Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Grunt Martina Vlka

f 778a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch bílejch purkrechtních v listu 156 nadepsaný Martin Vlků koupil jest grunth svůj od Matěje Vlkového bratra svého bez závdanku za summu 60 R.
Kterejž od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R platiti má.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Slámky 15 R.
Item Václavovi Slámkovi po vybrání sirotkův napřed psaných náleží 2 R. Na ty 2 R dal jest přípověď David Žid, strejc Abrahama Holomka Žida, kteréž jemu podle knih rychtářských za obilí dlužen byl. A tak ty 2 R témuž Davidovi Židu náležeti budou.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vlka náleží 43 R. Ty jim jíti mají, když napřed psaných 17 R vyjde též po 3 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Vlků a Blažek Kočiš S.R.S.A.N.R.
f 778b
Letha [15]95 položil Martin Vlk peněz purgkrechtních za grunth 3 R.
Letha [15]96 položil Martin Vlk peněz purgkrechtních 3 R.
Letha [15]97 položil Martin Vlk peněz purgkrechtních 3 R.

Leta 1598 v pátek po památce s[vatéh]o Ducha Martin Vlků prodal grunt ut s[upr]a se čtvrtí roli robotní, s polovicí osetím ozimým a jarním, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, z bránami a jiným hospodářstvím k tomu náležitejm Janovi Vlkovi strejci svý[mu] za summu 60 R. Závdanku jemu položil při odevzdávce
3 R a ostatek platiti má od leta 1598 při Vánocích po 3 R až do vyplnění summy. A jakož Martin Vlků na tom gruntě zaplatceného měl 6 R, ty Janovi strejci svýmu pustil a tak tu nic nemá. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Mikuláš Žebráček, Jan Bartošů slíbili r[ukou] společnou a nerozdílnou.
Leta 1598 položil Jan Vlků za grunt svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Z toho dáno Davidovi Holomkovýmu strejci za dluh neboštíka Václava Slámky 2 R.
A na sirotky n[ebožtíka] Bartoše Slámky vzato 1 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Vlků za grunt svůj 3 R.
Ty sou přijaty do statku Bartoše Slámky.

f 779a
Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského Jan Vlků prodal grunt svůj bez roli Jírovi Vlkovi za summu 50 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od leta ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Blažek Kočiš, Mikuláš Žebráček, Bartoš Kutějků S.R.S.N.
Letha 1602 a 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil Jíra Vlků za grunt 5 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Slámky 1 R.
A Jan Vlků přijal 1 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jíra Vlků za grunt svůj 3 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Slámky ostatní 1 R.
A Jan Vlků přijal 2 R.
Jakož jest za tento grunt Jíra Vlků Janovi bratru svému dopláceti zůstával summy 40 R, takové peníze jest týž Jíra od Jana bratra svého zkoupil za hotových 7 R 15 gr. A tak Jan Vlků na tom gruntě žádné spravedlnosti nemá.
A Jíra Vlků grunt svůj zouplna zaplacený má.

Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Jíry Vlkového grunt po něm zůstalý napřed psaný podle poručenství jeho prodán jest Matějovi Vlkovýmu strejci jeho za summu 50 R.
Pustý

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Matěj Vlk prodal ten grunth požár, kteréhož po strejci svém dostal, Tomášovi Malému za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má ročně po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Martin Mléčko a Jan Třasohlávek S.R.S.N.

Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Thomáš Malý prodal ten grunth Jírovi Turzovi za summu 52 R. Závdanku dal jemu
2 R, ostatek summy platiti má po 4 R. Odezdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Mikuláš Kneyzl, Urban Tesař, Ondra Bílků a Pavel Režný S.R.S.a N.
f 779b
Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Turza položil za gr[unt] Pavlovi Hořáčkovi 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra šimona Tesařového Jíra Turza položil za gr[unt] peněz ročních 2 R.
Z těch přijal Pavel Hořáček 1 R a Matěj Vlků 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Turza položil za gr[unt] peněz ročních 2 R.
Z těch přijal Pavel Hořáček 1 R a Matěj Vlků 1 R.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Turza položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Z těch jest vydán Matějovi Vlkovi 1 R a Pavlovi Hořákovi
1 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jítra Turza položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Z těch přijal Matěj Vlk 1 R a Pavel Hořáček 1 R.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Jíra Turza položil za grunt svůj peněz 1 R.
Ty přijal Pavel Hořák.

Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] rad[ních] jeho toho roku nápadníci Matěj Vlk a Pavel Hořák prodali jsou tento podsedek Jakubovi Chmelařovi za summu 40 zlm bez závdanku, placením každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu a všelijaké povinnosti Jan Studenský a Martin Matějkových S.R.S.a N.
f 780a
Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž Kašpar Neyhauser nešťastnou příhodou na cestě se jest stratil i také takového gruntu po Jakubovi Chmelařovi připsaného sobě neměl, prodán jest týž grunt Martinovi Morávkovi za summu 40 zlm bez závdanku, placením nápadníkům při posudcích po 2 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Mikuláš Mozler a Václav Branický S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1700 dne 4. Maii za purgmistra Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho zůstávajíce vd[ova] Fijalka na gr[untě] ut supra, který neb[ožtík] manžel její z gruntu vystavěl a odevzdati sobě zanedbal a zemřel. I poněvadž se táž vd[ova] za Tomáše Bělocha do Bobálova provdala, ten gr[unt] Martinovi Sasínovi prodala za summu 51 zlm 4 gr 2 den. Závdanku dal jí 13 zlr, učiní na moravský počet 11 zlm 4 gr
2 den, které toliko za stavení se platí a na summě hlavní se zráží, ostatních pak 40 zlm platit má ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a placení Pavel Hrachovský a Mikuláš Šašek SRSAN.
f 780b
Letha Páně 1710 dne 26. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla Kaysera a spoluradních jeho jsouce gr[unt] ut s[upra] v roku 1704 7. Janu[arii] od rebelantů Uhrů do gruntu spálený a na ruinu uvedený, Kristyna, po neb[ožtíku] Martinovi Sasínovi pozůstalá vdova, z něho zešla, na který Šimon Patík dosedl. A poněvadž jej jsouc na ně[m] již 4 leta, nic nezvelebil ani sobě připsaného neměl, nýbrž ještě kamení z něho prodával, pan

Pavel Hořák jakožto nápadník toho se zaujal a jej Václavovi Václavkovému prodal za s[umu] 40 zlm. Místo závdanku položil
2 zlr 22 kr, které Šimon Patík, jak co tam vnitř, venku a ve dvoře, item plot spravil, přijal a 42 kr, které Sasínka za 1703 na služeb[né] zaseděla a on jich zaplatil, ty mu také přinavrátil, reštu na služeb[né] 1 zlr 20 kr Václav Václavů na sebe přijal a on Šimon huménko ječmenem obseté po 2 ½ čt[vrti] za to jemu zanechal. Ty však dané peníze na hlavní summě se nic nedefalirují, nýbrž platiti jich má ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení gr[untu] a povinností placení p[an] Jan Hlubocký a p[an] Pavel Rychlík S.R.S.a N.
Nápadníci:
P[an] Pavel Hořák na 15 zlm.
Tomáš Vlků na 15 zlm.
Obec stráž[nická] na 10 zlm.
f 781a
Leta Páně 1729 dne 1ho Julii za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času nechtíce držitelkyně gruntu ut sup[ra] Polexina, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Václavovi Václavkovi (která zatím provdaná byla za pana neb[ožtíka] pana Marka Lobodica z Kapoleth a zas ovdovělá) na gruntě tom délej hospodařiti, takový z svej dobrovolnej vůle prodala Matějovi Dudíkovi za 24 zlr a k tomu sobě vymínila, aby jí kupec obzvláště světničku na svůj náklad vystavěl, v kterej by ona do svej smrti volné a svobodné obydlení v ní bez všeho úplatku míti mohla, toliko prodavačka podlahu nad tú světnici a kamna na své outraty udělati na sebe vzala, což také kupec učiniti a splniti přislíbil a se zavá[za]l, jakož taky i jednu krávu aby sobě ve chlévě jeho chovati mohla, však hnůj hospodářovi aneb kupcovi zůstávati má, toliko hospodář jí každoročně ½ funtu slámy na stlaní darovati povinen bude. A podle toho se připisuje a odevzdává ten grunt nadjmenovanému Matějovi Dudíkovi za vlastní, bez všelikých běžících reštů až do roku 1728 inclusive, toliko pod placení verunkovej summy ročně po
2 zlm nápadníkom těmto: dědicům Pavla Hořáka 15 zlm, Tomášovi Vlkovi 15 zlm, obci městskej 10 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Václ[av] Brauner a p[an] Šebesta Mlýnek S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 781b
Conscripci domu N. 162
Přípis domu Pavlovi Dudíkovi

Leta Páně 1773 dne 21. Junii za purgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních jeho toho času majíce Matěj Dudík grunt ut supra sobě pořadně připsaný a za vlastní odevzdaný, nemohouce jej pro starost věku svého délej opravovati, z dobrej vůle svej odevzdal ho synovi svému Pavlovi Dudíkovi tímto následujícím spůsobem:

Předně aby on odevzdavatel Matěj Dudík jakožto otec v zadní světnice (kterú však na své outraty opravovati a stavěti zavázán jest) svobodné bydlení až do smrti míti mohl a sobě jak krávu, tak s.v. ušípané držet vůlu měl.
Mimo toho za druhé on syn a budúcí držitel gruntu Pavel Dudík po smrti odevzdavatele otce svého Matěje Dudíka zavázán býti má dceře a respective sestře svej za Martina Miškéře provatej 10 zlr, Barboře provdanej za Martina Fialu 10 zlr, dětom po ne[božce] Maryně zemřelej provdalej za Jana Stanislava 10 zlr a dítěti Rozáře po ne[božce] Anči provdalej za Matúša Malúcha 10 zlr, v summě ale 40 zlr spláceti.
Podle toho tehdy připisuje a odevzdává se ten grunt najdmenovanému Pavlovi Dudíkovi za vlastní, však s předešlým břemenem pod placení tej na tomž gruntě vězící verunkovej summy, totiž dědicům Pavla Hořáka 15 zlm, dědicům po Tomášovi Stanislavovi jináč Vlkovi 15 zlm a obci městskej 10 zlm.
Svědkové strany placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností, jakož taky opravy gruntu pan Ventzl Lánský a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. Stalo se přítomnosti obojí strany.