Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 Grunt Blažka Kočiša

f 821a

Letha Páně 1568 podle zápisu knih starejch sirotčích o jedné desce v listu 245 nadepsaný Blažek Kočiš drží grunth, kterejž byl koupen od Vaňka Malhotského za summu 90 R, kterejž jest již zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podle rozdílu statku nebožtíka Blažka Kočiše Markyta manželka jeho koupila požár ut s[upr]a za 2 koňmi a z jednou roubanicí za summu 70 R. Z toho sobě srazila dílu svého 59 R 15 gr, zůstává dopláceti sirotkům 10 R 15 gr, placením od letha 1607 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Slováků, Jíra Provazníků S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a Markyta, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Blažkovi Kočišovi, položila závdanku za podsedek ut spr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Kočiše 2 R 15 gr.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík Kovář pojmouce sobě Markytu ut s[upr]a za manželku, prodal požár ut s[upr]a Filipovi Urbánkovýmu z Pavlovic za summu 60 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti má od letha 1607 po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Večeře, Jíra Těšínský, Václav Bílek, Valenta Krnovský R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Filip Urbánků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Kočiše 4 R.
f 821b
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Filip Urbánků na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Kočiše ostatní 4 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Filip Urbánků Jiříkovi Kováři 4 R.
Jakož Jíra Kovář zuostával dopláceti na místě Margity manželky své, což ona mimo díl svůj přebrala 19 R 15 gr, ty se předně z toho gruntu vyplniti mají a potomně Jírovi Kovářovi pujdú.
Z tej summy zaplatit se má dluhův lidem toto:
Obci předměstské půjčených peněz n[ebožtíku] Blažkovi Kočišovi 4 R.
Synům n[ebožky] hospodyně, která ve dvoře přebývala 3 R.
Bumbálkovi do Bobálova 1 R.
Tomášovi Ondry Zelených za hříbjata 7 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Filip Urbánků obci předměstské za podsedek 4 R.

Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa prodal podsedek svrchu psaný Filip Urbánků Šimkovi Sedláčkovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má od leta 1611 po
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Polák tesař, Beneš Hlásný S.R.S.N.
Leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Šimek Sedláčků za podsedek 3 R.
Zůstávají při právě města Strážnice, jsou vydány Matoušovi Chroustovi.
Na tom podsedku nálěží těmto osobám:
Bumbálkovi do Bobálova 1 R.
Tomášovi Ondry Zelených za hříbata 7 R 15 gr.
Jírovi Kovářovi po Margitě manželce jeho 28 R 15 gr.
J.M. Pánu odběžných po Filipovi Urbánkovém 7 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Šimek Sedláčků za grunt 3 R.
Z toho dáno Bumbálkovi do Bobálova 1 R.
Tomášovi Ondry Zelených za hříbata 2 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Šimek Sedláčků za grunt 4 R.
Ty sou přijaté k ruce panské po Tomášovi ut s[upr]a.
f 822a
Letha 1614 za purgk[mistra] Bartholoměje Šlechty Šimek Sedláčků položil za grunt 4 R.
Z toho vydáno k ruce panské po zběhlém s[irotku] ostatní
3 R a Jírovi Kovářovi 1 R.
Více položil 1 R, ten přijal Jíra Kovář.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šimek Sedláčků aneb Vodislavský položil za grunt 4 R.
Ty přijal Jiřík Zaměsknal na díl manželky své.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského položil Šimek Sedláčků za grunt peněz ročních 3 R.
Ty sou vydány Jírovi Kovářovi na díl manželky jeho.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Šimek Sedláčků položil za grunt peněz ročních 3 R.
Ty sou vydány Jírovi Zaměstknalovi po manželce jeho.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šimek Sedláků položil za grunt peněz ročních 3 R.
Ty sou vydány Jírovi Zaměstknalovi po manželce jeho.

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Šimon Sedláků aneb Vodislavský prodal ten grunth Janovi Kopřivnickému za summu 30 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Augusta a Mikuláš Zářecký
S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Kopřivnicský položil za grunth Mandě Zaměstknalce 2 R.

Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Kopřivnicský položil za gr[unt], kteréž Manda Zaměstknalka přijala 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Kopřivnicský položil za gr[unt], kteréž Pavel Pfayfer na místě Mandy manželky své přijal 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kopřivnický položil za gr[unt] svůj Pavlovi Pfayferovi na místě Mandy manželky jeho.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Kopřivnický položil za gr[unt] svůj, kteréž přijala Mandalena, manželka Pavla Pfayfera 1 R.
f 822b
Letha 1642 za purgmistra pana Martina Mrá[ze] [Jan] Kopřivnický mladý [položil] za grunt svůj 1 R.
Ty přijala Manda, manželka Pavla Feyfera za rok 1640.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Jan Kopřivnický mladý položil za gunt svůj 1 R.
Ty přijal Pavel Feyfer.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Jan Kopřivnický mladý zemřel, pan purgkmistr a spoluradní prodali jsou ten grunt Jírovi Matýskovi za summu 60 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po
2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.Mti Páně i obecní Adam Moravec a Jíra Stanislavů
S.R.S.a N.R.

