Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 Gr[unt] Jana Stolařčiného

f 1015a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 50 nadepsaný Jan koupil grunth svůj zuostalej po n[ebožtíku] Janovi Vrchníčkovým i ze čtvrtí roli bez závdanku za summu 210 R.
Na kterýž jest peněz purkrechtních i s poraženým dílem Kateřiny manželky své do letha [15]94 vyplnil 101 R a mimo to ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 87 R dopláceti zuostává 109 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Kateřině, dceři n[ebožtíka] Ondry Horkého, do Petrova předních peněz po 4 R – 30 R.
Též náleží Johanně, dceři n[ebožtíka Jana Vrchníčky 79 R. Ty jíti mají pořadně, pokudž se prve těch 30 R nevyzdvihne, po 3 R a po vyzdvižení těch 30 R tomu sirotkuo, totiž Johanně, každého roku po 7 R jíti mají.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Solgka, Linhart Suchánek, Jan Pešků S.R.S.A.N.R.
f 1015b
Letha 1595 položil Jan Stolařčin za grunth svůj peněz purgkrechtních 7 R.
Z toho vydáno Kateřině, dceři n[ebožtíka] Ondry Horkého, na díl její 4 R.
A sirot[kům] nebož[tíka] Jana Vrchníčka zanecháno 3 R do truhlice si[rotčí].
Letha [15]96 položil Jan Stolařčin za grunth 7 R.
Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkého na díl její 4 R.
A sirotkům n[ebožtíka] Jana Vrchníčka zanecháno v truhlici 3 R.
Letha [15]97 položil Jan Stolařčin za grunt svůj peněz purgkrechtních 7 R.
Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkýho 4 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 3 R.
Leta 1598 položil Jan Stolařčin za grunt svůj peněz purgkrechtních 7 R.
Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkýho 4 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 3 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Stolařčin za grunt svůj 7 R.
Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkýho 4 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 3 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan Stolařčin za g[runt] 7 R.
Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkého 4 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 3 R.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Stolařčin za grunt 4 R.
Z toho dáno Kateřině Horkého do Radějova 3 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 1 R.
f 1016a
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského Jan Stolařčin prodal podsedek ut s[upr]a Bartošovi Bílskýmu za summu 110 R. Závdanku jemu dal 12 ½ R, ostatek platiti má od letha 1603 po 7 R až se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka summa jejich vyplní, potom platiti má Janovi Stolařčinýmu po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Emrichů, Ondra Roháč, Řehoř Zábřeský a Jíra Vlků S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Bartoš Bílský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 7 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Bartoš Bílský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 7 R.
Z toho dodáno ostatek Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkého do Radějova 3 R. A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihla.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po neb[ožtíku] Bartošovi Bílským Václavovi Vrchníčkovi za 75 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Mezřícký, Jan Pohanka, Jíra Pernikář
S.R.S.A N.
Na tom podsedku náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka předních peněz 41 R 15 gr.
Janovi Stolařčinýmu 24 R 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Bílského posledních peněz
9 R.
Jakož se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka z tohoto gruntu od Václava Vrchníčka vyplniti ještě mělo 41 R 15 gr, takovou summu týž Václav Vrchníček sobě sráží nápadu po Johance, dceři neb[ožtíka] Jana Vrchníčka, na něho připadlého. Však na spůsob tento: jestliže by se kdo bližší přítel na ten nápad se budoucně natahoval, aby týž Václav z toho odpovídal a práv byl. Místo rukojemství podstavil v tom statek svůj.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Vrchníček za grunt 3 R.
Ty přijal p[an] purgkmistr a páni na doplacení dluhu po nebo[žtíku] Janovi Stolařčiným jinak Vyskočilovi.

