Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Grunt Jana Vlka

f 707a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 179 jakož jest byl ten grunth Martin Vlků Matějovi bratru svému za summu 150 R prodal a na něm 65 R vyplatil a v tom umřel a na tom gruntě i na jiných všech a všelijakých svršcích od lidu válečného znamenitá škoda i jiným obyvateluom strážnicským se stala, ten grunth po smrti jeho jest prodán Janovi, synu po témž Matějovi Vlkovém zuostalému, toliko za 100 R.
Na kterémž se pro takovou skázu s těch 65 R – 60 R prodělalo.
A tak s toho 100 R napřed psaných náleží osobám níže psaným každému toto:
Item Matějovi Vlkovi mimo ty prodělané náleží 15 R. Těch
15 R manželka po témž Matějovi zuostalá, též Jíra a Zuzanna, bratr a sestra Jana vejš psaného, sou témuž Janovi, aby je na témž gruntě svém porazil, pustili.
Týž náleží na kostel strážnicský peněz od Martina Vlkova koupených 48 R. Ty jim jíti mají od letha [15]95 při Vánocích po 7 R.
f 707b
Item Martinovi Vlkovému, strejci těchž sirotků, též náleží na posledních penězích, když prve na kostel se ta summa vyplní 37 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Martin Vlků, Matěj Dujhuba S.R.S.A.N.

Letha [15]95 položil Jan Vlk za grunth svůj peněz purgkrechtních 14 R.
Ty sou k sobě přijali hospodářé kostelní Jan Krs, Nikodém Hradecký.

Letha [15]96 Jíra Vlk, bratr Jana Vlka, na kup nastoupil napřed psaný a ujal jej v těch 100 R, aby jej platil po 7 R.
Uručil za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Ondra Roháč, Janča Tesař, Martin Vlků, Mikoláš Jurků S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jíra peněz purgkrecht[ních] hospodářům kostelním 7 R.
Letha [15]97 položil Jíra peněz purkrecht[ních] Janovi Krsovi, hospodáři kostelní[mu] 7 R.
Leta 1598 položil Jíra Vlků za grunt svůj peněz purgkrechtních hospodářům kostelním 7 R.
Ty přijal Jan Krs. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jíra Vlků za grunt svůj hospodářům kostelním Janovi Krsovi a Šťastnýmu Krejčímu 7 R.

f 708a
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa Jíra Vlků prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Emrichovýmu za summu i s polouláním roli robotní, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, z železy, s jednou bránou, s půl paterým honům osetím 150 R. Závdanku jemu dal 7 R, ost[atek] platiti má od leta 1600 při každých Vánocích po 7 R až do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti JM Páně Matouš Mitáš, Matěj Emrichů, Matouš Knápek, Jan Maňásek, Jíra Pohunek S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží předních peněz na kostel strážnickej, kteréž leta 1600 dovzíti mají 6 R, Martinovi Vlkovýmu 37 R, Janovi Vlkovýmu 29 R a naposledy Jírovi Vlkovýmu náleží 21 R.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského prodán od ouřadu grunt s polouláním robotním, z jedním koněm, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, pozůstalý po neboštíku Janovi Emrichovi, Matoušovi Šardickému za summu 150 R. Závdanku položil 7 R, ten jest vydán za dluh neboštíka Emricha, ostatek platiti má od letha 1600 po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Žebráček, Ondra Roháč, Jan Bartošek, Jan Maňásek, Martin Šumbera, Jíra Pohunek R.S.A N.R.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Matouš Šardický položil za grunt 7 R.
Z toho dáno na kostel ostatních peněz 6 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vlkového do truhlice vloženo 6 R.
f 708b
Jakož náleželo na tom gruntě Janovi Vlkovému summy 29 R, takové peníze prodává Matoušovi Šardickému za hotových 4 R. A tak on na tom gruntě nic nemá.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Matouš Šardický prodal grunt s půl lánem roli robotní, se 2 koňmi, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Václavovi Trnovi za summu 150 R. Závdanku jemu dal 18 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a při Vánocích po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Blažek Kočiš, Jan Pešků, Jíra Vlků, Tomáš Vlk z Potměchvat S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Václav Trn za grunt na s[irotky] nebožtíka] Martina Vlka 7 R.
Jakož na tomto gruntě náleželo posledních peněz Jírovi Vlkovému summy 71 R, takové peníze prodal na kostel strážnický za hotových 15 R. A tak ten Jíra na tom gruntě nic nemá. Půjdou na kostel, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vlka 29 R vyplní po 7 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Václav Trn za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vlka 2 R 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Václav Trn za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vlka 7 R.

Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Václav Trn za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vlka
7 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho (nedopsáno)

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad strážnický prodali grunt požár ut s[upr]a s půl lánem roli robotním Janovi Vlkovýmu za summu 150 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Vlků, Mikuláš Konečný, Mikuláš Maneků, Matěj Janků S.R.S.N.
f 709a
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Vlků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vlka 2 R 15 gr.

Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje šlechty z jistým dovolením J.M. urozeného pana Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici Jan Vlků prodal půl lánu roli robotního v Sedlském poli a s vozem starým bez podsedka Bratru Matoušovi Pecovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 2 R 15 gr a platiti má při každých Vánocích od letha 1609 po 4 R. A Jeho Mi[l]ost svrchu psaný pan Jan Fridrich z Žerotína jakožto pravý a dědičný pán panství strážnického Bratru Matoušovi Pecovi z lásky a z milosti své, z dobré a svobodné vuole pro jeho práce a služby církevní takovou milost učiniti a jemu všecky platy a roboty pasírovati ráčí, tak aby z takové roli žádných platů nedával a robot nevykonával, nýbrž ji bez platů a robot volně a svobodně bez všelijaké překážky až do smrti své užíval. Po smrti pak Bratra Matouše při vuoli Jeho [Mil]osti Páně i potomkův Jeho [Mil]osti, pánův držitelův panství strážnického, se pozůstavuje takové roli buď tím spuosobem potomkům Bratru Matoušovým k užívání ji zanechati, nebo zase na prvnější spuosob změniti a přivésti. Však což by koliv Bratr Matouš na tej roli zaplatil, aby potomkům jeho aneb přátelům to vše navráceno bylo. Odevzdána ta roli Bratru Matoušovi za volnou a svobodnou.
Rukoj[mě] za placení Pavel Macháčků, Jiřík Praštěk, Václav Mochol, Jan Frýdl S.R.S.N.
NB. Jan Vlků sobě zanechal podsedku v 50 R bez závdanku, platiti má za něj od letha 1609 při každých Vánocích po 2 R.
Rukojmě při prvnějším zápisu. Act[um] letha 1609.
Na tej roli a podsedku náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vlka 10 R.
Na kostel strážnický 71 R.
Matouš[ovi] Šardický[mu] 25 R.
Václavovi Trnovi 41 R 15 gr.

f 709b
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje šlechty položil Jan Vlků za grunt Kateřině sestře své 2 R.
Též položil Bra[tr] Mathouš Peca Kateřině za roli 4 R.

Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty pan purg[mist] a páni prodali podsedek bez roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Vlkovým, Martinovi Lačnejch z Vlkoše za summu 75 R. Závdanku dal 8 R, ty sou přijaty na s[irotky] Jana Vlkovýho, ostatek platiti má od letha 1610 po 4 R. Odevzdán jemu ten podsedek za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Tesař, Řehoř Zábřežský, Mikuláš Maneků, Lukáš Příborský S.R.S.a N.

Na tej roli Bratra Mathouše těmto náleží:
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlka 4 R.
Na kostel strážnický 70 R 15 gr.
Mathoušovi Šardickýmu 19 R.

Na podsedeku Martina Lačnejch z Vlkoše:
Mathoušovi Šardickýmu 6 R.
Vácslavovi Trnovi 41 R 15 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlka 19 R.

Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Bra[tr] Mathouš Peca za roli na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlka 4 R.
A tak těm sirotkům jest již z tej roli zaplaceno.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Bratr Matouš Peca za roli pánům literátům na kostel strážnický 4 R.
Téhož letha položil Martin Lačnejch za grunt si[rotkům] n[ebožtíka] Matouše Šardickýho 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlka vydělanejch 1 R, což učiní 3 R.
Vydány Anně, dceři n[ebožtíka] Matouše Šardického do Kněžduba.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Bratr Matouš Peca za roli na kostel strážnickej 4 R.
Od Martina Lačnejch přijato za grunth 3 R.
Z toho dáno Anně Vlkové vydělanejch 1 R.
A Matoušovi Šardickýmu zůstává při právě 2 R. Ty jsou vydány Anně, dceři n[ebožtíka] Matouše Šardického do Kněžduba.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil B[ratr] Matouš Peců za roli na kostel strážnicský 4 R.
Martin Lačný položil za grunt 3 R.
Z toho dáno Anně Vlkové vydělaný 1 R. Zůstává se ještě 2 R.
Anně dceře Šardickýho do Kněžduba 2 R.
f 710a
Letha 1614 za purg[mistra] ut s[upr]a Martin Lačných položil za grunt 3 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlka 1 R. Anně ceři Šardického do Kněžduba 2 R. Ty zůstávají při právě.

