Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Grunt Matouše Stehlíka

f 766a

Letha Páně 1576 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 89 nadepsaný Matouš Stehlík drží grunth svůj od pana Jana Bronce za summu 105 R koupenej, kterejž jest podle téhož zápisu ut s[upr]a letha [15]78 zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Běta, pozuostalá vdova po n[ebožtíku] Matoušovi Stehlíčkovi, ujala podsedek ut s[upr]a v dílu svém v summě 80 R. A tak jej má zaplacený. Odevzdán jí za volný a svobodný. Act[um] ve štvrtek po neděli masopustní letha ut s[upr]a.

Pusté

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, na ten čas náměstka vrchnosti, prodán jest ten grunth požár s jednou čtvrtí roli v Sedlském poli Janovi Plidychovému za summu 150 R bez závdanku, platiti má to obé počnouc hned letha tohoto 1630 při každých posudcích rok po roku po 10 R. Odevzdán jest jemu týž požár i s tou čtvrtí roli za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravení i stavení požáru i povinnosti panské i obecní Jan Masařů, Pavel Hořáček, Václav Mathoušů a Mikuláš Kneyzl S.R.S.a N.
f 766b
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jann Plidychů položil peněz ročních k ruce s[irotků] nebožtíka Jakuba Tyrálka za gr[unt] a roli 5 R.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Plidychů položil za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Tyrálka, též i za roli peněz ročních 5 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Plidychů položil za gr[unt] a za roli s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Tyrálka peněz ročních 3 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Plidychů položil za gr[unt] a za roli s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Tyrálky peněz ročních 5 R.
Letha 1635 za zapurgkmistra Jiříka Prašťka Jan Plidychů položil za gr[unt] a roli s[irotkům n[ebožtíka] Jakuba Tyrálky 7 R.
Letha 1640 za purmistra Jiříka Prašťka Jan Plidychů položil za gr[unt] a roli za zadrželé termíny s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Tyrálky 11 R 8 gr 4 den.
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Plidych položil za grunth a roli a dal pšenice k obci 5 měřic, kteráž na roli obecní vyseta jest, v penězích 5 R.

Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Plidych dal do důchodův vína 3 v[ědra] jsouc obec quitovaná, sráží se jemu za to 5 R.
Letha 1653 dne 8. Martii za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Plidych položil za grunth a roli svou 6 R.
Ty přijal purgkmistr ut supra.
f 767a
L[eta] [1]654 dne 30. Novembris za purgkmistra Jiříka Kopřivnicského Jan Plidych položil za ghrunth a roli svou k obci městské a dal vína 5 věder, v penězích 5 R.
To víno v těch penězích přijal purgkmistr ut supra.
Letha 1659 dne 7. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského Jan Plilych položil za grunth ut supra a dal pšenice čtyri mě[řice] po 45 kr, činí 2 R 17 gr 1 den.
Tu pšenici v těch penězích přijal purgkmistr ut supra k obci městské.
Letha 1661 dne 27. Januarii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Plilych položil za grunth a roli ut supra k obci městské 2 R.
Ty přijal purgkmistr ut supra.
Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistrovství Lorence Zajíčka Jan Plidlich položil za grunt ut supra 5 zlm, které k rukám svým přijal.

Letha Páně 1676 dne 28. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho po smrti neboštíka Jana Plidlicha Pavel, syn po něm pozůstalý, zaujmouce téhož gruntu i s tou čt[vrtí] roli a cokoliv neboštík otec jeho vyplatil. Kterýžto jemu za volný a svobodný se připisuje a odevzdává
Rukojmě za placení gruntu a všelijaké povinnosti Fridrich Brodský, Jan Jiříčků SRSaN.
Při tomto zápisu tato pamět se činí, že Pavel Plidlich roku 1670 do Holomouce na rest Pullasovský vína voziti pomáhal, jemu na gruntě se poráží 2 zlm 15 gr.
Item roku 1671 a 1672 za purgkmistra Daniele Dašického položil za grunt svůj k obci městské 4 zlm. A nemajíce sobě až do roku [16]76 grunt odevzdaný, proto s tímto vypisováním se prodlelo.
f 767b
Za purgkmistra Lorence Zajíčka Pavel Plidlich položil za rok 1675 za grunt k obci městské 3 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem.

