Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 Grunt Jana Buchty

f 955a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 138 [Jan] nadepsaný drží grunth svůj, kterejž jest od Jíry Kaně za summu 21 R koupil.
Téhož letha závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 2 R
25 gr a tak ještě od letha [15]93 rok po roku po 2 R dopláceti zuostává 18 R 5 gr.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Jakubovi Hesovi Židu podle odkázky Pavla Skuronickýho náleží 2 R.
Item Danielovi Růžovi Židu náleží 4 R.
Item Jírovi Kaňovi náleží 12 R 5 gr. O těch 12 R 5 gr Mikuláš Trubačů při spravování těchto nových register předstoupíc oznámil jest, že nadepsaný Jíra Kaňů ležíc na smrtedlném posteli tu spravedlnost svou, což jí koli málo nebo mnoho i s tím, což na štvrti achteli vinohradu v hoře Fryzáku, kerejž drží Jíra Řičiců z Radějova, totiž 7 R má, za chování a opatrování v nemoci poručil a mocně od sebe i potomkuo[v] je[mu] odkázal. To jest týž Mikuláš Trubačů Jírou Hyžovým, kterejžto k víře a duši své že jest tomu tak přijal, prokázal.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských Ondra Bartošků, Petr Karvinský S.R.S.A.N.R.
f 955b
Letha [15]95 položil Jan Buchta za grunt peněz 2 R.
Ty přijal Daniel Růže Žid.
Letha [15]96 položil Jan Buchta za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Ty sou dány Hesce Židovce.
Letha [15]97 položil Jan Buchta za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Ty sou dány Danielovi Růžovi Židu.
Leta 1598 položil Jan Buchta za grunt svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Ty přijal Mikuoláš Trubač podli poručenství Jiříka Kaně. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenuse.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Buchtů za grunt svůj Mikulášovi Trubačovi 2 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan Buchta za grunt svůj Mikulášovi Trubačovi 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Buchta za grunt svůj Mikulášovi Trubačovi 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jan Buchta za g[runt] Mikulášovi Trubačovi 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jan Buchta za g[runt] Mikulášovi Trubačovi 2 R.

Pustý místo

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty prodán jest požár ut s[upr]a Václavovi Pišťákovi za summu 18 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Špaček, Jakub Kučera S.N.R.
Na tom gruntě náleží těmto:
Mikulášovi Trubačovi podli poručenst[ví] Jíry Kaně 2 R.
Matějovi Emrichovýmu též náleží na místě Jana Buchty, což jest za něj týž Matěj, jsouc za něho Davidovi Holomkovýmu Židu rukojmím, své dáti musil, totiž 16 R.
f 956a
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Václav Pišťák prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Peklových za summu 20 R. Závdanku jemu dal 1 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Augusta, Jakub Kučerovejch S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Pavel Peklových za podsedek 1 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel Peklových za podsedek 2 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače posledních 1 R.
A Matějovi Emrichovi na místě Jana Buchty ut s[upr]a 1 R.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel Peklů za grunt Matěji Emrichovi 1 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Pavel Peklů za grutnt Matěji Emrichovi 2 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Peklů za grunt Matějovi Emrichovi 2 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel Peklů za grunt Matějovi Emrichovi 2 R.
Jakož na tomto gruntě náleželo Matějovi Emrichovi 8 R, ty jest prodal Pavlovi Peklovi za hotových 2 R. A tak Matěj Emrich na tom gruntě nic více nemá.

Pavel Peklo prodal grunt ut s[upr]a Václavovi Drašťovi za summu 23 R. Závdanku položil Pavlovi 7 R, platiti jej má ročně po 2 R.
Rukojmě Macek Loucský a Jan Augusta, Macek Pastýřů a Pavel Peklů SRSN.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Drašťů položil Pavlovi Peklovému za grunt peněz ročních 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Drašťů položil Pavlovi Peklovému za grunt peněz 2 R.
Leta 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Vácslav Drašťů položil za grunt Pavlovi Peklovému peněz ročních 2 R.
f 956b
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Drašťů [položil] za grunt Pavlovi Peklovému 2 R.
Pustý

Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho z jistým povolením slov[utného] p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka na Strážnici, ten grunt nadepsaný požár prodán jest Janovi Buchlovskému za summu 25 R bez závdanku, placení povinností každého roku při posudcích po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti JHM i obecní Matěj Vlk a Jan Bolecký SRSaN.
Letha 1645 za pu[rkmistra] Pavla Nešporka Jan Buchlovský položil za grunt svůj peněz ročních 1 R.
Ten zůstává při právě.
Pusté

