Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 Gr[unt] Matyáše Strejčkového

f 979a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 146 nadepsaný Matyáš drží grunth svůj po n[ebožtíku] Janovi Vápeníkovi zuostalej, kterejž jest po Zuzanně manželce své dostal v summě 40 R.
Na kterejž jest téhož letha [15]91 i s tím, což jest n[ebožtík] Jan Vápeník na něm vyplatil, vyplnil 10 R a tak ještě od letha [15]92 při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zuostává 30 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item cechmistrům řeznicským strážnicským 4 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Šalmana náleží 1 R. Ty sou všecky za ním zadržalé.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Kuby Hanouska náleží jim 25 R. Na to jim zadržel za rok [15]94 1 R a ostatek od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R platiti má.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Mikuláš Hunka, Jan Krmelínský S.R.S.A.N.R.

Letha [15]94 položil Matyáš Strejček za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
A mimo to díl Zuzanny manželky své sobě srazil 14 R 3 gr
5 den.
f 979b
Z těch napřed položených peněz dáno masařům do cechu koupených peněz 4 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Václ[ava] Šalmana zanecháno 1 R.
Letha [15]95 položil Matyáš Strejčků za grunt svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Letha [15]96 položil Matyáš Strejčků za grunth peněz purgkrechtních 3 R.

Letha [15]97 ten grunth j[es]t prodán od Matyáše Strejčkovýho Ondrovi Vracovskému za 45 R. Závdanku položil Vracovský Matyášovi Strejčkovi při odevzdávce 5 R.
Téhož letha [15]97 položil Ondra Vracovský za grunth 3 R a tak ostatek dopláceti má od letha [15]98 pořadně po 3 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Tobiáš Strejčků, Kašpar Vracovský, Martin Vítků.
Leta 1598 položil Ondra Vracovský peněz purgkrechtních za grunt svůj sirotkům Kuby Hanouska 3 R. Acth[um] za purgmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Ondra Vracovský za grunt svůj 3 R.
Ty náleží do statku n[ebožtíka] Kuby Hanouska.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Ondra Vracovský 3 R.
Ty náleží do statku n[ebožtíka] Kuby Hanouska.

f 980a
Jakož zůstává Ondra Vracovský dopláceti za tento grunt od letha 1600 summy 28 R, ty peníze náležejí Mathyášovi Strejčkovému a on jich sobě vyzdvihovati má.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Ondra Vracovský za grunt Matyášovi Strejčkovému 3 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Ondra Vracovský za grunt Mathyášovi Strejčkovýmu 3 R.
letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil Ondra Vracovský za g[runt] Mathyášovi Strejčkové[mu] 3 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Ondra Vracovský za g[runt] Matyášovi Strejčkové[mu] 3 R.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Vracovský za grunt Mathyášovi Strejčkovýmu 3 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Vracovský za grunt Mathyášovi Strejčkovému 3 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Ondra Vracovský za gr[unt] Matyášovi strejčkovýmu 3 R.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa položil Ondra Vracovský za grunt 3 R.
Ty přijal Martin Mořkovský na díl manželky své, dcery n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového, neb jemu jsou k vyzdvižení ukázány podle rozdílu statku.
Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Ondra Vracovský Martinovi Mořkovskýmu 2 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Vracovský Martinovi Mořkovskýmu ostatních peněz za grunt 2 R.
A tak jej zouplna a docela zaplatil.

Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Ondra Vracovský prodal grunt svůj, kterýž zaplacený měl, Mackovi Zlouckému za summu 60 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1614 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Peklo, Pavel Režný a Václav Vrchníčků S.R.S.
f 980b
Letha 1614 za purgk[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Macek Loucký za g[runt] Ondrovi Vracovskému 3 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Macek Loucký položil za grunt svůj Ondrovi Vracovskému 3 R.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Macek Loucký prodal podsedek svůj s příslušenstvím za summu 60 R Janovi Solgovi. Závdanku dal jemu 15 R, platiti má ročně po
3 R a což měl na tom gruntě Macek zaplaceného, to jest Janovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Sokolů a Jan Vávrů SRSN.
Leta svrchu psaného Jan Solga položil za grunt peněz ročních 3 R.
Ty přijal Ondra Vracovský.

Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Solga položil za grunt peněz ročních 3 R.
Ty přijal Ondra Vracovský.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož jest náleželo Ondrovi Vracovskýmu na tom gruntě 38 R, takové peníze jest prodal Janovi Solgovi za hotových 8 R 15 gr. A tak Jan Solga má svůj grunt zaplacený.
Jan Solga maje grunt svůj zaplacený, prodal na něm p[anu] purgkmistru a radě na obec městskou strážnicskou 30 R za hotových 7 R 15 gr, kteréž má pokládati od leta 1619 po 3 R.

