Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 S[irotci] n[ebožtíka] Flori[a]na Blanaře

f 164a

K tomu statku jest sirotků patero: Pavel, Kateřina, Zuzanna, Anna, Kuna a Kateřina mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 37 z lánem roli, podle šacování a poručenství téhož Floriana Blanaře pokládá se ve 150 R.
Koní zápřažných 5 a hříbat 2.
Vůz, pluh, brána.
Krávy 4, telat 2.
Sviní 12 kusů.
Žita v snopech 18 kop.
Ječmene 8 kop.
Ovsa 12 kop.
Včely 12.
Summa statku ut s[upr]a.
To dělíc na šest dílů, dostane se každému po 25 R.

Tito dluhové zaplatiti se mají z obilí, když se vymlátí a prodá:
Červené staré 15 gr.
Charouzce 15 gr.
Kubějovi do Lipova 2 R.
Na kostel velický 1 R.
Na zbor velický 1 R.
A na zbor javornický 1 R.
A mimo to co se za obilí utrží, to se k dobrému sirotčímu obrátiti má.

Kateřina matka podli poručenství nebo[žtíka] přijímá půl roubanice na Potocích při včelíně od hor. Též přijímá podle téhož poručenství 1 krávu a 2 svině, též obilí, co se jí na díl její dostane, a 2 včely.
Pavel podle poručenství otce přijímá grunt z lánem roli obsetým, z 5 koňmi tažnými a 2 hříbaty, s vozem, pluhem a bránou v summě 150 R. Z toho sobě srazí dílu svého 25 R, zůstane sirotkům dopláceti 125 R placením od letha 1618 po
5 R.
f 164b
Více týž Pavel přijímá podli poručenství otce polovici roubanice na Potocích při včelíně, tu stranu od pole.
Též přijímá obilí, co se na díl jeho dostalo.
Item přijímá 1 krávu, 2 svině a 2 včely.
Ten Pavel povinen jest, jakž otec jeho v poručenství to nařídil, pokudž matka jeho živa bude, aby jí na roli své vždycky 1 hony žita a 1 hony ovsa semenem svým obsíval, sežati i svoziti dal, tak aby ona toho k svému dobrému, jak se jí nejlépe líbiti bude, užíti mohla.

Kateřina podle poručenství otce přijímá 1 krávu a 2 svině, 2 včely a obilí, což se na díl její dostalo.
Zuzanně podli poručenství otce zanechává se 1 klisna,
1 kráva, 2 svině a 2 včely. Obilí, což se na díl její dostane, to ouřad prodati a peníze při nejprvnějších posudcích odvésti mají.
Anně a Kuně podle poručenství otce každé se zanechává
1 jalovice, 2 svině a 2 včely. Obilí, což se na díly jejich dostane, to ouřad prodati a speněžiti a při nejprvnějším posudku peníze odvésti mají.
Zuzanniny, Anniny a Kuniny klisna, krávy, jalovice, svině a včely při Pavlovi bratru jejich zůstávají, kterýž jim bude povinen to vše navrátiti, když by toho ponejprve potřebovaly.