Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 Grunt Jana Trna

f 991a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 73 nadepsaný Jan drží grunth svůj, kterejž jest od Matěje Hemrichovýho koupil za summu 50 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 21 R 7 ½ gr a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 28 R 22 ½ gr.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Holomkovi Židu předních peněz 5 R.
Item Matějovi Emrichový[mu] posledních peněz náleží 23 R
22 ½ gr.
Ten Matěj vejš psaný jakož jest byl Danielovi Židu za obilí 12 R povinovat, za těch 12 R jest těch 23 R 22 ½ gr, kteréž na tom gruntě měl, témuž Danielovi Židu z své dobré vuole pustil. A tak týž Matěj Emrichů tu na tom gruntě nic více nemá.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Emrichů, Jan Režných, Matěj Emrichů S.R.S.A.N.R.

Letha 1595 Jan Trn položil peněz purgkrechtních Holomkovi Židu 4 R.
Letha [15]96 Jan Trn položil peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Holomkovi Židu 1 R.
Danielovi Židu dáno též 1 R.
f 991b
Letha [15]97 položil Jan Trn za grunth Danielovi Židu 4 R.
Leta 1598 položil Jan Trn za grunt svůj peněz purgkrechtních Danielovi Židu na dluh jeho 4 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Trn za grunt svůj Danielovi Židu na dluh jeho 4 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan Trn za grunt svůj 4 R.
Ty přijal David Holomků na místě Daniele Žida.
Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jan Trn za grunt, kteréž přijal David Holomků 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Jan Trn za grunt peněz opstatních 2 R 22 ½ gr.
Ty přijal David Holomků.
A tak tenž Jan Trn má grunt zaplacenej.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Trnovi Mikulášovi Špačkovi za summu 30 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Steruzský, Jíra Holý z Radějova S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Špaček na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trna 2 R.

Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Špaček na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trna 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Špaček na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trna 1 R 15 gr.
Na tom gruntě náleží:
Anně Trnovej 19 R 15 gr.
Bětě, ženě n[ebožtíka] Jana Trna 5 R.
f 992a
Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Mikuláš Špaček za grunt Bětě Trnovej 3 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Mikuláš Špaček za grunt Anně Trnovej 3 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Špaček za g[runt] Anně Trnovej 3 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Špaček za grunt Anně Trnové 3 R.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Špaček položil za grunt svůj Anně Trnové 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš Špaček položil za grunt Anně Trnové 3 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš Špaček položil za grunt Bětě, ženě Jana Trna 3 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Špaček položil za grunt Bětě, ženě Jana Trna ostatních peněz
3 R 15 gr.
A tak má ten grunt zouplna zaplacený.

Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Mikuláše Špačka týž purgkmistr a starší prodali ten grunt Janovi Klimkovskému tkadlci za summu 40 R. Závdanku má dáti o příštích Vánocích 4 R a ostatek každoročně dopláceti po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Ostrý a Mikuláš Manek S.R.S.a N.

Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Klimkovský tkadlec z toho grunthu ušel pryč a takový gr[unt] prodán jest Balcarovi Jarolímovi za s[um]u 40 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Zubřicský a Martin Mléčko S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Balcar Jarolím položil za gr[unt] peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Špačka 1 R.
Ten přijal následující purgk[mistr] Jiřík Praštěk.
f 992b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Balcar Jarolím položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Špačka 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Balcar Jarolímů položil za gr[unt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Špačka peněz zadrželých 2 R.

Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Balcar Jarolímů položil za gr[unt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Špačka peněz ročních, kterých Zuzana Špačková přijala 1 R.

Pusté

Letha Páně 1693 dne 18. Aprilis za purgkmistra pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho aby tak obec se nestracovala, nýbrž zvelebovala, předepsaný grunt mnohé letha ležíce pustý, pročež ten Lukášovi Šumpolcovi se připisuje za summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně po vyjití třech leth po 2 zlm.
Rukojmě za vystavení gruntu p[an] Václav Mlýnek, p[an] Jan Najmon S.R.S.N.

