Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Grunt Ondry Roháče

f 754a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 153 nadepsaný Ondra koupil grunth svůj od Eliáše Rybáře a Pavla Macháčkového za summu 53 R.
Těch 53 R náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Macháčka trým: Janovi, Václavovi a Zuzanně, tak jakž v registřích nových sirotčích při sirotcích 21 položeno jest, 18 R 22 ½ gr.
Týž náleží nápadníkuom bratřím a sestrám těch sirotkuo[v] n[ebožtíka] Martina Macháčka, kteříž sou již ženatí a vdaný, Zachariášovi, Pavlovi, Anně, Johanně a Kateřině, mateři jejich páté 31 R 7 ½ gr.
Příde na každý díl s té summy po 6 R 7 ½ gr.
Ta spravedlnost jim jíti má od letha [15]95 při Vánocích na všech 8 dílů po 3 R, přijde z ročních peněz na každého 11 gr
1 den 1 víd.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Blažek Kočiš, Eliáš Rybář, Jan Ryšánek, Jíra Konečný z Staré[ho] města S.R.S.A.N.R.
f 754b
Letha [15]95 položil Ondra Roháč za grunt peněz purgkrechtních 3 R.
Z toho dáno na tři sirot[ky] nebožt[íka] Martina Macháčka
1 R 3 gr 3 den 3 víd a pěti nápadníkům náleží ostatek, sou jim vydány.
Letha [15]96 položil Ondra Roháč za grunt peněz purgkrechtních 3 R.
Z toho dáno na tři s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka
1 R 3 gr 3 den 3 víd a pěti nápadníkům napřed psanejm ostatek vydáno.
Letha [15]97 položil Ondra Roháč za grunth peněz 3 R.
Z toho dáno na tři nápadníky Martina Macháčka 1 R 3 gr
3 den 3 víd a pěti nápadníkům dáno ostatek těch peněz.
Letha 1598 položil Ondra Roháč za grunt svůj 3 R.
Z toho vzali nápadníci n[ebožtíka] Martina Macháčka 2 R
17 gr 5 den a do statku Macháčkova na Václava sirotka vzato
12 gr 2 den. Stalo se za purgmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Ondra Roháč za grunt svůj 3 R.
Z toho vzali nápadníci n[ebožtíka] Martina Macháčka 2 R
17 gr 5 den a do statku Macháčkova na Václava s[irotka] vzato 12 gr 2 den.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Ondra Roháč za grunt 3 R.
Z toho vzali nápadníci n[ebožtíka] Martina Macháčka 2 R
17 gr 5 den a do statku Macháčkova na Václava s[irotka] vzato 12 gr 2 den.

f 755a
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Ondra Roháč za grunt svůj 1 R 15 gr.
Z toho dáno Mikulášovi Hrbkovýmu 22 ½ gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka do truhlice vloženo 22 ½ gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Ondra Roháč za grunt 3 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberského položil Ondra Roháč za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka 3 R.

Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Ondra Roháč prodal podsedek ut s[upr]a Jakubovi Tarnovskýmu za summu 40 R bez závd[anku], platiti má každého roku při Vánocích po
3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Charvát, Václav Častkovský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Macháčka předních peněz 27 R 15 gr.
Ondrovi Roháčovi posledních peněz 12 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Tarnovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka
1 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Tarnovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka
2 R.
Z toho vydáno Zuzanně 1 R a Zachariášovi 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jakub Tarnovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka 2 R.
Ty přijal Zachariáš.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jakub Tarnovský za grunth na nápadníky Martina Macháčka 3 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub Tarnovský za grunth na nápadníky Martina Macháčka 3 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub Tarnovský nápadníkům Martina Macháčka 3 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Jakub Tarnovský položil za g[runt] na nápadníky Martina Macháčkového 3 R.
Z toho dáno Pavlovi Macháčkovi 22 ½ gr, Zuzanně dáno
22 ½ gr, Kateřině macoše dáno 22 ½ gr a na sirotky Zacha Macháčkového do Rybář 22 ½ gr.
f 755b
Jakož náleželo Ondrovi Roháčovi 12 R, ty jest prodal Jakubovi Tarnovskému za hotové peníze 3 R 4 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Tarnovský na sirotky Martina Macháčka 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub Tarnovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka 3 R.