Pustý

Letha Páně 1631 za purgmistra Jana Šlechty Jíra Podivínský, náměstek Jana Solgy, prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Adamovi Syrinskému za 40 R bez závdanku a platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní Jan Boletský a Adam Malý S.R.S.N.
Na tom gr[untě] náleží:
Na obec městskou předních peněz 30 R.
A Jírovi Podivínskému 10 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Syrinský položil za gr[unt] peněz ročních k obci 1 R.
f 981a
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Adam Syrinský položil za gr[unt] svůj obci městské 1 R.
Jakož Jiřík Podivínský na tomz gruntě na posledních penězích 10 R dobírati jměl, takových jest Thobiášovi Fridrichovi Hritcovi, písaři radnímu města Strážnice, za summu hotovou 10 kr. Kteréžto peníze on jakožto jeden spoluliterát k slavnému kůru literátskému města Strážnice z upřimné a křesťanský lásky daroval. A tak Jiřík Podivínský nic více nemá, toliko k kůru literácskému náležeti budú.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho Václav Benešovský pojmouce sobě vdovu pozůstalou po neb[ožtíku] Adamovi Syrinským, ujal nadepsaný grunt za tu summu jak prvotně, totiž 40 zlm bez závdanku, placení ročně po 3 zlm. Od[evzdán] za v[olný] a svob[odný].
Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti všeliké Thomáš Jarolímů a Václav Palko S.R.S.a N.R.

Letha 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a starších spoluradních prodali jsou páni tento grunt Jiříkovi Thirymu za summu 40 zlm. Závdanku má dáti
3 zlm, placení ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jan Stanislavů a Jan Studenský S.R.S.a N.

Dal při kupu závdanku vdově po neb[ožtíku] Adamovi Syrinském 2 R a při s[vaté]m Janě má dáti ku obci 1 R.
Na tom gruntě náleží:
K obci předních peněz 28 zlm.
A pánům literátům 10 zlm.
f 981b
Letha Páně 1693 dne 8. Junii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Stanislav předepsaný grunt sobě ujal, který se jemu, jak napřed položeno, v tej summě připisuje a odevzdává, totiž 40 zl mor[avských].
Rukojmě za zvelebení gruntu, zbývání povinností císařských, panských a obecních Martin Stanislav a Tomáš Stanislav S.R.S.N., placením ročně po 2 zl mor[avských] k obci města Strážnice. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Jan Stanislav z gruntu ut supra ještě obci městskej 40 zlm na letha spláceti, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tu uherskú rebelii na ruinu přišel, z tej summy se jemu třetí díl upúští, totiž 13 zlm 10 gr. A na to více při posudcích pokládá 1 zlm, ostatní summu, totiž 25 zlm 20 gr, platiti povinen bude na spůsob jak nahoře.
f 982a
Přípis Jiřího Stanislava

Leta Páně 1747 dne 1. Decembris za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánů spoluradních ustoupil a dědičně aediroval svůj předepsaný po jeho neb[ožtíku] otcovi Janovi Stanislavovi zděděný dům svému synovi Jiřímu Stanislavovi se vším od starodávna patřícím právem. Na kterým jeho bratr Pavel Stanislav též svoji dědičnou polovicu k pohledávání má a též takovou jemu předjmenovanému strejci Jiřímu Stanislavovi ustoupil a daroval. Však ale s tou vejminkou, že jemu aedention cessionarius povinen jest až do jeho a manželky smrti svobodné obydlí v tomž domě darmo popřívati. Pročež se víc jmenovanému Jiřímu Stanislavovi tenž dům tuto za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. Vejrunky v druhým zápisu spojící, totiž 25 zlm 20 gr, se spláceti budú v svým předepsaným času.
Za rukojemníky bedlivého poslušenství právu a dobrého opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Greger a p[a] Jozef Heissig. Stalo se dne a roku jak vejš stojí.
Ad notandae bene. Po neboštíkovi vejš jmenovaným Janu Stanislavovi pozůstala vdova Anna, na tomž domě deset rejnské k svej potřebě sobě vymínila.

f 982b
Dle vrchnostenského povolení de d[ato] 6. Junii [1]788
Přípis Pavla Stanislava

Leta Páně 1788 dne 7ho Junii proukázal Pavel Stanislav, kterak on dle skrze nebošku matku jeho Annu vzdělaného testamentu po neboštíkovi otci svém Jurovi Stanislavovi starším jeden dům v Starém městě vedle Jury Stanislava a Martina Moučky pod Nrem 121 jest zdědil. Když tehdy společní erbové přátelsky se porovnajíce, že tomu tak jest přislíbili dvouma svědkama takové stvrdili, tehdy se jemu Pavlovi Stanislavovi ten dům za jeho vlastní, volný a dědičný tímto řádem purgrechtním připisuje a odevzdává. Stalo se u přítomnosti svědků Philipa Kajdy a Pavla Pergla anno et die ut supra.
Karel Svoboda,
gruntovního ouřadu zastavatel

Haftet ob diesem Hause 200 Fr der Eva Siebenschein gehörig, welche hier primo loco versicheret werden.
De sess[ione] 22ten Aug[ustii] [1]807. Prat.