Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 Grunt Jana Solgka

f 1027a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 94 nadepsaný Jan Solgků má grunth svůj po n[ebožtíku] Kašparovi Matouškovi zuostalej od purgkmistra a starších strážnicských koupenej za summu 70 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 26 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 44 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenýho předních peněz 3 R.
Item Holomkovi Židu dluhu za n[ebožtíka] Kašpara Matouškových 5 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Matouškových na posledních penězích náleží jim 36 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Pavel Hachů, Jan Drabíček S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 položil Jan Solga peněz purgkrechtních za grunth 4 R.
Z toho do truhlice sirotčí dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenýho 3 R.
A Holomkovi Židu dán na dluh 1 R.
f 1027b
Letha 1595 Jan Solga koupil od Kuny, manželky nebož[tíka] Kašpárka peněz, což jí na tom gruntě jeho náleželo 23 R, za kteréž jí dal za jeden každý R po 7 ½ gr – 5 R 22 ½ gr. Kteréž se jemu na gruntě poraziti mají.
Letha [15]96 položil Jan Solga peněz purgkrechtních 4 R.
Ty sou dány Holomkovi Židu. A tak tu více nic nemá.
Letha [15]97 položil Jan Solga peněz purgkrecht[ních] s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Matuškového 4 R.
Leta 1598 položil Jan Solga peněz purgkrechtních za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Matuškového 4 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Solga za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Matouškového 4 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan Solga ostatních peněz za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Matouškového 1 R.
A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jan Solga prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Solgovi bratru svému za summu 70 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Noha, Martin Machala S.R.S.A N.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Režný pojmouc sobě Barboru, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Martinovi
f 1028a
Solgovi, za manželku, na ten kup ut s[upr]a toho gruntu vstoupil po rukojemstvím svrchu psaným. A položil za týž grunt Janovi Solgovi 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Režný za grunt Janovi Solgovi 4 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Režný za grunt Janovi Solgovi 4 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan Režný za grunt Janovi Solgovi 4 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan Režný za grunt Janovi Solgovi 5 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Režný za g[runt] Janovi Solgovi 5 R.
Jakož náleželo Janovi, synu n[ebožtíka] Martina Solgy, na posledních penězích, což otec jeho závdanku vyplnil 4 R, ty jest Janovi Režnýmu pustil, proti čemuž zase Jan Režnej témuž Janovi Solgovýmu na gruntě Petra Karvinského ty čtyri zlatý odvedl. A tak Jan Martina Solgy tu nic nemá.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Režný za grunt Janovi Solgovi 4 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jan Režný položil za grunt Janovi Solgovi do Ivančic 4 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Režný položil za grunt peněz ročních 4 R.
Ty přijal Jan Solga starý.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Režný položil Janovi starému Solgovi za grunt 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Režný položil Janovi starému Solgovi za grunt 4 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Režný položil Janovi starému Solgovi za gr[unt] 4 R.

Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Jana Režnýho pan purgmistr a spoluradní jeho prodali grunt napřed psaný Matějovi Porubskýmu za summu 70 R.
f 1028b
Místo závdanku na ten grunt napřed psaný Matěj Porubský v nápadu po Anně manželce jeho, sestře vlastní nebožtíka Jana Syly, na níž tolikéž po Anně tetce její, dceři vlastní téhož Jana Syly, manželce nebožtíka Jana Režnýho, když žádných dítek ani přátel bližších po něm a manželce jeho nezůstalo, podle naznání právního nápad jest připadl. To všecko, což jest tak tenž Jan Režný za ten grunt napřed psaný byl vyplatil, totižto 52 R, sobě jest porazil, ostatek summy doplatiti má týž Matěj Porubský, totiž 18 R, Janovi Solgovi starému každoročně po

4 R. Odevzdán jest ten grunt Matějovi Porubskýmu za volný a
svobodný.
Rukojmě za placení i opravu gruntu i za povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci přináležející Valenta Hrnčíř, Jan Lazebník, Matěj Vlk S.R.S.A N.

Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Matěj Porubský prodal ten grunt Jírovi Bahnovi za tu summu, což jest na něm dopláceti, totiž za 18 R, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Režný a Jakub Smolka S.R.S.a N.
Letha 1625 za purgmistra Martina Janko Jíra Bahno položil za grunt peněz ročních Margetě, po Janovi Solgovi zůstalé vdově 2 R.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Bahno položil za grunth ut s[upr]a Margetě, po Janovi Solgovi zůstalé vdově, peněz ročních 2 R.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jíra Bahno položil za grunt ut s[upr]a ročních peněz 3 R.
Ty přijala Margeta, vdova po neb[ožtíku] Solgovi.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jíra Bahno položil za gr[unt] Margetě Solgové peněz ročních 2 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jíra Bahno položil za gr[unt] Margetě Solgové peněz ročních 2 R.
Letha 1633 za purg[mistra] šimona Tesařového Jíra Bahno položil za gr[unt] peněz ročních 2 R.
Z těch přijala Margeta Solgová 1 R 15 gr a 15 gr zůstává za ouřadem.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Bahno položil za gr[unt] Margetě Solgovej 2 R.
f 1029a
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Bahno položil za gr[unt] svůj, kteréž Margeta Solgová přijala, ostatních peněz 3 R.
A tak Jíra Bahnů má ten grunt ut s[upr]a zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha Páně 1672 dne 22. Januarii za purgkmistra pana Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jíra Bahno jsouc již věkem sešlý, nemohouc pro sešlost věku svého hospodařiti a majíc týž grunt zcela a zouplna zaplacený, z lásky jakožto k zeti svému mající Jiříkovi Moučkovi takový grunt ut supra se vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za zaplacený jest odevzdal. A tak Jiřík Múčka nadepsaný grunt zcela a zouplna zaplacený a v ničemž nezávadný má.