Ty peníze od leta 1615 i za tento 1616 rok vydány sou Zuzanně B[ratra] Pavla Věrovanského nápadníci, totiž 6 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub Tarnovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka ostatních peněz 4 R.
Ty jsou vydány Zuzanně, manželce B[ratra] Pavla Věrovanského nápadnici.
A tak ten grunt doplatil.

Pustý

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti Jakuba Tarnovského prodán jest ten grunth Jakubovi Myslivcovému za summu 40 R bez závdanku, platiti má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Chasník a Martin Emríšek
S.R.S.a N.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jakub Myslivců položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského 3 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jakub Myslivců položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jakub Myslivců položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiří Prašťka Jakub Myslivců položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského
1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jakub Myslivců
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského
1 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Myslivců položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského 1 R.
Ten přijal Martin Mráz následující purgkmistr. f 756a
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Myslivců položil za gr[unt] svůj 1 R.
Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a.

Letha 1644 za purgmistra Pavla Nešporka Jakub Myslivců v Starém městě prodal grunt svůj Janovi Horákovi za summu
40 zlm. Závdanku jemu dal 3 zlm, placení ročně po 3 zlm. Dle společné domluvy Jan Horák má volka na místě Jakuba v tomto přítomném roce do důchodův odvésti. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti všelijaké Matěj Vlk a Jakub Myslivců SRSaNR. Acthum
3. Septembris anno ut s[upra].

Anna, vdova po Janovi Horákovi

L[etha] 1670 [dne] 12. Januarii za purgmistra Lorence Zajíčka platí za grunt svůj jedným kusem černého dobytka, který v reštu do důchodů panských odveden jest na rešt ostrovskému panství, vykázaný 1 zlr 20 kr. Takové peníze za příjem po datě 1669 položené jsou.
f 756b
Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho zůstávajíc ten grunt ut supra od rebelantů pustý a jen toliko požár a holé místo, aby obec města Stráž[nice] se resignovala a užitky jak J.M.C., tak panské u obecné růstli, puštěn jest Ondrovi Baňařovi v summě 40 zlm bez závdanku, co pak Jan Horák na něm vyplacené, to jemu jeho dcera téhož Jana Horáka jakožto zeti svému darovala. Které se jemu za vyplacené vypisují, totiž 4 zlr 20 kr, ostatní summu 36 zlm platit má ročně k obci města Stráž[nice] po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti rozlič[né] p[an] Joh[anes] Dašický a p[an] Joh[anes] Jurášek SRSAN. Stalo se letha a dne ut supra.
Letha Páně 1702 dne 17. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Dašického Ondra Baňař položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské stráž[nické] 2 zlm, za které se jemu vypisují
3 zlm.
f 757a
Letha Páně 1707 dne 8. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Johannesa Bíteského a spoluradních jeho Ondra Baňař ujmouce sobě gr[unt] ut s[upra] a toliko holé místo jej vystavěl a zvelebil, však po spálení města od nepřátel rebelantů Uhrů v roku 1704 kdežto i tento gr[unt] zhořel, prodal jej zasej Janovi Vrbický[mu] za hotových 10 zlr. Které jemu toliko za ty zdi, které on zvelebil, dal, ostatní pak summu, v který se mu tento gr[unt] připisuje, totiž v 40 zlm, platiti bude ročně po 2 zlm k obci města Stráž[nice] 33 zlr 50 kr a 7 zlr 20 kr Ondrovi Baňařovi, které on na tom domě vyplacené měl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti placení p[an] Jiřík Peldřimovský a Martin Toman S.R.S.V.N. dne a leta ut s[upra].
Pamět se činí, že Jan Vrbický přijal na sebe k placení ty resta, co Ondrovi za 1703 a 1704 dlužen zůstal platiti, totiž cont[tribuci] 3 zlr 13 kr a vánoční dáňky 48 kr. Naprotiv tomu Ondra Baňař těch 7 zlr 20 kr svůj praetensi jemu odvedl, které se mu zde za zaplacené vypisují, id e[st] 7 zlr 20 kr.
f 757b
Letha Páně 1711 dne 5. Februarii za purgmistra p[ana] Carla Kayzera a spoluradních jeho majíce na gruntě ut supra Jan Horák po svém neb[ožtíku] otci Janovi Horákovi nápadu 4 zlm
20 gr, takové jest převedl z gruntu toho na grunt svůj v Bednářskej ulici No. 90 a na to místo, co on tam měl, obci

strážnickej na letha spláceti na tento grunt uvádí, totiž těch 4 zlm 20 gr. A tak Jan Horák nic více na tom gruntě co praetendirovati míti nebude. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].