Téhož letha ut s[upr]a přijato za roli od B[ratra] Matouše Pece 4 R.
Jsou vydány na kostel strážnický hospodáři.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil na kostel strážnicský B[ratr] Mathouš Peců za roli 4 R.
Téhož leta a za téhož purgkmistra Martin Lačný položil za svůj grunt 3 R.
Z toho dáno Anně Vlčce 1 R.
A Anně dceři Šardického do Kněžduba 2 R.
Leta 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin Lačný za grunt svůj položil peněz ročních 2 R.
Téhož leta za téhož purgkmistra B[ratr] Matouš Peca položil za roli 3 R.
Ty přijali hospodářové kostelní Jan Frýdl a Pavel Malhotský.
Ty 2 R dány sou Anně, dceři n[ebožtíka] Šardického do Kněžduba.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin Lačný za grunt svůj položil peněz ročních 3 R.
Ty jsou vydány Anně, dceři n[ebožtíka] Šardického do Kněžduba.
Téhož letha za téhož purgkmistra B[ratr] Matouš Peca položil za roli 4 R.
Ty přijali hospodářové na kostel Jan Frýdl a Pavel Malhocký.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Lačný položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty sou vydané Anně, dceři n[ebožtíka] Šardického do Kněžduba.
Téhož leta položil B[ratr] Matouš Peca za roli na kostel
4 R.
Pustý

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth s vůlí slovoutného pana Martina Janky, ouředníka panství strážnického, Martinovi Mléčkovi za 75 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jakub Myslivců a Jakub Hodslavský S.R.S.a N.
f 710b
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Lačný jakož měl na tom gruntě peněz vyplacených k dobírání področně 27 R, takové peníze prodal Martinovi Mléčkovi za summu 3 R 18 gr. A tak Martin Lačný na tom gruntě již nic víceji nemá. Actum ut s[upr]a.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Martin Mléčko položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šardického 4 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Trna 2 R.

Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Mléčko položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šardického 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Mléčko položil za gr[unt] svůj 2 R.
Zůstávají při právě, má se bedlivě vyhledati, komu vlastně náležejí.
NB. Ty se porážejí nápadníku M[atěji] Vlkovi, co tak převzal.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Mléčko položil za gr[unt] svůj 2 R.
Zůstávají při právě, má se bedlivě vyhledati, komu vlastně náležejí.
NB. Porážejí se P[avlovi] Hořákovi nápadníku, co tak převzal.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Mléčko položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Z těch přijal Pavel Hořáček na místě Kateřiny Vlkovej manželky své 1 R a Matěj Vlk, syn neb[ožtíka] Jana Vlka 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Martin Mléčko položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Z těch přijal Pavel Hořák na místě Kateřiny Vlkovej manželky své 1 R a Matěj Vlk, syn neb[ožtíka] Jana Vlka 1 R.

Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho po smrti Martina Mléčky i Doroty manželky jeho ten gr[unt] nadepsaný prodán jest Janovi Rouskovi za summu 110 R. Závdanku položil při odevzdávce 20 R, kterýž jest k obci městské podle odoumrtí obrácen, placení každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Pavel Hořák a Vítek Biskupský S.R.S.a N.
f 711a
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Rousek položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Z těch přijal Pavel Hořák na místě Kateřiny Vlkovej manželky své 1 R a Matěj Vlků, syn neb[ožtíka] Jana Vlka 1 R.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Rousek položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Z těch přijal Pavel Hořák na místě Kateřiny Vlkovej manželky své 1 R a Matěj Vlků 1 R.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Rousek položil za gr[unt] svůj peněz ročních 5 R.
Z těch přijal Pavel Hořák na místě Kateřiny Vlkovej manželky své 2 R 15 gr a Matěj Vlků 2 R 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Rousek položil za gr[unt] svůj peněz ročních 3 R.
Z těch přijal Pavel Hořák na místě Kateřiny Vlkovej manželky své 1 R 15 gr a Matěj Vlků 1 R 15 gr.

Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta a spoluradních po smrti Jana Rouska vdova pozůstalá prodala ten grunt nadepsaný Danielovi Velickému za summu 110 zlm. Závdanku jí položiti má na 2 termíny, totiž nyní 5 zlm a příští při svatým Duše 5 zlm, roční placení po 4 zlm. Od[evzdán] za v[olný] a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a jiné povinnosti všeliké Pavel Hořák a Jiřík Podivínský S.R.S.a N.R.
Letha a za purgkmistra ut s[upra] vdova Rousková položila za grunt 3 zlm.
Z těch přijal Pavel Hořák 1 ½ zlm a Matěj Vlk 1 ½ zlm.
f 711b
Letha 1662 dne 5. Januarii za purgkmistra pana Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho Alžběta, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Danielovi Velickém, prodala jest grunt svůj a odevzdala Martinovi Velickému pastorku svému, tak jakož i otec jeho neb[ožtík] v poručenství svém, pokudž by ho manželka jeho držeti nechtěla, jemu jej odporučil. A nemajíc na něm neb[ožtík] Daniel Velický nic zaplaceného, týž Martin Velický syn jeho tím kupem, jak jej otec jeho koupil, jej přijímá a kupuje za summu jedno sto a deset zlm – 110 zlm. Závdanek když prokáže, že jej neb[ožtík] otec jeho položil, totiž 10 zlm, ten jemu náležeti bude, ročně placení rok po roku platiti má po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a jiné povinnosti panské i obecní Jan Studenský a Václav Cigánek S.R.S.a N.R.

L[eta] 1671 [dne] 19. Januarii za purgmistra D[aniele] L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho po smrti nebo[žtíka] Martina Velického Anna, manželka jeho vlastní, provdajíce se za Jakuba Kudlíka dle poručenství manžela Martina svého takový nadepsaný grunt při smlouvách svadebních jemu v dílu svém zadala. A nemaje dle napřed psaného zápisu nic zaplaceného podobně se jemu připisuje a tímto zápisem odvádí za s[umu]
110 zlm, placení roční po 4 zlm při každých posudcích nápadníkům
Rukoj[mě] za povinnosti panské i obecní a opravu gruntu Jan Studenskej, Matěj Uhrů S.R.S.N. l[eta] [a] d[ne] ut supra.
f 712a
(dodatek k předešlému zápisu nečitelný pro vybledý inkoust)

Leta Páně 1699 dne 12. Junii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Jan Sládků přiženíce se k pozůstalej vdově po neboštíku Jakubovi Kudlíku položil za tenž ut s[upra] grunt k obci městské 4 zlm. Pro které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na vejplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se 6 zlm.
Ty peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.

Na tomto gruntě náleží:
Obci městskej před[ních] peněz 100 zlm.
Potomkom Jakuba Kudlíka 10 zlm.
f 712b
Leta Páně 1731 dne 23. Junii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času mezi dědici po neboštíkovi Tomášovi Kudlíkovi stalo se následující přátelské dobrovolné porovnání:
Tak jakož po smrti vdovy po neboštíkovi Jakubovi Kudlíkovi na grunt ut sup[ra] dosedl a za svůj vlastní přijal syn její a téhož neb[ožtíka] Jakuba Kudlíka vlastní Tomáš Kudlík, po smrti téhož Tomáše Kudlíka připadl ten grunt dle poslední jeho vůle na společné jeho dítky, totiž Pavla, Juru, Martina a Annu rovným dílem, a sice prošacovaný za 60 zlr. I nemohouce všeci čtyřé na gruntě tom hospodařiti, společně všeci se o to přátelsky domluvili a třé mladší, totiž Jura a Martin Kudlík, jakož i Anna, nyní provdalá za Václava Múčku, grunt ten dobrovolně popustili staršímu svému bratrovi Pavlovi Kudlíkovi v summě tej, jak otec jej prošacoval 60 zlr. Kteréžto peníze na tři díly toliko k rozdělení
f 713a
padají, totiž Pavlovi na svůj podíl 20 zlr, Jurovi 20 zlr a Martinovi 20 zlr (nebo cera a respective sestra jejich Anna, provdalá za Václava Múčku, nic na domě bráti nemá a proto spředu omylně se položilo, že na všecky čtyri ten grunt připadl, což potom zmejleno jest, tímto se napravuje, poněvadž ona Anna na místě domu jiným vydělena a spokojen jest). A těm dvoum bratrům, totiž Jurovi a Martinovi, nadepsaný přijímač domu Pavel Kudlík hned při zápisi takové jim patřící každému po 20 zlr, spolu ale 40 zlr, na hotově položil. A naproti tomu oni jemu grunt ten za vlastní a bez všechnej na něm budoucně zachovanej praetensi, nýbrž jako sobě docela zaplacený odevzdali. Přitom však přijímač domu Pavel Kudlík přislíbil bratřím svým Jurovi a Martinovi ve sklepě pro jejich utěžené víno místo spřívati bez ouplatku do jeho neb jejich smrti. A podle toho připisuje se grunt ten Pavlovi Kudlíkovi za vlastní a dědičný, splacením ostatní verunkovej summy obci městskej
100 zlm ročně při posudcích po 4 zlm.
Rukojmě
f 713b
za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín Duray a p[an] Václav Košvic S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti všech bratrů i Václava Múčky.