Letha Páně 1678 dne 15. Maii za purgkmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho Pavel Plidlich maje k obci městské za grunt svůj 84 zlm 27 gr 6 den dopláceti, takové peníze odkoupil jest Pavel Plidlich za summu hotových peněz 23 zlr a jednu pětítku vína. A tak často psaný Pavel Plidlich bude míti grunt svůj docela a zouplna zaplacený.

Stalo se u přítomnosti pana Václava Kneyzla, purgkmistra města Stráž[nice] a spoluradních jeho dne a letha ut supra. Solutum.

Letha Páně 1707 dne 8. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a spoluradních jeho Běta, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Pavlovi Pidlichovi, zdědíce grunt ut s[upra] prohandlovala jej v roku 1704 po vypálení města od rebelantů Uhrů z Martinem Tomanem za grunt jeho v počtu 77. A tak se ten grunth Martinovi Tomanovi za zap-
d 768a
lacený a v ničemž nezávadný v summě 80 zlm, tak jak jeho gr[unt] drahý byl. Kterýžto gr[unt] ač sice za 150 zlm placený byl, však protože k němu čtvrt roli bylo 21 ½ h[onů] obsahující, poněvadž pak neb[ožtík] Pavel Pidlich jej zouplna zaplacený měl a táž roli mezi dítky neb[ožtíka] Pidlicha přišla, takže ten čas bez roli Martinovi Tomanovi profrejmarčil, peněz 70 zlm za túž roli se sráží a toliko za 80 zlm dům se zanechává. Odevzdán jemu za volný a svobodný, docela a zouplna zaplacený. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti placení p[an] J[iřík] Peldřimovský a Ondra Baňař S.R.S.N.
NB. Pamět se činí, že Martin Toman ten rest aneb praetensi při zápise Ondřeje Baňaře se nacházející, totiž 54 zlm 8 gr
4 den, na sebe a své dědice bere k placení komu patřiti budú.
A Ondra Baňař nebude povinen platit, jakož v listu 909 obmezeno jest, a to proto, že on gr[unt] tento zaplacený přijímá.
f 768b
Letha Páně 1713 dne 29. April[is] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Maryna, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Martinovi Tomanovi, grunt ut supra po svém neb[ožtíku] manželi, takový profrejmačila a handlem zadala Lukášovi Šumpolcovi za grunt jeho Nro. 84, ku kterémužto on jí ještě 10 zlr přidal. Ty ale nápady aneb praetensi, jak na kterém gruntě jsou, tak na gruntě tom zůstati mají a každý ze svého profrejmarčeného gruntu platiti povinen bude, totiž on Lukáš Šumpolec nápad ten povinný na gruntě Ondřeje Baňaře, jak zápis nahoře o tom obšírněji popisuje, totiž 54 zlm 8 gr 4 den alb. Pročež poněvadž frejmark ten dobrovolně se stal, jemu týž se připisuje a odevzdává Lukášovi Šumpolcovi (okrom těch
54 zlm 8 gr 4 den alb, které na gruntě sub Nro. 77 nápadníkům, kteří se vynajdú, platiti na sebe bere) za volný a svobodný a docela zaplacený. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut sup[ra].

f 769a
Přípis domu Pavlovi Perglovi

Leta Páně 1774 dne 4ho Maii za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předstoupili na radní dům pozůstalí dědici po neb[ožtíku] Janovi Šumpolcovi a tu přednesli, kterak dům ut supra tenž neboštík otec jejich Jan Šumpolec po rodičoch svých Lukášovi Šumpolcovi jest zdědil a nemajíce takový dle řádu purgrechtního odevzdaný, zase odemřel a v poručenství svém zanechal, aby týž grunt prodán a dědici penězi poděleni byli. K tomu cíli a konci všichni společní dědici se vznesli a grunt ten Pavlovi Perglovi, jenž dceru po neb[ožtíku] Janovi Šumpolcovi za manželku má, jakožto příteli neb švagrovi za summu jedno sto osumdesáte pět rýnských jsou dobrovolně odprodali. Kdežto on Pavel Pergl po stažení podílu svého ostatní summu, tak jak mezi sebú vzláštní porovnání mají, nápadníkům vyplatiti povinen bude. Podle toho tehdy opáčený grunt se jemu Pavlovi Perglovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. Stalo se u přítomnosti společných dědicův dne a roku ut supra.
Svědkové strany opravování gruntu, pak placení císařsko královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Svoboda a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.