Letha Páně 1710 dne 16. Decembris za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho Jan Múčka majíce grunt ut supra po otci svém neb[ožtíku] Jiříkovi Múčkovi zděděný zouplna a docela zaplacený, takový až posavad sobě připsaný neměl.

Pročež se jemu tímto zápisem nadepsanému Janovi Múčkovi připisuje za volný, svobodný a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
Rukojmí za stavení gruntu a placení všelijakých povinností Frantz Kajda a Mikuláš Javornický S.R.S.V.a N. dne a letha ut sup[ra].
f 1029b
Letha Páně 1743 dne 18. Januarii za purgkmistra opatrného pana Jozefa Duraye Václav Múčka majíce svůj dům od svého otce Jana Múčky z dědičným právem na sebe připadlým, se jest v radním domě přihlásil, že takový dům ut supra [z] své líbezné a dobré vůle handlem, a to sice proti 40 zlr složení hotových peněz a jedny honce roli v páneční roli za Potoky ležící vedle Mikuláše Tomka z jedné a Martina Baňaře z druhé strany ležící, Tomášovi Sochorovi jest odevzdal, přímouce takovou summu těch 40 zlr a ty honce roli prodavač in optima forma juris quituje. Pročež Tomášovi Sochorovi za vlastní a dědičný se takový dům připisuje a odevzdává.
Za vyplacení všelijakých dáněk jak královských, tak vrchnostenských i obecních co rukojmí sobě dožádal p[ana] Ignatiusa Phlipa a p[ana] Pavla Svobody radních jest dožádal. Stalo se u přítomnosti obojí strany anno et die ut supra.
Notandum. Když již zápis jim stranám předčtenej byl, Tomáš Sochor jest přednesl, aby on tak ten grund užíval jako předek jeho Václav Múčka, jak on ho vyměřenej jest měl, k čemuž on Václav Múčka in facie comissoris jest přistoupil.
f 1030a
Přípis Jurovi Sochora

Leta Páně 1771 dne 10ho April za burgmistra pana Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Jura Sochor a ohlásil, kterak on po svým neb[ožtíku] otci na něj připadající dům na sebe potahuje. Poněvadž ale on ze všema jinýma nápadníky a erby v pořádek vešel, pročeš se takový dům jemu s tím na něm od starodávna majícím právem, tak jak otec Tomáš Sochor jest užíval, za jeho vlastní a volný se připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu, císařských král[ovských], vrchnostenských [a] městských povinností p[an] Jozef Svoboda a p[an] Johan Karásek. Stalo se dne a roku ut supra.
f 1034a
Přípis domu Martina Múčky

Leta Páně 1757 dne 31ho Octobr[is] za purkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Jiřík Múčka grunt ut supra vedle Tomáše Sochory z jednej a vd[ovy] Zahradníčkovej z druhej strany ležící, na pustém místě od něho vystavený, takový ze svej dobrej vůle svému synovi Martinovi Múčkovi za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodal a k svému

svobodnému bydlení do svej i manželky smrti jednu sedničku z třetím dílem humna užívání sobě vyňal. Pročeš se nadepsaný grundt s tou výminkú Martinovi Múčkovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak vrchnostenských i městských povinností [podstavuje] p[ana] Gottfrida Mayera a p[ana] Jozefa Vychodila. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obojí stran.

Přípis Jana Múčky

Leta Páně 1776 dne 22ho Julii za purgmistra pana Antonína Košvica a spoluradních jeho toho času majíce Martin Múčka grunt ut supra na místě pustém, jenž někdy neb gruntu Jana Solgka N. 87 fol. 1027 přináležet mělo, vystavený od otce svého Jiříka Múčky odkoupený a pořadně připsaný, takový on Martin Múčka synovi svému Janovi na podíl dě-
f 1034b
dický jeho na zatím za živobytí postupuje. Nic však méně on Martin Múčka reserviruje sobě, aby na gruntě tom až do smrti svej a manželky společné užívání gruntu toho míti mohl. Kdežto taky naprotiv tomu sebe i manželku svú zavázanú míti chce, aby všechny povinnosti a poplatky tak dlúho vespolek vybývali, i taky v příběhu neštěstí ohně, od kterého Bůh milost[ivě] uchovej, k vystavení nápomocni byli. S tím tehdy nadepsaný grunt se jemu Janovi Múčkovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu a práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých jak královských, tak vrchnostenských i městských povinností pan Franc Gatty a pan Joseph Stanislav S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 30 Fr Stadt Strassnitzer Gemeindegelder, welche hier primo loco ad juxta versicheret worden.
Strassnitz den 10te Januar [1]795.