Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

99 Gr[unt] Vaňka Fulalového

f 1171a

Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 30 nadepsaný Vaněk drží grunth svůj, kterejž jest od purgkmistra a starších strážnicských po n[ebožtíku] Martinovi Šustových zuostalej za summu 60 R koupil.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 49 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 5 R dopláceti zuostává 11 R.
Ta summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Šusta.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských Jan Emrichů, Jan Buchta S.R.S.A.N.R.

Letha 1595 Vaněk vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Letha [15]96 položil Vaněk Fulalů za grunt 5 R.
Letha [15]97 položil Vaněk Fulalů ostatních peněz za grunth svůj 1 R.
A tak jej zaplacenej má.
f 1171b
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Vaňkovi Fulalových, prodala podsedek Janovi Staňkových za summu 80 R. Závdanku jí dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1612 po 4 R. Na tom podsedku jí samé náleží, nebo dcera na svůj díl přijala vinohrad v Dolní hoře a krávu jednu. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Řehoř Toulků, Jan Horaznů, Pavel Jurček, Jan Housků S.R.S.N.
Letha téhož za purgmistra ut s[upr]a položil Jan Staňkových za Kostického za grunt Zuzanně Fulalových 4 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Staňkových za grunt Zuzanně Fulalových 4 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Staňka Němcového za g[runt] Zuzaně Fulalových 4 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Staňka Němcového položil za grunt Zuzanně Fulalce peněz 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Staňka Němcového položil za gr[unt] Zuzanně Fulalce 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Staňka Němcového položil za gr[unt] Zuzanně Fulalce 4 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Staňka Němcového položil za gr[unt] Zuzanně Fulalce 4 R.

Leta 1622 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Staňků svrchu psaný prodal podsedek svůj Janovi Bartošových za summu 80 R. Závdanku dáti má při Vánocích nejprve příštích 5 R, platiti má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Kostický jinak Staňků, Pavel Emríšků S.R.S.N.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Barthošů položil za grunth ten peněz ročních 2 R.
Ty přijal Jíra Skočdopole na místě Zuzanny manželky své.
f 1172a
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Barthošů položil za gr[unt] Jírovi Skočdopolovi peněz ročních 2 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Bartošů položil za gr[unt] Jírovi Skočdopolovi 2 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Bartošů položil za gr[unt] Jírovi Skočdopolovi 2 R, kteréž přijal.

Letha Páně 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Bartošů prodal ten grunt ut s[upr]a Mikulášovi Vysockému za summu 80 R. Závdanku dal jemu 6 R 7 gr 3 ½ den, placení každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jan Bartošů a Jan Ratibořský S.R.S.a N.
Letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Vysocký položil za gr[unt] svůj Jiříkovi Skočdopolovi, kteréž i přijal 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Vysocký položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Jíra Skočdopole přijal 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Vysocký položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž Jíra Skočdopole přijal 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Vysocký položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž Jíra Skočdopole přijal 2 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Vysocký položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž Jíra Skočdopole přijal 2 R.
Letha 1643 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních jeho položil Mikuláš Vysocký za rok 1639 2 R.
Ty přijal Jíra Skočdopole.
f 1172b
Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického po smrti neb[ožtíka] Mikuláše Vysockého Jan, syn jeho vlastní, ujal jest tento grunth za summu 80 R na roční placení po 4 R. Od[evzdán] za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti Jan Horák a Jakub Kudlík S.R.S.a N.

Letha Páně 1668 Jan Vysocký ze Starého města maje grunth svůj po Mikulášovi Vysockém otci vlastním koupený za summu
80 zlm, takový grunt s povolením vrchnosti milostivé J.V.H.Mti i s tím, cokoliv otec jeho vlastní na gruntě tom jest vyplatil, totiž vedle vyhledání 17 zlm 7 gr 3 ½ den, prodal jest Václavovi Mlejnkovi za summu nadepsanú 80 zlm, aby ročně po 4 zlm nápadníkům Skočdopolovským ji spláceti povinen byl. Jan pak Vysocký na gruntě tomto žádnej praetensi vícej nemá.

Odevzdává se jemu a připisuje za volný a svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Matěj Dubenský, Jan Vysocký SRSaN l[eta] [a] dne ut supra.

