Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Grunt Ondry Fulalového

f 671a

Letha Páně 1574 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 90 nadepsaný Ondra drží grunth svůj od Anny, pozuostalé vdovy po n[ebožtíku] Matoušovi synu Vlkovém, za summu 60 R koupenej, kterejž jest letha [15]89 zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Klamr majíce tento podsedek sobě od Václava, syna nebo[žtíka] Ondry Fulalového, za jiný podsedek zouplna a docela daný a odvedený, prodal jej Ondrovi Palharovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 15 R, platiti má od letha 1610 po 5 R. Odevzdán jemu za volné a svobodné.
Rukojmě Václav Nivnický, Beneš Ratibořský S.R.S.a N.
Leta 1610 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Ondra Palhar za grunt Janovi Klamrovi 5 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Ondra Palhar za grunt Janovi Klamrovi 5 R.

Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa a spoluradních jeho Ondra Palhar prodal ten svrchu psaný podsedek Janovi Horaznovu za summu 80 R. Závdanku jemu dal 19 R, platiti má od leta 1612 při každých Vánocích po 5 R. Odevzdán Janovi za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Slováků, Tomáš Hulínskej, Pavel Hořák S.R.S.N.
Jakož Ondrovi Palharovi na tom gruntě náleželo posledních peněz 10 R, ty jest Janovi Horaznovi pustil. A nic více jemu tu nenáleží.
f 671a
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Horazný za grunt Janovi Klamrovi 5 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Horazna Janovi Klamrovi za grunt 5 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jan Horazna položil za g[runt] Janovi Klamrovi 5 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Horazna za grunt Janovi Klamrovi 5 R.
A jakož Jan Klamr měl na tomto gruntě k dobírání področně 35 R, takové peníze prodal Janovi Horaznovi za hotových 12 R 15 gr. A tak na tom gruntě ani Jan Klamra, ani žádný jiný nic nemá. Jan Horazna má jej zaplacený a žádnému za něj nic dlužen není. Actum při posudku leta 1615 za purg[mistra] ut sup[ra].

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jozef Štálek ušel pryč z gruntův Jeho [Mil]osti Páně a ten grunth prodán jest Adamovi Kyjovskému za 80 R. Závdanku dal 2 R, kteréž

přijal p[an] purgmistr ut s[upr]a k ruce obecní, ostatek summy platiti má ročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Jan Barthošů a Martin Mléčko S.R.S.a N.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Adam Kyjovický položil za g[runt] k ruce obecní 4 R.
Na tom gruntě náleží:
K obci městské, což za něj contributi J.M.P. od něho povinných z peněz obecních založeno jest, mimo vyzdvižení náleží předních peněz 10 R 10 gr 6 ½ den.
A do důchodův Jeho [Mil]osti Páně 63 R 19 gr ½ den.
f 672a
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Adam Kyjovický položil za grunt k obci 2 R 15 gr.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Kyjovický prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Matějovi Raškovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 3 R a což Adam Kyjovický na tom gruntě zaplaceného měl, to jest Matějovi Raškovi pustil, ostatek summy platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jiřík Boršický a David Drešer S.R.S.a N.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Matěj Raška prodal zase ten grunt svrchu psaný Václavovi Podivínskému za summu
80 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 10 R a což Matěj Raška sobě vod Kyjovického puštěných peněz měl, to jest Václavovi Podivínskému pustil, ostatek summy platiti má každoročně po
5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Žeravský a Matěj Raška S.R.S.a N.
Při tomto gruntě tato pamět se činí, když se ještě obci strážnické předních peněz 6 R 10 gr 6 ½ den vyúplní, ostatek summy náležeti bude Davidovi Drešerovi, a to proto, že on na tom gruntě svém, kterýž jest ku klášteru obrácen a připojen, tak mnoho i více zaplaceného měl. Což se stalo z vůlí a podle odvodu Jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Václ[av] Podivínský ročních peněz položil 1 R.
Ten přijal purgk[mistr] ut s[upr]a k obci městské.
f 672b
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po zemřití Václava Podivínského Thomáš Jarolímů pojmouc manželku po něm pozůstalou, ten grunth v tej summě, jakž jej neb[ožtík] Václav Podivínský měl, ujal totiž v 80 R, platiti jej má každoročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jan Plilich, Václav Cigánek S.R.S.a N.R.
Pamět. Tak jakož jest Davidovi Drešerovi na gruntě ut supra 63 R 19 gr ½ den přináleželo, takové peníze prodal jest z vuolí a povolením Thomáše Jarolímového k obci městské strážnické za hotových 6 R 25 gr 5 den. A tak týž David Drešer ani potomci jeho na tom gruntě ut supra žádnej praetensi více míti nebudou a nemají. Stalo se za purgkmistra p[ana] Jiříka Prašťka a tej rady letha 1652.