f 1016b
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Vácslav Vrchníček za grunt 3 R.
Ty přijal p[an] purg[mistr] na splacení dluhu po n[ebožtíku] Janovi Stolařčiným.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav Vrchníček za grunt 3 R.
Ty přijali p[an] purgmistr a páni na doplacení dluhův po n[ebožtíku] Janovi Stolařčiným.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav Vrchníček za grunth nápad[níkům] ne[božtíka] Jana Vyskočila
3 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Vrchníček položil za grunt svůj nápad[níkům] Jana Vyskočila
3 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Václav Vrchníček položil za g[runt] nápad[níkům] Jana Vyskočila 3 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Vrchníček položil za grunt nápadníkům Jana Vyskočila 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Vrchníček položil nápadníkům Jana Vyskočila 2 R.
Ty 2 R sou vydány na kostel strážnicský, jakž se při s[irotcích] n[ebožtíka] Jana Vyskočila zapsáno nachází.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Vrchníček položil nápadníkům Jana Vyskočila 3 R.
Z toho obráceno na nápadníky Jana Vyskočila ostatek, totiž 1 R 15 gr, a druhých 1 R 15 gr Bartoše Bílského.

Vácslav Vrchníček prodal ten podsedek Pavlovi Urbánkovi za 100 R. Závdanku dal jemu 25 R, platiti má od leta 1618 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Režný, Štěpán Kutějka SRSN. Act[um] leta 1617.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Urbánků položil za grunt peněz ročních 5 R.
Ty sou vydané Janovi Stolařčinýmu aneb do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Vyskočila totižto posledních 2 R.
A do s[tatku] n[ebožtíka] Bartoše Bílského obráceno 3 R.
NB. Těch všech 5 R od Pavla Urbánkova za grunt za rok 1618 položených náleží do s[tatku] n[ebožtíka] Bartoše Bílskýho, poněvadž do statku nebož[tíka] Jana Vyskočila jinak Stolařčinýho, což se z tho gruntu vyplniti mělo letha 1617, jakž se vejš dokládá, ostatek doplněno jest. Pročež takových
5 R dáno jest do statku téhož Bartoše Bílskýho, kteréž komu sou na díl vydány, při témž statku se zapsáno nachází.

Pusté

f 1017a
Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Vácslav Večeřů dostanouc nápadem po Alžbětě manželce svej grunthu ut s[upr]a, prodal jej Adamovi Syrinskému za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Sedlický a Jan Uhleřík S.R.S.a N.

Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Adam Syrinský prodal ten gr[unt] ut s[upra Urbanovi Tesaři za s[um]u 60 R 15 gr. Závdanku dal jemu 4 R 15 gr a platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Boletský a Adam Syrinský S.R.S.a N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Urban Tesař položil za ten gr[unt] Vácslavovi Večeřovi peněz ročních 2 R.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Urban Tesař položil za grunth Vácslavovi Večeřovi peněz ročních 3 R.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Kateřina, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Urbanovi Tesařovi, položila za gr[unt] Václavovi Večeřovi 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Kateřina ut s[upr]a položila za gr[unt] Václavovi Večeřovi peněz ročních
2 R.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kateřina, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Urbanovi Tesařovi, ten grunt svrchu psaný prodala jest Tomášovi Jarolímovému za summu 64 R 15 gr. Závdanku jí dal 2 R a platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Thomáš Zubřický a Jakub Smolka S.R.S.N.
f 1017b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Jarolímů platí za gr[unt] svůj Václavovi Večeřovi 2 R.
Letha 1636 za purgmistra Jiříka Prašťka Thomáš Jarolímů platí za gr[unt] svůj Václavovi Večeřovi, kteréž přijal 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Thomáš Jarolímů platí za gr[unt] svůj Václavovi Večeřovi, kteréž přijal 2 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Jarolímů platí za gr[unt] svůj Václavovi Večeřovi, kteréž přijal 2 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Tomáš Jarolímů položil za gr[unt] svůj 4 R.
Ty přijal Václav Večeřa za rokh 1639 a 1640.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Tomáš Jarolímů položil za gr[unt] ročních peněz 2 R.
Ty přijal Václav Večeře.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Thomáš Jarolímů položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R.
Ty přijal Václav Večeřa.

