Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

102 Gr[unt] Kateřiny Šustových

f 1207a

Ta Kateřina vejš psaná má grunth svůj podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 81 po n[ebožtíku] Václavovi Šustovým otci svým v summě 70 R.
Na to má vyplacených 30 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 5 R podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 151 literátům strážnicským na kostel strážnicský dopláceti zuostává 40 R.
Místo rukojemství podstavila grunth vejš psaný, cožkoli na něm zaplacené[ho] má.

Letha [15]95 položila Kateřina Šustová peněz purgkrechtních kostelníkům Janovi Krsovi a Nikodémovi Hradeckému 5 R.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný jest prodán od purgkmistra a konšeluov Václavovi Roušečníkovi, manželu nahoře psané Kateřiny, za summu 70 R. Místo závdanku položil na kostel strážnický hospodářuom kostelním 5 R a ostatek ještě platiti má od letha [15]97 při Vánocích po 5 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Buchta, Jan Jurky Eliášových, Filip Ostravský, Jan Ryšánek S.R.S.N.
f 1207b
Leta 1598 položil Václav Roušečník peněz purgkrechtních za grunt svůj hospodářům kostelním 5 R.
Ty přijal Jan Krs, hospodář kostelní. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Václav Roušečník za grunt svůj hospodářům kostelním 5 R.
Ty přijal Jan Krs, hospodář kostelní.
A jakož náleželo Václavovi ut s[upr]a po Kateřině manželce jeho na tomto podsedku dílu jejího 11 R 20 gr, takové peníze sobě poražuje a jemu se za položení jich vypisují.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Václav Roušečník za grunt hospodářom kostelním 5 R.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského prodán od purgmistra a ouřadu podsedek pozůstalý po Václavovi Roušečníkovi Kateřině manželce jeho za summu 70 R. Místo závdanku dílu svého sobě srazila 7 R 20 gr, ostatek platiti má od letha 1602 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
Na tom podsedku náleží těmto:
Na kostel strážnický předních peněz 10 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mathyáše Kalábového 23 R 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Roušečníka a na dluhy 29 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položila Kateřina Šustová za g[runt] na kostel strážnický 5 R.
Ty přijal Matyáš Strejčků, hospodář kostelní.

Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položila Kateřina Šustová za g[runt] na kostel strážnický 2 R.
Ty přijal Matyáš Strejčků, hospodář kostelní.
f 1208a
Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad strážnický prodali podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po neb[ožce] Kateřině Šustové Matějovi Pastýřovi za summu 55 R. Závdanku dal 1 R, ten jest odveden Mathyášovi Strejčkovýmu, kostelnímu hospodáři, ostatek platiti má od letha 1608 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Emrichů, Jan Bartošek S.R.S.A N.
Ten zápis jest omylem tuto zapsán, měl býti při gruntě 100. Ten 1 R, kterýž tu závdanku dán a kostelním hospodářům odveden byl, jest od nich zase navrácen a obci městské odveden, jakž při odevzdávce gruntu 100 doloženo jest.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad strážnický prodali podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po neb[ožce] Kateřině Šustové Jančovi Tesaři za summu 55 R 10 gr bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Konečný, Pavel Charvát, Matěj Janků, Václav Bílek S.R.S.A N.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Janča Tesař za grunt na kostel strážnický 4 R.

Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a Janča Tesař prodal podsedek svrchu psaný Jakubovi Řehořovému za summu
70 R. Závdanku jemu dal 14 R a platiti má od letha 1610 po
4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Mikuláš Maneků a Mikuláš Konečný SRSAN.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jakub Řehořů za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Kalábového 4 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jakub Řehořů za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Kalábového
4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub Řehořů za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Kalábového
4 R.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Řehořů položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kalábového 4 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Jakub Řehořů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kalábového 4 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Řehořů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kalábového 4 R.

f 1208b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub Řehořů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kalába 4 R.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub Řehořů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kalába 4 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Řehořů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kalába 4 R.
NB. Na ty sirotky n[ebožtíka] Matouše Kalábového přebráno jest více nežli jim náleželo 12 R 20 gr. Ty se mají spátkem navrátiti a budou náležeti s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Roušečníka.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jakub Řehořů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Roušečníka 2 R.
Jsou vydány Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Roušečníka do Hodonína.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Jakub Řehořů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Roušečníka 2 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jakub Řehořů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Roušečníka 2 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jakub Řehořů položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vácslava Roušečníka, kteréž Jan Trnka přijal 2 R.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Jakub Řehořů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Roušečníka, kteréž Jan Trnka přijal 1 R.
Letha 1634 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jakub Řehořů položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Roušečníka, kteréž Jan Trnka přijal 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Řehořů položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Roušečníka, kteréž Jan Trnka přijal 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Řehořů položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Roušečníka, kteréž Jan Trnka přijal 2 R.
f 1209a
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jakub Řehořů položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Roušečníka, kteréž Jan Trnka přijal 2 R.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jakub Řehořů položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Roušečníka posledních, kteréž Jan Trnka přijal 18 gr.

Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Jan Dvořák pojmouc sobě po zemřití Jakuba Řehořového Zuzannu pozůstalou vdovu za manželku, takový napřed psaný grunth jemu nápadem jakožto po manželce připadl. Když na tom gruntě 3 R 12 gr nápadníkům Šustovým vyplatí, bude míti takový grunth zouplna zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jan Slavík a Jan Tesařů S.R.S.a N.R.

Letha 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož ten grunt ut s[upra] od Jana Dvořáka zaplacený býti měl, přijdouce k spuštění a k zkázi, tu aby povinnosti všeliké nehynuly, puštěn jest od J[ejich] O[patrností] pánů k zvelebení ten grunt za summu prodajnú Lukášovi Šrámkovi 70 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 3 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení gruntu Václav Stanislav a Jan Janíčků. Stalo se dne a leta ut s[upr]a.
Nápadníci Dvořákovští.
f 1209b
Letha Páně 1702 dne 12. Februarii za purgmistra p[ana] Jana Dašického a spoluradních téhož leta předstoupíc Lukáš Šrámekh na rathauz města Strážnice přednešení učinil, kterakh jest ten nápad od Jana a Jury Dvořáka jakožto pravých dědiců nápadu toho a vnuků neb[ožtíka] Jana Dvořáka na 66 zlm 18 gr se vstahující za 16 zlr náležitě skoupil. Čemuž poněvadž tak jest, pročež se takové peníze nadep[sanému] Lukáši Šrámkovi za zaplacené vypisují, totiž 66 zlm 18 gr. A tak nápadníci Dvořákovští na tom gr[untu] nic více co pohledávati míti nebudú. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut s[upra].

Letha Páně 1746 dne 12. Septembris za purgmistra p[ana] Ignatze Filip a spoluradních toho času předstúpíce Jiřík Šrámek přednesl a proukázal, kterak on po svém nebošt[íku] otci Lukášovi Šrámkovi grunt svůj mezi Jiřím Surým z jedné a mezi obecní uličkou (kterážto dle vnově učiněného šetření deputirovanou k tomu schválení commissí vyměřenou
f 1210a
koncem až k Moravě na půl patej sahy šíři jest) z druhé strany ležící ode všech dluhův sproštěný a nezávadný jest zdědil. Pročež takový grunt se jemu za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a odbejvání povinností p[an] Eliáš Gröger a p[an] Šebestian Mlejnek S.R.S.V.a N. dne a leta ut supra.

Přípis Jiříka Šrámka

Leta Páně 1762 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Jiřík Šrámek otec grunt ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle synovi svému Jiříkovi Šrámkovi odstúpil. Vymiňuje ale sobě v tom domě svobodné bydlení i z manželkú svú až do smrti, i taky aby to při domě nacházející se humno otec a syn Jiřík spolu užívali, kdyby ale otec Jiřík Šrámek zemřet měl, takové humno manželka jeho Susanna na polovic až do smrti užívati má. Pročež se nadjmenovaný grunt synovi Jiříkovi Šrámkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti jak cís[ařsko] král[ovské], tak vrchnostenský i městský p[an] Pavel Svoboda a p[an] Ignác Košvitz. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.
f 1210b
S povolením slavného vrchnost[enského] ouřadu de a[nn]o
12. Martii 1788
Přípis Jana Šrámka

Dnes důle psaného dne a roku odevzdává Jura Šrámek synovi svému Janovi Šrámkovi jeho vlastní v Starém městě vedle Cyrila
Stanislava a Jana Koziny po Nrem 141 stojící dům, tak aby on jej za vlastní, volný a dědičný připsati dáti mohl. Protiv tomu ale a
za první poněvadž otec jeho Jura Šrámek juž velice bídný jest a deffect veliký na svém těle má, tehdy vymiňuje pro sebe a manželku jeho v témž domě až do smrti obouch svobodné bydlení. Kdyby ale on Jura Šrámek ze synem svým Janem v témž domě až do smrti jeho zbýti nemohl, tehdy nadjmenovaný Jan Šrámek otcovi svému dvě sta rejnskejch složiti povinen bude a otec toho domu prázen býti má. Však ale
za druhé jestli by otec jeho Jura Šrámek až do smrti jeho v témž domě přebýval, tehdy od těch jemu otcovi odevzdat majících 200 zlr přestane, toliko jenom po smrti otca a matky devadesáte rejnskejch takto splatiti zavázaný bude, a sice Tomášovi 30 zlr, Maryně sestře 30 zlr a Anně detto 30 zlr, facit 90 zlr.
f 1211a
Vše věrně a bezelstně.
Že tomu všemu tak a nejináče jest nejenom jeho vlastním ruky podpisem, ale taky dvěma schválně dožádanýma svědky to stvrzujú.

Jenž se stalo v Strážnici dne 10ho Martii 1788.

Frantz Surý Jura Šrámek
dožádaný svědek

Jan Kajda
dožádaný svědek

Vedle předstojícího contractu grunt tento se jemu Janovi Šrámkovi za vlastní, volný a dědičný od ouřadu gruntovního města Strážnice připisuje a odevzdává.
V městě Strážnici dne 15ho Martii [1]788.

Karel Svoboda
gruntovního ouřadu zastavatel