Letha 1659 dne 3. Maii za purgkmistra Václava Mračny a tej rady prodán jest ten grunth ut supra na místě Alžběty, pozůstalé vdovy po neb[ožtíku] Thomášovi Jarolímovi, Matějovi Zajícovi za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má po vyjití 2 leth při posudcích každoročně po 4 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Adam Moravec a Thomáš Nejezchleba SRSaNR.
f 673a
Letha 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho tak jakož grunt ut supra se zpuštěný stal, tak aby povinnosti h[raběcí] panské i obecní nehynuly a grunt zveleben býti mohl, puštěn jest od J[ejich] O[patrností] pánů za prodajnú summu, tak jak jej Matěj Zajíc měl, Pavlovi Javornickému za 100 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 4 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení gruntu a zbývání panských i obecních povinností Václav Stanislav a Lukáš Šrámek S.R.S.N. dne a leta ut s[upr]a.
K obci m[ěsta] S[trážnice] 63 zlm 19 gr ½ den, ostatek za vystavení.

Letha Páně 1688 dne 11. Martii za purgkmistra pana Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce nadepsaný Pavel Javornický k obci města Strážnice mimo poražených k vystavení 36 zlm
10 gr 6 ½ den ještě 63 zlm 19 gr ½ den dopláceti, takový jest skoupil od J[ejich] O[patrností] pánů v důležité potřebě stavení rathauze za jednu pětítku vína, kteréžto peníze po vyšenkování na rathauz obrácené budú. A tak tenž Pavel Javornický svrchu psaný dům za volný, zcela i zouplna zaplacený a v ničemž nezávadný za touž summu 100 zl mor[avských], na který nižádný více se natahovati nemá. Zaplacený míti bude jak pro sebe i potomky své na nyní i časy budoucí. Solutum.

f 673b
Letha Páně 1693 dne 17. Februatrii za purgkmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Blažej Solařík pojmouce sobě za manželku pozůstalou vdovu po neboštíkovi Pavlovi Javornickém, aby grunt předepsaný nepustl a on na něm zůstávaje a hospodářem jsouce, aby jej zveleboval. Pročež Blažejovi Solaříkovi se připisuje, však že sirotci po neboštíkovi Pavlovi Javornickém zůstalí a nyní také Blažej Solařík s ním splozené děti má, tak poněvadž ten nápad netoliko sirotkům po Pavlovi Javornickém, nýbrž vícej nápadníkův jakož i manželka jest, tak ten nápad se zanechává k rozeznání J[ejich] O[patrností] pánův až sirotci dorostú a kterému co patřit bude, když o to se ohlásí a porovnání učiní, který kterému splácet bude povinen.
Rukojmě za zvelebování gruntu, aby nápadníci na něm škody netrpěli, Václav Vlček a Martin Stanislav S.R.S.N.

Přípis domu Jana Solaříka

Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupil před J[ejich] O[patrnosti] pány Jan Solařík, pozůstalý syn po neb[ožtíku] Blažejovi Solaříkovi, a tu přednesl, kterak
f 674a
on po tomž svým otcovi Blažejovi grunt ut supra zcela zaplacený dle testamentu na smrtedlnej posteli učiněného jmenované dědictví podosáhl. A to, co bratrovi svému Jurovi Solaříkovi p[e]r 50 zlr, pak matce svej ovdovělej, jenž u něho až do smrti v tom domě vínku svobodného bydlení měla, podobně p[e]r 50 zlr spláceti zavázán byl, jemu bratrovi na hotově, matce ale prostředkem tej až do smrti užitej výminky svobodného bydlení dokonale vyplatil. Odkudž když žádného jiného potahu na gruntě neb domě tom se nevynachází, aniž kdo jenž by na něm něco k pohledávání mněl po mnohonáste letech od smrti neboštíka Blažeje Solaříka se nehlásí a on Jan Solařík, nynější držitel gruntu, týž dům pokojně užíval a užívá. Pročež pro pořadnost knih purgkrechtních se jemu Janovi Solaříkovi dům tento za jeho vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnost[enský] i městských povinností p[an] Jozef Horný a p[an] Jozef Blažek S.R.S.V.a N.