Letha Páně 1733 d[ne] 7. Novembris za purgmistra p[ana] Eliáše Grögra a spoluradních toho času předstoupili na rathaus držitel gruntu ut sup[ra] Pavel Kudlík a Martin Kudlík bratranec jeho přednášejíce, že jsou obaspolně dobrovolný frejmark neb handl učinili a Pavel Kudlík grunt tento, tak jak

jej sám zaplaceý měl, ze vším tím prohandloval bratrancovi svému Martinovi Kudlíkovi za grunt jeho v druhém dílu předměstí Nro. 85. A k tomu že Martin Kudlík přidal ještě
1 h[ony] stojící za 30 zlm všeho totiž roli a jednu jalúvku. Podle čehož když tak obě strany dobrovolně svolili, tento grunt se připisuje Martinovi Kudlíkovi za vlastní a dědičný. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Pamět se činí, že verunkový rešt pod placení jak nahoře Martin Kudlík na sebe vzal jakožto již držitel gruntu, jakož také Jurovi a Martinovi Kudlíkovi
f 714a
výměnek na sklep mající zdržati povinen bude.

Přípis Jozefa Kudlíka

Leta Páně 1762 dne 4. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních předstoupil Martin Kudlík ze synem svým Jozefem a přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle dům ut supra synovi svému odstupuje a odevzdává, vymiňuje ale sobě na tom domě u téhož syna Jozefa Kudlíka svobodné bydlení až do smrti. Kdyby se ale z tím synem svým znášeti nemohl, tak syn Jozef povinen bejti má otcovi za tou vejminku 50 zlr zložiti a zaplatiti. A poněvadž k tomu syn Jozef Kudlík zvolil, pročež se jemu Jozefovi Kudlíkovi takový dům za vlastní, volný a dědičný spolu z verunkovej summy p[e]r
100 zlm ročně při posudcích po 4 zlm za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] král[ovských] vrchnost[enských] i městských p[an] Jozef Vychodil a p[an] Ignatz Košvic. Stalo se dne a leta ut supra.
f 714b
Přípis domu Jana Baňařa

Leta Páně 1787 dne 23. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času dle po smrti neboš[tíka] Jozefa Kudlíka, jenž dne 13. Octob[ris] [1]771 ab intestato zemřel, vzdělaného právního inventáře de d[ato]
25. měsíce února [1]786 připadl grunt ut supra, poněvadž z dědicův žádný si jej držeti, jej opravovati a povinnosti domovní zbývati netrúfal, na Rozáliu, po tomž neboš[tíku] Jozefovi Kudlíkovi pozůstalú vdovu, posledně za Jana Baňaře provdatú, v summě šacovní za tři sta rýnských říšských. Když pak po časi ona jakožto žena nemajíce vzláštní svej postačitedlnej majetnosti, odkudž by na týž grunt potřebný náklad na opravu vésti mohla, neb odkud by časem svým dítky své spláceti mohla, nedajíce grunt ten však připsati pustila jej manželi svému vejš jmenovanému Janovi Baňař[ovi] tím spůsobem, jak jí dle řečeného inventáře vyšacován byl za
300 zlr, které takto zpláceti zavázán jest, totiž:

Manželce svej jakožto bonum paraphenale p[e]r 131 zlr
17 1/5 kr.
Pastorkovi svému Tomášovi 33 R zlr 3 1/5 kr.
Jurovi 19 zlr 33 3/5 kr.
Pastorkyni svej Anně 58 zlr 33 1/5 kr.
A Rozálii 58 zlr 33 1/5 kr, což činí 300 zlr.
Přitom ale povinován jest řečených pastor-
f 715a
ků a pastorkyně, pokudž by dospělosti nedošli neb se neoženili aneb neprovdaly, v tomž domě při sobě míti. S tím tehdy spolu i s těma na tom gruntě zapsanýma verunkovýma penězi p[e]r
100 zl mor[avských] po 4 zl mor[avských] ročně k splacení se jemu Janovi Baňař[ovi] týž grunt za vlastní, volný a dědičný pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Dvořák a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.