Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

100 Grunt Jíry Petrovského

f 200a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 72 Jiřík vejš psaný koupil jest podsedek svuoj od Martina Kozáčka za summu 60 R.
Načež jemu závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil téhož letha [15]93 16 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zůstává summy 44 R.
Z tej summy náleží Tomášovi Tesařovi předních peněz 27 R. Na to jest mu zadržel 6 R.
Item obci předměstskej náleží 17 R. Ty mají jim jíti letha [15]98 po 3 R a potomně rok po roku při Vánocích až do vyplnění tej summy po 6 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Jiřík Ječmének kovář a Martin Vítků S.R.S.

Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních a zadrželejch Tomášovi Tesaři 6 R.
f 200b
Letha [15]95 položil Jíra Petrovský za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Ty přijal Tomáš Tesař na spravedlnost svou.

Letha [15]96 ten grunth napřed psaný prodán od Jíry Petrovského Davidovi Labrovi za summu 60 R. Na kteroužto summu Jíra Petrovský Davidovi Labrovi peněz zaplacenejch pustil 15 R a tak ještě David Labr povinen bude dopláceti 45 R, ty pokládati má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 6 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Tomáš Zejda, Jakub Kolář S.R.S.N.
Letha [15]96 položil David Labr peněz purkrechtních Tomášovi Tesaři 6 R.
Leta [15]97 položil David Labr peněz purgkrechtních Tomášovi Tesaři 6 R.
Leta 1598 položil David Labr za grunt svůj peněz ročních
6 R.
Z toho dáno tomáškovi Tesaři ostatních 3 R.
A na obec předměstskou vzato prvních peněz 3 R.
Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil David Labr za gr[unt[ svůj obci předměstské 6 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil David Labr obci předměstské za grunt svůj 6 R.
f 201a
Letha a za konšela ut s[upr]a jakož David Labr na tom gruntě ut s[upr]a zaplacených summy 45 R obci předměstské za hotových 16 R prodal, položiti má letha 1601 3 R a od letha 1602 po 6 R platiti povinen bude.
Rukojmě Jakub Sobúřek, Jíra Svačina, Jíra Kopřivnický S.R.S.a N.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil David Labr za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil David Labr za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Petrovského i za lonský rok 7 R.
z toho vzato na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Petrovského 6 R a k obci peněz skoupených vzato 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil David Labr za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Petrovského ostatních peněz 6 R.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a starší prodali požár po neb[ožtíku] Davidovi Labrovi pozuostalý Janovi Vizovskému za summu 22 R bez závdanku a platiti jej má při každých Vánocích od letha 1610 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Filip Koláčků a Václav Lapšů S.R.S.A N.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Vizovský za gr[unt] obci předměstské 15 gr.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jan Vizovský za gr[unt] obci předměstské 1 R 15 gr.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Vizovský za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Vizovský za grunt] obci předměstské 1 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Vizovský za g[runt] obci předměstské 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Vizovský položil za g[runt] obci předměstské 1 R.
f 201b
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Vizovský položil za grunt obci předměstské 1 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Vizovský položil za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Vizovský položil za gr[unt] obci předměstské 1 R.

Pusté

Letha 1633 za purgkmistra šimona Tesařového a spoluradních jeho z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), ten gr[unt] nadepsaný požár prodán jest Janovi Strakovi za summu 30 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Jan Rybnikář a Jíra Beran S.R.S.N.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Straka prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Janovi Kučovi za summu 50 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce, kteréž Jan Straka při prodeji vydělaných peněz přijal 9 R, ostatek summy platiti má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Ondra Lačický a Václav Zelinka S.R.S.a N.
Letha 1645 za purgkm[istra] Pavla Nešporka Jan Kuča k obci městské položil 1 R.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Jan Kuča prodal ten grunth ut supra Petrovi Sosnovskému za summu 50 R
f 203a
bez závdanku a cožkoliv na něm Jan Kuča vyplaceného měl, totiž 10 R, ty jest Petrovi pustil, ostatek summy platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i všelijaké povinnosti J.H.Mti i obecní Jiřík Praštěk, Jiřík Přerovský mydlář a Jan Kuča S.R.S.a N.R.
Pusté

NB. Přípise toho gr[untu] Vykročilovi a Kristoňovi najdú se sub Nro 99.

Letha Páně 1716 dne 22. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Matyse Anderl a spoluradních toho času majíce Václ[av] Kristoň grunt ut supra sobě připsaný (pod omylem sub Nro 99), takový nemohouce jej zvelebovati, celý pustý pustil jej Kryštofovi Bořistkovi, příchozímu z vojny, za 8 zlr 55 kr, kteréžto peníze na zasezelú contribuci za rok 1715 a 1716, též na služebníky a vánoční dáňku za rok 1716 zaplatiti povinen bude. Pročež týž grunt se nadepsanému Kryštofovi Bořistkovi v summě hlavní 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti při posudcích ročně po 2 zlm, polhocení, poněvadž týž grunt všechen pustý jest a se znovu stavěti musí, od roku 1717 na tři letha od cís[ařských], panských i obecních povinností. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.

f 203b
Přípis Jana Ficka

Letha Páně 1749 dne 21. Julii za purgkmistra pana Johannesa Weinera a spoluradních toho času majíce Karel Fijala dům ut supra po svých rodičech zerbovaný a docela vyplacený, jest takový z dobrej vůle svej Janovi Fickovi za summu šest a třicet rejnsk[ých] hotových peněz ze všechným na něm majícím právem odprodal. Pročež se takový dům Janovi Fickovi za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává.
Rukojníci za opravu a placení jak císařsk[ých], tak jinších povinností p[an] Joseph Fojt a p[an] Ferdinand Kocián. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.