Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

105 Grunt Jíry Slováka

f 1242a

Letha Páně 1577 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 94 nadepsaný Jíra Slováků drží grunth svůj od Jíry Pernikáře za summu 130 R koupenej, kterejž jest podle téhož zápisu letha [15]89 zouplna a docela zaplati.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta 1598 Pavel, syn n[ebožtíka] Jíry Slováka, ujal v dílu svém grunt svrchu psanej s koňmi, s krávami a jiným hospodářstvím k tomu náležitejm v summě 300 R.
Kderejž zouplna a docela zaplatcený má.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho ten podsedek ut s[upr]a ujal Martin Slováků, neb jemu po smrti Pavla bratra jeho nápadem přišel, v summě 50 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
A má jej zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
[Pustý]

Leta Páně 1655 dne 8. Martii za purgmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] Martin Slovák zemrouce zůstala po něm vdova jménem Kunhuta, ta se zase za Jana Trnku vdala a na ten grunt, kde manžel její zůstával, se odebrala, tento pak k velikému spuštění
f 1242b
přišel. I prodán jest Tomášovi Malinovi soukeníku za summu
40 R bez závdanku, platiti jej má po 2 letech po 2 R až do zaplacení. Tu pak summu ta Kunhuta stojíc osobně při těchto rejstřích, nemajíc žádných dítek s Martinem Slovákem dobrovolně na kostel polovici a druhou na klášter strážnický oddala. A tak když se platiti bude, má 1 R na kostel a druhý na klášter obrácen býti. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jiřík Podivínský a Jan Šejda S.R.S.a N.

Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních toho letha prodán jest ten grunt Jurovi Macurovi ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 50 zlm bez závdanku, s placením po 2 zlm. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké povinnosti panské i obecní Václav Stanislavů a Jan Sasín S.R.S.N.
f 1243a
Leta Páně 1674 dne 26. Septembris za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Jura Macura nemohouce pro sešlost věku svého všeliké povinnosti panské i obecní zapravovati, takový grunt s povolením milostivé vrchnosti JVHMti prodán jest Michalovi Červenkovi za summu 40 zlm bez závdanku,

placením každoročně na klášter a na kostel strážnický po
2 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelijaké povinnosti panské i obecní Augustin Mencl a Jan Černý SRSpAN.

Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za purgmistra p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho jakož ten grunt ut sup[ra] od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo zůstával, aby tehdy obec města Stráž[nice] a užitky jak J[eho] Mil[osti] Cís[ařské], panské i obecní se rozhojňovaly, puštěn jest Vavřínovi Stařínskému za summu 40 zlm bez závdanku, platiti jej má ročně k obci města Stráž[nice], jestli žádní nápadníci nebudú, po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za zvelebení gr[untu] a zbejvání povinností Jiřík Netolička a Ondřej Baňař sl[íbili] rukú SVN letha a dne ut supra.

Leta Páně 1707 dne 29. Janu[arii] za purgmistra pana Johannesa Bíteského a spoluradních jeho po spálení města od rebelantů
f 1243b
Uhrů zůstanúc gr[unt] ut s[upra] a na ruinu uvedený, kterého pro nedostatek zdraví stavěti nemohúc zsvrchu psaný Vavřín Stařínský prodal ho Jiříkovi Solaříkovi za 8 zlr. A nemaje ho sobě odevzdaného prodal jej zasej Urbanovi Zahrádkovi, který se mu v summě nahoře psanej, totiž 40 zlm, připisuje, závdanku jemu dal 23 zlr, které za vystavení se kladú, ostatní platit se budú k obci stráž[nické] ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti přináležející p[an] Pavel Hořák a Václav Prokeš S.R.S.V.N. Stalo se dne a leta ut supra.

Sub Nro 144
Přípis domu Martinovi Svinkovi

Leta Páně 1771 dne 27. Aprilis za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Martin Svinka a ohlásil, kterak on ten v Starém městě ležící a na něj Martina Svinku ab intestato dle přátelského porovnání na něj napadající dům v summě za jedno sto padesát rýnských, id est 150 zlr, na sebe přijal.
f 1244a
S kterejšto summy těch 150 zlr svým bratrom, a sice Pavlovi
30 zlr, Filipovi na vojně 30 zlr, Frantzovi 30 zlr, pak Jiříkovi 30 zlr vyplatiti povinen bude. Pročeš se jemu pro pořadnost práva a zřízení cís[ařsko] král[ovského] s těma na něm vejš obmezenýma verunkovýma penězi obci městské ročně při posudcích p[e]r 2 zlm za jeho vlastní, volný a dědičný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.

Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak cís[ařsko] král[ovských], vrchnosten[ských] a mněst[ských] p[an] Jozef Horný a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 40 Fr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 10te Januar [1]795.
Diese 40 Fr sind ut Quittung dolio 42 p.v. einverleibten bezahlt, solglich hier geloschet werden.
De sessione 31te Novembris 1801. Prat.

______________________________________________________________

Purkrechtní kniha města Strážnice, Staré město.
Státní okresní archiv v Hodoníně, fond AM-St, inv. č. 50.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, květen 2009.