Letha 1644 za purg[mistra] Pavla Nešporka Thomáš Jarolímů položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Ty přijal Václav Večeřa.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Thomáš Jarolímů položil za g[runt] svůj 2 R.
Ty přijal Václav Večeřa.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Thomáš Jarolímů přiženíc se k pozůstalej vdově po neb[ožtíku] Václavovi Podivínském toho grunthu tak jest zanechal. I aby tudy povinnosti jak J.H.M., tak i obecní nehynuly, pan purgkmistr
f 1018a
a spoluradní prodali takový grunth Václavovi, synu neb[ožtíka] Urbana Tesařového, za summu 60 R bez závdanku a platiti jej má každého roku při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Šimon Straka a Jíra Matýsek S.R.S.a N.R.
Leta 1656 dne 27. Febr[uarii] za purgkmistra Jiříka Ratiborského Václav Tesařův položil za grunt svůj 1 R.
Ten přijal Václav Večeře na místě manželky své.
Ostatní peníze, které dítkám Václava Večeře k došikování náležely, skrz testament obrátil k záduší a poručil polovičně na kostel farní, polovici druhou na klášter strážnický. A tak dítky Václava Večeře na tom gruntě nic víceji praetendirovati moci nebudú.
Každej straně, totiž na kostel 13 zlm 15 gr, na klášter podobně 13 zlm 15 gr.

Letha Páně 1676 dne 29. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Václav Tesařů položil za grunt svůj 1 zlm.
Takové peníze týž purgkmistr do počtu za příjem položil.

Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho Václav Tesařů odeberouce se na živnost do Radějova, takový grunt pustil jest zeti svému Václavovi Lipovi v summě, jak jest jej sám ujal 60 zlm a co tak na tom gruntě zaplaceného měl, totiž 2 zlm, to jest Václavovi daroval, placením po 4 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za všeliké povinnosti Matěj Bártků, Jan Sasín S.R.S.a N.
f 1018b
Letha Páně 1693 dne 10. Februarii za purgkmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Běta, pozůstalá vdova po neboštíkovi Václavovi Lipovi, nemohouce předepsaného gruntu pro nemožnost svou držetí a povinnosti všeliké zbývati, tak aby na spuštění nepřišel, takový grunt púští Janovi Stanislavovi, který se jemu připisuje v 60 zlm.

Že však nápadem předepsanej vdově na tom gruntě patřilo, co její děd Urban Tesařův 10 zlm a 15 gr alb vyplatil, mimo 2 zlm zase od manželky, po něm vdovy pozůstalej Kateřiny přijatých a po otci svém 2 zlm, které její[mu manželi daroval, čehož činí v summě 12 zl mor[avských] a 15 gr alb, takový nápad Janovi Stanislavovi Běta pozůstalá vdova daruje na ten spůsob, aby u sebe v domě ji do smrti měl a nejmenšímu dítěti jejímu Jozefovi 3 zlr složil, ostatek placením ročně při posudcích do kláštera 13 zlm 15 gr, do kostela předně 13 zlm 15 gr, k obci města Strážnice 20 zlm 15 gr. Odevzdán za volný.
Rukojmě za zbývání povinností všelikých a zvelebování gruntu Martin Lipenský, Jan Múčka S.R.S.N.
f 1019a
Letha Páně 1693 dne 6. Junii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Stanislav majíce od vdovy, pozůstalej po neb[ožtíku] Václavovi Lipovi, předepsaný grunt puštěný z praetensí, kterou na něm měla na ten spůsob, aby ji z dětmi do smrti v gruntě trpěl, však poněvadž spolem strvat a srovnat [se] nemohli, Jan Stanislav jinší grunt sobě ujat slíbil a napřed psanej vdově ten krunt dobrovolně pustil. Který se zase Bětě, pozůstalej vdově po neboštíkovi Václavovi Lipovi, připisuje a odevzdává v summě
60 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za zbývání povinností všelikých a zvelebování gruntu Joannes Jurášek, Jan Stanislav S.R.S.N.
Na tou summu nahoře psanou má zaplaceného, jak v předním zápisi 12 zlm 15 gr, ostatek povinnost platit při posudcích ročně, jak zápis předtím ukazuje.
Leta Páně 1699 dne 12. Junii za purgmistra p[ana] Jana Dašického vd[ova] Lipová položila za gr[unt] svůj ut s[upr]a k obci městské 1 zlm, za který se jí vypisuje 1 zlm 15 gr.
f 1019b
Leta Páně 1702 dne 31. Januarii za purgmistra pana Jana Dašického vd[ova] Lipová položila za gr[unt] svůj ut s[upr]a k obci městské 1 zlm, za který se jí vypisuje 1 zlm 15 gr.