Letha Páně 1710 d[ne] 13. Decembris za purgmistra pana Carla Večeřa a spoluradních jeho majíce Lukáš Šumpoletz z gruntu ut supra ještě 40 zlm zpláceti, však že ten skrz tu uherskú rebelii spolu z jinými na ruinu vyšel, z tej summy se jemu třetí díl upúští, totiž 13 zlm 10 gr a k zaplacení jemu zůstává 26 zlm 20 gr. Na kterúžto summu, co z důležitých pří-
f 993a
čin k obecnímu dobrému na cestu jezdil, poráží se jemu 3 zlm. A tak se jemu za zaplacené vypisuje 16 zlm 10 gr, d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1713 dne 29. April[is] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce grunt ut supra Lukáš Šumpoletz sobě náležitě patřící, takový z dobrovolnej vůle a rozmyslu prohandloval a profrejmarčil Maryně, pozůstalej vdově po neb[ožtíku] Martinovi Tomanovi, přidadúc jí 10 zlr za grunt sub Nro. 65, aby ze vším tím, co na kterém gruntu jest a frejmarkem která strana dostane, aby to platiti povinna byla, nepřevádějíc žádných praetensí. Kterážto jmenovaná Maryna Tomanka týž grunt hnedt synovi svému Martinovi Tomanovi, sirotku po neb[ožtíku] Martinovi Tomanovi, na místě gruntu profrejmarčeného sub Nro 65 za vlastní odevzdává. A poněvadž jak frejmark, tak i odevzdávka dobrovolně a náležitým spůsobem se stala, týž grunt se jemu Martinovi Tomanovi synu jejímu připisuje a odevzdává k dospělosti jeho za volný a svobodný, v summě jak prv držitel ut supra.
[Rukojmí] p[an] Pavel Hořák a Lukáš Šumpoletz S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Obci městské ještě náleží 23 zlm 20 gr alb a ostatek jemu za zaplacené připadá.
f 993b
Letha Páně 1713 dne 15. Maii za purgmistra pana Philipa Černého majíce grunt ut supra Maryna Tomanka a nyní Majzlíčka od Lukáše Šumpolce prohandlovaný, takový nemohouc délejíc držeti a povinnosti spláceti prodala Václavovi Tesaříkovi za

summu hotovú 20 zlr, kteréžto toliko za vystavení a to, co již prve vyplaceného bylo, se počítá, ostatní summu bude povinen platiti, totiž 23 zlm 20 gr alb, obci městskej ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel Hořák a p[an] Pavel Rychlík S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra.

Leta Páně 1740 dne 10. Maii za purgmistra pana Johannesa Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Václav Tesařík zaprodal ho hnet v roku 1722 Václavovi Stanislavovi za padesát rýnských, kterýžto nemajíce
f 994a
až dosavate připsaný, nyní se jemu za vlastní a volný připisuje, s placením verunkovej summy ut supra obci městskej ročně po 2 zlm. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností p[an] Ignatz Pfilip a p[an] Matúš Svinka S.R.S.V.a N.

Přípis Jiříka Stanislava

Leta Páně 1757 dne 23ho ledna za purkmistra p[ana] Chrištofa Aloise Mihatsche a spoluradních toho času odporoučejíce neboš[tík] Václav Stanislav grunt ut supra svým dvúm synom Jiříkovi Stanislavovi a Janovi Stanislavovi na polovicu, tak se ti dva bratři zjednotili, že Jiřík Stanislav svému bratrovi Janovi Stanislavovi za jeho polovicu štyriceti devět rýnsk[ých] složiti má a tak tento celý grunt Jiříkovi Stanislavovi vším právem přináleží. Pročeš se nadjmenovaný grunt Jiříkovi Stanislavovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje
f 994b
a odevzdává. Na kterém gruntě podlužné verunkové peníze 23 zl morav[ských] 20 gr k obci městskej při posudcích po 2 zl mor[avských] zpláceti, jakož taky svoju matku do její smrti u sebe míti se Jiřík Stanislav zavázal.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak císařsk[ých], tak vrchnostenský[ch] i městských p[an] Peter Gruner a p[an] Johanes Karásek. Stalo se u přítomnosti obúch bratrův a matky jejich dne a roku ut supra.