Letha Páně 1699 dne 21. Januarii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického a spoluradních téhož leta jsouc ten podsedek od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, takový aby obec strážnická se zvelebovala, puštěn jest Šimonovi Solaříkovi v tejž summě, jakž nahoře stojí, totiž 25 zlm bez závdanku placením ročně po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti všeliké Kašpar Pidlich a Jiř[ík] Hrachovský SRSAN.
Platí se k obci.
f 957a
Leta Páně 1733 dne 18. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Eliáše Grögra a spoluradních toho času připadnúce grunt ut sup[ra] po smrti neb[ožtíka] Šimona Solaříka i po smrti manželky jeho na syna po něm pozůstalého Pavla Solaříka mocí kšaftu a poslední vůle matky, předstoupil na rathaus tenž Pavel Solařík přednášejíce, kterak tenž svůj zděděný grunt z svej dobrovolnej vůle prodal švagrovi svému Janovi Linkovi za hotových 20 zlr a podle toho že jemu jej za vlastní odevzdává. Pročež se jemu taky do kněch purgkrechtních mocí toho připisuje a odevzdává tenž grunt za volný a dědičný, splacením verunkovej dlužní summy 25 zlm ročně při posudcích po 1 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Václ[av] Košvic a p[an] Andris Weiner. Stalo se d[ne] a leta ut supra u přítomnosti obúch stran.
f 957b
Nro. 119
Přípis Pavla Martinka

Leta Páně 1773 dne 12. Junii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních jeho toho času předstoupila na dům radní Maryna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Linkovi, potom provdalá a znovu ovdovělá Klogovská, a tu přednesla, kterak po její[m] prvním manželi Janovi Linkovi grunt ut supra jest pozůstal, z kteréhožto ab intestato na ňu (jsouce za
125 zlr vyšacovaný) 3tí díl manželský přináleží, ostatní ale

dva díly na Jozefa, vlastního syna neb[ožtíka] Jana Linka p[e]r 83 zlr 40 kr padají. Poněvadž ale ten Jozef Linek na vojnu vzatý, aniž zdali na živě jest od mnoha let zdovědět se nemůže, jí však grunt ten opravovati dáleji možná není, pročež jej zeťovi svému Pavlovi Martinkovi, jenž dceru z druhého manželstva po Matějovi Klogovském za manželku sobě pojal, v tej summě vejš jmenovaných 125 zlr popúští tím spůsobem, aby on Pavel Martinek podíl Jozefa Linka 83 zlr 40 kr, kdyby se z vojny navrátil, do krejcaru vyplatil. Mezi tím ale místo interessu na těch 83 zlr 40 kr jí vdově Linkovej a respective Klogovskej až do smrti její svobodné bydlení udělil, co ale se ostatních 41 zlr 20 kr tejče, které by jí vdově přináležely, takové na dluhy po neb[ožtíku] Matějovi Klogovském obrátí a co nejdřív vyplatí. Kdyby však on Jozef Link z vojny se nenavrátil, nýbrž tam zemřel, tehdy takové peníze dědicům po neb[ožtíku] Matějovi Klogovském na rovné díly pozůstat a vyplatit se mají. Pročež grunt ten ut supra i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 25 zl mor[avských] při posudcích po 2 zlm k splacení se jemu Pavlovi Martinkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností, jakož taky opravy gruntu pan Karel Večeřa a pan Jozef Dvořák S.R.S.V.a N.
f 958a
Pamnět
Leta Páně 1774 dne 20ho měsíce dubna proukázal držitel gruntu Pavel Martinek smrtný list ve Vídni vyzdvižený, kterak Jozef Linek, jenž na gruntě tom 83 zlr 40 kr k pohledávání měl, smrtí jest zešel. A proto dle znění přípisu tohoto předcházejícího tenž jeho podíl na dědice po neb[ožtíku] Matěj[ovi] Klogovským, totiž Annu, provdalú za Ignáca Možnara polovičně p[e]r 41 zlr 30 kr, pak Marynu, provdalú za Pavla Martinka, respective držitele gruntu, podobně p[e]r 41 zlr
30 kr se rozvrhl. Kdežto dle mezi sebú dobrovolně učiněného dorozumění a přátelského porovnání každá stránka ze svého dílu těch 41 zlr 30 kr matce svej Maryně ovdovělej Klogovskej na zaplacení dluhu 25 zlr a k vyživení jejímu 3 zlr 45 kr jsou aedirovalia respective na sebe přijali, ostatních ale 12 zlr 45 kr obojí strana každá vzlášť zaplacené dosáhla. Podle toho tehdy ten podíl Jozefa Linka dokonale se vyplatil a na gruntě nic víc nepozůstává, jedině těch 41 zlr 20 kr, které Pavel Martinek matce manželky svej vyplatiti povinen bude.