Letha Páně 1710 d[ne] 13. Decembris za purgmistra p[ana] Karla Kaysera a spoluradních jeho vd[ova] Lipová majíce z gruntu ut supra 44 zlm 15 gr zpláceti, však že ten grunt od uherských rebelantů spolu z jinými vyhořel, aby ten tím lepší opravovati mohla, upúští se jí z tej summy třetí díl, totiž
14 zlm 25 gr, a ostatní totiž 29 zlm 20 gr jí k zplacení pozůstává. Na kterúžto summu klade při držaných posudcích d[ne] ut sup[ra] 1 zlm 8 gr 4 den. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho vd[ova] Lipová pokládá při držaných posudcích peněz ročních obci městskej 1 zlm.
Ty přijal p[an] purg[mistr] za příjem.

f 1020a
Přípis Tomáša Lipy

Leta Páně 1776 dne 6ho Aug[usti] za purgmistra pana Antonína Košvice a spoluradních jeho předstoupil přech Jich Opatrnost pány na dům radní Tomáš, pozůstalý syn nejmladší po neb[ožtíku] Jozefovi Lipovi, s uctivú žádostí, aby jemu grunt ut supra po otcovi svém Jozefovi (který jej po matce svej prostředkem posledního uřízení v držení měl, avšak přípisem stvrzen nebyl) pořadně se odevzdal. I vyšetříce Jich Opatrnosti páni, že tomu tak a nejináče jest, grunt ten se jemu Tomášovi Lipovi ze vším od starodávna na něm majícím právem a tak, jak předek jej užívati mohl a užíval, i s těma na gruntě tom pozůstávajícíma verunkovýma penězi obci městskej patřícíma p[e]r 27 zl mor[avských] 11 gr 3 den alb k placení po 2 zl mor[avských] ročně se jemu Tomášovi Lipovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Frantz Gatty a pan Anton Ferdini S.R.S.V.a N.

Přípis Jozefa Lipy

Leta Páně 1778 dne 28. února za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času Maryna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Tomášovi Lipovi, předstoupila na dům radní
f 1020b
před Jich Opatrnosti pány a tu proukázala, kterak podle testamentu neb[ožtíka] manžele jejího Tomáša Lipy týž grunt ut supra jí ad dies dita pak po smrti její na syna Jozefa odporučen jest, z další svou žádostí, aby grunt tento, který ona jakožto žena již v letech zešlá ani opravovati, tím méněj všeliké král[ovské], vrchnostenské neb městské povinnosti vybývati vstavě není, jemu vejš jmenovanému svému synovi Jozefovi nyní hned odevzdán býti mohl. Však s tou výminkú, že ona vdova a respective matka jeho buď společně s ním synem aneb v sedničce na dvoře bez ouplatku bydleti a pro dobytek svůj plac užíti právo měla. Ostatně povinen býti má Jozef mocí testamentu spoludědicům, totiž Janovi 28 zlr 34 kr 1 1/7 den, Maryně 28 zlr 34 kr 1 1/7 den, Francovi 28 zlr 34 kr
1 1/7 den, Jurovi 28 zlr 34 kr 1 1/7 den, Anně 28 zlr 34 kr
1 1/7 den a Martinovi 28 zlr 34 kr 1 1/7 den, v summě 171 zlr 25 kr 2 6/7 den splatiti. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi obci patřícíma 27 zl mor[avských] 11 gr 3 den alb se jemu Jozefovi Lipovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu a práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

f 1021a
I. Hypothec. Od diesem Hause haftet 40 Fr Caspar Bartelsmanischen Geldern, welche hier primo loco versicheret worden.
Sgl. Strassnitz den 4ten März [1]796. Prat.
II. Zugleichen haftet 320 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier secundo loco versicheret werden.
De sess[ione] 6te Julii [1]806. Prat.
III. Haftet ab diesem Hause 310 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, Urk[unde]buch de a[nn]o [1]815, folio 214.
Stadt Strassnitz am 23ten Januar [1]819. Prat.