Letha Páně 1683 dne 13. Januarii za purgkmistrovství Martina Frantzka a spoluradních jakož Valenta Petrjal od Martina Skočdopole mající nápad na tomto gruntě za summou 4 zl mor[avské], odkoupil
f 1173a
takovou summu všechnu docela Václavovi Mlejnkovi držiteli gruntu za nápad na gruntě jmenovaného Petrjala majícím aediruje a postupuje. A budoucně žádnému z potomkův jeho ani sobě žádnej moci k praetendirování nejmenšího nic nezanechává. A proto tento grunt jemu se za volný, svobodný a zaplacený odevzdává a připisuje. Stalo se letha ut supra.

Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho prodal grunt ut supra Václav Mlýnek ze vším příslušenstvím za summu 80 zlm Janovi Janíčkovému bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za svobodný a volný.
Rukojmě za vystavení gruntu Lukáš Šrámek a Václav Stanislav dne a leta ut s[upr]a, platiti Václavovi Mlýnkovi.

Letha Páně 1697 dne 12. Octobris za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho zemrouc Jan Janíčků sami toliko sirotci zůstali. Pročež aby svrchu psaný gr[unt] na skázu nepřišel a povinnosti z něho nehynuly, opatr[ní] páni prodali ten gr[unt] na místě sirotků Jakubovi Sasínovi za summu 80 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm za vystavení, pak těm sirotkům složit má 20 zlr, které mimo těch 80 zlr skládati se mají a když sirotci zrostou, jich složit povinen bude. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] (nečitelné) a p[an] Václav (nečitelné) SRSAN.
f 1173b
Letha Páně 1720 d[ne] 25. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka ukúpíce grunt ut supra Pavel Dudík hned v roku 1697 od J[ejich] Opatr[ností] pánů na místě sirotkův Jana Janíčka za 20 zlr, kteréžto toliko za vystavení se počítaly, a co ještě sirotkům Jana Janíčka platiti majíce, takové jim náležitě vyplatil, však až posavad sobě jej připsaného neměl. Pročež aby v tom řád purgkrechtní zachován byl, nyní se mu připisuje za vlastní, placením hlavní verunkovej summy 80 zlm potomkům Václava Mlýnka ročně po 2 zlm, tak jak zápis přední Jakubovi Sasínovi učiněný vysvětluje, kterýžto pro praetensi a natahování se jmenovaného Pavla Dudíka pasirován byl a na něj v tomto spůsobu a znění dosedl. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Myška a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N.

Leta Páně 1768 dne 10ho Martii za purgmistra pana Christofa Miháče Pavel Dudík jsouce hrubým stářím sešlý a nemohouce více hospodářství své zastávati, přistoupil jest před ouřad purgmistrovský a svou žádost otevřel, kterak on Pavel Dudík svému zeťovi Francovi Moučkovi svůj dům za sto rejnských na tento spůsob popouští, aby on jeho zeť jeho synovi
f 1174a
Tomášovi Dudíkovi a třem cerám, totiž Rozáře, Kači a Maryně, každej po 13 zlr hned po přípisu složil. Co se ale těch nadvejšených peněz p[e]r 40 zlr dotýče, ty on u zetě beze všeho ouplatku až do další svej svobodnej disposici zanechává a obydlí v témž domě až do smrti svej bez všeho pomáhání stavení sobě vymiňuje a ouplatku. Dle čehož jemu ten dům se připisuje a odevzdává, s placením ostatní verunkovej summy
80 zlm dědicům, kteří se vynajdou, za volný a svobodný. Stalo se u přítomnosti otce Pavla Dudíka a France Moučky, světkův p[ana] Jana Karáska a p[ana] Josepha Dvořáka dne a leta ut supra.

Přípis Václava Múčky

Leta Páně 1787 dne 13ho měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce František Múčka grunt ut supra od svého tchána Tomáša Dudíka spravedlivě a dokonale koupený a pořadně připsaný, i taky dle vyznání sester manželky jeho vejš jmenovaných strany potahu jejich zcela vybavený, z čistej a svobodnej vůle svej týž grunt přefrejmačil za grunt bratra svého
f 1174b
Václava Múčky No purgrechtu 56, folio 662 versa pagina v knize přítomnej připsaný se nacházející, a přidal jemu bratrovi svému Václavovi Múčkovi jedno sto a sedumdesát rýnských říšských žádnej výminky sobě neponechávajíc. Odtudž jsouce týž frejmak za dokonalý uznaný, obvzláštně když on Václav Múčka řečený návdavek těch 170 zlr k svým rukám odpočítané být přiznal, k tomu taky když on Václav Múčka summu hlavní verunkových peněz p[e]r 80 zl mor[avských] s splacení po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přijal, grunt přítomný se jemu Václavovi Múčkovi ze vším od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] Ignác Souček S.R.S.V.a N.