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho ten grunt ut supra po smrti Jíry Matýskového všechen spuštěný pan purgkmistr a páni prodali sou Janovi Kudlíkovi za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích komu náležeti bude po 2 R. O[devzdán] z[a] v[olný] [a] s[vobodný].
Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Plidlich a Jíra Křepka SRSNR.
f 823a
Letha Páně 1666 dne 23. Septembris za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho ten grundt ut supra po smrti Jana Kudlíka pan purgkmistr a spoluradní prodali sou ten grunt Ondrovi Skácelovi za summu prodajnou 60 zl mor[avských]. Závdanku položil 2 zl mor[avské], ostatní summu platiti každého roku při držaných posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké JMti Páně i obecní Jan Dvořák a Jakub Kudlík S.R.S.A N.R.

Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jsouce grunt ut supra nevystavený, tak aby povinnosti panské i obecní nehynuly, prodán jest týž grunt od J[ejich] O[patrností] pánů Janovi Múčkovi za summu prodajnú 40 zl mor[avských] bez závdanku, placením při každých posudcích po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za zbývání cís[ařských], p[anských] i obecních povinností S.R.S.N. Matouš Surý a Jan Sasín dne a leta ut s[upra].

Letha Páně 1688 dne 5. Juliii za purgmistra p[ana] Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho tak jakž grunt ut supra prodán byl Janovi Múčkovi za summu 40 zlm, přiženíce se tenž Jan Múčka do dědiny Kněžduba, uznajíc J[ejich] O[patrnosti] páni, aby tenž grunt k ruině nepřišel a skrz to povinnosti císařské, panské i obecní nehynuly,
f 823b
odprodali jsou tenž grunt Říhovi Brumovskému v tej summě, totiž za 40 zlm bez závdanku, platiti má jej ročně při každých posudcích po 2 zlm.

Letha Páně 1689 dne 3. Martii za purgmistra p[ana] Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho postúpíce Říha Brumovský grunt ut supra Bartoňovi Přibylovi za summu, tak jakž jej sám mněl, totiž za 40 zlm, uznajíce J[ejich] O[patrnosti] páni, aby povinnosti c[ísařské], panské i obecní nehynuly, nýbrž grunty se zvelebovaly, připisuje se Bartoňovi Přibylovi za volný a v ničem nezávadný. Tak jakož jinším za vystavení gruntu se upouští tím podobným spůsobem Bartoňovi Přibylovi za zaplacené vypisují 4 zlr 30 kr.
Rukojmě za povinnosti c[ísařské], panský a obecní a gruntu zvelebení p[an] Samuel Nejezchleba a p[an] Tomáš Svoboda S.R.S.N., placením ročně k obci po 2 zlm.

Letha Páně 1702 dne 29. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Dašického Bartoň Přibyl položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské stráž[nické] 2 zlr, za které se jemu vypisují
2 zlm.
f 824a
Letha Páně 1710 dne 17. Decembris za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Žofia, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Tomášovi Kolesíkovi, grunt ut supra, který on neb[ožtík] Kolesík od Bartoňa Přibyly jest toliko pustý požár kúpil za 6 zlr, kteréšto peníze se toliko za ty peníze, které Bartoň Přibyl obci strážnickej jest položil zas za 6 zlr a ostatní jemu spláceti měl na letha, ten grunt neb[ožtík] Kolesík sobě připsaného neměl. Pročež po smrti jeho dotčená Žofia provdala se za Matúše Malatu a tenž grunt jemu

púští a tak se jemu týž grunt púští v summě ut supra, totiž
40 zlm. Však že on jej všechen zruinirovaný ujal, aby jej tím lépeji opravovati mohl, upúští se jemu třetí díl, totiž 13 zlm 10 gr, a tak se jemu zůstává k doplacení obci městské strážnickej na letha po 2 zlm kladúce, totiž 24 zlm 28 gr
4 den, a ostatní 1 zlm 21 gr 3 den sirotkom neb[ožtíka] Bartoňa Přibyly. Připisuje se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinností všelijakých p[an] Jan Hlubocký a Václ[av] Gajda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 824b
Přípis Cyrila Stanislava

