnější vyzdvižení 67 R 3 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlých jest k ruce J.M. Páně obrácena. Act[um] za fojta Jana Pavla Janového letha 1611.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových od Jana Utlačila jinak Vranicového přijato za vinohrad 1 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Jana Utlačila jinak Vranicového za vinohrad i za předešlá letha přijato 5 R.

Štěpánovi Kašparovýmu dílu Zuzanny manželky jeho zůstávalo se ještě dovzíti z statku tohoto ostatek, totiž 2 R 18 gr. Takových 2 R 18 gr odvedeny sou po smrti téhož Štěpána Janovi synu jeho. A tak ten díl Zuzannin jest zouplna vyzdvižen.
K ruce Jeho [Mil]osti Páně po sirotcích zběhlých přijato
3 R 12 gr.
f 73a
Letha 1615 za fojta Jana Pavlového od Jana Utlačila jinak Vranicového za vinohrad přijato 2 R. Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky od Jana Utlačila jinak Vranicového za vinohrad v Ležhoře 1 R. Ten jest obrácen k ruce JM Páně.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Žilky od Jana Utlačila jinak Vranice přijato za vinohrad v Ležhoře 2 R. Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového od Jana Utlačila jinak Vranice přijato za vinohrad v Ležhoře 2 R. Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Letha Páně 1626 za fojta Jana Čačka položil za vinohrad v Ležhoře Jan Utlačil peněz 1 R. Ty jsou přijaty k ruce JM Páně po zběhlých sirotcích.
A tak týž Jan Utlačil za týž vinohrad doplatiti má 10 1 R.