Letha Páně 1712 dne 15. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Jan Vrbecký z gruntu ut supra ještě k obci města Strážnice na letha spláceti 32 zlm 10 gr, že takový grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, aby jej tím lépejíc zvelebiti mohl, z tej summy
f 758a
se jemu upúští za vystavení třetí díl, totiž 10 zlm
23 1/3 gr alb. A k tomu hnedt ten den při posudcích pokládá
1 zlm, ostatní summu, totiž 21 zlm 16 2/3 gr alb, bude povinen platiti obci městskej na spůsob jak nahoře.

Letha Páně 1716 dne 7. Octobris za purgmistra p[ana] Matyse Anderl a spoluradních toho času Jan Vrbecký nechtíce gruntu ut supra délejíc držeti, takový [z] svej dobrovolnej vůle prodal Janovi Šrámkovi za hotových 30 zlr i s tím vším, co na něm vyplaceného měl. Kterýžto grunt se jemu nyní připisuje a odevzdává placením ostatní verunkovej summy, totiž 21 zlm
16 2/3 gr alb obci městskej ročně po 2 zlm za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Kayzer a Jan Stanislav S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
Contrib[uci] za rok 1715 a 1716 Jan Vrbecký k placení na sebe bere.

Přípis domu Martina Kristoňa

Leta Páně 1759 dne 11ho Augusti za purgmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času majíce Jan Šrámek grunt ut supra
f 758b
sobě právně připsaný, takový ze svej dobrej a volnej vůli svému zeťovi Martinovi Kristoňovi ve dvúch stech rýnsk[ých] právně popustil a jemu z ohledu toho, že do svej smrti v tom gruntě svobodné bydlení a polovic humna užívati bude, z tej summy těch 200 zlr dvacet rýnsk[ých] popustil a k tomu na dědictví dvanáste rýnsk[ých] a tak spolu 32 zlr upustil. Kdežto svým dvúm synom Jozefovi a Janovi Šrámkovi podobně každému po dvanásti rýnsk[ých] na dědictví z tej peněžitej summy ze svej dobrovolnej vůle dáti přislíbil. Pročeš se nadjmenovaný grunt Martinovi Kristoňovi z těma na něm obci městské podlužnýma 21 zl mor[avských] 16 2/3 gr alb za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.

Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských a městských p[an] Jan Karásek a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti Jana Šrám[k]a, jeho dvúch synův a zeťa Martina Kristoňa dne a roku ut supra.
f 759a
Připis Martina Kristoňa mladého

Leta Páně 1779 dne 12ho měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času pozůstanúce grunt ut supra po neb[ožtíku] Martinovi Kristoňovi pro pozůstalé sirotky k podělení, kterýžto dle právního inventáře prošacovaný následovně: Nejstaršímu synovi Martinovi Kristoňovi v summě 200 zlr na podíl a respective dle tohož inventáře k splacení ostatních spoludědicův vystavený zanechán byl s přiražením summy verunkovej 21 zl mor[avských] 16 2/3 gr alb k placení obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně. Odkudž když to vše on Martin Kristoň na sebe přijímá, týž grunt se jemu za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního ze vším od starodávna majícím právem připisuje a dokonale odevzdává.
Rukojmě stran opravy gruntu, pak placení všelikých jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských povinností pan Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesen Hause haftet 39 Fr 45 kr Stadt Strassnitzer Waisenamt Geldern, welche hier primo loco versicheret worden.
Sig. Strassnitz den 20ten Febr[uarii] [1]796. Ignatz Prat, Kanzelist.
II Jungkirchen haftet ab diesen Hause 80 Fr Stadt Strassnitzer Comungelder,
f 759b
welche hier secundo loco versicheret werden.
De sessione 20ten April [1]805. Ignatz Prat, Grundbuchführer.
III Ausgleiche Art haftet auf diesen Hause 50 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, IIIdo loco versicheret.
Strassnitz am 20ten April [1]805. Ignatz Prat, Grundbuchführer.