Leta Páně 1780 dne 24. měsíce února za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Pavel Stanislav grunt ut supra od předchozího držitele ukoupený, takový nedajíce sobě pořadně připsati jest odemřel, kdežto na potom dle právního inventáře a v něm podotknutých podílův nápadem jej Cyril Stanislav na stranu svú potahl v summě
230 zlr spolu s těma na gruntě tom ještě pozůstávajícíma
26 zlm 20 gr. Kteréžto poslední summu těch dvaceti šest zlatých moravských dvacet groší bílých povinen bude, a sice obci městskej strážnickej ročně po 2 zlm – 24 zlm 28 gr, pak nápadníkům neboš[tíka] Bartoňa Přibyly 1 zlm 21 gr 3 den při posudcích zaplatiti. Podle toho aby vejš jmenovaný Cyril Stanislav do pravého držení gruntu toho uveden byl, na žádost slušnú jeho grunt ten ze vším od starodávna majícím právem se jemu často psanému Cyrilovi Stanislav[ovi] za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelijakých královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Svoboda a pan Karel Parabicini S.R.S.V.a N.
f 825a
Přípis Jana Stanislava

Leta Páně 1788 dne 8ho měsíce února stal se dokonalý a na časy budoucí nezastupitedlný kup a prodej domu mezi Cyrilem Stanislavem jakožto prodavačem stranú jednú, pak Janem Stanislavem, synem prodavače, jakožto kupcem stranú druhú na tento následující spůsob:
Za první prodává od sebe a potomků svých Cyril Stanislav dům svůj v Žabí neb Staroměstskej ulici podle Jana Fiale a Jozef[a] Stanislavovského(!) ležící synovi svému Janovi Stanislav[ovi] za summu jedno sto a padesát rýnských, které ne hned, ale až po smrti prodavače tam, kam on je odporučit chtíti bude, složiti zavázán býti má. Jestli ale bez poručenství by se pominul, tehdy nápadníkům nechť se rozdělí.

Přitom však
za druhé prodavač sobě vymiňuje, aby v tom prodávajícím domu do svej nejdelší smrti svobodné bydlení bez překážky míti mohl, jakož taky místo pro potřebný dobytek a schránu pro všelijaké outěžky zemské. Dálejíc
za třetí za věrnú službu Kateřiny dcery svej mimo všeho dědičného jí připadnut[ého] mohoucího podílu podobně v domě tom, kdyby se jí vdaj takový netrefil, že by své vlastní obydlí vzlášť míti mohla, v sedničce na dvoře buď sama, buď s manželem svým obydlí i pro krávu a ušípané chlév a schránu pro zemské útěžky míti má. Toliko povinna bude gruntu držiteli každoročně tři rýnské platiti a nad tú světničkú neb obydlím všechnu opravu, ano
f 825b
i co nového by zapotřebí bylo, slovem celý svůj příbytek spravovati a v dobrém stavu držeti, nadto kdyby tamodtudt vytahnúti se jí líbilo, gruntu držitel žádnej náhrady činiti povinován nebude. K tomu
za čtvrté prodavač Cyril Stanislav uvoluje se synovi svému a budoucímu gruntu držiteli Janovi Stanislav[ovi] dokud on otec živ bude jak na stavení buď nového něco, neb jedině opravu sprostú polovicú napomáhat a tím synovi svému starost zlehčiti, však důvěříce se, že on otci svému všechnu povinnú uctivost a vážnost proukázati neopomine. Co se pak
za páté těch na tom gruntě zjistěných verunkových peněz
26 zl mor[avských] 20 gr alb dotejče, ty kupec Jan Stanislav k splacení po 2 zlm ročně na sebe potahuje. Ostatně
za šesté kdyby skrze neštěstí ohně, od čehož Bůh milostivě uchovej, v čas, když by dotčená dcera, jak vejš dotčeno, v světničce tej bývala, to staveníčko zhořelo, ten bratr držitel gruntu k vystavení novému polovičnú outratu nésti zavázán bude.
Vše věrně a bezelstně.
Čemuž všemu že tak a ne jináče jest, pro stálost toho nejenom kupec svú vlastní rukú se podepsal, anobrž
f 826a
taky níže psaných svědkův, jim však bez újmy a škody, k spolupodpisu dožádal.
Jenž se stalo v Strážnici dne a roku ut supra.

+ Jan Mlýnek Cyril Stanislav, prodavač
+ Pavel Pergl, svědkové dožádaní + Jan Stanislav, kupec

Vedle předstojícího contractu kupu a prodeju grunt tento se jemu Janovi Stanislavovi za vlastní, volný a dědičný od ouřadu gruntovního připisuje a odevzdává.
Na zámku Strážnici dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 300 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 8te Julii 1802. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 105 einverleibten Quittung diese 300 Fr bezahlt, solglich hier gelöschet werden.
De sess[ione] 23. Martii [1]811.